HOTĂRÂRE nr. 3 din 28 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2014    În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă, şi conform Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură penală, precum şi complete de 5 judecători."2. La articolul 3^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Cu excepţia cauzelor care se soluţionează de judecătorii din planificarea de permanenţă, distribuirea aleatorie a dosarelor se realizează prin sistemul ECRIS, la nivelul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi pentru următoarele categorii de cauze: a) cauzele privind cererile, propunerile, plângerile şi contestaţiile care se soluţionează de judecătorii de drepturi şi libertăţi; b) cauzele privind procedura camerei preliminare, plângerile şi contestaţiile care se soluţionează de judecătorii de cameră preliminară; c) cauzele privind cererile de recurs în casaţie."3. La articolul 8 alineatul (1), literele a^1), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a^1) prezidează completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevăzut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi în cazul prevăzut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedură penală, şi completul de 5 judecători, iar în cadrul secţiilor, orice complet, când participă la judecată; b) ia măsurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorţi a judecătorilor care fac parte din completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, din completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevăzut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi în cazul prevăzut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedură penală, precum şi a judecătorilor care fac parte din completele de 5 judecători. În lipsa preşedintelui, unul dintre vicepreşedinţi ia măsurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorţi a judecătorilor care fac parte din completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, din completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevăzut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi în cazul prevăzut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedură penală, precum şi a judecătorilor care fac parte din completele de 5 judecători; c) programează şedinţele completelor pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, ale completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevăzut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi în cazul prevăzut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedură penală, şi ale completelor de 5 judecători;"4. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Vicepreşedinţii prezidează, în lipsa preşedintelui, completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevăzut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi în cazul prevăzut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedură penală, şi Secţiile Unite, precum şi completele de 5 judecători."5. La articolul 19, litera a^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a^1) aprobă numărul completelor de 5 judecători în materie penală, la propunerea preşedintelui Secţiei penale, aprobă compunerea completelor de 5 judecători şi a completelor din cadrul secţiilor;"6. La articolul 27^2, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5), (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(5) În aplicarea dispoziţiilor art. 516 alin. (5) din Codul de procedură civilă, preşedintele completului desemnează 3 judecători-raportori din cadrul secţiei în a cărei competenţă intră problema de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti. (6) În aplicarea dispoziţiilor art. 516 alin. (5) din Codul de procedură civilă, în cazul în care problema de drept prezintă interes pentru două sau mai multe secţii, preşedintele completului desemnează 3 judecători-raportori, după cum urmează: a) dacă problema de drept prezintă interes pentru două secţii, desemnează câte un judecător din cadrul fiecărei secţii interesate şi un judecător din cadrul uneia dintre secţiile interesate, stabilită prin tragere la sorţi; b) dacă problema de drept prezintă interes pentru 3 secţii, desemnează câte un judecător din cadrul fiecărei secţii interesate; c) dacă problema de drept prezintă interes pentru toate secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau dacă problema de drept nu intră în competenţa niciunei secţii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, desemnează câte un judecător din cadrul a 3 secţii stabilite prin tragere la sorţi. (7) În aplicarea dispoziţiilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedură penală, preşedintele completului desemnează un judecător-raportor din cadrul Secţiei penale. (8) În aplicarea dispoziţiilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedură penală, în cazul în care problema de drept prezintă interes pentru două sau mai multe secţii, preşedintele completului desemnează 3 judecători-raportori, după cum urmează: a) dacă problema de drept prezintă interes pentru două secţii, desemnează un judecător din cadrul Secţiei penale, un judecător din cadrul celeilalte secţii interesate şi un judecător din cadrul Secţiei penale sau a celeilalte secţii interesate, stabilită prin tragere la sorţi; b) dacă problema de drept prezintă interes pentru 3 secţii, desemnează un judecător din cadrul Secţiei penale şi câte un judecător din cadrul fiecăreia dintre celelalte două secţii interesate; c) dacă problema de drept prezintă interes pentru toate secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, desemnează un judecător din cadrul Secţiei penale şi câte un judecător din cadrul a două secţii stabilite prin tragere la sorţi."7. La articolul 27^4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27^4. - (1) Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conform Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală, se judecă de un complet format din preşedintele secţiei corespunzătoare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau un judecător desemnat de acesta şi 8 judecători din cadrul secţiei respective."8. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează complete de 5 judecători, cu competenţa de judecată prevăzută de lege. (2) La începutul fiecărui an, în materie penală se stabilesc complete de 5 judecători formate numai din judecători din cadrul Secţiei penale, iar în alte materii decât cea penală se stabilesc două complete de 5 judecători formate din judecători din cadrul Secţiei I civile, Secţiei a II-a civile şi Secţiei de contencios administrativ şi fiscal. (3) Numărul completelor de 5 judecători în materie penală se aprobă anual de Colegiul de conducere, la propunerea preşedintelui Secţiei penale. (4) Completele de 5 judecători sunt prezidate, după caz, de preşedintele, vicepreşedinţii, preşedintele Secţiei penale sau decanul de vârstă."9. La articolul 29, alineatele (1), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) În scopul stabilirii completelor de 5 judecători în materie penală, preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie desemnează anual, prin tragere la sorţi, în şedinţă publică, câte 4 sau, după caz, câte 5 judecători din cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru fiecare complet................................................................... (3) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie stabileşte anual reprezentativitatea secţiilor în compunerea completelor prevăzute la alin. (2) şi aprobă compunerea completelor de 5 judecători, în cazul completelor de 5 judecători în materie penală, la propunerea preşedintelui Secţiei penale. (4) La tragerea la sorţi pentru anul următor nu vor participa judecătorii desemnaţi în anul anterior. (5) În condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), se stabilesc câte 4 sau, după caz, câte 5 judecători supleanţi pentru fiecare complet."10. Articolul 29^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Schimbarea membrilor completelor de 5 judecători se face în mod excepţional, în cazurile de incompatibilitate şi de imposibilitate obiectivă a judecătorului de a participa la şedinţa de judecată. În aceste cazuri, la şedinţa de judecată participă judecătorul supleant sau judecătorii supleanţi. (2) În cazul eliberării din funcţie a unui judecător care face parte din completul de 5 judecători sau a unui judecător supleant, preşedintele ori, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie desemnează, prin tragere la sorţi, în şedinţă publică, un judecător sau, după caz, un judecător supleant. (3) Când completul de 5 judecători judecă recursurile împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, din complet nu poate face parte judecătorul sancţionat disciplinar. În acest caz, la şedinţa de judecată participă judecătorul supleant."11. La articolul 31, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Preşedintele Secţiei penale: a) ia măsurile necesare pentru desemnarea, în condiţiile art. 27^4, a judecătorilor Secţiei penale care intră în compunerea completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; b) desemnează, în caz de imposibilitate, judecătorul din cadrul Secţiei penale care ia măsurile necesare pentru desemnarea, în condiţiile art. 27^4, a judecătorilor Secţiei penale care intră în compunerea completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; c) prezidează completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul în care chestiunea de drept priveşte activitatea Secţiei penale; d) desemnează, în caz de imposibilitate, judecătorul din cadrul Secţiei penale care prezidează completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul în care chestiunea de drept priveşte activitatea Secţiei penale; e) propune Colegiului de conducere numărul completelor de 5 judecători în materie penală şi, după efectuarea tragerii la sorţi în şedinţă publică, compunerea acestora.12. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - (1) Completele de judecată ale Secţiei penale se compun după cum urmează: a) în cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, completul de judecată este format din 3 judecători; b) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de drepturi şi libertăţi de la curţile de apel şi Curtea Militară de apel, completul de judecată este format dintr-un judecător de drepturi şi libertăţi; c) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de drepturi şi libertăţi de la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, completul de judecată este format din 2 judecători de drepturi şi libertăţi; d) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de cameră preliminară de la curţile de apel şi Curtea Militară de apel, completul de judecată este format dintr-un judecător de cameră preliminară; e) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de cameră preliminară de la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, completul de judecată este format din 2 judecători de cameră preliminară; f) pentru apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de curţile de apel şi de Curtea Militară de Apel, completul de judecată este format din 3 judecători; g) pentru admiterea în principiu a cererii de recurs în casaţie, completul de judecată este format dintr-un judecător; h) pentru judecarea recursului în casaţie, după admiterea în principiu a cererii de recurs în casaţie, completul de judecată este format din 3 judecători. (2) Judecătorii Secţiei penale exercită funcţia de judecător de drepturi şi libertăţi şi funcţia de judecător de cameră preliminară, cu respectarea dispoziţiilor privitoare la incompatibilităţi prevăzute în Codul de procedură penală. (3) Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecăţii exercită funcţia de judecată în cauză, în completul de judecată format din 3 judecători potrivit alin. (1) lit. a) din compunerea căruia face parte. (4) Judecătorul care a dispus admiterea în principiu a cererii de recurs în casaţie trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, la completul de judecată format din 3 judecători potrivit alin. (1) lit. h) din compunerea căruia face parte."13. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dacă numărul de judecători necesar formării completului de judecată nu poate fi asigurat, acesta se constituie cu judecători de la celelalte secţii, desemnaţi de către preşedintele sau unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin tragere la sorţi."14. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Magistraţii-asistenţi repartizaţi la completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi completele de 5 judecători participă, conform desemnării, la şedinţele de judecată ale completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii, ale completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi ale completului de 5 judecători şi dispun comunicarea actelor de procedură prevăzute în art. 520 din Codul de procedură civilă şi în art. 476 din Codul de procedură penală."15. La articolul 51 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) şi d^2), cu următorul cuprins:"d^1) în cazul magistraţilor-asistenţi ai Secţiei penale, întocmesc raportul referitor la cererea de recurs în casaţie, prevăzut în art. 439 alin. (5) din Codul de procedură penală, conform desemnării;d^2) în cazul magistraţilor-asistenţi ai Secţiei penale, verifică îndeplinirea procedurii de comunicare din cadrul recursului în casaţie, conform desemnării şi, în cazul în care constată că procedura de comunicare nu este îndeplinită sau nu este completă, îndeplinesc sau completează, după caz, procedura de comunicare, potrivit art. 439 alin. (5) din Codul de procedură penală, dispunând efectuarea comunicărilor de către grefierul de şedinţă;"16. La articolul 51 alineatul (3), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) redactează încheierile, cu excepţia încheierilor de şedinţă;"17. La articolul 52, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Listele se întocmesc cu respectarea dispoziţiilor art. 215 din Codul de procedură civilă sau, după caz, ale art. 361 din Codul de procedură penală."18. La articolul 55^4 alineatul (1) punctul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) asigură afişarea listei dosarelor la uşa sălii de şedinţă cu cel puţin o oră înainte de începerea şedinţei de judecată, în cazul grefierilor Secţiei I civile, Secţiei a II-a civile şi Secţiei de contencios administrativ şi fiscal şi asigură afişarea listei dosarelor cu 24 de ore înaintea termenului de judecată, în cazul grefierilor Secţiei penale;"19. La articolul 55^4 alineatul (1) punctul 1, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:"j^1) în cazul grefierilor Secţiei penale, efectuează comunicările dispuse de magistratul-asistent, conform art. 439 alin. (5) din Codul de procedură penală;"20. La articolul 55^4 alineatul (1) punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) consemnează în caietul grefierului, numerotat şi semnat, pentru fiecare dosar în parte, datele necesare în vederea întocmirii încheierii de şedinţă;"21. La articolul 55^4 alineatul (1) punctul 3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) întocmesc încheierile de şedinţă;"22. La articolul 66^1, punctele 7 - 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"7. Registrul privind arestarea preventivă în cursul urmăririi penale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;8. Registrul privind arestarea preventivă în procedura camerei preliminare şi în cursul judecăţii pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi completele de 5 judecători în materie penală;9. Registrul de evidenţă a sesizărilor pentru efectuarea percheziţiilor în cursul urmăririi penale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;10. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale;"23. La articolul 66^1, punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"18. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia;"24. La articolul 66^1, după punctul 18 se introduc trei noi puncte, punctele 19, 20 şi 21, cu următorul cuprins:"19. Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor şi contestaţiilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;20. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;21. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţie pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."25. Articolul 109^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 109^1. - Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care aceste prevederi nu sunt contrare dispoziţiilor legale privind Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi dispoziţiilor cuprinse în prezentul regulament."26. Articolul 109^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 109^2. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 109^1 din prezentul regulament, dispoziţiile art. 103^8 şi ale art. 103^10 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIDispoziţiile prezentei hotărâri, care se referă la punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data intrării în vigoare a acestei legi.  +  Articolul IVRegulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,Livia Doina StanciuBucureşti, 28 ianuarie 2014.Nr. 3.---------