ORDONANTA nr. 95 din 27 august 1998privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 28 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 12 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Feroviara Română - AFER, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Grivitei nr. 393, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER", care se desfiinţează, şi prin preluarea Inspectoratului Feroviar din structura proprie a Ministerului Transporturilor. (2) Autoritatea Feroviara Română - AFER este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, inspecţia de stat şi controlul de siguranţă a circulaţiei în transportul feroviar şi cu metroul, activitatea specifică de registru feroviar, licentierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea şi supravegherea tehnica a furnizorilor interni de produse şi servicii în domeniul feroviar, organizarea examenelor şi emiterea atestatelor, certificatelor şi licenţelor, după caz, pentru personalul din siguranţa circulaţiei, cercetarea evenimentelor şi accidentelor feroviare.  +  Articolul 2 (1) Se înfiinţează Inspectoratul Navigaţiei Civile - INC, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, cu sediul în municipiul Constanta, Incinta Port Constanta nr. 1, prin reorganizarea capitaniilor zonale Constanta, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-Turnu Severin, instituţii publice care se desfiinţează, şi prin preluarea Inspectoratului Navigaţiei Civile din structura proprie a Ministerului Transporturilor. (2) Inspectoratul Navigaţiei Civile - INC este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, inspecţia şi supravegherea desfăşurării în siguranţa a navigaţiei în apele naţionale navigabile, inspecţia navelor sub pavilion român în apele internaţionale, coordonarea activităţilor de căutare şi salvare pe mare, controlul respectării reglementărilor interne în domeniul transporturilor navale, a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, înmatricularea navelor sub pavilion român, atestarea şi brevetarea personalului navigant, precum şi cercetarea evenimentelor şi accidentelor de navigaţie.  +  Articolul 3 (1) Se înfiinţează Autoritatea Rutiera Română - ARR, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, bdul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Oficiului Rutier Central, instituţie publică care se desfiinţează, şi prin preluarea Inspectoratului Rutier din structura proprie a Ministerului Transporturilor. (2) Autoritatea Rutiera Română - ARR este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, inspecţia şi controlul, în trafic, al stării tehnice a autovehiculelor rutiere şi remorcilor, precum şi al îndeplinirii condiţiilor de operare a transporturilor rutiere, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale privind condiţiile de siguranţă a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului, licentierea operatorilor de transport rutier, punerea în aplicare a normelor tehnice şi reglementărilor specifice transporturilor rutiere, controlul constituirii Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 4Instituţiile publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe pot desfăşura şi alte activităţi stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Sediile instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 pot fi schimbate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6Instituţiile publice prevăzute la art. 1-3 se finanţează integral din venituri extrabugetare obţinute din prestaţii şi servicii specifice, pe bază de tarife stabilite de consiliile de conducere ale acestor instituţii publice şi aprobate de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 7 (1) Conducerea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 revine unui consiliu de conducere, compus din 7-9 persoane, al cărui preşedinte este şi director general. (2) Membrii consiliului de conducere se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Salarizarea directorului general şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 8Salarizarea personalului instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 9Atribuţiile fiecărei instituţii publice prevăzute la art. 1-3, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi modalităţile de preluare a personalului se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe. Prin aceeaşi hotărâre se va stabili şi regimul juridic al bunurilor din patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER", preluate de către Autoritatea Feroviara Română - AFER, precum şi cel al bunurilor aflate în administrarea instituţiilor publice care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 10Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu-----------