ORDONANTA nr. 69 din 25 august 1998privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 7 lit. e) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică personalului excedentar, rezultat din procesul de reorganizare a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, disponibilizat prin concedieri colective, astfel cum sunt definite prin art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997. (2) Pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în procesul de reorganizare a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, desfacerea contractului individual de muncă este dispusă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.  +  Articolul 2 (1) Persoanele cu o vechime minima de un an în Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, ale căror contracte individuale de muncă sunt desfăcute ca urmare a concedierilor colective, beneficiază, lunar, pe o durată determinata, de o plata compensatorie, neimpozabila, egala cu câştigul salarial mediu net pe ramura din luna în care are loc desfacerea contractului individual de muncă, după cum urmează: a) 12 luni, din care primele 6 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, şi următoarele 6 luni din bugetul Ministerului Transporturilor, pentru salariaţii cu o vechime în munca mai mica de 5 ani; b) 15 luni, din care primele 9 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, şi următoarele 6 luni din bugetul Ministerului Transporturilor, pentru salariaţii cu o vechime în munca cuprinsă între 5 şi 15 ani; c) 20 de luni, din care primele 12 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, şi următoarele 8 luni din bugetul Ministerului Transporturilor, pentru salariaţii cu o vechime în munca mai mare de 15 ani. (2) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se pot achită într-o singura transa, dacă beneficiarul se angajează sa utilizeze suma de bani în scopul desfăşurării unor activităţi, cum ar fi înfiinţarea unei societăţi comerciale, asociaţii familiale sau pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu, achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol, cumpărarea de acţiuni. (3) Dreptul la plata compensatorie se naşte la data desfacerii contractului individual de muncă şi se acordă fiecărei persoane o singură dată.  +  Articolul 3Persoanele ale căror contracte individuale de muncă sunt desfăcute ca urmare a concedierilor colective primesc, în condiţiile legii, şi drepturile stabilite de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Nu beneficiază de plată compensatorie stabilită potrivit art. 2 alin. (1) persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.  +  Articolul 5Sumele aferente plăţilor compensatorii nu constituie sursa de venituri în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991.  +  Articolul 6Persoanele prevăzute la art. 1 şi 2 beneficiază şi de măsurile active de protecţie a persoanelor cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă ca urmare a concedierilor colective, prevăzute la cap. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.  +  Articolul 7Persoanele disponibilizate de la Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române mai beneficiază şi de următoarele facilităţi: a) scutirea, pe o perioadă de 2 ani, de la plata impozitului pe venit, pentru cei care, în termen de 12 luni de la desfacerea contractului individual de muncă, vor fi autorizaţi sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative, ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale; b) credite, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/1991.  +  Articolul 8Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, constituit în baza Legii nr. 1/1991, în conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, în limita sumelor prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi din bugetul de stat, în limita sumelor alocate Ministerului Transporturilor cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 9 (1) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii, suportate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, se transfera, lunar, de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conturi curente personale, purtătoare de dobânda, deschise, pe numele beneficiarilor, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni. (2) La expirarea perioadei corespunzătoare plăţilor compensatorii din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, sumele de bani, aferente plăţilor compensatorii, se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor şi se transfera, lunar, prin una din societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în aceleaşi conturi curente personale, deschise la Casa de Economii şi Consemnaţiuni. (3) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Transporturilor vor încheia cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni convenţie pentru stabilirea modalităţilor de derulare a plăţilor compensatorii prevăzute de prezenta ordonanţă. (4) Pentru deschiderea de conturi curente personale şi pentru operaţiunile efectuate în acestea nu se percepe comision beneficiarului de plati compensatorii. (5) Pentru sumele de bani, aferente plăţilor compensatorii, virate în conturile curente şi personale, şi pentru regularizările ulterioare, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Transporturilor vor plati Casei de Economii şi Consemnaţiuni un comision de până la 2%, stabilit prin convenţie. (6) Conturile curente personale purtătoare de dobânda vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei.  +  Articolul 10Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Transporturilor vor vira Casei de Economii şi Consemnaţiuni, o dată cu sumele ce reprezintă plati compensatorii, un comision de până la 2% . Comisionul va fi suportat din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, respectiv din bugetul Ministerului Transporturilor, după caz.  +  Articolul 11Ministerul Finanţelor va proceda la alocarea sumelor necesare acoperirii plăţilor compensatorii, prevăzute la art. 2 alin. (1), în bugetele celor două ministere.  +  Articolul 12În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Transporturilor vor elabora şi vor supune aprobării Guvernului normele de aplicare a prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul reformei,preşedintele Consiliului pentru Reforma,Ioan Muresan------------