REGULAMENT din 17 aprilie 2013 (*actualizat*)pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice**)(actualizat până la data de 29 ianuarie 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 4 din 22 ianuarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------**) Aprobat de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 14/05/2013  +  Capitolul I Cadrul legislativ  +  Articolul 1Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, denumit în continuare "Regulament" este emis în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012.  +  Articolul 2În conformitate cu cerinţele legale, activităţile de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice din Sisteme Electroenergetice se realizează de către operatori economici atestaţi şi/sau electricieni autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Electrice, denumită în continuare Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi respectiv ale "Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice", aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2013.  +  Articolul 3 (1) În scopul respectării legilor şi normelor în vigoare, operatorii economici care desfăşoară activităţi de proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional sau aparţinând unor Sisteme Electroenergetice Izolate, trebuie să deţină un Atestat emis de Autoritatea competentă, în condiţiile prezentului Regulament. (2) În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (1) pct. 2 din Legea energiei electrice electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, proiectarea, executarea şi verificarea de lucrări în instalaţiile electrice fără Atestat constituie contravenţie.  +  Capitolul II Scop  +  Articolul 4Prezentul Regulament stabileşte următoarele: a) procedura de atestare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare şi executare de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional sau aparţinând unor Sisteme Electroenergetice Izolate, incluzând prevederi specifice pentru acordarea/modificarea/suspendarea/retragerea a Atestatului; b) procedura de reatestare a operatorilor economici; c) drepturile şi obligaţiile titularului de atestat acordat de Autoritatea competentă.  +  Capitolul III Domeniul de aplicare  +  Articolul 5 (1) Prevederile Regulamentului se aplică de: a) Autoritatea competentă în desfăşurarea activităţilor de acordare, modificare, suspendare şi retragere a Atestatului, b) Operatorul economic, persoană juridică română sau de către operatorul economic, persoană juridică străină, care deţine o formă organizatorică prevăzută de lege înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului din România, când solicită Autorităţii competente acordarea unui Atestat. c) Titularul de atestat inclusiv, atunci când solicită Autorităţii competente modificarea, suspendarea sau retragerea Atestatului. (2) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-o ţară membră UE/SEE/Elveţia, poate presta servicii transfrontaliere, cu caracter ocazional/temporar, pentru realizarea de lucrări la instalaţii electrice din cadrul SEN sau al celor izolate, dacă deţine un document echivalent (corespunzător tipurilor de atestate menţionate în prezentul Regulament) emis de un organism similar din ţara de origine, caz în care va transmite la ANRE, o traducere informală a documentului respectiv şi un memoriu care să facă referire la capabilitatea tehnică şi profesională a prestatorului pentru desfăşurarea de lucrări în instalaţiile electrice din cadrul SEN sau al celor izolate. (3) Cu ocazia participării la licitaţiile organizate pentru încredinţarea realizării de lucrări specifice tipurilor de atestate menţionate în prezentul Regulament, beneficiarii/investitorii pot solicita ofertanţilor dintr-o ţară membră UE/SEE/Elveţia, depunerea unei poliţe de asigurare de răspundere profesională. (4) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-o ţară membră UE/SEE/Elveţia care intenţionează înregistrarea unei forme organizatorice prevăzută de lege în România, poate solicita şi obţine acordarea unui atestat emis de ANRE, dacă îndeplineşte condiţiile din Regulament corespunzătoare tipului de atestat solicitat. Respectarea cerinţelor specificate în Regulament se poate face transmiţând documente echivalente emise în acest scop în ţara de origine a societăţii mamă, conform Art. 16 lit. a) - d) şi h) pentru societatea mamă, precum şi documentaţia justificativă potrivit Art. 16 lit. c) - h) pentru entitatea organizatorică respectivă. În cazul unei solicitări de reatestare, în condiţiile precizate la Art. 13 alin. (2), solicitantul va depune documentaţia prevăzută la Art. 17.  +  Articolul 6Prevederile Regulamentului nu se aplică: a) activităţilor de proiectare sau de executare pentru capacităţi energetice de producere a energiei electrice, altele decât cele referitoare la partea electrică a acestora, b) activităţilor de proiectare, producere sau furnizare/comercializare de echipamente sau materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electrice, c) persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, d) producătorilor şi clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, care asigură, prin structuri organizatorice proprii, proiectarea şi executarea de lucrări în instalaţiile electrice din patrimoniul propriu.  +  Articolul 7 (1) Operatorii economici care sunt titulari ai unei licenţe emise de Autoritatea competentă, pentru producerea, transportul sau distribuţia energiei electrice asigură exploatarea/operarea instalaţiilor electrice pe care le deţin, cu personal autorizat pentru operare, potrivit prevederilor Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2013. (2) Exploatarea/operarea instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului economic care are calitatea de producător sau client final de energie electrică, industrial sau asimilat, se face cu personal autorizat, conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2013, respectând şi convenţia de exploatare încheiată cu operatorul de reţea la reţelele căruia sunt racordate instalaţiile electrice din patrimoniul producătorului sau clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat.  +  Articolul 8 (1) Verificarea proiectelor de instalaţii electrice, realizate în baza atestatelor ce permit întocmirea acestora, se face de către specialişti autorizaţi ca "Verificator de proiecte", cu respectarea legislaţiei în vigoare şi în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile, fiind în responsabilitatea titularului de atestat ce a întocmit documentaţia de proiectare ori a beneficiarului, de contractare a acestei activităţi cu specialişti de terţă parte. (2) Verificarea execuţiei instalaţiilor electrice, realizate în baza atestatelor ce permit execuţia acestora, se face de către specialişti autorizaţi ca "Responsabil tehnic cu execuţia", în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile, fiind în responsabilitatea titularului de atestat, prin angajaţi ai acestuia, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament.  +  Capitolul IV Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 9În înţelesul prezentului Regulament, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:1. Antreprenor general - Antreprenorul care a contractat cu un subantreprenor executarea unei părţi din lucrarea la care s-a angajat prin contractul de antrepriză faţă de beneficiar. Antreprenorul general rămâne însă răspunzător faţă de beneficiar pentru executarea întregii lucrări în baza contractului de antrepriză convenit cu acesta.2. Autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia.3. Atestat - Act tehnic şi juridic emis, în conformitate cu Regulamentul, prin care se acordă o permisiune unui operator economic pentru desfăşurarea de activităţi de proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice.4. Atestare - Activitatea desfăşurată de Autoritatea competentă privind acordarea sau modificarea Atestatului.5. Branşament - Instalaţie de racordare la joasă tensiune.6. Convenţie de exploatare - Act juridic încheiat între operatorul de reţea şi un client final de energie electrică, industrial sau asimilat, prin care se precizează aspecte legate de delimitarea instalaţiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiilor în caz de incidente, etc.7. Direcţia generală - Direcţia generală Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul energiei electrice, din cadrul Autorităţii competente.8. Direcţia de specialitate - Direcţia Autorizare în domeniul energiei electrice, din cadrul Autorităţii competente.9. Electrician autorizat - Persoana fizică, titulară a unei Legitimaţii emise de Autoritatea competentă, autorizată în condiţiile Regulamentului specific pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice.10. Instalaţie electrică - Ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă amplasate într-un spaţiu comun, racordate la Sisteme electroenergetice şi exploatate de aceeaşi formaţie operativă; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică face parte din SEN sau dintr-un sistem electroenergetic izolat.11. Instalaţie electrică de utilizare a energiei electrice - Ansamblul de instalaţii electrice care aparţin unui client final şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând unui operator de reţea a energiei electrice; instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor.12. Instalaţie electrică interioară - Instalaţie electrică de joasă tensiune pentru prize şi iluminat aferentă unei construcţii, realizată în interiorul acesteia.13. Mentenanţă - Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în operare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate.14. Modificare a Atestatului - Emitere de către Autoritatea competentă, a unui Atestat modificat, în conformitate cu prevederile din Regulament.15. Ministerul de resort - Entitatea juridică responsabilă cu elaborarea strategiei energetice naţionale şi a politicii energetice.16. Norme - Standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucţiuni, prescripţii energetice, hotărâri şi alte acte normative, precum şi contracte sau alte documente oficiale.17. Operarea/Exploatarea instalaţiilor electrice aferente unor capacităţi energetice - Supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea şi coordonarea manevrelor, inclusiv mentenanţa acestora, realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică, în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin legislaţia în vigoare.18. Operator economic-orice furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări, persoană juridică de drept public (autorităţile administraţiei publice locale sau o structură proprie a acestora cu personalitate juridică) sau privat, ori grup de astfel de persoane care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări.19. Operator economic din domeniul energiei electrice - orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară cel puţin una dintre următoarele activităţi: producere, transport, distribuţie, furnizare ori cumpărare de energie electrică şi care are atribuţii comerciale, tehnice şi/sau de întreţinere legate de aceste activităţi, dar nu include clienţii finali.20. Operator economic atestat - Persoană juridică, titular al unui Atestat valabil, acordat de către Autoritatea competentă.21. Reatestare - Activitatea de acordare a unui nou Atestat unui operator economic deţinător al unui astfel de document.22. Responsabil tehnic cu execuţia - Persoană fizică autorizată, responsabilă, în condiţiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea instalaţiilor electrice, care se asigură de respectarea cerinţelor de personal calificat şi de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi în documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată şi aprobată.23. Retragere a Atestatului - Emitere de către Autoritatea competentă a unei Decizii prin care unui titular de atestat i se anulează dreptul de a desfăşura activităţile pentru care a fost atestat; Autoritatea competentă poate decide acordarea dreptului de continuare a activităţii până la finalizarea unor lucrări, spre a nu afecta interesele beneficiarilor acestora.24. Serviciul de specialitate - Serviciul Atestate din cadrul Autorităţii competente.25. Stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, ori Elveţia.26. Suspendare a Atestatului - Emitere de către Autoritatea competentă a unei Decizii prin care unui titular de atestat i se suspendă, pentru o perioadă de timp determinată, dreptul de a desfăşura activităţile pentru care a fost atestat; Autoritatea competentă poate decide acordarea dreptului de continuare a activităţii până la finalizarea unor lucrări, spre a nu afecta interesele beneficiarilor acestora.27. Supravegherea/coordonarea executării unei instalaţii electrice - Activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire, de către un Electrician autorizat, a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor tehnice şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei.28. Tehnician - absolvent al unei şcoli tehnice postliceale de specialitate.29. Titular de atestat - Operator economic care deţine un Atestat emis de către Autoritatea competentă.30. Verificator de proiecte - Persoană fizică autorizată, responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei necesare realizării instalaţiilor electrice, în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineşte următoarele atribuţii: verificarea existenţei conţinutului-cadru a documentaţiei, pe faze de proiectare, încadrarea documentaţiei în exigenţele legale inclusiv a normelor PSI, de securitate şi sănătate în muncă, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism şi sistematizare, verificarea legalităţii soluţiilor adoptate în documentaţii, verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie a lucrărilor cu reglementările legale şi tehnice specifice.31. partea electrică a centralelor electrice - totalitatea instalaţiilor electrice aferente unei capacităţi de producere a energiei electrice, inclusiv generatoarele electrice şi instalaţiile de comandă/control aferente acestora--------Pct. 31 a art. 9 din regulament a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 4 din 22 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014.Abrevieri utilizate sunt următoarele:1. MFP - Ministerul Finanţelor Publice sau orice succesor al acestuia având atribuţii în domeniul finanţelor publice.2. MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, sau orice succesor al acestuia având atribuţii în domeniul construcţiilor.3. ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărire Comunală, sau orice succesor al acesteia.4. CA - Comisia de Atestare numită prin Decizie a Autorităţii competente.5. CIM - Contract individual de muncă.6. CTE - Comisia tehnico - economică de avizare a operatorului de reţea sau al beneficiarului.7. CV - Curriculum vitae.8. DAE - Direcţia de Autorizări în domeniul energiei electrice denumită direcţie de specialitate.9. DFP - Direcţia Finanţelor Publice.10. ITM - Inspectorat Teritorial de Muncă.11. RENAR - Asociaţia de Acreditare din România, organism naţional de acreditare al laboratoarelor de încercări/analize, etalonare metrologică, organisme de inspecţie şi de certificare (sisteme de management al calităţii/mediului, HACCP, produse/servicii şi personal), http://www.renar.ro.12. RTE - Responsabil tehnic cu execuţia.13. SAE - Serviciul Atestate în domeniul energiei electrice din cadrul Direcţiei de specialitate.14. SEE - Spaţiu Economic European.15. SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional.16. SMC - Sistem de Management al Calităţii.17. SMI - Sistem Management Integrat Calitate-Mediu.18. UE - Uniunea Europeană.  +  Capitolul V Competenţe  +  Articolul 10Atestarea operatorului economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, precum şi modificarea, suspendarea sau retragerea Atestatului se realizează de către Autoritatea competentă, în conformitate cu procedurile stabilite în prezentul Regulament.  +  Capitolul VI Activităţi supuse atestării  +  Articolul 11Categoriile de instalaţii electrice, pentru proiectarea, executarea şi verificarea cărora un operator economic solicită Atestat, sunt: a) instalaţii electrice de joasă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de joasă tensiune, branşamente, linii electrice, aeriene sau subterane, de joasă tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de joasă tensiune), precum şi partea electrică (partea de joasă tensiune) a centralelor electrice; b) instalaţii electrice de medie tensiune: instalaţii electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de medie tensiune), precum şi partea electrică (partea de medie tensiune) a centralelor; c) instalaţii electrice de înaltă tensiune: linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 110 kV ÷ 400 kV, staţii electrice de conexiune/staţii electrice de conexiune şi transformare, cu tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV.  +  Articolul 12Atestatele emise de Autoritatea competentă sunt: a) Atestat de tip A - încercări de echipamente şi instalaţii electrice; b) Atestat de tip A1 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune; c) Atestat de tip A2 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune;c^1) Atestat de tip A3 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice, în vederea certificării conformităţii centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice cu normele tehnice aplicabile.--------Lit. c^1) a art. 12 din regulament a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 4 din 22 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014. d) Atestat de tip B - proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; e) Atestat de tip Bp - proiectare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; f) Atestat de tip Be - executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; g) Atestat de tip Bi - executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale; h) Atestat de tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV; i) Atestat de tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV; j) Atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV; k) Atestat de tip C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV; l) Atestat de tip D1 - proiectare de linii electrice aeriene şi subterane cu tensiuni nominale de 110 kV ÷ 400 kV; m) Atestat de tip D2 - executare de linii electrice aeriene şi subterane cu tensiuni nominale de 110 kV ÷ 400 kV; n) Atestat de tip E1 - proiectare de staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor; o) Atestat de tip E2 - executare de staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor; p) Atestat de tip E2MT - executare de lucrări la instalaţii electrice aferente părţii de medie tensiune a staţiilor electrice; q) Atestat de tip E2PA - executare de lucrări la instalaţii electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice; r) Atestat de tip F - executare de lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice/defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene; s) Atestat de tip Fv - executare de lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice; t) Atestat de tip Fd - executare de lucrări de defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene.  +  Capitolul VII Procedura de solicitare a unui atestat  +  Articolul 13 (1) Pentru obţinerea unui Atestat, solicitantul, prin reprezentantul său legal, înregistrează la Autoritatea competentă o cerere de atestare întocmită conform modelului prezentat în Anexa 1 din Regulament. (2) Titularul unui atestat care doreşte continuarea activităţilor atestate, solicită reatestarea într-un interval de 90 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a atestatului/atestatelor deţinute; cererea de reatestare se întocmeşte conform modelului prezentat în Anexa 1 din Regulament. În cazul expirării perioadei de valabilitate a atestatului/atestatelor deţinute, solicitarea operatorul economic va fi analizată ca cerere de atestare. (3) Cererea de atestare/reatestare se înregistrează într-un registru electronic al Autorităţii competente. (4) Cererea de atestare este însoţită de documentaţie justificativă, conform prevederilor Art. 16, respectiv Art. 18 - Art. 36, după caz, în funcţie de tipul de atestat solicitat, în limba română. (5) Cererea de reatestare este însoţită de documentaţie justificativă, conform prevederilor Art. 17, respectiv Art. 18 - Art. 36, după caz, în funcţie de tipul de atestat solicitat, în limba română. (6) Operatorul economic care are structuri organizatorice fără personalitate juridică înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului (sucursale), la nivelul cărora se desfăşoară activităţi supuse atestării în condiţiile prezentului Regulament, trebuie să transmită documentaţia justificativă şi pentru sucursale, cuprinzând documentele menţionate la Art. 16 lit. c) - h), respectiv în cazul reatestării, documentele menţionate la Art. 17 lit. a), c) - h). (7) Operatorul economic înfiinţat ca urmare a reorganizării prin fuziune, divizare, etc. a operatorilor economici titulari de atestate emise de Autoritatea competentă, este obligat ca, în cazul în care doreşte continuarea activităţilor supuse atestării, să solicite acordarea atestatului/atestatelor dintre cele deţinute de operatorii economici titulari de atestate, pe numele său, în termen de maxim 30 de zile de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerţului. Noul operator economic înfiinţat va transmite la Autoritatea competentă, ca anexă la cererea de solicitare a atestatului/atestatelor, documente justificative din care să reiasă reorganizarea titularilor de atestate, respectiv înfiinţarea noului operator economic, precum şi o notificare privind existenţa structurii minime de personal, a dotării tehnico-materiale minime şi a unui Sistem de Management al Calităţii, specifice atestatului/atestatelor deţinute de operatorii economici titulari de atestate emise de Autoritatea competentă. (8) Atestatul/Atestatele acordate noului operator economic aflat în condiţiile prevăzute la alin. (7) vor fi emise pe perioada de valabilitate rămasă până la expirarea atestatului/atestatelor deţinute anterior de către operatorii economici titulari de atestate emise de Autoritatea competentă.  +  Articolul 14Nu poate solicita Atestat operatorul economic: a) aflat în procedură de faliment, b) căruia Autoritatea competentă i-a retras Atestatul în baza prevederilor Art. 64 alin. (3) lit. a) - f) într-o perioadă de minimum 3 ani, ulterioară deciziei de retragere a Atestatului.  +  Articolul 15 (1) Obligaţia financiară a operatorului economic faţă de Autoritatea competentă este dată de suma tarifelor stabilite pentru fiecare tip de Atestat solicitat, care se achită integral, o dată cu depunerea cererii de atestare/reatestare sau anticipat, prin transmiterea sumei în contul Autorităţii competente. Înregistrarea cererii operatorului economic în registrul electronic pentru evidenţa documentelor de atestare are loc de la data intrării sumei datorate de acesta în contul Autorităţii competente. (2) Obligaţia financiară a operatorului economic aflat în situaţia prevăzută la Art. 13 alin. (7) este reprezentată de achitarea tarifului de modificare a unui atestat. (3) Nu este admisă cererea de atestare/reatestare a unui solicitant, în cazul în care acesta are debite către Autoritatea competentă.  +  Articolul 16Documentaţia justificativă anexată cererii de atestare se întocmeşte conform precizărilor din Anexa 2 din Regulament şi cuprinde: a) Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie; b) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în copie; c) Organigrama solicitantului, aprobată de reprezentantul legal, din care să reiasă structura organizatorică şi numărul total de personal angajat; d) Curriculum vitae pentru reprezentantul legal; e) Curriculum vitae pentru electricienii autorizaţi nominalizaţi la Art. 18 - Art. 36; f) Lista cuprinzând dotarea tehnico-materială, care să ateste capabilitatea solicitantului de a desfăşura activităţi supuse atestării; g) Structura de personal angajat, alocat activităţilor supuse atestării, conform registrului electronic de evidenţă a salariaţilor, care cuprinde lista contractelor individuale de muncă înregistrate în aplicaţia respectivă, cu anexarea unui raport pe fiecare salariat, purtând data accesării bazei de date, din care să rezulte funcţia deţinută în cadrul societăţii, data începerii, respectiv încetării contractului individual de muncă, intervale de suspendare, de vechime, etc. şi declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic prin care se confirmă că persoanele înscrise în registrul de evidenţă al salariaţilor sunt, la data respectivă, angajate ale societăţii pe o perioadă nedeterminată de timp; h) Dovada achitării obligaţiei financiare stabilite conform Art. 15 din prezentul Regulament.  +  Articolul 17Documentaţia justificativă anexată, de titularul de atestat, cererii de reatestare, se întocmeşte conform precizărilor din Anexa 2 din Regulament şi cuprinde: a) Memoriu întocmit de reprezentantul legal al societăţii prin care să se prezinte modul de îndeplinire a condiţiilor asociate atestatului deţinut, cu referire la:a. menţinerea dotării tehnice minimale avute în vedere la data emiterii atestatului deţinut de operatorul economic; în cazul în care, dotarea tehnică, avută în vedere la emiterea atestatului, a suferit modificări, atunci se va anexa lista dotării tehnice actualizată, însoţită de documente care să demonstreze deţinerea dotării minimale specifice tipurilor de atestate solicitate;b. menţinerea în funcţiune a SMC, avut în vedere la data acordării Atestatului, anexând o notificare sau o copie a documentului de certificare a SMC, după caz, pentru tipurile de activităţi specifice tipului/tipurilor de atestat/atestate deţinut/deţinute, în termen de valabilitate;c. instituirea unui sistem de înregistrare, urmărire şi soluţionare a reclamaţiilor la adresa titularului de atestat, detalii privind obiectul reclamaţiilor înregistrate, obiectul acestora şi modul în care au fost soluţionate; b) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în copie; c) Structura de personal angajat în cadrul titularului de atestat, alocat activităţilor supuse reatestării conform registrului electronic de evidenţă a salariaţilor, care cuprinde lista contractelor individuale de muncă înregistrate în aplicaţia respectivă, cu anexarea unui raport pe fiecare salariat, purtând data accesării bazei de date, din care să rezulte funcţia deţinută în cadrul societăţii, data începerii, respectiv încetării contractului individual de muncă, intervale de suspendare, de vechime, etc., însoţită de declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic prin care se confirmă că persoanele înscrise în registrul de evidenţă al salariaţilor sunt, la data respectivă, angajate ale societăţii pe o perioadă nedeterminată de timp şi de o notificare pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind modul de respectare a cerinţei privind menţinerea structurii minime de personal alocat activităţilor atestate, pe perioada de valabilitate a atestatului deţinut. În cazul în care aceasta a suferit modificări faţă de cea prezentată la acordarea Atestatului, se vor anexa copii ale diplomelor de studiu/certificatelor de calificare, contractelor individuale de muncă şi ale legitimaţiilor de electrician autorizat pentru persoanele şi specialiştii care fac parte din structura minimă de personal specifică tipurilor de atestate solicitate; d) Lista de lucrări realizate pe perioada de valabilitate a Atestatului întocmită conform modelului din Anexa nr. 3 din Regulament; se anexează copii ale proceselor verbale de avizare în CTE eliberate de către beneficiar/operator de reţea pentru lucrările de proiectare şi/sau ale proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de executare semnate de către beneficiar pentru cele de executare; e) Curriculum vitae pentru reprezentantul legal; f) Curriculum vitae pentru electricienii autorizaţi nominalizaţi la Art. 18 - Art. 36; g) Copie a Raportului de control şi verificare întocmit de Direcţia de control din cadrul Autorităţii competente, în cazul în care societatea deţine un astfel de document; h) Dovada achitării obligaţiei financiare stabilite conform Art. 15 din prezentul Regulament.  +  Articolul 18Pentru atestat de tip A, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul IVB, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 electrician autorizat gradul IIIB,- 2 electricieni. b) unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având în vedere prevederile Art. 37. c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO9001.  +  Articolul 19Pentru atestat de tip A1 pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul IIB, având diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic, electronic, automatică şi al instalaţiilor pentru construcţii şi calificare de tehnician, maistru, subinginer sau inginer, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 electrician. b) unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având în vedere prevederile Art. 37. c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC), care îndeplineşte condiţiile standardului ISO 9001; solicitantul transmite copia Manualului de Management al Calităţii, însoţită de procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiuni tehnice de lucru pentru activităţile supuse atestării sau copia actului de certificare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC), emis de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional.  +  Articolul 20Pentru atestat de tip A2 pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul IIIB, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 electrician. b) unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având în vedere prevederile Art. 37. c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO9001.  +  Articolul 20^1 (1) Pentru atestatul de tip A3, pe lângă documentele prevăzute la art. 16 sau art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- un electrician autorizat având gradul de autorizare minim IIIB;- un inginer cu studii superioare, care este absolvent al unei facultăţi având specializarea electroenergetică sau automatică sau al unei alte specializări tehnice cu profil electric, urmată de cursuri postuniversitare în domeniul automaticii, în domeniul specific centralelor electrice sau în domeniul măsurării calităţii energiei electrice, cu rol de coordonare a activităţii, pentru care se anexează curriculum vitae întocmit conform modelului din anexa nr. 7; b) unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având în vedere prevederile art. 37; c) unui sistem de management al calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001; d) procedurilor de verificare a funcţionării centralelor electrice elaborate şi aplicate de solicitant, respectând cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile, care se emit în mod distinct pentru fiecare tip de tehnologie (centrale clasice, centrale eoliene sau fotovoltaice etc.). (2) Pentru a fi atestat, operatorul economic trebuie să dovedească, prin documente relevante, experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate (automatizări/măsurări/calitatea energiei electrice) sau o perioadă de cel puţin 2 ani în care să fi efectuat lucrări de testare/probe ale unor centrale electrice, în baza procedurilor proprii. (3) Autoritatea competentă poate solicita operatorului de transport şi de sistem transmiterea unui punct de vedere referitor la conformitatea procedurilor prevăzute la alin. (1) lit. d) cu reglementările tehnice în vigoare, acesta având obligaţia de a răspunde în termen de 15 zile de la data solicitării. (4) Dacă se constată că procedurile prevăzute la alin. (1) lit. d) nu sunt în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, solicitantul modifică procedurile, la cererea ANRE, astfel încât acestea să respecte reglementările tehnice în vigoare.--------Art. 20^1 din regulament a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 4 din 22 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014.  +  Articolul 21Pentru atestat de tip B, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul IIA+B sau 2 electricieni autorizaţi, unul gradul IIA şi unul gradul IIB, având diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic, electronic, automatică şi al instalaţiilor pentru construcţii şi calificare de tehnician, maistru, subinginer sau inginer, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 electrician. b) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC), care îndeplineşte condiţiile standardului ISO 9001; solicitantul transmite copia Manualului de Management al Calităţii, însoţită de procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiuni tehnice de lucru pentru activităţile supuse atestării sau copia actului de certificare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC), emis de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional.  +  Articolul 22Pentru atestat de tip Bp, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) 2 angajaţi, electricieni autorizaţi gradul IIA, având diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic, electronic, automatică şi al instalaţiilor pentru construcţii şi calificare de tehnician, maistru, subinginer sau inginer, având rol de coordonare a activităţilor, b) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC), care îndeplineşte condiţiile standardului ISO 9001; solicitantul transmite copia Manualului de Management al Calităţii, însoţită de procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiuni tehnice de lucru pentru activităţile supuse atestării sau copia actului de certificare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC), emis de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional.  +  Articolul 23Pentru atestat de tip Be, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul IIB, având diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic, electronic, automatică şi al instalaţiilor pentru construcţii şi calificare de tehnician, maistru, subinginer sau inginer, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 electrician. b) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC), care îndeplineşte condiţiile standardului ISO 9001; solicitantul transmite copia Manualului de Management al Calităţii, însoţită de procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiuni tehnice de lucru pentru activităţile supuse atestării sau copia actului de certificare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC), emis de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional.  +  Articolul 24Pentru atestat de tip Bi, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul IIB, având diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic, electronic, automatică şi al instalaţiilor pentru construcţii şi calificare de tehnician, maistru, subinginer sau inginer, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 electrician. b) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC), care îndeplineşte condiţiile standardului ISO 9001; solicitantul transmite copia Manualului de Management al Calităţii, însoţită de procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiuni tehnice de lucru pentru activităţile supuse atestării sau copia actului de certificare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC), emis de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional.  +  Articolul 25Pentru atestat de tip C1A, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) 2 angajaţi electricieni autorizaţi gradul IIIA, având rol de coordonare a activităţilor, b) următorilor specialişti, având în vedere prevederile Art. 37:- unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,- unui responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001.  +  Articolul 26Pentru atestat de tip C1B, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 2 electricieni autorizaţi gradul IVA, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 inginer/subinginer, având diplomă în profil electric, cu experienţă în proiectarea de circuite secundare şi protecţii prin relee; pentru această persoană se anexează curriculum vitae, întocmit conform modelului din Anexa 7 din Regulament;- 1 inginer/subinginer, având diplomă în profil electric. b) următorilor specialişti, având în vedere prevederile Art. 37:- un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001.  +  Articolul 27Pentru atestat de tip C2A, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul III B, având rol de coordonare a activităţilor,- 5 electricieni,- 1 lucrător cu calificare de lăcătuş-mecanic, b) următorilor specialişti, având în vedere prevederile Art. 37:- un specialist autorizat de Autoritatea competentă ca "Responsabil tehnic cu execuţia" în conformitate cu prevederile legale în vigoare,- un specialist atestat de MDRAP ca "Responsabil tehnic cu execuţia", numai în domeniile construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,- un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001.  +  Articolul 28Pentru atestat de tip C2B, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul IVB, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 inginer/subinginer, având diplomă în profil electric, cu experienţă în executarea de circuite secundare şi protecţii prin relee, pentru care se anexează curriculum vitae, întocmit conform modelului din Anexa 7 din Regulament;- 10 electricieni,- 2 lucrători cu calificare de lăcătuş-mecanic, b) următorilor specialişti, având în vedere prevederile Art. 37:- un specialist autorizat de Autoritatea competentă ca "Responsabil tehnic cu execuţia" în conformitate cu prevederile legale în vigoare,- un specialist atestat de MDRAP ca "Responsabil tehnic cu execuţia", numai în domeniile construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,- un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001.  +  Articolul 29Pentru atestat de tip D1, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 2 electricieni autorizaţi gradul IVA, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 inginer/subinginer, având diplomă în profil electric, cu experienţă în proiectarea de linii electrice de înaltă tensiune, pentru care se anexează curriculum vitae, întocmit conform modelului din Anexa 7 din Regulament,- 1 inginer/subinginer, având diplomă în profil electric, cu experienţă în proiectarea de circuite secundare şi protecţii prin relee, pentru care se anexează curriculum vitae, întocmit conform modelului din Anexa 7 din Regulament,- 1 inginer/subinginer, având diplomă în profil electric. b) următorilor specialişti, având în vedere prevederile Art. 37:- un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001.  +  Articolul 30Pentru atestat de tip D2, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul IVA+B, sau 2 electricieni autorizaţi, unul gradul IVA şi unul gradul IVB, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 inginer/subinginer, având diplomă în profil electric, cu experienţă în executarea de lucrări de circuite secundare şi protecţii prin relee, pentru care se anexează curriculum vitae, întocmit conform modelului din Anexa 7 din Regulament,- 15 electricieni,- 2 lucrători cu calificare de lăcătuş mecanic, b) următorilor specialişti, având în vedere prevederile Art. 37:- un specialist autorizat de Autoritatea competentă ca "Responsabil tehnic cu execuţia" în conformitate cu prevederile legale în vigoare,- un specialist atestat de MDRAP ca "Responsabil tehnic cu execuţia", numai în domeniile construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,- un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, c) unui Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu (SMI) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardelor ISO 9001 şi ISO 14001.  +  Articolul 31Pentru atestat de tip E1, pe lângă documentele prevăzute laArt. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 2 electricieni autorizaţi gradul IVA, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 inginer/subinginer, având diplomă în profil electric, cu experienţă în proiectarea de circuite secundare şi protecţii prin relee pentru centrale şi staţii electrice, pentru care se anexează curriculum vitae, întocmit conform modelului din Anexa 7 din Regulament,- 1 inginer/subinginer, având diplomă în profil electric, b) următorilor specialişti, având în vedere prevederile Art. 37:- unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,- unui responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001.  +  Articolul 32Pentru atestat de tip E2, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul IVB, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 inginer/subinginer, având diplomă în profil electric, cu experienţă în executarea de lucrări de circuite secundare şi protecţii prin relee pentru centrale şi staţii electrice, pentru care se anexează curriculum vitae, întocmit conform modelului din Anexa 7 din Regulament,- 15 electricieni,- 2 lucrători cu calificare de lăcătuş mecanic, b) următorilor specialişti, având în vedere prevederile Art. 37:- un specialist autorizat de Autoritatea competentă ca "Responsabil tehnic cu execuţia" în conformitate cu prevederile legale în vigoare,- un specialist atestat de MDRAP ca "Responsabil tehnic cu execuţia", numai în domeniile construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,- un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, c) unui Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu (SMI) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardelor ISO 9001 şi ISO 14001.  +  Articolul 33Pentru atestat de tip E2MT pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul IVB, având rol de coordonare a activităţilor,- 5 electricieni,- 1 lucrător calificat în meseria de lăcătuş mecanic; b) următorilor specialişti, având în vedere prevederile Art. 37:- un specialist autorizat de Autoritatea competentă ca "Responsabil tehnic cu execuţia" în conformitate cu prevederile legale în vigoare,- un specialist atestat de MDRAP ca "Responsabil tehnic cu execuţia", numai în domeniile construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,- un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,- un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001.  +  Articolul 34Pentru atestat de E2PA pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) a următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul IVB, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 inginer/subinginer având diplomă în profil electric, cu experienţă în executarea de circuite secundare şi protecţii prin relee pentru care se anexează curriculum vitae, întocmit conform modelului din Anexa 7 din Regulament şi- 2 electricieni, b) următorilor specialişti, având în vedere prevederile Art. 37:- un specialist autorizat de Autoritatea competentă ca "Responsabil tehnic cu execuţia" în conformitate cu prevederile legale în vigoare,- un responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001.  +  Articolul 35Pentru atestate de tip F sau Fv, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul III B, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 electrician,- 5 lucrători alocaţi activităţilor de vopsire a stâlpilor metalici/defrişare. b) unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având în vedere prevederile Art. 37, c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC), care îndeplineşte condiţiile standardului ISO 9001; solicitantul transmite copia Manualului de Management al Calităţii, însoţită de procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiuni tehnice de lucru pentru activităţile supuse atestării sau copia actului de certificare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC), emis de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar internaţional.  +  Articolul 36Pentru atestate de tip Fd, pe lângă documentele prevăzute la Art. 16 sau Art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- 1 electrician autorizat gradul III B, având rol de coordonare a activităţilor,- 1 electrician,- 3 lucrători alocaţi activităţilor de defrişare, b) unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având în vedere prevederile Art. 37, c) unui Sistem de Management al Calităţii (SMC), care îndeplineşte condiţiile standardului ISO 9001; solicitantul transmite copia Manualului de Management al Calităţii, însoţită de procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiuni tehnice de lucru pentru activităţile supuse atestării sau copia actului de certificare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC), emis de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar internaţional.Notă: Operatorul economic solicitant al atestatului de tip F/Fv/Fd va anexa un proces-verbal de instruire, întocmit de responsabilul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, vizat de reprezentantul legal, din care să reiasă că personalul angajat a fost instruit în cadrul operatorului economic din punct de vedere tehnic şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind corespunzător desfăşurării activităţilor supuse atestării.  +  Articolul 37 (1) Cerinţa privind asigurarea responsabilului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, al cadastrului, geodeziei şi cartografiei, al calităţii în realizarea instalaţiilor electrice ("responsabilul tehnic cu execuţia" autorizat de Autoritatea competentă) şi al calităţii în construcţii ("responsabilul tehnic cu execuţia" atestat de MDRAP) poate fi deţinută/exercitată cumulat de către oricare dintre persoanele care fac parte din structura minimă de personal corespunzătoare atestatului solicitat. (2) În cazul în care asigurarea responsabilităţilor menţionate la alin. (1) se realizează în baza unor contracte de prestări servicii, solicitantul transmite:- copia contractului de prestări servicii,- copiile diplomelor/certificatelor de atestare/autorizare/abilitare pentru fiecare persoană fizică ori juridică,- copii ale documentelor care atestă desfăşurarea de către persoana juridică sau fizică a activităţilor într-un cadru legal (Certificat de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie/Oficiul Registrului Comerţului a persoanei juridice, respectiv Certificat de înregistrare fiscală pentru persoane fizice).  +  Capitolul VIII Procedura de atestare/reatestare  +  Articolul 38 (1) Autoritatea competentă, prin direcţia de specialitate, analizează dacă documentaţia transmisă de solicitant corespunde prevederilor prezentului Regulament. (2) Autoritatea competentă poate verifica, la sediul social sau punctele de lucru ale solicitantului, autenticitatea documentaţiei justificative, transmise de acesta ca anexă la cererea de atestare/reatestare; rezultatul verificării se înscrie într-un proces-verbal, care se constituie parte integrantă a documentaţiei anexată cererii de atestare/reatestare şi se semnează de reprezentantul Autorităţii competente şi de reprezentantul solicitantului.  +  Articolul 39 (1) Autoritatea competentă transmite, la cererea solicitantului, o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice. (2) În cazul în care documentaţia transmisă nu este completă, Autoritatea competentă comunică solicitantului în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, completările sau clarificările necesare privitoare la documentaţia anexată cererii de atestare/reatestare, precum şi informaţii privitoare la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii; solicitantul trebuie să transmită completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la primirea comunicării, în caz contrar, cererea de atestare/reatestare este scoasă din evidenţele Autorităţii competente.  +  Articolul 40 (1) În termen maxim de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete, Autoritatea competentă, prin direcţia de specialitate întocmeşte un Raport prin care propune acordarea sau refuzul acordării Atestatului solicitat. (2) Raportul este supus aprobării direcţiei de specialitate. (3) Raportul, aprobat de conducerea direcţiei de specialitate, se prezintă Comisiei de Atestare a Autorităţii competente.  +  Articolul 41În cazul în care unui operator economic i s-a refuzat acordarea unui Atestat, acesta poate solicita Autorităţii competente, într-un interval de 3 luni de la data deciziei de refuz, un nou Atestat cu prezentarea unei noi cereri de atestare însoţită de documentele precizate la Art. 17 lit. b), c) şi h), precum şi o notificare referitoare la corectitudinea, veridicitatea şi integralitatea celorlalte documente anexate la cererea anterioară de atestare/reatestare pentru care i s-a refuzat acordarea atestatului/atestatelor. În cazul în care solicitarea are loc într-un interval mai mare de 3 luni de la data deciziei de refuz, aceasta va trebui să fie însoţită de toate documentele menţionate la Art. 17 din Regulament.  +  Articolul 42 (1) Comisia de Atestare a Autorităţii competente este formată din 5 (cinci) membri şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin Decizie a preşedintelui Autorităţii competente. (2) Comisia de Atestare a Autorităţii competente are următoarele competenţe: a) analizează Raportul cu privire la soluţionarea cererii de atestare/reatestare transmise de solicitant; b) hotărăşte cu privire la atestarea/reatestarea solicitată sau decide refuzul atestării/reatestării solicitantului; c) analizează Raportul cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Atestatului; d) hotărăşte cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Atestatului. (3) Şedinţele Comisiei de Atestare se programează, de regulă, de două ori pe lună, data şedinţei şi ordinea de zi afişându-se pe pagina de Internet a Autorităţii competente, cu 10 zile înainte de data şedinţei; reprezentantul solicitantului poate participa la şedinţă, în calitate de invitat, în vederea susţinerii cererii de atestare/reatestare sau pentru eventuale lămuriri solicitate de membrii Comisiei de Atestare. (4) Membrii Comisiei de Atestare, cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniul energetic şi/sau reprezentanţi ai asociaţilor profesionale neguvernamentale, au dreptul la o indemnizaţie pentru fiecare şedinţă, achitată de Autoritatea competentă.  +  Articolul 43În Raportul întocmit în conformitate cu prevederile Art. 40, propunerea de acordare sau de refuz a acordării Atestatului solicitat, se motivează pe baza următoarelor criterii: a) Corectitudinea, veridicitatea şi completitudinea documentaţiei anexate cererii de atestare/reatestare transmise de solicitant, conform prevederilor Regulamentului, rezultată din analiza modului de respectare a prevederilor Art. 13, Art. 16 - Art. 36, Anexei 2 din Regulament, şi după caz, a Art. 38 alin. (2); b) Existenţa unui cadru tehnico-organizatoric care să permită îndeplinirea categoriilor de activităţi pentru care se solicită atestare/reatestare, cu respectarea cerinţelor Regulamentului, rezultată din analiza documentelor precizate la Art. 16 lit. a) - d) şi Art. 17; c) Asigurarea personalului competent, în număr minim corespunzător, autorizat şi calificat, în conformitate cu prevederile Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2013, rezultată din analiza documentelor precizate la Art. 16 lit. g) şi Art. 17 lit. c), precum şi cele precizate la Art. 18 - Art. 36, în conformitate cu tipurile de atestate solicitate; d) Modul de asigurare a calităţii activităţilor desfăşurate de către solicitant, rezultată din analiza documentelor precizate la Art. 16, Art. 17 şi Art. 18 - Art. 36. e) Modul de respectare a obligaţiilor titularului de atestat, respectiv prevederilor (condiţiilor de valabilitate ale) Atestatului de către titularul de atestat care solicită reatestarea sau extinderea domeniului de activitate atestat.  +  Articolul 44 (1) Atestarea sau refuzul de a atesta un solicitant se face prin Decizie a preşedintelui Autorităţii competente, în baza Raportului întocmit în conformitate cu prevederile Art. 40 şi al procesului-verbal întocmit în şedinţa Comisiei de Atestare. (2) Autoritatea competentă comunică solicitantului aprobarea/refuzul Atestării, printr-o adresă, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data şedinţei Comisiei de Atestare, prin fax/servicii poştale disponibile. (3) Decizia privind refuzul de a atesta un operator economic poate fi contestată în termen de 15 zile de la data comunicării din partea Autorităţii competente; răspunsul Autorităţii competente la contestaţie se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data înregistrării acesteia.  +  Articolul 45 (1) Suma achitată la înregistrarea cererii de atestare/reatestare nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de atestare/reatestare de către solicitant, în cazul refuzului de atestare, în cazul scoaterii din evidenţa Autorităţii competente a cererii de atestare/reatestării, precum şi în cazul renunţării la un anumit tip de atestat după analiza realizată de Serviciul de specialitate, finalizată cu întocmirea şi transmiterea unei adrese de completare a documentaţiei iniţiale. (2) Operatorul economic căruia i s-a scos din evidenţa Autorităţii competente cererea de atestare/reatestare poate solicita în termen de o lună de la data scoaterii din evidenţă reluarea procesului de atestare/reatestare, transmiţând o nouă solicitare în acest sens, precum şi un nou Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în copie, anexând şi documentele care urmau a fi completate la solicitarea iniţială, caz în care va achita 50 % din obligaţia financiară stabilită conform Art. 15 din prezentul Regulament. În caz contrar solicitantul se va conforma prevederilor Art. 16 sau Art. 17, după caz.  +  Articolul 46 (1) Atestatul se întocmeşte în conformitate cu conţinutul - cadru prezentat în Anexa 8 din Regulament. (2) Atestatul este valabil pe perioada menţionată, cu respectarea prevederilor (condiţiilor de valabilitate) anexate acestuia, precizate în Anexa 8 din Regulament. (3) Atestatul, precum şi Decizia Autorităţii competente cu anexele acesteia, se eliberează reprezentantului legal sau împuternicitului titularului de atestat, la sediul Autorităţii competente, pe baza unui proces-verbal de predare-primire a documentelor. (4) Copia Manualului de Management al Calităţii, însoţită de procedurile de sistem şi operaţionale, transmise de solicitant Autorităţii competente ca anexă la cererea de atestare, vor fi returnate titularului Atestatului, la eliberarea documentelor precizate la alin. (3). (5) Atestatul acordat titularului se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic, având formatul prezentat în Anexa 9 din Regulament.  +  Articolul 47 (1) Atestatul acordat în condiţiile Regulamentului este valabil pentru o perioadă de 5 ani de la data Deciziei de atestare a Autorităţii competente şi se poate prelungi în condiţiile prezentului Regulament. (2) În condiţiile precizate la Art. 13 alin. (2), un nou Atestat poate fi obţinut numai prin prezentarea documentelor prevăzute la Art. 17 din Regulament. (3) Operatorii economici care solicită atestarea şi care nu prezintă un Sistem de Management al Calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardelor ISO 9001 şi/sau ISO 14001, dar prezintă un contract încheiat în acest sens pentru activităţile respective, sau un act adiţional la contractul de certificare (de supraveghere a certificării) privind extinderea domeniului de activitate certificat cu activităţile supuse atestării, precum şi lista normativelor tehnice şi a prescripţiilor energetice ce urmează a fi utilizate în activitatea de proiectare şi de copii ale instrucţiunilor tehnice de lucru pentru activitatea de executare a lucrărilor de instalaţii electrice, au obligaţia ca, până la expirarea primului an de desfăşurare a activităţilor atestate, să transmită la ANRE certificatul emis în acest scop; în cazul în care această cerinţă nu este îndeplinită în termenul precizat anterior, atestatul emis de către ANRE va fi suspendat, în conformitate cu prevederile Regulamentului.  +  Articolul 48Nu este reatestat: a) abrogată;--------Lit. a) a art. 48 din regulament a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 4 din 22 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014. b) Operatorul economic care, la data solicitării reatestării, nu deţine în proprietate sau în folosinţă sculele, dispozitivele, aparatele de măsură, încercare, verificare şi nici elementele de birotică, hardware şi software minimale, conform precizărilor din anexa nr. 5, cu excepţia celor marcate cu steluţă;--------Lit. b) a art. 48 din regulament a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 4 din 22 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014. c) Titularul de atestat care, pe perioada suspendării Atestatului, proiectează sau execută lucrări de instalaţii electrice, d) Titularul de atestat care nu a respectat, pe perioada de valabilitate a Atestatului, obligaţiile stabilite prin Regulament la Art. 56 şi Art. 57. e) În cazul în care titularul de atestat a prezentat în anexă la cererea de reatestare date/documente/informaţii neconforme cu realitatea.  +  Articolul 49Titularul de atestat în conformitate cu prezentul Regulament poate subcontracta proiectarea sau executarea unor părţi din instalaţiile electrice numai cu proiectanţi sau executanţi atestaţi conform Regulamentului, în condiţiile prevăzute la Art. 56 lit. d) şi Art. 57 lit. k), şi numai cu acordul beneficiarului.  +  Articolul 50Tarifele percepute de Autoritatea competentă pentru atestarea solicitanţilor, precum şi pentru modificarea Atestatului, se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente.  +  Articolul 51Pe pagina de Internet a Autorităţii competente se publică: a) Lista titularilor de Atestat, tipul Atestatului şi durata de valabilitate a acestuia; includerea unui titular de Atestat în această listă se face după semnarea procesului-verbal de predare-primire a documentelor, conform precizărilor de la Art. 46 alin. (3); b) Lista cererilor de atestare refuzate sau scoase din evidenţele Autorităţii competente; c) Lista titularilor atestaţi cărora li s-a suspendat atestatul, cu precizarea perioadei de suspendare; d) Lista titularilor atestaţi cărora li s-a retras Atestatul.  +  Capitolul IX Modificarea atestatului  +  Articolul 52 (1) La cererea titularului de atestat sau din iniţiativă proprie, Autoritatea competentă poate decide modificarea Atestatului, atunci când a survenit una din următoarele situaţii: a) schimbarea statutului juridic al titularului; b) schimbarea denumirii sau a sediului titularului de atestat; c) modificări de patrimoniu care afectează desfăşurarea categoriei de activităţi pentru care titularul deţine atestat; d) alte modificări care influenţează activităţile atestate sau documentele emise de ANRE. (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt notificate Autorităţii competente de titularul de atestat, în termen de 10 de zile de la apariţia lor, solicitând totodată, modificarea Atestatului; (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) modificarea Atestatului se realizează prin Decizie a preşedintelui Autorităţii competente, pe baza unui Raport întocmit de compartimentul de specialitate al ANRE şi al procesului-verbal întocmit în şedinţa Comisiei de Atestare. (4) Autoritatea competentă eliberează titularilor noi documente de atestare; la eliberarea noilor documente de atestare, cele emise anterior vor fi restituite Autorităţii competente, în vederea anulării. (5) În cazul pierderii originalului unui atestat, la solicitarea titularului de atestat, Autoritatea competentă poate emite un duplicat după prezentarea documentelor din care să rezulte că a fost efectuată publicarea anunţului privind pierderea atestatului, precum şi cu achitarea unui tarif corespunzător eliberării unui duplicat, egal cu cel de modificare a unui atestat.  +  Capitolul X Competenţe, drepturi şi obligaţii ale titularului de atestat  +  Articolul 53Titularul de atestat are următoarele competenţe: a) Titularul de Atestat de tip A realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice, conform reglementărilor legale din domeniu, inclusiv normelor tehnice PE 116/1994, respectiv NTE 002/03/00. b) Titularul de Atestat de tip A1 realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice la joasă tensiune, conform reglementărilor legale din domeniu, inclusiv normelor tehnice PE 116/1994, respectiv NTE 002/03/00. c) Titularul de Atestat de tip A2 realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de joasă şi medie tensiune, conform reglementărilor legale din domeniu, inclusiv normelor tehnice PE 116/1994, respectiv NTE 002/03/00.c^1) Titularul de Atestat de tip A3 realizează încercări/măsurători în centrale electrice clasice, eoliene şi fotovoltaice, cu respectarea normelor tehnice şi a reglementărilor în vigoare aprobate de ANRE.--------Lit. c^1) a art. 53 din regulament a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 4 din 22 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014. d) Titularul de Atestat de tip B, proiectează şi/sau execută, după caz:- Instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile,- Instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor industriale, Instalaţii de utilizare de joasă tensiune,- Branşamente electrice aeriene şi subterane, monofazate şi trifazate, la tensiune nominală de 0,4 kV,- Instalaţie de racordare la joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui singur loc de consum, executată din reţeaua de joasă tensiune sau tabloul/cutia de distribuţie a postului de transformare,- Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale,- Lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, cu respectarea prevederilor Art. 54,- Realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice, de joasă tensiune, conform reglementărilor legale din domeniu. e) Titularul de Atestat de tip Be execută, după caz:- Instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile,- Instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor industriale, Instalaţii de utilizare de joasă tensiune,- Branşamente electrice aeriene şi subterane, monofazate şi trifazate, la tensiune nominală de 0,4 kV,- Instalaţie de racordare la joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui singur loc de consum, executată din reţeaua de joasă tensiune sau tabloul/cutia de distribuţie a postului de transformare,- Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale,- Lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, cu respectarea prevederilor Art. 54,- Realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice, de joasă tensiune, conform reglementărilor legale din domeniu. f) Titularul de Atestat de tip Bi, execută, după caz:- Instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile,- Instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor industriale, Instalaţii de utilizare de joasă tensiune,- Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale,- Realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice, de joasă tensiune, conform reglementărilor legale din domeniu. g) Titularul de Atestat de tip C1A/C2A proiectează/execută/operează, după caz:- Instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile,- Instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor industriale,- Instalaţii de utilizare de joasă/medie tensiune,- Branşamente electrice aeriene şi subterane, monofazate şi trifazate, la tensiune nominală de 0,4 kV,- Instalaţie de racordare la joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui singur loc de consum, executată din reţeaua de joasă tensiune sau tabloul/cutia de distribuţie a postului de transformare,- Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale şi în reţelele electrice de distribuţie,- Lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, cu respectarea prevederilor Art. 54,- Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV aeriene şi/sau subterane,- Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente,- Reţele electrice de iluminat public aeriene şi/sau subterane,- Reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe, Instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare),- Baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere, Instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal,- Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite, măsurarea rezistenţei de contact la PT,- Instalaţii de protecţii şi măsură,- Verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice, de medie şi joasă tensiune, aferente reţelelor electrice de distribuţie şi posturilor de transformare, h) Titularul de Atestat de tip C1B/C2B proiectează/execută/operează, după caz:- Instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile,- Instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor industriale,- Branşamente electrice aeriene şi subterane, monofazate şi trifazate, la tensiune nominală de 0,4 kV,- Instalaţie de racordare la joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui singur loc de consum, executată din reţeaua de joasă tensiune sau tabloul/cutia de distribuţie a postului de transformare,- Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale şi în reţelele electrice de distribuţie,- Lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, cu respectarea prevederilor Art. 54,- Linii electrice aeriene şi/sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV,- Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente,- Instalaţii de utilizare,- Reţele electrice de iluminat public aeriene şi/sau subterane,- Reţele electrice de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe,- Fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV.- Instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal, Instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare), Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee,- Baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere, Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite, măsurarea rezistenţei de contact la PT,- Verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice, de înaltă, medie şi joasă tensiune, aferente reţelelor electrice de distribuţie şi posturilor de transformare. i) Titularul de Atestat de tip D1/D2 proiectează/execută, după caz:- Linii electrice aeriene şi subterane cu tensiuni nominale între 110 kV ÷ 400 kV,- Fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA,- Instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare), Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee,- Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite,- Instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal,- Verificări şi încercări ale echipamentelor aferente reţelelor electrice de transport şi distribuţie,- Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet în reţelele electrice de transport a energiei electrice,- Realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice, de înaltă, medie şi joasă tensiune, conform reglementărilor legale din domeniu. j) Titularul de Atestat de tip E1/E2 proiectează/execută/operează, după caz, instalaţii electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune pentru staţiile de conexiuni şi transformare şi pentru centralele electrice, cu referire la:- Sisteme de bare şi celulele aferente,- Transformatoare de putere,- Transformatoare de măsură tensiune/curent, Instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare),- Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee,- Întreruptoare de curent alternativ,- Conductoare neizolate flexibile/rigide,- Separatoare/separatoare de legare la pământ,- Bobine de reactanţă/Compensatoare,- Baterii staţionare de acumulatori,- Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite,- Verificări şi încercări ale echipamentelor din staţiile electrice,- Instalaţii de aer comprimat, Instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice,- Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet în centrale şi staţii electrice,- Realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice, de înaltă, medie şi joasă tensiune, conform reglementărilor legale din domeniu. k) Titularul de Atestat de tip E2MT execută, după caz, instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune pentru staţiile de conexiuni şi transformare, cu referire la:- Sisteme de bare, inclusiv celulele, de medie tensiune,- Transformatoare de putere m.t./j.t.,- Transformatoare de măsură tensiune/curent la medie tensiune,- Instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare) aferente părţii de medie tensiune,- Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee aferente părţii de medie tensiune,- Conductoare neizolate flexibile/rigide aferente părţii de medie tensiune,- Separatoare/separatoare de legare la pământ aferente părţii de medie tensiune,- Bobine de reactanţă/Compensatoare aferente părţii de medie tensiune,- Baterii staţionare de acumulatori aferente părţii de medie tensiune,- Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite,- Verificări şi încercări ale echipamentelor de joasă şi medie tensiune,- Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet pe partea de medie tensiune. l) Titularul de Atestat de tip E2PA execută, după caz, lucrări la partea de protecţie şi automatizări din cadrul staţiilor electrice de conexiuni şi transformare, cu referire la:- Sisteme de bare,- Transformatoare de putere,- Transformatoare de măsură tensiune/curent,- Instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare), Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee, Întreruptoare de curent alternativ,- Conductoare neizolate flexibile/rigide,- Separatoare/separatoare de legare la pământ,- Bobine de reactanţă/Compensatoare,- Baterii staţionare de acumulatori,- Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite,- Verificări şi încercări ale echipamentelor,- Instalaţii de aer comprimat- Instalaţii electrice aferente serviciilor proprii,- Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet. m) Titularul de Atestat de tip F execută, după caz:- Vopsire stâlpi metalici pentru LEA de 0,4 ÷ 400 kV, vopsire elemente metalice existente în staţii electrice şi posturi de transformare, precum şi executare, verificare şi repararea prizelor de pământ aferente acestor instalaţii electrice,- Defrişări culoare ale LEA de 0,4 ÷ 400 kV şi evacuare material lemnos rezultat. n) Titularul de Atestat de tip Fv execută, după caz:- Vopsire stâlpi metalici pentru LEA de 0,4 ÷ 400 kV, vopsire elemente metalice existente în staţii electrice şi posturi de transformare, precum şi executare, verificare şi repararea prizelor de pământ aferente acestor instalaţii electrice. o) Titularul de Atestat de tip Fd execută, după caz:- Defrişări culoare ale LEA de 0,4 ÷ 400 kV şi evacuare material lemnos rezultat.  +  Articolul 54Lucrările de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, se realizează în condiţiile respectării cerinţelor Legii nr. 230/2006 a iluminatului public, a Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public aprobat cu Ordinul comun al preşedinţilor ANRE/ANRSC nr. 5/93/2007, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale oricăror alte reglementări aplicabile, emise de autorităţile competente.  +  Articolul 55Titularul de atestat are dreptul de a desfăşura activităţile pentru care deţine Atestat, pe perioada de valabilitate a acestuia şi în conformitate cu competenţele stabilite la Art. 53.  +  Articolul 56Pe perioada de valabilitate a Atestatului, titularul de atestat are următoarele obligaţii esenţiale: a) Să respecte prevederile Atestatului, Regulamentului, ale legilor, normelor şi ale oricăror alte reglementări emise de Autoritatea competentă, aplicabile activităţilor atestate; b) Să menţină numărul minim corespunzător de personal angajat, calificat şi autorizat, conform tipului de Atestat deţinut, stabilit prin prezentul Regulament; c) Să menţină, în proprietate sau în folosinţă, conform prevederilor Regulamentului, dotarea tehnică minimală corespunzătoare tipului de Atestat; d) Să subcontracteze lucrări de instalaţii electrice sau părţi ale acestora numai către titulari de atestat acordat de Autoritatea competentă, corespunzător tipurilor de lucrări pe care doreşte să le subcontracteze; e) Să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai la nivelul competenţelor prevăzute în Regulament pentru tipul de Atestat deţinut; f) Să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia aplicabilă; g) Să execute lucrări în instalaţiile electrice ale operatorilor reţelelor electrice, în instalaţiile electrice aflate în patrimoniul public, în zonele de protecţie şi siguranţă ale instalaţiilor electrice sau în instalaţiile electrice aparţinând clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, numai pe bază de contracte, încheiate în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 57Pe perioada de valabilitate a Atestatului, titularul de atestat are următoarele obligaţii: a) Să transmită Autorităţii competente orice informaţie sau document solicitat, în scris, în legătură cu activităţile atestate; b) Să îndeplinească măsurile de conformare dispuse de Autoritatea competentă în termenele stabilite; c) Să permită beneficiarilor, cu care se află în relaţii contractuale, verificarea activităţilor desfăşurate, conform prevederilor contractuale încheiate cu aceştia; d) Să permită accesul reprezentanţilor Autorităţii competente pentru realizarea de controale/inspecţii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare; e) Să notifice Autorităţii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie, orice modificare a structurii de personal care conduce la neîndeplinirea condiţiilor minime de personal calificat şi autorizat corespunzătoare tipului de Atestat deţinut; f) Să notifice Autorităţii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie, orice modificare a dotărilor tehnice a titularului de atestat, care poate afecta desfăşurarea activităţilor atestate; g) Titularul atestatelor ce permit întocmirea documentaţiilor de proiectare trebuie să se asigure că acestea sunt supuse verificării de către specialişti atestaţi/autorizaţi ca "Verificatori de proiecte" în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; h) Titularul atestatelor ce permit execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, trebuie să execute aceste lucrări doar pe baza unor documentaţii de proiectare elaborate de titularii atestaţi de Autoritatea competentă şi verificate de specialişti atestaţi/autorizaţi ca "Verificatori de proiecte", în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) Să instituie şi să menţină un sistem de înregistrare, investigare şi soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către clienţi, în legătură cu modul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care este atestat; j) Să execute lucrări în instalaţiile electrice numai cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare; k) Să nu se angajeze în practici anticoncurenţiale şi să nu împiedice alţi titulari de atestate, potenţiali competitori, să se angajeze în activităţile pentru care deţin atestate; l) Să asigure egalitatea de tratament a clienţilor săi.  +  Capitolul XI Monitorizarea şi controlul activităţii titularilor de atestate  +  Articolul 58Autoritatea competentă urmăreşte respectarea Regulamentului şi ale prevederilor (condiţiilor de valabilitate ale) Atestatului de către titularul de atestat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare; în acest scop, Autoritatea competentă: a) Solicită informaţii şi documente care îi sunt necesare desfăşurării activităţii proprii; b) Verifică activitatea operatorului economic, prin solicitarea de documente care trebuie transmise la sediul ANRE şi/sau dispune, după caz efectuarea de verificări/inspecţii sau controale la sediul titularului de atestat, inclusiv în teren.  +  Articolul 59La notificarea unor situaţii apărute la titularul de atestat, în conformitate cu obligaţiile acestuia stabilite la Art. 56 şi Art. 57, Autoritatea competentă poate impune măsuri şi termene de conformare; termenele de conformare nu pot fi mai mici de 30 de zile.  +  Articolul 60Autoritatea competentă asigură confidenţialitatea acelor date notificate de către titularul de atestat ca fiind de natură să îi aducă prejudiciu.  +  Capitolul XII Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 61Nerespectarea prevederilor Regulamentului atrage după sine răspunderea contravenţională, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 62Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile Legii.  +  Articolul 63Sancţiunile contravenţionale prevăzute la Art. 62 pot fi asociate cu măsurile prevăzute la Capitolul XIII al Regulamentului.  +  Capitolul XIII Suspendarea sau retragerea atestatului  +  Articolul 64La sesizarea din oficiu a Autorităţii competente sau la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau de însuşi titularul de atestat, Autoritatea competentă poate aplica, potrivit celor constatate, următoarele măsuri: (1) Autoritatea competentă poate suspenda Atestatul pentru toate tipurile deţinute sau numai pentru o parte dintre acestea, pe perioade determinate, între 1 şi 6 luni, în următoarele situaţii: a) În cazul în care ANRE constată că nu mai pot fi îndeplinite cerinţele Regulamentului cu privire la asigurarea personalului calificat şi/sau autorizat, precum şi a dotărilor tehnice minime, dacă acestea sunt remediabile într-un termen de maxim 6 luni. Cu minimum 15 zile înainte de data la care urmează să reia activitatea, titularul de atestat trebuie să transmită Autorităţii competente dovada existenţei unui Sistem de Management al Calităţii specific Atestatului deţinut, structura de personal (vezi pct. 2.6 din Anexa 2) şi/sau dotările tehnice minime, după caz, din care să rezulte refacerea condiţiilor de personal minim calificat şi autorizat, respectiv a dotărilor tehnice minime, pentru atestatul în baza căruia urmează să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu prevederile Regulamentului. b) La cererea titularului de atestat, în cazul în care acesta notifică ANRE, că nu mai pot fi îndeplinite cerinţele Regulamentului cu privire la asigurarea personalului calificat şi/sau autorizat, precum şi a dotărilor tehnice minime, dacă acestea sunt remediabile într-un termen de maxim 6 luni. Cu minimum 15 zile înainte de data la care urmează să reia activitatea, titularul de atestat trebuie să transmită Autorităţii competente dovada existenţei unui Sistem de Management al Calităţii specific Atestatului deţinut, structura de personal (vezi pct. 2.6 din Anexa 2) şi/sau dotările tehnice minime, după caz, din care să rezulte refacerea condiţiilor de personal minim calificat şi autorizat, respectiv a dotărilor tehnice minime, pentru atestatul în baza căruia urmează să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu prevederile Regulamentului. c) În cazul în care în termen de 30 de zile de la solicitarea Autorităţii competente, titularul nu transmite datele şi/sau informaţiile solicitate, încălcând astfel obligaţiile stabilite la Art. 56 din Regulament; d) În cazul în care nu a respectat măsurile de conformare dispuse Autoritatea competentă, inclusiv cea precizată la Art. 47 alin. (3); (2) Autoritatea competentă poate retrage Atestatul acordat: a) La cererea titularului în cazul în care nu mai pot fi îndeplinite cerinţele Regulamentului. b) La cererea operatorului economic atestat, în cazul în care încetează desfăşurarea activităţii sau la desfiinţarea/radierea operatorului economic atestat din înregistrările Oficiului Registrului Comerţului, sau la cererea entităţii organizaţionale a administraţiei publice locale/centrale deţinătoare a unui Atestat; c) În cazul decăderii din drepturi, a incapacităţii sau a falimentului titularului Atestatului, precum şi la vânzarea operatorului economic atestat. d) În cazul în care operatorul economic transferă unui alt operator economic personalul, dotarea tehnică, drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele aflate în curs de derulare aferente activităţilor atestate. (3) Autoritatea competentă poate sancţiona titularul de atestat prin retragerea Atestatului acordat în următoarele situaţii: a) În cazul a două suspendări ale Atestatului, în condiţiile prevăzute la Art. 64 alin. (1) lit. a) dacă acestea au avut loc ca urmare a nerespectării condiţiilor de valabilitate ale atestatului; b) Titularul Atestatului care, pe perioada suspendării Atestatului, proiectează sau execută lucrări de instalaţii electrice; c) În cazul realizării de lucrări cu nerespectarea de către titularul Atestatului a unei obligaţii stabilite în Regulament din cele enumerate la Art. 56 lit. b) şi c). d) În cazul în care titularul de atestat a prezentat, pe perioada de valabilitate a Atestatului, prin transmiterea Autorităţii competente, date/documente/informaţii eronate ori neconforme cu realitatea; e) În cazul în care titularul de atestat nu a respectat, în mod repetat, măsurile de conformare dispuse de Autoritatea competentă; f) În cazul în care operatorul economic transferă unui alt operator economic personalul, dotarea tehnică, drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele aflate în curs de derulare aferente activităţilor atestate, fapt ce nu este notificat Autorităţii competente în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie.  +  Articolul 65La luarea deciziei de suspendare/retragere a Atestatului în situaţiile prevăzute la Art. 64, în cazul în care operatorul economic atestat are contracte de executare de lucrări în derulare, Autoritatea competentă ţine seama de efectele deciziei sale asupra alimentării cu energie electrică a clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat.  +  Articolul 66În situaţiile prevăzute la Art. 64 alin. (2) lit. b), lit. c), lit. d), operatorul economic atestat este obligat să notifice Autorităţii competente situaţiile menţionate, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătoreşti, rezilierea sau încheierea de contracte sau alte acte oficiale.  +  Articolul 67Operatorul economic căruia Autoritatea competentă i-a retras atestatul în baza prevederilor Art. 64 alin. (3) lit. a) - f) nu are dreptul să solicite un nou atestat într-o perioadă de minim 3 ani ulterioară deciziei de retragere a Atestatului.  +  Articolul 68 (1) Suspendarea sau retragerea Atestatului se realizează prin Decizie a Autorităţii competente, pe baza unui Raport întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul ANRE şi al procesului-verbal întocmit în şedinţa Comisiei de Atestare. (2) Autoritatea competentă comunică titularului de Atestat suspendarea sau retragerea Atestatului printr-o adresă în cel mult 10 zile lucrătoare de la data şedinţei Comisiei de Atestare, prin fax/servicii poştale disponibile. (3) Titularul de Atestat transmite Autorităţii competente originalul Atestatului retras, în vederea anulării, precum şi originalul Atestatului suspendat, pe perioada suspendării acestuia.  +  Capitolul XIV Dispoziţii finale  +  Articolul 69 (1) Autoritatea competentă pune la dispoziţie, pentru consultare publică, pe bază de cerere scrisă, oricare dintre documentele elaborate, în vederea soluţionării unei cereri cu privire la acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea unei atestări. (2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conţin informaţii confidenţiale, cu caracter de secret de serviciu sau de afaceri, a căror difuzare poate aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice la care se face referire.  +  Articolul 70Titularii de licenţe din sectorul energiei electrice nu vor practica alte sisteme periodice de agreere, acceptare, atestare, eligibilitate etc. a operatorilor economici pentru desfăşurarea de activităţi supuse atestării în condiţiile prezentului Regulament.  +  Articolul 71 (1) Atestatele emise de ANRE în baza Ordinului preşedintelui ANRE nr. 24/2007, rămân valabile până la expirarea duratei de valabilitate precizată pe Atestat. (2) Titularii atestaţi în baza Ordinului preşedintelui ANRE nr. 24/2007 au obligaţia de a respecta prevederile Legii şi ale Regulamentului.  +  Articolul 72 (1) Încredinţarea lucrărilor de proiectare/executare/mentenanţă a instalaţiilor electrice aferente capacităţilor energetice, deţinute sub orice formă de către orice entitate juridică, se face, în condiţiile prezentului Regulament, numai către operatori economici atestaţi de Autoritatea competentă pentru activităţile respective. (2) În cazul operatorilor economici care au calitatea de antreprenor general, aceştia au obligaţia de a coordona realizarea tuturor lucrărilor de instalaţii electrice prin angajaţi care deţin calitatea de electrician autorizat corespunzătoare tipului de lucrări realizate, în condiţiile precizate în prezentul Regulament. Antreprenorul general are obligaţia de menţinere a personalului minim autorizat pe perioada realizării lucrărilor, a predării instalaţiilor către beneficiar şi a punerii sub tensiune a acestora, precum şi ulterior pe perioada de garanţie a acestora, având în vedere prevederile legale ale acestuia referitoare la răspunderea faţă de beneficiarul cu care a contractat lucrările de instalaţii electrice.  +  Articolul 73Tarifele percepute de ANRE în anul 2013 pentru emiterea de atestate de tip Bi, E2MT, E2PA, Fv şi Fd sunt cele corespunzătoare tarifelor de emitere a atestatelor prevăzute în Tabelul nr. 2 din Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 46/2012, publicat în MO nr. 885/27.12.2012, după cum urmează: a) pentru emiterea de atestate de tip Bi sunt tarifele corespunzătoare emiterii atestatelor pentru activităţi în instalaţii electrice de joasă tensiune; b) pentru emiterea de atestate de tip E2MT şi E2PA sunt tarifele corespunzătoare emiterii atestatelor pentru activităţi în instalaţii electrice de înaltă tensiune; c) pentru emiterea de atestate de tip Fv şi Fd sunt tarifele corespunzătoare emiterii atestatelor de tip F.  +  Anexa 1 Model cerere de atestare/reatestareNumărul de înregistrare la ANRE ......................Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANREBucureşti, Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2Domnule Preşedinte,Subsemnatul _________________, Cod Numeric Personal ________________, posesor al actului de identitate seria nr. ______, eliberat de la data _____________, în calitate de (administrator/director general/etc.) solicit pentru operatorul economic ______________________, cu sediul în localitatea ____________, str. ______________, nr. _______, Bloc _____, Scara _____, Ap. _____, judeţul ____________, cod poştal _________, acordarea următoarelor Atestate: a) Atestat de tip ___________, pentru _____________, b) Atestat de tip ___________, pentru _____________, c) ___________________________________(se vor menţiona tipurile de atestate).Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:- este înmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ___J/____________,- are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) ______________ şi- contul nr. ______________ deschis la Banca _______________ Sucursala ___________(denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)____________În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ___________, nr. de fax ____________, nr. telefon mobil ___________Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.Data ___________________Semnătura reprezentant legal (în original) + ştampilă  +  Anexa 2 Detalii privind modul de prezentare a documentaţiei anexate cererii de atestare/reatestare în vederea înregistrării la ANRE1. Prezentarea documentaţiei - Cererea de atestare/reatestare şi documentaţia justificativă anexată se îndosariază, respectându-se următoarele cerinţe:- paginile se numerotează,- cererea de atestare este însoţită de un opis al documentaţiei, întocmit conform modelului prezentat mai jos, numărul paginii consemnându-se în opis,- documentele prezentate în copie se certifică cu menţiunea "conform cu originalul", semnătură şi ştampilă, în original, de către reprezentantul legal al operatorului economic.2. Detalii privind conţinutul documentaţiei anexate:2.1. Din Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu cel mult 30 zile înaintea datei de înregistrare a cererii de atestare/reatestare la Autoritatea competentă, trebuie să reiasă:- denumirea operatorului economic,- informaţii de identificare (sediul social, numărul de ordine în Registrul Comerţului, starea firmei, forma juridică, codul unic de înregistrare, durata),- perioada de valabilitate a sediului,- capitalul social,- acţionari/asociaţi (nume şi prenume, aport la capitalul social, număr acţiuni/părţi sociale, cotele de participare la beneficii/pierderi),- administratori (nume şi prenume, data numirii, calitatea, durata mandatului, puteri),- cenzori,- domeniul de activitate, principal/secundar, din care să reiasă activităţi de tipul celor supuse atestării,- filiale/sucursale,- sedii secundare,- menţiuni înscrise conform art. 21 din Legea 26/1990.2.2. Curriculum vitae - din CV trebuie să reiasă formarea profesională şi/sau experienţa acumulată în domeniul pentru care solicită atestarea/reatestarea, lucrările realizate, dacă este cazul; CV se întocmeşte în conformitate cu modelul din Anexa 7 din Regulament.2.3. Organigrama operatorului economic, este documentul existent în Manualul Calităţii, aprobat de reprezentantul legal al acestuia, din care trebuie să reiasă numărul total de personal angajat.2.4. Lista lucrărilor contractate, finalizate şi în derulare, trebuie întocmită pentru fiecare tip de atestat, conform modelului prezentat în Anexa 3 din Regulament, cu precizarea beneficiarului, numărului fiecărui contract, a denumirii, obiectivelor şi stadiul realizării lucrării. În situaţia în care operatorul economic nu a proiectat/executat lucrări în domeniul instalaţiilor electrice se va include o notificare pe proprie răspundere în acest sens.Notă: prin beneficiar se înţelege persoana juridică cu care este încheiat contractul de execuţie (în cazul executării instalaţiilor de racordare de joasă tensiune, branşamente, nu trebuie precizat numele/prenumele sau denumirea clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, pentru alimentarea căruia se realizează instalaţia electrică de racordare, ci denumirea operatorului de reţea cu care s-a încheiat contractul).2.5. La întocmirea listei cuprinzând dotarea tehnică-materială, se vor avea în vedere următoarele aspecte:- Lista trebuie întocmită conform modelului prezentat în Anexa 4 din Regulament;- Se vor anexa copii ale contractelor de închiriere sau comodat pentru dotările pe care solicitantul nu le are în proprietate (cu excepţia celor care se referă la sediul social, menţionate în Certificatul constatator), precum şi copii ale documentelor de proprietate ale celor care le închiriază, pentru acestea (utilaje);- Lista trebuie să conţină cel puţin dotările minimale corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate pentru care se solicită Atestat, conform precizărilor din Anexa 5 din Regulament.2.6. Structura de personal trebuie întocmită conform modelului prezentat în Anexa 6 din Regulament, fiind necesară demonstrarea, după caz, a îndeplinirii cerinţelor menţionate la Art. 18 - Art. 36. Se vor avea în vedere următoarele aspecte: a) Structura de personal trebuie să includă toţi angajaţii operatorului economic alocaţi activităţilor aflate în competenţa de atestare a Autorităţii competente; b) Adeverinţă/certificat eliberat de ITM, cuprinzând personalul angajat al operatorului economic, rezultată prin consultarea bazei de date electronice existentă la nivelul ITM, care trebuie să poarte nr./dată de înregistrare şi să fie vizată (cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii pentru atestare/reatestare) de conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă; în cazul în care consultarea bazei de date se face la nivelul operatorului economic, listarea rezultată trebuie semnată de reprezentantul legal şi ştampilată (care va cuprinde lista CIM-urilor şi rapoarte pentru fiecare salariat pentru persoanele care fac parte din structura minimă de personal specifică tipului/tipurilor de atestat/atestate solicitat/solicitate/deţinut/deţinute, conţinând cel puţin informaţii referitoare la funcţia deţinută, data începerii CIM, perioada de timp pentru care s-a încheiat CIM, care trebuie să fie nedeterminată, starea la momentul emiterii acestor documente, intervalele de suspendare şi de vechime, etc.) şi care va fi însoţită de o declaraţie a reprezentantului legal al acestuia, prin care se precizează că la data transmiterii cererii de atestare/reatestare sau a completărilor, persoanele menţionate în Registrul de Evidenţă al Salariaţilor sunt angajate ale acestuia pe perioadă nedeterminată de timp; c) În cazul organizării licitaţiilor pentru efectuarea lucrărilor ce implică activităţi specifice atestatelor de tip D2 şi E2, organizatorii licitaţiilor, în funcţie de complexitatea lucrărilor ce urmează a fi licitate, pot să solicite ofertanţilor, prin caietele de sarcini, ca structura minimă de personal specifică acestor tipuri de atestate să fie completată cu cerinţe suplimentare rezonabile privind personalul angajat al ofertanţilor; d) Structura de personal nu include membrii consiliului de administraţie a societăţilor comerciale pe acţiuni; e) La structura de personal se anexează copii ale diplomelor de studiu/certificatelor de calificare, ale contractelor individuale de muncă şi ale legitimaţiilor de electrician autorizat, ale angajaţilor nominalizaţi, precum şi, eventual, alte documente necesare care să demonstreze îndeplinirea cerinţelor menţionate la Art. 18 - Art. 36 din Regulament;2.7. Dovada achitării obligaţiei financiare pentru atestare/reatestare o constituie copia dovezii achitării tarifului de atestare/reatestare.2.8. Opisul se structurează astfel:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ │ Pagina nr. │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │Certificat de înregistrare │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2 │Certificat constatator │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3 │Curriculum vitae pentru reprezentantul legal │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4 │Curriculum vitae pentru electricienii autorizaţi │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5 │Lista lucrărilor │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │.... │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘  +  Anexa 3 Model pentru întocmirea listei de lucrări a) Lucrări de proiectare de instalaţii electrice*Font 9*┌────┬───────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────┐│Nr. │ Denumirea │ Etapă de │Obiectivele │ Contract │ Beneficiar │Subcontrac-│Stadiul ││crt.│ lucrării │proiectare│ lucrării │ nr.______ │ (persoana │tant - dacă│lucrării││ │ │ realizată│ (detalii │ din data │ juridică │este cazul │(finali-││ │ │(SPF, SF, │ privind │ _________ │ cu care s-a│(persoana │zată, în││ │ │PT+CS, DE)│ lucrarea │ (contract │ încheiat │ juridică │curs de ││ │ │ │contractată)│ încheiat de │contractul)/│ căreia i │ reali- ││ │ │ │ │ solicitant │ │ s-au sub- │ zare) ││ │ │ │ │ în calitate │ │contractat │ ││ │ │ │ │de executant)│ │ părţi ale │ ││ │ │ │ │ │ │ lucrării) │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────┘ b) Lucrări de executare de instalaţii electrice┌────┬───────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────┐│Nr. │ Denumirea │Obiectivele │ Contract │ Beneficiar │Subcontrac-│Stadiul ││crt.│ lucrării │ lucrării │ nr.______ │ (persoana │tant - dacă│lucrării││ │ │ (detalii │ din data │ juridică │este cazul │(finali-││ │ │ privind │ _________ │ cu care s-a│(persoana │zată, în││ │ │ lucrarea │ (contract │ încheiat │ juridică │curs de ││ │ │contractată)│ încheiat de │contractul)/│ căreia i │ reali- ││ │ │ │ solicitant │ │ s-au sub- │ zare) ││ │ │ │ în calitate │ │contractat │ ││ │ │ │de executant)│ │ părţi ale │ ││ │ │ │ │ │ lucrării) │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤│... │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────┘Nume şi prenumeSemnătură reprezentant legal (original)Ştampila  +  Anexa 4 Model pentru întocmirea listei cuprinzând dotarea tehnico-materialăLista cuprinzând dotarea tehnico-materialăSubsemnatul ____________, Cod Numeric personal _____________, posesor al actului de identitate seria nr. _________, eliberat de la data _____________, în calitate de (administrator/director general/etc.) al operatorului economic ________________ notific pe propria răspundere că:- în cadrul operatorului economic există dotarea minimă necesară desfăşurării activităţilor pentru care solicit Atestat, în conformitate cu prevederile Anexei 5 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice,- toate dotările tehnico-materiale precizate mai jos există în cadrul operatorului economic şi pot fi verificate de ANRE;- aparatele de măsurare, încercare şi verificare care fac parte din dotarea tehnico - materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.┌────┬─────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Nr. │ ││crt.│ Dotare │ buc.│ În proprietate/închiriate de la ││ │ │ │ _____________________________ │├────┴─────────────────────────────────┴─────┴─────────────────────────────────┤│Spaţii tehnologice/netehnologice │├────┬─────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│... │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────┴─────┴─────────────────────────────────┤│Utilaje │├────┬─────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│... │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────┴─────┴─────────────────────────────────┤│Echipamente topografice │├────┬─────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│... │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────┴─────┴─────────────────────────────────┤│Scule, dispozitive │├────┬─────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│... │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────┴─────┴─────────────────────────────────┤│Aparate de măsură, încercare, verificare │├────┬─────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│... │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────┴─────┴─────────────────────────────────┤│Birotică, hardware, software │├────┬─────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────┤│... │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────┴─────┴─────────────────────────────────┘Nume şi prenumeSemnătură reprezentant legal (în original)Ştampila  +  Anexa 5 Lista dotărilor minimale pentru atestarea/reatestarea solicitanţilor1. Pentru Atestat de tip A/A1/A2 a) Spaţii tehnologice/netehnologice:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). b) Utilaje:- mijloace auto de transport persoane şi materiale. c) Scule, dispozitive:- truse de scule (electrician, mecanic);- unelte portabile. d) Aparate de măsură, încercare, verificare:i. Pentru Atestatul de tip A- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;- autotransformator 230/250 V, 8A;- trusă de curent 1200 A;- ampermetru tip cleşte 0 - 100 A;- transformator de separaţie 230V/50 - 70V;- transformator de curent de laborator 25 A - 50 A - 100 A/5 A;- megohmetru sau inductor 500 - 2500 V t.c.;- trusa de încercări cu tensiune mărită, 2 kV, t.a. cu declanşare în caz de defect;- trusa de curent de 2000 A;- autotransformator 230/250 V, min. 18A;- ampermetru c.c. 30 A şi voltmetru t.c. 0,045 V - 15 V sau trusă pentru măsurat rezistenţe (ordin zeci de æΩ) sau echivalent;- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;- cronometru (cu rezoluţie de 0,01 s)- *aparat pentru măsurarea rigidităţii dielectrice a uleiului;- trusă de curent - tensiune (min. 0 - 20 A t.a., 0 - 440 V t.a.);- *trusă de încercări cu tensiune mărită, 50 kV t.a., 75 kV t.c., prevăzută cu sistem de declanşare în caz de defect şi cu sistem de măsurare a curentului de fugă;îi. Pentru Atestatul de tip A1- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;- ampermetru tip cleşte 0 - 100 A;- megohmetru sau inductor 500 - 1000 V t.c.;- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;iii. Pentru Atestatul de tip A2- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;- ampermetru tip cleşte 0 - 100 A;- trusa de încercări cu tensiune mărită, 2 kV, t.a. cu declanşare în caz de defect;- megohmetru sau inductor 500 - 1000 V t.c.;- ampermetru c.c. 30 A şi voltmetru t.c. 0,045 V - 15 V sau trusă pentru măsurat rezistenţe (ordin zeci de æΩ) sau echivalent;- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;1^1. Pentru Atestatul de tip A3: 1) Sistem de achiziţie şi software dedicat având minimum de performanţe: a) 16 canale de intrare analogice cu conversie binară prin aproximaţii succesive sau sistem de achiziţie de tip modbus/IEC101/104, cu posibilităţi de preluare a măsurii de putere disponibilă, viteză vânt şi mărimi de consemn, din echipamentele aparţinând centralelor electrice eoliene dispecerizabile (CEED); b) rezoluţie pe 12 biţi; c) domeniu de intrare programabil, bipolar; d) precizie 0,015% din valoarea citită; e) liniaritate +/-1 bit; f) rată de achiziţie: de 0,5-0,1 s (minimum 0,5 s pentru fiecare mărime achiziţionată), iar pentru durate de înregistrare scurte de 10 min se va asigura o viteză de înregistrare de minimum 40 ms; g) sistem de poziţionare globală (GPS) pentru ştampilă de timp; h) posibilitate de înregistrare în fişiere «.xls». 2) Traductori P, Q, U având minimum de performanţe: a) precizie: mai bună de 0,3% din valoarea nominală; b) timp de răspuns la 99% ≤ 500 ms. 3) Traductor de frecvenţă cu minimum de performanţe: a) domeniu de măsurare: (45÷55) Hz/-20mA/+20mA; b) clasa de precizie: maximum 0,2% (mai bună de ≤ 0,005 Hz); c) timp de răspuns (<100 ms): maximum 4 perioade ale frecvenţei măsurate (80 ms la 50 Hz). 4) Generator de frecvenţă variabilă având minimum de performanţe: a) rezoluţie < 2 mHz (la 50 Hz) stabilizat cu cuarţ; b) semnal de ieşire sinusoidal (0-100Vca) frecvenţă: 45-55 Hz; c) frecvenţa generată va putea fi variată în trepte sau cu rampă de: 1 Hz/sec. 5) Analizoare de calitate a energiei electrice de clasă A, cu GPS, cu posibilitatea de efectuare a calculelor de perturbaţii pe diferite intervale de timp, prestabilite sau determinate postînregistrare, ca de exemplu: determinarea perturbaţiei pe un interval de timp în care s-a realizat fiecare probă, dar şi pe interval de o săptămână (standardizat). Analizorul trebuie să fie capabil să înregistreze calitatea energiei electrice pe parcursul tuturor testelor, dar şi pe o perioadă de minimum două săptămâni de funcţionare a CEED.--------Pct. 1^1 din anexa 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 4 din 22 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014.2. Pentru Atestate de tip B/Be/Bp/Bii. Pentru Atestatul de tip B a) Spaţii:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- atelier/ateliere;- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). b) Utilaje:- mijloace auto de transport persoane şi materiale;- autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB), c) Scule, dispozitive:- prese pentru papuci;- truse de scule (electrician, mecanic);- unelte portabile. d) Aparate de măsură, încercare, verificare:- megohmetre de 1000 V;- voltmetre de t.a.0 ÷ 300 V, cl. 1,5;- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;- rulete de minimum 2 m;- şublere. e) Elemente de birotică:- configuraţii PC;- programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare,- echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, copiator).îi. Pentru Atestatul de tip Be a) Spaţii:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- atelier/ateliere;- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). b) Utilaje:- mijloace auto de transport persoane şi materiale;- autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB), c) Scule, dispozitive:- prese pentru papuci;- truse de scule (electrician, mecanic);- unelte portabile. d) Aparate de măsură, încercare, verificare:- megohmetre de 1000 V;- voltmetre de t.a. 0 ÷ 300 V, cl. 1,5;- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;- rulete de minimum 2 m;- şublere.iii. Pentru Atestatul de tip Bp a) Spaţii: - spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru; - atelier/ateliere; b) Elemente de birotică:- configuraţii PC;- programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare,- echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, copiator).iv. Pentru Atestatul de tip Bi a) Spaţii:- atelier/ateliere;- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). b) Utilaje:- mijloace auto de transport persoane şi materiale; c) Scule, dispozitive:- prese pentru papuci;- truse de scule (electrician, mecanic);- unelte portabile. d) Aparate de măsură, încercare, verificare:- megohmetre de 1000 V;- voltmetre de t.a. 0 ÷ 300 V, cl. 1,5;- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;- rulete de minimum 2 m;- şublere.3. Pentru Atestat de tip C1A: a) Spaţii:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare. b) Utilaje:- mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice; c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de angajaţii solicitantului):- teodolit;- miră;- jaloane;- rulete. d) Birotică - hardware şi software:- configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4 kV ÷ 20 kV;- echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, copiator).4. Pentru Atestat de tip C2A a) Spaţii tehnologice/netehnologice:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- atelier/ateliere;- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). b) Utilaje:- Macara;- Autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB);- Mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente,- Utilaje speciale pentru săpat sau forat. c) Scule, dispozitive:- dispozitive şi scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manşonar, raşchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezenţă tensiune, etc); - dispozitive şi scule pentru montat accesorii LEA (de exemplu: presă pentru papuci, trusă de chei tubulare şi fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc) - *dispozitiv pentru măsurarea săgeţii conductoarelor LEA;- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;- truse de scule (electrician, mecanic);- aparat de sudare autogenă;- unelte portabile;- teodolit (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului). d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:- megohmetre de 1000 V, 2500 V;- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;- indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV ÷ 20 kV;- aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenţei de contact;- binoclu de câmp;- rulete, şublere.5. Pentru Atestate de tip C1B şi D1: a) Spaţii:- spaţii destinate serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare. b) Utilaje:- mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice; c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului):- teodolit;- miră;- jaloane;- rulete. d) Birotică, hardware şi software:- configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice de 0,4 kV ÷ 400 kV;- echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, plotter*, copiator sau alte mijloace de multiplicare).6. Pentru Atestate de tip C2B şi D2: a) Spaţii tehnologice/netehnologice:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- atelier/ateliere;- laborator măsurători/încercări electrice;- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). b) Utilaje:- Macara;- Autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB);- autolaborator PRAM;- utilaje speciale pentru săpat sau forat;- motocompresor;- mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente; c) Scule, dispozitive:- dispozitive şi scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manşonar, raşchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezenţă tensiune);- dispozitive şi scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare şi fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc);- *dispozitiv pentru măsurarea săgeţii conductoarelor LEA;- unelte portabile;- prese papuci;- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;- truse de scule (electrician, mecanic);- aparat de sudare autogenă;- *dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici;- *maşină de frânat;- *maşină de tras;- *cărucior de derulat cu frână;- presă mecanică pentru clemele de înnădire;- teodolit (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului). d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:- megohmetre de 1000 V, 2500 V;- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;- autotransformator 230/250 V, 8A;- trusă de curent-tensiune;- indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV ÷ 400 kV;- aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenţei de contact;- binoclu de câmp;- rulete, şublere.7. Pentru Atestat de tip E1 a) Spaţii:- spaţii destinate serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare. b) Utilaje:- mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice; c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului):- teodolit;- miră;- jaloane;- rulete. d) Birotică, hardware şi software:- configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4 kV ÷ 400 kV;- echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, plotter*, copiator, alte mijloace de multiplicare).8. Pentru Atestat de tip E2 a) Spaţii tehnologice/netehnologice:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- atelier/ateliere;- laborator măsurări/încercări electrice;- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). b) Utilaje:- macara,- autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB),- trailer pentru înlocuire aparataj;- autolaborator PRAM;- instalaţie pentru recondiţionarea uleiului electroizolant;- utilaje speciale de săpat sau forat;- motocompresor;- mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente; c) Scule, dispozitive:- dispozitive şi scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, şublere, micrometre interior/exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/mobil, truse de pile normale şi de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la IT, etc);- prese papuci;- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;- truse de scule (electrician, mecanic);- aparat de sudură autogenă;- unelte portabile; d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:- megohmetre de 1000 V, 2500 V, 5000 V;- instalaţie pentru măsurat curenţi de fugă, la tensiunea de 50 kV cc;- trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu În=100 A cc;- multimetru universal digital sau analogic;- autotransformator 230/250 V, 8A;- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen),- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V,- trusă de curent-tensiune;- trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutaţie;- aparat de polaritate;- indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV ÷ 400 kV;- aparat pentru măsurarea rezistenţei la prizele de pământ;- aparat pentru măsurarea rezistenţei de contact.9. Pentru Atestat de tip E2MT e) Spaţii tehnologice/netehnologice:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- atelier/ateliere;- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). f) Utilaje:- macara,- autolaborator PRAM;- mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente; g) Scule, dispozitive:- dispozitive şi scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, şublere, micrometre interior/exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/mobil, truse de pile normale şi de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la MT, etc);- prese papuci;- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;- truse de scule (electrician, mecanic);- aparat de sudură autogenă;- unelte portabile. h) Aparate de măsurare, încercare, verificare:- megohmetre de 1000 V, 2500 V, 5000 V;- multimetru universal digital sau analogic;- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen)- indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV ÷ 20 kV;- aparat pentru măsurarea rezistenţei la prizele de pământ;- aparat pentru măsurarea rezistenţei de contact/punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V.10. Pentru Atestat de tip E2PA i) Spaţii tehnologice/netehnologice:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- atelier/ateliere;- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). j) Utilaje:- autolaborator PRAM; - mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente; k) Scule, dispozitive:- dispozitive şi scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, şublere, micrometre interior/exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/mobil, truse de pile normale şi de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la JT şi MT, etc);- prese papuci;- truse de scule (electrician, mecanic);- unelte portabile; l) Aparate de măsurare, încercare, verificare:- megohmetre de 1000 V, 2500 V, 5000 V;- instalaţie pentru măsurat curenţi de fugă, la tensiunea de 50 kV cc;- trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu În=100 A cc;- multimetru universal digital sau analogic;- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen)- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V;- trusă de curent-tensiune;- trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutaţie;- aparat de polaritate;- aparat pentru măsurarea rezistenţei la prizele de pământ;- aparat pentru măsurarea rezistenţei de contact.11. Pentru Atestat de tip F/Fv/Fdi. Pentru Atestatul de tip F a) Spaţii tehnologice/netehnologice:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- atelier/ateliere;- magazii/depozite pentru scule, dispozitive, echipamente de lucru şi de protecţie, spaţii adecvate pentru depozitarea vopselelor, diluanţilor, etc., cu ventilaţie naturală sau mecanică. b) Utilaje:- mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule, dispozitive şi echipamente de lucru;- autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB),- motocompresor,- tractor;- remorcă de 5 t;- greifer; c) Scule, dispozitive:- perii;- raşchetă pentru răzuit suprafeţele metalice;- polizor portabil cu perie din sârmă;- arzător cu flacără;- funie fără sfârşit, rigidizată la ambele capete,- secure;- topor;- foarfecă prevăzută cu mânere electroizolante;- fierăstrău manual cu tijă pentru tăiat la distanţă;- motofierăstrău,- motofierăstrău cu braţ, cu cap tăietor uşor manevrabil care facilitează accesul la arborii înalţi,- motocositoare pentru curăţiri forestiere (arbuşti, lăstăriş etc.).- polizor;- menghină;- maşină electrică de găurit de banc. d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:- aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;- *aparat pentru măsurarea grosimii stratului de acoperirea suprafeţelor metalice (grund, vopsea).îi. Pentru Atestatul de tip Fv a) Spaţii tehnologice/netehnologice:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- atelier/ateliere;- magazii/depozite pentru scule, dispozitive, echipamente de lucru şi de protecţie, spaţii adecvate pentru depozitarea vopselelor, diluanţilor, etc., cu ventilaţie naturală sau mecanică. b) Utilaje:- mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule, dispozitive şi echipamente de lucru;- autotelescop/platformă ridicătoare cu braţ (PRB),- motocompresor, c) Scule, dispozitive:- perii;- raşchetă pentru răzuit suprafeţele metalice;- polizor portabil cu perie din sârmă;- arzător cu flacără;- funie fără sfârşit, rigidizată la ambele capete, d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:- aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;- *aparat pentru măsurarea grosimii stratului de acoperirea suprafeţelor metalice (grund, vopsea).iii. Pentru Atestatul de tip Fd a) Spaţii tehnologice/netehnologice:- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). b) Utilaje:- mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule, dispozitive şi echipamente de lucru;- tractor;- remorcă de 5 t;- greifer; c) Scule, dispozitive:- secure;- topor;- foarfecă prevăzută cu mânere electroizolante;- fierăstrău manual cu tijă pentru tăiat la distanţă;- motofierăstrău,- motofierăstrău cu braţ, cu cap tăietor uşor manevrabil care facilitează accesul la arborii înalţi,- motocositoare pentru curăţiri forestiere (arbuşti, lăstăriş etc).  +  Anexa 6 Model pentru întocmirea Structurii de personal alocat activităţilor supuse atestăriiStructura de personal alocat activităţilor supuse atestării┌─────┬───────────┬────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────────┐│ Nr. │ Numele şi │ Pregătirea │ Funcţia │ Nr./Dată │ │ Gradul ││crt. │ prenumele │profesională│ în cadrul │ Contract │Perioadă│ şi tipul ││ │ │ │solicitantului│Individual│ în │legitimaţiei││ │ │ │ │ de Muncă │ CIM │ de ││ │ │ │ │ (CIM) │ │electrician ││ │ │ │ │ │ │ autorizat │├─────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ -1- │ -2- │ -3- │ -4- │ -5- │ -6- │ -7- │├─────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ . │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────────┘Nume şi prenumeSemnătură reprezentant legal (original)ŞtampilaNotă:Se vor include informaţii privind calificarea profesională (de ex. inginer/subinginer/maistru/muncitor calificat, etc), precum şi specializarea precizată în diploma de calificare profesională (de ex. energetică, electrotehnică, electromecanică, maistru electrician centrale şi staţii, electrician, etc)Se va preciza funcţia deţinută în cadrul solicitantului, conform contractului individual de muncă în vigoare (de ex. Administrator, inginer proiectant, coordonator lucrări, electrician, etc).Se vor preciza numărul şi data la care a fost încheiat Contractul individual de muncăSe va preciza perioada pe care este încheiat CIM, determinată sau nedeterminată după caz.  +  Anexa 7 Model pentru întocmirea CV            CURRICULUM VITAE             FORMAT EUROPEAN                   SIGLA        INFORMAŢII PERSONALE                        Nume │                     Telefon │                         Fax │                      E-mail │               Naţionalitate │               Data naşterii │         EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ         ● Data (de la - la) │          ● Numele şi adresa │               angajatorului │       ● Tipul de activitate │                sau sectorul │      ● Ocupaţia sau poziţia │   ● Activităţile principale │Se vor enumera toate lucrările semnificative,       şi responsabilităţile │corespunzătoare perioadei de angajare, pe                    deţinute │tipuri de lucrări de proiectare şi/sau executare                             │indicându-se nivelurile de tensiune, detalii                             │asupra lucrărilor părţi proiectate şi/sau                             │executate precum şi responsabilitatea directă                             │avută în realizarea acestora.                                 Secţiunea "Experienţă în muncă" se multiplică                                 în funcţie de numărul locurilor de muncă         EDUCAŢIE ŞI FORMARE         ● Data (de la - la) │        ● Numele şi tipul de │    organizaţie care asigură │        educaţia şi formarea │        ● Titlul calificării │                    acordate │                                 Secţiunea "Educaţie şi formare" se multiplică                                 în funcţie de numărul organizaţiilor care au                                 asigurat formarea profesională    ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE │    PERSONALE │    Achiziţionate în cursul │    vieţii şi al carierei │    dar nu neapărat dovedite │    prin certificate şi │    diplome formale. │    LIMBA MATERNA │    ALTE LIMBI │    ● Abilităţi pentru citit │    ● Abilităţi pentru scris │    ● Abilităţi pentru vorbit│    ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE │    ORGANIZAŢIONALE │    Coordonarea şi adminis- │    trarea oamenilor, │    proiectelor şi bugetelor;│    la locul de muncă. │    ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE │    TEHNICE    Computer, tipuri speci- │    fice de echipament, │    utilaje, etc. │    ALTE ABILITĂŢI ŞI │    COMPETENŢE │    PERMIS(E) DE CONDUCERE    INFORMAŢII SUPLIMENTARE │    ANEXE │Semnătura titularului (original)Data întocmirii:  +  Anexa 8 Conţinut-cadru al Atestatului(pagina 1)Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - ANREÎn conformitate cu Decizia ANRE nr. _________/_______[data deciziei]_____ se acordă [denumirea solicitantului] cu sediul în [sediul solicitantului], înmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. [numărul de înregistrare al solicitantului]ATESTATnr. ......../ZZ.LL.AAde tip _______ pentru ___________Atestatul este valabil până la ZZ.LL.AA în condiţiile prevăzute în anexă şi existenţei operatorului economic pe lista titularilor de atestate valabile, afişată pe site-ul www.anre.roData emiterii __________________.Preşedinte,Atestatul nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana juridică la organul de atestare şi nici nu exonerează titularul de obligaţiile ce îi revin.(pagina 2)Prevederile (condiţiile de valabilitate ale)Atestatului nr. ______/_______(Data acordării)______de tip __________________________. 1) Atestatul este acordat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare Autoritatea competentă, ________(denumire solicitant)_____________, cu sediul în _________________, înmatriculat(ă) la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J___/___/_____, denumit în cele ce urmează Titular. 2) Atestatul se acordă prin Decizia nr. din în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) şi art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012 şi ale regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, denumit în continuare Regulament. 3) Perioada de valabilitate a Atestatului este _____ ani, data expirării fiind: ___.____._______. 4) Atestatul nu poate fi prelungit; în cazul în care se doreşte continuarea activităţilor atestate, Titularul solicită Autorităţii competente un nou Atestat, în conformitate cu prevederile Regulamentului; cererea de reatestare trebuie înregistrată la Autoritatea competentă într-un interval de 90 de zile înainte de data expirării perioadei de valabilitate a Atestatului. 5) Titularul are obligaţia de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare. 6) Titularul are dreptul de a desfăşura activităţile pentru care deţine Atestat, pe perioada de valabilitate a acestuia, în conformitate cu competenţele precizate la Art. 53 din Regulament pentru tipul de atestat corespunzător Atestatului. 7) Pe perioada de valabilitate a Atestatului, Titularul are următoarele obligaţii esenţiale, prevăzute la Art. 56 din Regulament: a) Să respecte prevederile (Condiţiile de valabilitate ale) Atestatului, Regulamentului, ale legilor, normelor şi ale oricăror alte reglementări emise de Autoritatea competentă, aplicabile activităţilor atestate; b) Să menţină numărul minim corespunzător de personal angajat, calificat şi autorizat, conform tipului de Atestat deţinut, stabilit prin prezentul Regulament; c) Să menţină, în proprietate sau în folosinţă, conform prevederilor Regulamentului, dotarea minimală corespunzătoare tipului de atestat; d) În cazul în care Titularul decide subcontractarea unor lucrări de instalaţii electrice sau părţi ale acestora, aceasta se face numai către deţinători ai unui Atestat acordat de Autoritatea competentă, corespunzător tipurilor de lucrări subcontractate; e) Să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai la nivelul competenţelor prevăzute în Regulament pentru tipul de Atestat deţinut; f) Să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia aplicabilă; g) Să execute lucrări în instalaţiile electrice ale operatorilor reţelelor electrice, în instalaţiile electrice aflate în patrimoniul public, în zonele de protecţie şi siguranţă ale instalaţiilor electrice sau în instalaţiile electrice aparţinând clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, numai pe bază de contracte, încheiate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 8) Pe perioada de valabilitate a Atestatului, Titularul are următoarele obligaţii, prevăzute la Art. 57 din Regulament: a) Să transmită Autorităţii competente orice informaţie sau document solicitat, în scris, în legătură cu activităţile atestate; b) Să îndeplinească măsurile de conformare dispuse de Autoritatea competentă în termenele stabilite; c) Să permită beneficiarilor, cu care se află în relaţii contractuale, verificarea activităţilor desfăşurate, conform prevederilor contractuale încheiate cu aceştia; d) Să permită accesul reprezentanţilor Autorităţii competente pentru realizarea de controale/inspecţii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare; e) Să notifice Autorităţii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie, orice modificare a structurii de personal care conduce la neîndeplinirea condiţiilor minime de personal calificat şi autorizat corespunzătoare tipului de Atestat deţinut; f) Să notifice Autorităţii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie, orice modificare a dotărilor tehnice a Titularului, care poate afecta desfăşurarea activităţilor atestate; g) Titularul atestatelor ce permit întocmirea documentaţiilor de proiectare trebuie să se asigure că acestea sunt supuse verificării de către specialişti atestaţi/autorizaţi ca "Verificatori de proiecte" în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu prevederile legale; h) Titularul atestatelor ce permit execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, trebuie să execute aceste lucrări doar pe baza unor documentaţii de proiectare elaborate de titularii atestaţi de Autoritatea competentă şi verificate de specialişti atestaţi/autorizaţi ca "Verificatori de proiecte", în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) Să execute lucrări în instalaţiile electrice numai cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare; j) Să instituie şi să menţină un sistem de înregistrare, investigare şi soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către clienţi, în legătură cu modul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care este atestat; k) Să nu se angajeze în practici anticoncurenţiale şi să nu împiedice alţi titulari de atestate, potenţiali competitori, să se angajeze în activităţile pentru care deţin atestate; l) Să asigure egalitatea de tratament a clienţilor săi. 9) Lucrările de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, se realizează în condiţiile respectării cerinţelor Legii nr. 230/2006 a iluminatului public, a Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public aprobat cu Ordinul comun al preşedinţilor ANRE/ANRSC nr. 5/93/2007, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale oricăror alte reglementări aplicabile, emise autorităţile competente. 10) Pe perioada de valabilitate a Atestatului, Autoritatea competentă monitorizează activitatea Titularului, prin verificări, inspecţii sau controale, conform competenţelor şi prevederilor legale aplicabile. 11) În exercitarea atribuţiilor de verificare şi control, reprezentanţii autorizaţi ai Autorităţii competente au dreptul de acces pe teritoriul şi la documentele Titularului; Titularul va acorda Autorităţii competente orice asistenţă necesară pe parcursul efectuării verificării/controlului, precum şi copii ale documentelor controlate. 12) Conform Legii, constituie contravenţie următoarele fapte: a) încălcarea reglementărilor tehnice şi/sau comerciale emise de Autoritatea competentă; b) refuzul de a permite efectuarea de acţiuni de control dispuse Autoritatea competenţa, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; c) nefurnizarea/neprezentarea datelor, documentelor şi/sau informaţiilor solicitate în termenele stabilite de Autoritatea competentă sau furnizarea/prezentarea incompletă ori eronată a acestora, precum şi/sau nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta; d) executarea de săpături sau lucrări de orice fel în zonele de protecţie a instalaţiilor, fără consimţământul prealabil al titularului acestora; e) utilizarea de către un terţ a componentelor reţelelor electrice de distribuţie/transport în alte scopuri decât cele prevăzute de legislaţia în sectorul energiei electrice, fără încheierea unui contract, în acest sens, cu deţinătorul de drept al acestora; f) proiectarea, executarea şi verificarea instalaţiilor electrice fără atestat şi/sau autorizaţie. 13) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii competente, conform prevederilor legale. 14) Sancţiunile contravenţionale pot fi asociate cu măsurile prevăzute la Capitolul XIII al Regulamentului privind suspendarea sau retragerea Atestatului. 15) În cazul modificării sau retragerii Atestatului, Titularul este obligat să transmită Autorităţii competente Atestatul, pentru a fi anulat. 16) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută sau a cărei transmitere este obligatorie, se va face în scris şi se va putea transmite prin fax, curier sau serviciile poştale la următoarele adrese:● str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020995 - pentru Autoritatea competentă,● sediul social al Titularului.  +  Anexa 9 Model de registru destinat evidenţei documentelorde atestare/reatestareAutoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul EnergieiRegistru electronic pentru evidenţa documentelor de atestare/reatestare┌────┬─────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┐│Nr. │ │Sediul social │Număr/data │Număr/data │ Număr │ ││crt.│ Solicitant │(localitate/ │Cerere de │ Atestat │modificare│ Detalii ││ │ │ judeţ) │ atestare │ │ │ │├────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┘-------