ORDONANTA nr. 82 din 25 august 1998privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 4 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Sunt obligaţi sa completeze şi să depună declaraţie de înregistrare fiscală, în vederea atribuirii codului fiscal şi a eliberării certificatului de înregistrare fiscală, cei care, în condiţiile legii, sunt plătitori de impozite şi taxe, după cum urmează: a) persoanele juridice; b) toate persoanele fizice, asociaţiile familiale, precum şi asociaţiile civile fără personalitate juridică, autorizate, care realizează venituri în România din activităţi desfăşurate pe baza liberei iniţiative, cu excepţia cazurilor în care, potrivit legii, veniturile obţinute sunt impozitate prin reţinere la sursa; c) reprezentanţii fiscali ai contribuabililor, împuterniciţi potrivit legii; d) alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), b) şi c), asociaţii sau organizaţii de orice fel care, în baza actului de constituire ori a autorizaţiei eliberate de organul competent, desfăşoară în România activităţi cu caracter economic, social, politic, sindical, cultural, civic, filantropic ori religios, precum şi cele care, potrivit legii, au obligaţia să facă reţinerea la sursa a impozitelor şi taxelor; e) instituţiile publice ai căror conducatori îndeplinesc atribuţii de ordonator de credite, precum şi unităţile din subordinea acestora care funcţionează pe principiul mijloacelor extrabugetare sau cu subvenţii de la bugetul de stat şi care întocmesc bilanţ contabil distinct; f) reprezentantele societăţilor comerciale sau ale organizaţiilor economice străine, precum şi alte organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România.  +  Articolul 2Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie.  +  Articolul 3Declaraţiile de înregistrare fiscală se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti sau la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului de înmatriculare, a autorizaţiei de funcţionare sau a actului legal de constituire, după caz.  +  Articolul 4Societăţile comerciale cu statut de filiala au obligaţia ca la înregistrarea fiscală sa declare datele de identificare şi codul fiscal al societăţii comerciale care le-a înfiinţat.  +  Articolul 5Plătitorii de impozite şi taxe care au subunitati de tip sedii secundare trebuie să depună pentru acestea declaraţia de înregistrare fiscală la organul fiscal în raza căruia se afla sediul subunitatilor, însoţită de o copie a certificatului de înregistrare fiscală a unităţii cu personalitate juridică, în termen de 15 zile de la înfiinţarea sediului secundar.  +  Articolul 6 (1) Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală depusa de plătitorul de impozite şi taxe, organele fiscale prevăzute la art. 3 vor atribui codul fiscal şi vor elibera certificatul de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei. (2) Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală este supusă taxelor de timbru, potrivit legii.  +  Articolul 7Înregistrarea fiscală reprezintă şi înregistrarea ca plătitor de T.V.A., accize şi alte impozite şi taxe care, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, sunt nominalizate prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 8 (1) Modificările intervenite în datele declarate, inclusiv încetarea temporară sau definitivă a activităţii, se comunică organelor fiscale de către plătitorii de impozite şi taxe prin completarea şi depunerea unei declaraţii de menţiuni, în termen de 15 zile de la data producerii acestora. (2) În cazul modificărilor privind sediul sau domiciliul, plătitorii de impozite şi taxe vor depune declaraţia de menţiuni la unitatea fiscală unde au avut sediul sau domiciliul iniţial, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, care se va anula, şi se va elibera un nou certificat de înregistrare fiscală, cu acelaşi cod fiscal, dar cu noul sediu sau domiciliu. (3) Contribuabilii care, potrivit legii, devin plătitori de T.V.A. prin depăşirea plafonului stabilit de lege, ulterior înregistrării fiscale, sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni până la data de 15 a lunii următoare în care au realizat depăşirea. (4) Contribuabilii care, potrivit legii, devin plătitori de T.V.A. prin opţiune, ulterior înregistrării fiscale, sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni până la data de 15 a lunii în care fac opţiunea. Înregistrarea ca plătitor de T.V.A. se va face începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii declaraţiei de menţiuni. (5) Plătitorii de T.V.A. prin opţiune, care renunţa la aceasta calitate după trecerea perioadei stabilite potrivit legii, sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni până la data de 15 a ultimei luni din perioada stabilită. Scoaterea din evidenta se va face începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii declaraţiei de menţiuni, dacă se constata îndeplinirea condiţiilor legale. (6) Contribuabilii care devin plătitori de accize, ulterior înregistrării fiscale, sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni în termen de 15 zile de la data obţinerii, potrivit legii, a acestei calităţi. (7) În momentul încetării calităţii de plătitor de accize, contribuabilul este obligat ca, în termen de 15 zile, să depună declaraţie de menţiuni. Scoaterea în evidenta se va face începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii declaraţiei de menţiuni, dacă se constata îndeplinirea condiţiilor legale. (8) După radierea din registrul comerţului sau după suspendarea, anularea sau încetarea valabilităţii actului de constituire sau a autorizaţiei eliberate de organul competent, persoanele înregistrate fiscal sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să depună declaraţie de menţiuni şi sa predea organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală.  +  Articolul 9 (1) Plătitorii de impozite şi taxe au obligaţia de a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau orice alte documente întrebuinţate codul fiscal propriu. (2) Băncile, organele fiscale şi alte instituţii publice, contribuabilii şi orice alte persoane interesate nu vor accepta ca legal valabile documentele prezentate de plătitorii de impozite şi taxe, dacă acestea nu au înscris codul fiscal al plătitorului care, potrivit prezentei ordonanţe, are obligaţia de a se inregistra fiscal.  +  Articolul 10În cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare fiscală, Ministerul Finanţelor va elibera duplicate ale acestuia, în baza cererii plătitorilor de impozite şi taxe şi a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 11Autorizarea, data în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările ulterioare, va fi comunicată, din oficiu, de către organele administraţiei publice locale organului fiscal competent, pentru evidenta fiscală.  +  Articolul 12Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) nedepunerea în termen a declaraţiei de înregistrare sau de menţiuni ; b) depunerea de declaraţii de înregistrare fictive, neconforme cu realitatea; c) prezentarea şi primirea documentelor care nu au înscris codul fiscal; d) înscrierea pe documente a unor coduri fiscale false.  +  Articolul 13 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 12 se sancţionează după cum urmează:- cele de la lit. a) şi c), cu amendă de la 300.000 lei la 500.000 lei;- cele de la lit. b) şi d), cu amendă de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei. (2) Cuantumul amenzilor va putea fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui ratei inflaţiei.  +  Articolul 14Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către organele de specialitate din subordinea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 15Prevederile art. 13 şi 14 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor ale art. 25 şi 26.  +  Articolul 16Modelul, caracteristicile, precum şi modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a declaraţiei de înregistrare fiscală, a certificatului de înregistrare fiscală, a declaraţiei de menţiuni şi a altor documente necesare înregistrării fiscale vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, publicat în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 17Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor, care se vor publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 18 (1) Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 224/1993 privind atribuirea codului fiscal pentru plătitorii de impozite şi taxe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 4 iunie 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (3) Codurile fiscale atribuite conform Hotărârii Guvernului nr. 349/1992 şi Hotărârii Guvernului nr. 224/1993 rămân valabile. (4) Declaraţiile de înregistrare model IMP 1 şi IMP 2, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 224/1993, se vor folosi până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor,Daniel Daianu-------------------