ORDIN nr. 14 din 30 ianuarie 2014privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. 50 din 20 ianuarie 2014 întocmit de Direcţia generală sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) păsări vii - toate păsările domestice care sunt crescute pentru producţia de carne, de ouă de consum sau de alte produse comerciale; b) mijlocitor de afaceri cu animale vii - persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, societate comercială, care achiziţionează, transportă şi comercializează păsări vii cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare privind mişcarea animalelor şi care nu dispun în mod obligatoriu de facilităţi/spaţii de adăpostire; c) mijloc de transport păsări vii - mijloc de transport înregistrat/autorizat sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legale; d) magazine pentru comercializarea puilor de o zi - spaţii amenajate corespunzător, astfel încât să fie asigurate condiţiile de sănătate şi bunăstare, destinate comercializării doar a puilor de o zi definiţi la alin. (2) lit. a); e) exploataţie tip A de păsări - exploataţie de păsări deţinute de persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de către oficiul registrului comerţului, care îndeplinesc condiţiile minime de biosecuritate şi bunăstare conform prevederilor legislaţiei în vigoare. (2) Din categoria păsărilor vii, definite la alin. (1) lit. a), fac parte: a) pui de o zi - pui de pasăre domestică, în vârstă de mai puţin de 72 de ore, care încă nu au fost hrăniţi şi care au fost supuşi acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013; b) tineret - orice pasăre cu vârsta cuprinsă între 72 de ore şi 20 de săptămâni care a fost supusă la minimum două vaccinări contra bolii de Newcastle, unei vaccinări contra bursitei infecţioase şi care provine dintr-un efectiv testat cu rezultate negative pentru serotipurile relevante de Salmonella; c) păsări adulte - păsările care au vârsta de minimum 20 săptămâni, care au fost supuse acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor.  +  Articolul 3 (1) Pentru a putea comercializa păsări vii, exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să respecte condiţiile de biosecuritate stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare; b) să respecte restricţiile privind circulaţia păsărilor vii şi a puilor de o zi, stabilite de medicul veterinar oficial în cazul suspicionării/declarării de boli transmisibile; c) să pună în aplicare Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013; d) să întocmească, să deţină, să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Registrul de evidenţă a păsărilor vii vândute prin vânzarea directă sau mijlocitori de afaceri cu animale vii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; e) să nu permită introducerea în exploataţia înregistrată/autorizată sanitar-veterinar a păsărilor care au făcut obiectul comercializării către exploataţiile nonprofesionale, dacă acestea nu au fost vândute; f) să comercializeze păsări vii sănătoase, statusul de sănătate fiind certificat de un medic veterinar de liberă practică împuternicit. (2) În cazul puilor de o zi, exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar trebuie să dovedească şi că aceştia au fost comercializaţi în maximum 72 de ore de la ecloziune.  +  Articolul 4 (1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit emite Certificatul de sănătate pentru comercializarea păsărilor vii provenite din exploataţii comerciale pe teritoriul României, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pentru fiecare lot de păsări vii din aceeaşi categorie, transportate cu acelaşi mijloc de transport. (2) Certificatul sanitar-veterinar prevăzut la alin. (1) trebuie completat în ziua îmbarcării, fiind valabil timp de 3 zile de la această dată.  +  Articolul 5Comercializarea păsărilor vii pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale se poate realiza prin vânzare directă sau prin intermediul mijlocitorilor de afaceri cu animale vii înregistraţi sanitar-veterinar.  +  Articolul 6 (1) Vânzarea directă a păsărilor vii se poate face dintr-un spaţiu amenajat la poarta unităţii sau cu efectuarea transportului de către unitatea producătoare la adresa exploataţiei nonprofesionale. (2) În cazul puilor de o zi comercializarea se poate efectua şi prin magazinele înregistrate sanitar-veterinar definite la art. 2 alin. (1) lit. d). (3) Transportul păsărilor vii de către proprietarii acestora, după cumpărarea dintr-un spaţiu amenajat la poarta unităţii sau din magazinele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) în cazul puilor de o zi, se poate face cu propriile mijloace de transport, pe o distanţă mai mică de 50 km, cu respectarea condiţiilor sanitar-veterinare prevăzute în anexa nr. 3. (4) Transportul la adresa exploataţiei nonprofesionale de către unitatea producătoare se face cu mijloace de transport înregistrate/autorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Vânzarea păsărilor vii pe teritoriul României prin intermediul mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, după cumpărarea dintr-un spaţiu amenajat la poarta unităţii, se face în interval de maximum 72 de ore de la cumpărare, cu respectarea legislaţiei sanitare-veterinare privind bunăstarea şi mişcarea animalelor. (2) Mijlocitorii de afaceri cu animale vii, care comercializează păsări vii pe teritoriul României, trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) În vederea asigurării trasabilităţii păsărilor, mijlocitorul de afaceri cu animale vii trebuie să întocmească, să deţină, să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Registrul pentru evidenţa păsărilor vii cumpărate şi vândute de către mijlocitorii de afaceri cu animale vii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 8Pe teritoriul României, transportatorul/mijlocitorii de afaceri cu animale vii înregistraţi sanitar-veterinar poate/pot comercializa păsări vii achiziţionate din exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale, cu respectarea Condiţiilor sanitar-veterinare privind bunăstarea păsărilor vii pe timpul transportului din exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale pe o distanţă mai mare de 50 km, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 9Transportatorul/Mijlocitorul de afaceri cu animale vii trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să realizeze transportul cu mijloace auto autorizate/înregistrate sanitar-veterinar; b) să stabilească ruta şi destinaţia şi să le respecte; c) să facă dovada că mijlocul de transport a fost curăţat, spălat şi dezinfectat înainte de îmbarcarea păsărilor; d) să nu permită întoarcerea în exploataţiile înregistrate/ autorizate sanitar-veterinar a păsărilor vii care au făcut obiectul comercializării din aceste exploataţii către exploataţiile nonprofesionale, dacă păsările respective nu au fost vândute; e) să anunţe imediat medicul veterinar oficial, în cazul în care constată cazuri de îmbolnăviri sau mortalitate la păsările pe care le transportă; f) să asigure dirijarea cadavrelor înregistrate pe timpul transportului la cea mai apropiată unitate de neutralizare autorizată sanitar-veterinar, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).  +  Articolul 10Persoanele care au achiziţionat păsări vii sunt obligate să anunţe, în termen de 48 ore, medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la achiziţionarea acestora, în vederea efectuării acţiunilor sanitar-veterinare şi supravegherii bolilor majore ale păsărilor, precum şi să declare orice caz de îmbolnăvire sau moarte a păsărilor.  +  Articolul 11Este interzisă comercializarea păsărilor vii dacă exploataţia de provenienţă a păsărilor vii este supusă unei restricţii sanitar-veterinare privind mişcarea acestora şi dacă păsările vii nu au fost supuse acţiunilor sanitar-veterinare, aspecte certificate de medicul veterinar prin eliberarea certificatului de sănătate.  +  Articolul 12Este interzisă vânzarea din staţiile de incubaţie de tip industrial către o persoană fizică a mai mult de 350 de capete pui de o zi.  +  Articolul 13Este interzisă vânzarea din exploataţiile comerciale către o persoană fizică a mai mult de 350 de capete de păsări.  +  Articolul 14Este interzisă efectuarea importului, a exportului şi a schimbului intracomunitar de păsări vii direct în/din exploataţiile nonprofesionale şi exploataţii de tip A.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 16Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:"14^1. Magazin pentru comercializarea puilor de o zi - spaţiu amenajat corespunzător pentru prezentarea şi comercializarea puilor de o zi;"2. În anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, după numărul curent 7 se introduce un nou număr curent, numărul curent 7^1, cu următorul cuprins:
  "7^1. Comerţ cu amănuntul al puilor de o zi Magazin pentru comercializarea puilor de o zi"
   +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Vladimir Alexandru MănăstireanuBucureşti, 30 ianuarie 2014.Nr. 14.  +  Anexa 1 (pe coperta registrului)Denumirea exploataţiei Codul exploataţieiAdresa: localitate, stradă, număr, judeţ RO [][][][][][][][][][]Înregistrarea/Autorizaţia sanitarăveterinară a exploataţiei (număr, dată)REGISTRUL DE EVIDENŢĂa păsărilor vii vândute prin vânzareadirectă sau mijlocitori de afaceri cu animale vii
    Nr. crt.Data livrăriiPăsări vânduteCumpărătorMijloc de transportCertificat sanitar- veterinar de sănătate: numărul/data
    SpeciaCategoria*NumărMijlocitor de afaceri (număr de înregistrare sanitar- veterinară)Persoană fizicăNumăr de înmatriculareÎnregistrare/ Autorizaţie sanitar- veterinară (nr./dată)
    Nume şi prenumeJudeţ, localitate, stradă, număr
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  --------- Notă *) Se va specifica pui de o zi sau păsări adulte.
   +  Anexa 2 Seria ....... Nr. ...........Cabinet medical veterinar/Societatea Comercială ...................Nr. de înregistrare unic în RegistrulColegiului Medicilor Veterinari .......CERTIFICAT DE SĂNĂTATEpentru comercializarea păsărilor vii provenitedin exploataţii comerciale pe teritoriul României
  1. Furnizor*1) ............................................................. 1.1. Codul exploataţiei RO [][][][][][][][][][]
  2. Cumpărător*2) ...........................................................
  3. Numărul mijlocului de transport .........................................
  4. Numărul înregistrării/autorizării mijlocului de transport ............... din data de ...................
  5. Date despre păsări 5.1. Specia ................................................................ 5.2. Categoria*3) .......................................................... 5.3. Număr de păsări .......................................................
  6. Subsemnatul certific prin prezentul certificat faptul că: a) exploataţia de provenienţă a păsărilor nu este supusă niciunui fel de restricţii sanitar-veterinare privind mişcarea păsărilor; b) păsările provin din efective indemne de boli infecto-contagioase; c) păsările comercializate au fost supuse programelor naţionale de supraveghere monitorizare şi control; d) păsările adulte şi tineret comercializate:(i) au fost vaccinate împotriva bolii Newcastle cu (denumirea vaccinului) ....................., la data de*4) ................, la vârsta de ............... zile/săptămâni*5);(îi) provin dintr-un efectiv care a fost supus testării pentru depistarea stereotipurilor de Salmonella care prezintă interes din punctul de vedere al sănătăţii publice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei şi al altor agenţi zoonotici specifici, prezenţi în reţeaua alimentară. Data ultimei testări a efectivului este ................., conform Buletinului de analiză nr. ............. din data de................., emis de .....................; e) puii de o zi comercializaţi:(i) au fost vaccinaţi*5) împotriva bolii Newcastle cu (denumirea vaccinului) .................., la data de ...................;(îi) provin dintr-un efectiv care a fost supus testării pentru depistarea sereotipurilor de Salmonella care prezintă interes din punctul de vedere al sănătăţii publice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.160/2003. Data ultimei testări a efectivului este ................., conform Buletinului de analiză nr. ............. din data de....................., emis de .........................................7. Acest certificat este valabil timp de 3 zile de la data îmbarcării.Întocmit la data de ..................Ştampila..................................................Semnătura şi parafa medicului veterinar împuternicit---------*1) Denumire fermă sau incubator autorizat sanitar-veterinar.*2) Se va completa fie mijlocitorul de afaceri (PFA, IF, SC etc.), fie persoana fizică.*3) Se va specifica pui de o zi, tineret sau păsări adulte.*4) Data ultimei vaccinări.*5) Se va tăia ce nu corespunde.
   +  Anexa 3 CONDIŢII SANITAR-VETERINAREprivind transportul păsărilor vii pe o distanţă mai mică de 50 kmPrezentele condiţii se aplică exclusiv în cazul transportului păsărilor vii pe o distanţă mai mică de 50 km, de către proprietarii acestora, după cumpărare, cu propriile mijloace de transport.1. Păsările adulte şi tineretul se transportă în cuşti speciale de transport care să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă o deschidere suficient de largă pentru a reduce riscul de rănire a păsărilor; b) să fie suficient de rezistente ca să suporte greutatea păsărilor şi construite în aşa fel încât păsările să nu poată scăpa şi să preîntâmpine crearea de leziuni la cap, la picioare sau la aripi; c) să fie securizate pentru a se preveni deplasarea lor în timpul transportului; de asemenea, trebuie astfel fixate încât să permită circulaţia aerului printre acestea.2. Puii de o zi se transportă în cutii care trebuie să aibă următoarele caracteristici: a) să fie confecţionate dintr-un material rigid şi rezistent; b) să fie suficient de înalte şi suficient de largi pentru a reduce riscul de rănire a puilor; c) să fie suficient de rezistente ca să suporte greutatea puilor, să nu le provoace răni sau suferinţe inutile şi construite în aşa fel încât aceştia să nu poată scăpa; d) stivuirea şi introducerea cutiilor va fi în aşa fel făcută încât să se menţină o bună ventilaţie.Transportul trebuie efectuat fără întârzieri până la locul de destinaţie, pentru reducerea duratei călătoriei.Păsările trebuie să fie într-o stare corespunzătoare de sănătate pentru a putea fi transportate.Mijloacele de transport utilizate trebuie să asigure următoarele condiţii:1. protecţia păsărilor vii împotriva intemperiilor sau a factorilor de mediu;2. siguranţa păsărilor;3. o ventilaţie adecvată.  +  Anexa 4 (pe coperta registrului)Mijlocitorul de afaceri cu animale vii .............................Înregistrarea sanitar-veterinară nr. ......... din data de .............REGISTRUpentru evidenţa păsărilor vii cumpărate şivândute de către mijlocitorii de afaceri cu animale vii
    CumpărareVânzare
    Nr. crt.Data cumpărăriiCodul exploataţiei furnizoruluiPăsări cumpărateMijlocul de transportCertificat sanitar- veterinar de sănătate (număr şi dată)Numărul de păsări vânduteCumpărătorul (nume, prenume, adresă)
    SpeciaCategoria*NumărNumăr de înmatriculare al mijlocului de transportNumăr înregistrare/ autorizaţie sanitar- veterinarăData înregistrării/ autorizării sanitar- veterinare
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
        RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  
  --------- Notă *) Se va specifica pui de o zi sau păsări adulte.
   +  Anexa 5 CONDIŢII SANITAR-VETERINAREprivind bunăstarea păsărilor vii pe timpultransportului din exploataţii înregistrate/autorizatesanitar-veterinar către exploataţiilenonprofesionale pe o distanţă mai mare de 50 kmA I. Păsările adulte şi tineretul se transportă în mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar pentru acest scop, iar şoferul sau însoţitorul trebuie să deţină certificat de competenţă profesională, în situaţia în care se depăşeşte distanţa de 65 km.II. Cuştile utilizate pentru transportul păsărilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:1. să aibă o deschidere suficient de largă pentru a reduce riscul de rănire a păsărilor;2. să fie suficient de rezistente ca să suporte greutatea păsărilor şi construite în aşa fel încât păsările să nu poată scăpa şi să preîntâmpine crearea de leziuni la cap, la picioare sau la aripi;3. să fie securizate pentru a se preveni deplasarea lor în timpul transportului; de asemenea, trebuie astfel fixate încât să permită circulaţia aerului printre acestea;4. să aibă înălţimea adecvată în funcţie de greutatea păsărilor;5. să fie adaptată ventilaţia luând în considerare numărul şi mărimea păsărilor care sunt transportate, dar şi condiţiile meteorologice care sunt prognozate în timpul călătoriei. În cazul în care există ventilaţie suplimentară, aceasta trebuie verificată în permanenţă;6. să se asigure confortul termic al păsărilor adulte pe timpul transportului, evitându-se expunerea acestora la temperaturi extreme. În situaţia în care transportul se realizează la temperaturi ridicate, se va menţine un spaţiu liber în interiorul mijlocului de transport.III. Înălţimea cuştilor de transport se calculează astfel: a) pentru păsările cu greutatea de aproximativ 1 kg: 20-23 cm; b) pentru păsările cu greutatea cuprinsă între 1 şi 4 kg: 24-33 cm; c) pentru păsările cu greutatea de peste 4 kg: peste 34 cm.B I. Transportul puilor de o zi, în călătorii de scurtă durată între 50 km şi până în 8 ore sau în călătorii de lungă durată peste 8 ore, se realizează numai în mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar pentru acest scop, iar în situaţia în care se depăşeşte limita de 65 km şoferul sau însoţitorul trebuie să deţină certificat de competenţă profesională. Transportul puilor de o zi se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:1. puii de o zi se transportă în cutii noi confecţionate dintr-un material rigid şi rezistent care se încarcă în mijlocul de transport;2. distanţa dintre cutiile de transport şi dintre cutii şi pereţii mijlocului de transport trebuie să fie de cel puţin 5 cm;3. între peretele cutiei şi podeaua vehiculului distanţa trebuie să fie cel puţin 3 cm;4. între plafonul ultimei cutii şi plafonul mijlocului de transport distanţa trebuie să fie de cel puţin 17 cm;5. când puii sunt transportaţi în condiţii de temperaturi extreme, se va avea în vedere limitarea expunerii lor la aceste temperaturi;6. în situaţia în care se decide ca transportul să se desfăşoare în astfel de condiţii, se va ţine cont de mecanismul de ventilaţie, de reglare şi monitorizare a temperaturii din mijlocul de transport, de viteza de deplasare, de numărul de opriri, precum şi de numărul de pui transportaţi;7. pentru transportul puilor de o zi temperatura din interiorul mijlocului de transport trebuie să fie cuprinsă între 16 şi 24° C;8. la destinaţie, puii trebuie descărcaţi din cutii cât mai repede posibil, în caz contrar, vehiculul va fi parcat astfel încât puii să fie feriţi de condiţiile meteo extreme, menţinându-se în acelaşi timp o ventilaţie adecvată;9. cutiile trebuie descărcate orizontal, de preferat mecanic şi întotdeauna cu maximă precauţie;10. puii vor fi scoşi din cutii individual, pentru a preveni rănirea picioarelor şi a aripilor.II. Cutiile în care se transportă puii trebuie să aibă următoarele caracteristici: a) să fie confecţionate dintr-un material rigid şi rezistent; b) să fie suficient de înalte şi suficient de largi pentru a reduce riscul de rănire a puilor; c) să fie suficient de rezistente ca să suporte greutatea puilor, să nu le provoace răni sau suferinţe inutile şi construite în aşa fel încât aceştia să nu poată scăpa; d) stivuirea şi introducerea cutiilor se face în aşa fel încât să se menţină o bună ventilaţie; e) cutiile trebuie să permită inspecţia puilor şi menţinerea unei ventilaţii adecvate pentru păsările din interior; f) pentru puii de o zi înălţimea pentru cutii trebuie să fie de minimum 10 cm.------