LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (**republicată**)(*actualizată*)muntelui(actualizată până la data de 4 august 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 august 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009 abrogată de HOTĂRÂREA nr. 25 din 6 ianuarie 2010 abrogată de HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor_________**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 6 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 161/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 7 octombrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea muntelui nr. 347/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Zona montană a României constituie un teritoriu de interes naţional special economic, social şi de mediu. (2) Prezenta lege reglementează modalităţile de dezvoltare şi protecţie a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor, pentru stabilizarea populaţiei, creşterea puterii economice la nivel local şi naţional, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului natural. (3) Zona montană, prin limitarea considerabilă a posibilităţilor de utilizare a terenului agricol, din cauza condiţiilor de altitudine sau de altitudine şi pantă, este considerată defavorizată. (4) Zona montană este delimitată potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, până la intrarea în vigoare a Deciziei Comisiei Europene prin care se aprobă Programul naţional pentru dezvoltare rurală 2007-2013**).________**) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală a României pentru perioada 2007-2013 a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C 2008 3831, notificată României prin adresa nr. 204.671/17.07.2008. De la această dată, delimitarea zonei montane este cea cuprinsă în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, anexa 4A - Zonele defavorizate. 2.3 Lista unităţilor administrativ-teritoriale din România incluse în zona montană defavorizată.  +  Articolul 2 (1) Stabilirea unor acţiuni unitare la nivel central şi local în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România se face în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial şi a comitetelor judeţene pentru zona montană, cu modificările ulterioare. (2) Obiectivele dezvoltării durabile a zonei montane se realizează prin Agenţia Naţională a Zonei Montane**), structură specializată a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*), şi prin structurile specializate din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene. (3) Structurile prevăzute la alin. (2) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate dezvoltarea durabilă a zonei montane.---------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Prin HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010 s-a reglementat reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.**) A se vedea şi Nota de la art. 4.  +  Capitolul II Scopul, principiile şi obiectivele politicii montane  +  Articolul 3 (1) Politica montană are ca scop valorificarea durabilă a resurselor muntelui şi contribuie prin menţinerea utilizării agricole a terenurilor la conservarea spaţiului rural, precum şi la salvgardarea şi promovarea metodelor de exploatare durabilă prin măsuri de conservare a peisajului şi a biodiversităţii şi de dezvoltare a activităţilor economice specifice acestei zone. (2) În concordanţă cu orientările strategice comunitare pentru politica de dezvoltare rurală şi în conformitate cu principiile stabilite prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, obiectivele specifice ale acestei politici vizează: a) valorificarea optimă a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice şi culturale specifice, existente pe teritoriul unei localităţi sau pe un anumit areal ce se constituie ca o entitate naturală în zona montană; b) diversificarea activităţilor economice şi de producţie din zona montană, fără deteriorarea echilibrului ecologic sau degradarea mediului natural; c) integrarea activităţilor lucrative la nivel de producător sau prin asocierea producătorilor pentru aplicarea unei politici montane competitive; d) recunoaşterea existenţei obiective a condiţiilor naturale speciale şi a dreptului comunităţilor din zona montană la o dezvoltare specifică; e) dezvoltarea şi ridicarea calităţii vieţii din zona montană; f) asigurarea unui management performant la nivelul cerinţelor Uniunii Europene şi al convenţiilor la care România este parte, a reţelei ecologice a ariilor naturale protejate prin protecţia şi conservarea ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice şi utilizarea durabilă a resurselor naturale disponibile în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestora. (3) Politica montană va fi corelată cu documentaţiile de planificare teritorială relevante: liniile directoare ale conceptului, prevederile secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional şi Planului de amenajare a teritoriului zonal regional.  +  Capitolul III Organizarea instituţională specifică pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane şi susţinerea formelor asociative ale agricultorilor montani  +  Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*), prin structurile sale specializate în dezvoltarea durabilă a zonei montane, asigură: a) aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei populaţiei şi mediului montan din România; b) colaborarea cu ministerele, cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării planurilor de acţiune specifice în parteneriate teritoriale; c) iniţierea şi elaborarea de proiecte de acte normative privind zona montană, precum şi de proiecte şi programe de dezvoltare agricolă, rurală şi integrate pentru zona montană; d) monitorizarea implementării programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă în zona montană, inclusiv sprijinirea înfiinţării şi bunei funcţionări a organizaţiilor profesionale ale agricultorilor de munte, a cooperativelor de producători şi a altor forme de asociere; e) reprezentarea intereselor din zona montană în raport cu alte instituţii şi organisme naţionale, precum şi ale României în raporturile internaţionale; f) coordonarea tehnică, metodologică şi monitorizarea activităţilor agricole şi neagricole din zona montană. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 4 se abrogă de lit. p) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*).Prin HOTĂRÂREA nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009, s-a dispus reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar în anexa 2 la Cap. I, nr. crt. 4, Agenţia Naţională a Zonei Montane figurează ca şi structură în subordinea acestui minister.Prin urmare, abrogarea alin. (2) al art. 4 devine aplicabilă la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009, respectiv, 2 decembrie 2009. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 4 se abrogă de lit. p) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*).Prin HOTĂRÂREA nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009, s-a dispus reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar în anexa 2 la Cap. I, nr. crt. 4, Agenţia Naţională a Zonei Montane figurează ca şi structură în subordinea acestui minister.Prin urmare, abrogarea alin. (3) al art. 4 devine aplicabilă la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009, respectiv, 2 decembrie 2009.HOTĂRÂREA nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 25 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010 la rândul ei abrogată de HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010, prin care se reglementează reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.Conform art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia în cadrul DGDR AM-PNDR din aparatul propriu un număr de 33 de posturi vacante, în urma desfiinţării Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, în vederea desfăşurării activităţilor în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale.Personalul se preia în limita posturilor prevăzute la alin. (1) şi beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul DGDR AM-PNDR.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:La nr. crt. 62 din Anexa 1 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 se prevede:"ANEXA 1LISTAinstituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin lege,ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi ordonanţă a Guvernului,supuse reorganizării*Font 7*┌────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬───────┐│Nr. │ │ Instituţia supusă │ Actul normativ │ Modalitatea de │ Structura/entitatea │Obser- ││crt.│ Autoritatea │ reorganizării/sursa │ de înfiinţare │ reorganizare │ rezultată/sursa de │vaţii/ ││ │ coordonatoare │ de finanţare │ în vigoare │ │ finanţare/ministerul │Redu- ││ │ │ │ │ │ sau autoritatea │cere de││ │ │ │ │ │ coordonatoare │posturi│├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 62.│Ministerul │Centrul de Formare şi │Legea muntelui nr. │Desfiinţare, ca urmare a │Agenţia Naţională a Zonei │ 0 ││ │Agriculturii, │Inovaţie pentru │347/2004, republicată în │comasării prin absorbţie, │Montane**) │ ││ │Pădurilor şi │Dezvoltare în Carpaţi │Monitorul Oficial al │şi preluarea atribuţiilor │Finanţată integral de la │ ││ │Dezvoltării Rurale│Finanţat integral de la│României, Partea I, nr. │de către Agenţia Naţională│bugetul de stat, prin │ ││ │ │bugetul de stat, prin │448 din 30 iunie 2009 │a Zonei Montane │bugetul Ministerului │ ││ │ │bugetul Ministerului │ │ │Agriculturii, Pădurilor şi│ ││ │ │Agriculturii, Pădurilor│ │ │Dezvoltării Rurale │ ││ │ │şi Dezvoltării Rurale │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴───────┘**) Prin HOTĂRÂREA nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009, s-a dispus reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar în anexa 2 la Cap. I, nr. crt. 4, Agenţia Naţională a Zonei Montane figurează ca şi structură în subordinea acestui minister.A se vedea Nota de mai sus, referitoare la desfiinţarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane.  +  Articolul 5 (1) Reprezentarea intereselor producătorilor agricoli din zona montană şi exercitarea de servicii şi activităţi proprii de aprovizionare, colectare, prelucrare şi valorificare a materiilor prime se vor asigura prin organizarea unor forme de asociere proprii, cu sprijinul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*). (2) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile în care îşi au sediul asociaţiile producătorilor agricoli din zona montană pun la dispoziţia acestora, în condiţiile legii, diverse active disponibile pentru sediile acestora, în scopul desfăşurării activităţii, inclusiv pentru organizarea unor depozite sau a altor activităţi de producţie, comerţ ori activităţi cu caracter social.---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010 s-a reglementat reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.  +  Capitolul IV Învăţământul agromontan  +  Articolul 6 (1) Învăţământul agromontan preuniversitar este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ şi cuprinde următoarele niveluri: a) învăţământ secundar inferior, prin ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X; b) învăţământ secundar superior, clasele XII-XIII, precedat de anul de completare; c) învăţământ postliceal. (2) Învăţământul agromontan se poate realiza şi în cadrul sistemului de formare profesională continuă, prin organizarea de şcoli de arte şi meserii cu profil de agricultură montană şi turism montan, a căror bază materială va include ferme didactice, conform legii, organizate ca exploataţii agroturistice montane de referinţă. Proiectele de investiţii pentru fermele agroturistice didactice şi dotările aferente vor fi avizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*) şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, printr-o procedură aprobată prin ordin comun. (3) Strategia de dezvoltare a învăţământului agromontan se include în strategia globală a învăţământului românesc. (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*), prin Agenţia Naţională a Zonei Montane**), colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue. Condiţiile de colaborare se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.---------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Prin HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010 s-a reglementat reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.**) A se vedea şi Nota de la art. 4.  +  Articolul 7Instituţiile de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din zona montană pot primi în folosinţă gratuită terenuri agricole pentru loturi experimentale, respectiv pentru cercetare, în condiţiile legii, dacă fac dovada că prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea zonei montane.  +  Capitolul V Dezvoltarea şi protecţia mediului montan  +  Articolul 8Producătorii agricoli din zona montană beneficiază de sprijinul financiar din partea statului, acordat potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 9La întocmirea proiectelor şi planurilor de management al ariilor naturale şi construite protejate din zona montană vor fi luate în considerare documentaţiile de planificare teritorială relevante şi vor fi implicaţi experţi atestaţi în domeniul planificării urbane şi teritoriale.  +  Articolul 10Atribuirea în folosinţă a păşunilor din zona montană, aflate în administrarea consiliilor locale, se face prin contract pentru cel puţin 6 ani consecutivi, cu drept de prelungire, aceluiaşi grup de agricultori sau aceloraşi persoane fizice.  +  Articolul 11 (1) Asigurarea reproducţiei şi ameliorarea efectivelor de animale din zona montană se realizează în condiţiile Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Crescătorii de animale, asociaţiile profesionale ale acestora şi consiliile locale din zona montană pot asigura reproducători cu origine cunoscută, autorizaţi de către structurile de specialitate subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*).---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010 s-a reglementat reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.  +  Articolul 12Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, prin structura specializată în dezvoltarea zonei montane, sprijină material şi logistic, în cadrul creditelor bugetare alocate, organizarea de târguri, expoziţii şi conferinţe care ţin cont de tradiţiile şi interesele comunităţii, în colaborare cu consiliile locale.  +  Articolul 13Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţi de turism în structuri de primire de tipul pensiunilor şi fermelor agroturistice, beneficiază de acordarea de către consiliile locale a unor suprafeţe din terenurile disponibile, în condiţiile legii, în vederea construirii, dezvoltării şi exploatării pensiunilor şi gospodăriilor agroturistice.  +  Articolul 14 (1) În amenajarea teritoriului montan, aplicată în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere priorităţile şi nevoile populaţiei montane, în concordanţă cu necesitatea conservării monumentelor istorice şi a siturilor arheologice, a biodiversităţii şi utilizării durabile a resurselor naturale din zonele montane. (2) La proiectarea construcţiilor în localităţile din zonele rurale montane se asigură specificul arhitectural al zonei, în perspectiva dezvoltării turismului şi agroturismului.  +  Articolul 15În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora Strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului*).________*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.779/2004 privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.024 din 5 noiembrie 2004.---------**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010 s-a reglementat reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.NOTĂ:Reproducem mai jos art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 347/2004 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale acesteia:"Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele acte normative: a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 328/321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2004, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 10 septembrie 2002."----