ORDONANTA nr. 65 din 21 august 1998privind salarizarea diplomaţilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 7 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, diplomatii sunt funcţionarii care deţin grad diplomatic sau consular în conformitate cu Statutul Corpului Diplomatic şi Consular al României şi au ca principala atribuţie de serviciu înfăptuirea politicii externe a României prin tratative, corespondenta şi alte mijloace paşnice.  +  Articolul 2 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică diplomaţilor definiţi la art. 1, pe durata încadrării lor în ţara, precum şi celor detasati în centrala Ministerului Afacerilor Externe, care dobândesc calitatea de diplomat, însă numai pe durata detaşării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Diplomatii trimişi în misiune permanenta în străinătate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare şi la alte reprezentante ale României în străinătate sunt salarizaţi potrivit hotărârii Guvernului.  +  Articolul 3Salarizarea diplomaţilor se face ţinând seama de rolul, răspunderea, complexitatea şi importanţa funcţiei exercitate, de specificul activităţii de promovare a politicii externe a României, precum şi de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii.  +  Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de baza pentru diplomati se asigura de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit prin legile bugetare anuale. (2) Stabilirea salariilor de baza individuale pentru diplomati se face potrivit normelor de evaluare a performantei individuale.  +  Articolul 5 (1) Salariile de baza ale diplomaţilor se stabilesc pe funcţii diplomatice şi consulare. Pentru fiecare funcţie salariul de baza se stabileşte în cadrul unui interval delimitat de un coeficient de multiplicare minim şi un coeficient de multiplicare maxim, aplicabil la valoarea de referinţa sectoriala utilizata în administraţia publică centrala, actualizată potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul aplicării. (2) Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de baza pentru diplomati, diferenţiate pe funcţii diplomatice şi consulare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe compensaţiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor se includ în salariile de baza. Fiecărui diplomat i se va menţine salariul de baza avut, inclusiv compensaţiile acordate, cu excepţia diplomaţilor care se situeaza sub nivelul minim al funcţiei şi gradului profesional avut, care vor fi încadraţi la nivelul minim al intervalului respectiv. (2) Criteriile de stabilire a salariilor de baza între limite pentru diplomati şi normele de evaluare a performantelor profesionale individuale se vor elabora de către Ministerul Afacerilor Externe şi se vor propune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Metodologia de aplicare a criteriilor şi normelor aprobate în conformitate cu prevederile alin. (2) se vor elabora prin ordin al ministrului afacerilor externe. (4) Dispoziţiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru condiţiile de muncă, sporul pentru vechimea în munca, alte sporuri, precum şi premiile şi stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de baza se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, rămân în vigoare. (5) Salariul de baza al diplomaţilor se reevalueaza anual de către angajator, cu respectarea limitelor prevăzute pentru funcţia diplomatică în care este încadrat.  +  Articolul 7 (1) Funcţiile diplomatice şi consulare pot fi ocupate de personalul care are cel mult două grade diplomatice sau consulare imediat sub gradul necesar funcţiei, cu excepţia gradului de ambasador, care se acordă numai prin decret prezidential. (2) Funcţiile diplomatice şi consulare şi gradele minime necesare pentru ocuparea acestora sunt cele prevăzute în anexa nr. 2. (3) Gradele diplomatice şi consulare sunt reglementate în Statutul Corpului Diplomatic şi Consular.  +  Articolul 8Angajarea în funcţie diplomatică sau consulară şi avansarea în funcţie şi în gradul imediat superior se fac pe bază de concurs sau examen, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Salariile de baza pentru diplomatii care exercită funcţii de conducere sunt cele corespunzătoare funcţiei diplomatice, la care se adauga o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea pe care o implica funcţia de conducere îndeplinită. (2) Indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de baza şi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (3) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată, după aprobarea bugetului de stat.  +  Articolul 10Indemnizaţia de conducere se acordă şi diplomaţilor care conduc sau coordonează programe/proiecte, pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 11Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţie de conducere care lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, în care nu beneficiază de salariu, primesc şi indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.  +  Articolul 12Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare care se adauga la salariul de baza, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 13 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi funcţiilor de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, pe grade profesionale. (2) Funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum şi coeficienţii de multiplicare pentru acestea sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 14Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 15Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu reglementările legale în domeniu, aplicabile în administraţia publică centrala, dacă prin acestea nu se dispune altfel.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga anexa nr. III/1 cap. I lit. a) pct. 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, numai cu privire la salarizarea personalului diplomatic şi consular, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- p. Ministrul afacerilor externe,Mihai Ungureanu,secretar de stat Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu  +  Anexa 1
     
    Valoarea de referinţă sectorială = 637.000 lei
             
    COEFICIENŢII DE MULTIPLICARE pentru funcţiile diplomatice şi consulare de carieră
    Nr. crt.Funcţii diplomatice şi consulareNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
    minimmaxim
    1.AmbasadorS-8,600*
    2.Ministru consilierS2,8257,800*
    3.Consilier diplomatic, consul generalS2,6257,350
    4.Secretar I, consulS2,4256,900
    5.Secretar II, viceconsulS2,2256,450
    6.Secretar IIIS2,0706,100
    7.Ataşat, agent consularS2,0553,100
      NOTĂ:    Coeficienţii de multiplicare corespunzatori funcţiilor de ambasador şi ministru consilier cuprind şi indemnizaţia de conducere.
   +  Anexa 2             GRADELE DIPLOMATICE MINIME pentru încadrarea pe funcţiile diplomatice şi consulare
         
    Nr. crt.Funcţii diplomatice şi consulareGradul diplomatic sau consular minim necesar pentru încadrare
    a)Funcţii diplomaticeGrade diplomatice
    1.AmbasadorAmbasador
    2.Ministru consilierSecretar diplomatic I
    3.Consilier diplomaticSecretar diplomatic II
    4.Secretar ISecretar diplomatic III
    5.Secretar IIAtaşat
    6.Secretar IIIAtaşat
    7.AtaşatAtaşat
    b)Funcţii consulareGrade consulare
    8.Consul generalViceconsul
    9.ConsulAgent consular
    10.ViceconsulAgent consular
    11.Agent consularAgent consular
   +  Anexa 3                INDEMNIZAŢIILE DE CONDUCERE corespunzătoare funcţiilor de conducere exercitate de personalul încadrat pe funcţii diplomatice şi consulare de cariera
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (limita maximă)
    1.Director general55
    2.Director, director de cabinet, consilier al ministrului50
    3.Director adjunct40
    4.Şef serviciu30
    5.Şef birou25
   +  Anexa 4
     
    Valoarea de referinţă sectorială = 637.000 lei
             
    COEFICIENŢII DE MULTIPLICARE pentru funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe
    Nr. crt.Funcţii diplomatice şi consulareNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
    minimmaxim
    1.Interpret relaţii diplomatice IS1,9253,850
    2.Interpret relaţii diplomatice IIS1,7253,450
    3.Curier diplomatic I, referent relaţii I, interpret relaţii diplomatice IIIS1,5703,100
    4.Referent relaţii II, curier diplomatic IIS1,555-
  -------------