ORDONANTA nr. 78 din 25 august 1998pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 4 lit. e) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Toţi plătitorii, persoane juridice sau fizice, române şi străine, cărora le revin, potrivit legii, obligaţii fiscale către bugetul de stat şi bugetele locale, trebuie să întocmească şi să depună declaraţii sau deconturi de impunere, denumite în continuare declaraţii de impozite şi taxe. (2) Declaraţiile de impozite şi taxe sunt documente prin care se declara: a) impozitele şi taxele datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului; b) bunurile şi veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului şi taxei se face de organul fiscal; c) impozitele colectate prin stopaj la sursa, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, retine şi vărsa impozite şi taxe. (3) Declaraţia de impozite şi taxe se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie plătitorilor, în mod gratuit, de către Ministerul Finanţelor. (4) Declaraţiile de impozite şi taxe se întocmesc şi se depun, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi prezentei ordonanţe, la unitatea subordonata Ministerului Finanţelor, în a carei raza teritorială plătitorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, sau unde este luat în evidenta fiscală, denumita în continuare organ fiscal competent."2. Articolul 2 alineatul (1) litera c) se modifica şi va avea următorul cuprins:"c) cuantumul impozitelor sau taxelor, după caz, dacă obligaţia calculării impozitului sau taxei revine, potrivit legii, plătitorului."3. Articolul 3 alineatul (2) se abroga.4. La articolul 4 se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Data de depunere a declaraţiei de impozite şi taxe este considerată data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data de expediţie a poştei, după caz."5. Articolul 5 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Plătitorul este obligat să depună o declaraţie de impozite şi taxe şi dacă în cursul anului fiscal se afla în una din următoarele situaţii: a) dizolvare, lichidare sau transformare, conform prevederilor legale; b) reorganizare prin divizare, fuziune prin absorbţie sau fuziune prin contopire, conform legii; c) încetarea activităţii, precum şi terminarea activităţii supuse impozitării sau taxarii; d) încetarea obligaţiei de a calcula, retine şi vira impozite şi taxe; e) modificări intervenite în baza de impozitare, în cazul reprezentanţilor firmelor străine cu activitate pe teritoriul României, sau pentru impozitele şi taxele datorate pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport de către persoanele juridice. (2) Declaraţia de impozite şi taxe se depune în termen de 15 zile de la data apariţiei uneia din situaţiile prevăzute la lit. a şi b) ale alin. (1). (3) Declaraţia de impozite şi taxe se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care plătitorul s-a aflat în una din situaţiile prevăzute la lit. c), d) şi e) ale alin. (1)."6. Articolul 6 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Plătitorii au obligaţia de a întocmi corect declaraţiile de impozite şi taxe, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, inscriind clar, lizibil şi complet informaţiile prevăzute de formulare."7. După articolul 8 se introduc articolele 8^1, 8^2, 8^3 şi 8^4, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Declaraţiile de impozite şi taxe depuse pot fi corectate de plătitori, din proprie iniţiativă, în cadrul termenelor şi potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice prevăzute la art. 14.Art. 8^2. - (1) În cazul nedepunerii declaraţiei de impozite şi taxe, organul fiscal va transmite plătitorului o înştiinţare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin care îi va notifica depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei. (2) Dacă, în termen de 15 zile de la data primirii înştiinţării, plătitorul nu depune declaraţia de impozite şi taxe, organul fiscal competent va stabili din oficiu obligaţia de plată.Art. 8^3. - Impozitele şi taxele stabilite din oficiu de organul fiscal competent se comunică plătitorului printr-o înştiinţare de plată, transmisă potrivit legii.Art. 8^4. - Impozitele şi taxele stabilite din oficiu de organele fiscale competente se corecteaza la data depunerii efective, de către plătitor, a declaraţiei de impozite şi taxe sau la data efectuării unui control fiscal."8. Articolul 9 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe se penalizeaza, după cum urmează: a) cu 10% din impozitul sau taxa datorată sau stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de până la 30 de zile inclusiv faţă de termenul legal stabilit; b) cu 30% din impozitul sau taxa datorată sau stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de până la 60 de zile faţă de termenul legal stabilit; c) cu 50% din impozitul sau taxa datorată sau stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de peste 60 de zile faţă de termenul legal stabilit; d) cu 500.000 lei, suma ce va putea fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum, în cazul nedepunerii declaraţiei de către plătitorii care nu realizează profit impozabil, de cei care având sume de rambursat sau de restituit de la bugetul de stat, reprezentând T.V.A. şi accize, nu mai depun deconturi pentru taxele respective, precum şi de cei prevăzuţi la art. 5 din prezenta ordonanţă. (2) Penalităţile declarate la suma impozitelor şi taxelor stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioară a impozitelor şi taxelor."9. După articolul 9 se introduce articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiuni, nerespectarea prevederilor art. 6 şi 8 şi se sancţionează cu amendă între 100.000 lei şi 1.000.000 lei. (2) Amenda va putea fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum. (3) Dacă plătitorul îşi corecteaza, din proprie iniţiativă, declaraţia, înainte de iniţierea de către organul fiscal competent a procedurii de stabilire din oficiu a obligaţiei de plată, fapta prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu avertisment. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor sa fac de către organele fiscale competente. (5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1998, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu renumerotarea corespunzătoare a taxelor.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------Ministrul finanţelor,Daniel Daianu------------------