ORDONANTA nr. 87 din 25 august 1998privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 10 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) În aplicarea prevederilor art. 106 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează, pe lângă Ministerul Educaţiei Naţionale, Comisia de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. (2) Comisia de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar este formată dintr-un număr de 18-20 de membri, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale dintre specialiştii în domeniul învăţământului, recunoscuţi prin competenţa profesională şi probitate morala. (3) Comisia de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar are în componenta subcomisii de specialitate. Activitatea, organizarea şi funcţionarea subcomisiilor de specialitate se desfăşoară potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la art. 5.  +  Articolul 2 (1) Comisia prevăzută la art. 1 este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret dintre membrii acesteia. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele comisiei sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată în funcţie de volumul de muncă prestată, pe baza tarifului orar utilizat pentru activitatea didactica, calculat în raport cu salariul de baza prevăzut pentru funcţia de profesor gradul I, cu vechimea cea mai mare. Sumele încasate lunar nu pot depăşi salariul de baza, în raport cu care se calculează tariful orar. (3) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei, fiecare membru al acesteia primeşte o indemnizaţie de şedinţa în valoare de 50% din sumele cuvenite preşedintelui.  +  Articolul 3Lucrările de secretariat ale Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar se asigura de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 4 (1) Comisia de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar percepe taxe pentru activitatea pe care o desfăşoară de la unităţile de învăţământ particular preuniversitar. Fondurile rezultate se gestionează în regim extrabugetar de Ministerul Educaţiei Naţionale şi sunt utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare a comisiei şi subcomisiilor de specialitate. (2) Cuantumul taxelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Comisia de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare ce se va aproba prin hotărâre a Guvernului. Prin regulamentul de organizare şi funcţionare se aproba şi sistemul de remunerare a membrilor subcomisiilor de specialitate.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- Ministrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu--------------