ORDONANTA nr. 58 din 21 august 1998privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 26 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 14 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Turismul reprezintă un domeniu prioritar al economiei naţionale. (2) Organizarea, coordonarea şi dezvoltarea turismului se realizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) turismul - ramura a economiei naţionale, cu funcţii complexe, ce reuneste un ansamblu de bunuri şi servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în afară mediului lor obişnuit pe o perioadă mai mica de un an şi al căror motiv principal este altul decât exercitarea unei activităţi remunerate în interiorul locului vizitat; b) resurse turistice - componente ale mediului natural şi antropic, care, prin calităţile şi specificul lor, sunt recunoscute, înscrise şi valorificate prin turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecţie integrală.Resursele turistice pot fi:- naturale: elemente geomorfologice, de clima, de flora şi de fauna, peisaje, zăcăminte de substanţe minerale şi alţi factori;- antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri şi rezervaţii de arhitectura, monumente şi ansambluri memoriale, monumente tehnice şi de arta, muzee, elemente de folclor şi arta populara etc.; c) patrimoniu turistic - resursele turistice şi structurile realizate în scopul valorificării lor prin activităţi de turism; d) structura de primire turistica - orice construcţie şi amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, cazarii turistilor, servirii mesei pentru turişti, agrementului, transportului special destinat turistilor, tratamentului balnear pentru turişti, împreună cu serviciile aferente.Structurile de primire turistica includ:- structuri de primire turistica cu funcţiuni de cazare turistica: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistica;- structuri de primire turistica cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism, indiferent de amplasament (restaurante, baruri, unităţi tip fast-food, cofetarii, patiserii etc.);- structuri de primire turistica cu funcţiuni de agrement: cluburi, cazinouri, sali polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic;- structuri de primire turistica cu funcţiuni de transport:1. transport rutier: autocare etc.;2. transport feroviar: trenulete, trenuri cu cremaliera etc.;3. transport fluvial şi maritim: vapoare etc.;4. transport pe cablu: telecabine, teleschi etc.;- structuri de primire turistica cu funcţiuni de tratament balnear: unităţi de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.Complexuri de turism balnear: clădiri care includ în acelaşi edificiu sau în edificii legate fizic sau funcţional structuri turistice de primire turistica (de cazare, de alimentaţie şi de tratament balnear, eventual de agrement); e) zona turistica - teritoriu caracterizat printr-o concentrare de resurse turistice, care poate fi delimitat distinct ca oferta, organizare şi protecţie turistica; f) zona de recreere periurbana - areal situat în teritoriul preorasenesc, care beneficiază de un cadru atractiv şi dispune de dotări corespunzătoare pentru petrecerea timpului liber (în special la sfârşit de săptămâna); g) obiectiv turistic - element al resursei turistice, individualizat şi introdus în circuitul turistic; h) punct turistic - obiectiv turistic şi amenajările aferente necesare activităţii de primire turistica; j) localitate turistica - aşezare urbana sau rurală cu funcţii turistice dezvoltate pe baza resurselor specifice de care dispune; j) staţiune turistica - localitate sau parte a unei localităţi cu funcţii turistice specifice, în care activităţile economice susţin exclusiv realizarea produsului turistic; k) funcţia turistica - expresia calitativă şi cantitativă a resurselor turistice şi este determinata de structura, volumul şi calităţile resurselor; l) oferta turistica - totalitatea serviciilor prin care este pus în valoare patrimoniul turistic, prin utilizarea de personal specializat; m) produs turistic - complex de bunuri materiale şi de servicii, concentrate într-o activitate specifică şi oferite pachet consumului turistic; n) pachet de servicii - combinaţie prestabilita a cel puţin două din elementele următoare: cazare, alimentaţie, transport, tratament balnear, agrement, alte servicii reprezentând o parte semnificativă din pachet, atunci când sunt vândute sau oferite spre vânzare la un preţ global şi atunci când aceste prestaţii depăşesc 24 de ore.  +  Capitolul 2 Patrimoniul turistic  +  Articolul 3Patrimoniul turistic este constituit din bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată şi este valorificat şi protejat în condiţiile legii.  +  Articolul 4Atestarea, evidentierea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic se realizează de către Ministerul Turismului.  +  Articolul 5 (1) Evidentierea elementelor de patrimoniu se realizează prin înscrierea în Registrul general al patrimoniului turistic, care se înfiinţează în cadrul Ministerului Turismului. (2) Deţinătorii de patrimoniu turistic au obligaţia de a solicita înscrierea acestuia, prezentând în acest scop documentele necesare.  +  Articolul 6Atestarea se realizează prin certificatul de patrimoniu turistic, care da dreptul proprietarului sau administratorului legal la organizarea exploatării turistice şi îl obliga la protejarea patrimoniului înscris.  +  Articolul 7Metodologia de înscriere, atestare şi criteriile de evidenţiere a patrimoniului turistic se elaborează de către Ministerul Turismului.  +  Articolul 8Patrimoniul turistic se valorifica şi se dezvolta numai pe baza şi în cadrul Programului anual de dezvoltare a turismului.  +  Articolul 9În scopul stabilirii calităţii de staţiune turistica, Ministerul Turismului elaborează norme şi criterii specifice de atestare.  +  Articolul 10Atestarea staţiunilor turistice se face de către Ministerul Turismului, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului,  +  Articolul 11În scopul protejării şi valorificării resurselor turistice cuprinse în unele zone şi staţiuni turistice, acestea vor fi declarate zone protejate, conform legii.  +  Articolul 12Ministerul Turismului avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile tehnice privind construcţiile din domeniul turismului.  +  Articolul 13Omologarea partiilor de schi şi a traseelor turistice se face de către Ministerul Turismului împreună cu consiliile judeţene sau, după caz, cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti pe raza cărora acestea se afla, conform metodologiei elaborate de Ministerul Turismului.  +  Articolul 14Utilizarea plajei litoralului Marii Negre în scop turistic se face pe baza normelor de specialitate, elaborate de către Ministerul Turismului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 3 Cadrul instituţional  +  Articolul 15Coordonarea dezvoltării turismului şi controlul activităţii de turism se realizează de către Ministerul Turismului, ca organ central de specialitate al administraţiei publice.  +  Articolul 16Organizarea şi atribuţiile Ministerului Turismului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17În subordinea Ministerului Turismului funcţionează instituţii publice cu atribuţii în domeniile: autorizare şi control, promovare, formare şi management, cercetare pentru turism, organizate prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 18Pe lângă ministrul turismului funcţionează Consiliul Consultativ al Turismului, organism de consultanţa care corelează la nivel naţional Programul anual de dezvoltare al turismului cu strategiile ramurilor economice implicate în activitatea turistica.  +  Articolul 19Componenta, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Consiliului Consultativ al Turismului sunt stabilite prin statut, aprobat de ministrul turismului.  +  Articolul 20Consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii în domeniul turismului:- inventarierea principalelor resurse turistice;- administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic;- elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a turismului;- participarea la omologarea traseelor turistice şi a partiilor de schi;- contribuirea la creşterea calităţii produselor turistice;- urmărirea activităţii turistice, în asa fel încât agenţii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora.  +  Articolul 21Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 20 consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot crea servicii de specialitate, potrivit legii.  +  Capitolul 4 Organizarea activităţii de turism  +  Articolul 22Ministerul Turismului elaborează Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung, precum şi Programul anual de dezvoltare a turismului, care vor fi aprobate de Guvern.  +  Articolul 23Acţiunile cu caracter turistic, iniţiate la nivel teritorial de către autorităţile administraţiei publice locale, trebuie să se înscrie în Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung şi să respecte reglementările specifice pentru toate formele de turism practicate în România.  +  Articolul 24Agenţii economici din turism sunt obligaţi sa folosească pentru servicii care presupun raspunderi privind protecţia turismului numai personal specializat, potrivit normelor elaborate de Ministerul Turismului.  +  Articolul 25Profesiunile specifice activităţilor de turism sunt cele cuprinse în clasificarea ocupatiilor din România şi, respectiv, în nomenclatorul de calificare pentru meseriile şi funcţiile din activităţile hoteliere şi de turism din România.  +  Articolul 26Pregătirea profesională din domeniul activităţilor de turism va fi facuta de unităţile de învăţământ private sau de stat, autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Ministerul Turismului.  +  Articolul 27 (1) Persoana fizica care asigura conducerea operativă a unei agenţii de turism sau a unei structuri de primire turistica trebuie să deţină brevet de turism, prin care i se atesta capacitatea profesională. (2) Capacitatea unei agenţii de turism de a efectua servicii de calitate şi în condiţii de siguranţă pentru turişti se atesta prin licenta de turism. (3) Condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului.  +  Articolul 28În scopul protecţiei turistilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice, precum şi crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenţii economici din turism autorizaţi de Ministerul Turismului, posesori de licenţe în turism sau de certificat de clasificare, după caz.  +  Articolul 29Agenţii economici cu activitate de turism au următoarele drepturi: a) sa presteze şi sa comercializeze servicii turistice, în condiţiile legii; b) sa primească asistenţa de specialitate şi informaţii generale privind strategia şi programele de dezvoltare a turismului din partea Ministerului Turismului şi a instituţiilor din subordinea sa; c) să fie incluşi, la cerere, în programele de pregătire profesională iniţiate de Ministerul Turismului; d) sa participe la acţiunile de promovare, naţionale şi internaţionale, şi să fie incluşi în cataloage, ghiduri şi alte mijloace de lansare a ofertei naţionale de servicii turistice; e) sa beneficieze de facilităţi acordate de stat şi de alte organisme şi organizaţii, conform prevederilor legale, în scopul stimulării activităţii de turism; f) să obţină certificatul de clasificare pentru fiecare unitate proprie în care prestează servicii turistice, corespunzător criteriilor îndeplinite de unitatea respectiva; g) să obţină reclasificarea unităţilor proprii, ca urmare a imbunatatirilor aduse nivelului de dotare şi calităţii serviciilor.  +  Articolul 30Agenţii economici din turism au următoarele obligaţii: a) sa realizeze servicii turistice la nivelul şi în limitele prevederilor licenţei de turism, prin care au fost stabiliţi ca prestatori sau comercializatori de servicii turistice, şi sa constituie integral garanţia financiară prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare; b) sa presteze serviciile turistice la nivelul categoriei unităţii respective, potrivit certificatului de clasificare; c) sa funcţioneze numai cu structuri de primire turistica clasificate; d) sa funcţioneze cu personal brevetat, în conformitate cu reglementările şi normele de specialitate ale Ministerului Turismului; e) sa afiseze, într-o formă vizibila şi clara, lista serviciilor şi tarifelor practicate; f) sa informeze turistii corect şi adecvat cu privire la serviciile turistice pe care le prestează; g) să asigure protecţia turistilor care utilizează structurile sale de primire turistice; h) sa protejeze turistul care beneficiază de servicii tip excursii, pe perioada programului turistic, conform normelor pentru ghizii de turism; i) sa protejeze bunurile turistilor împotriva deteriorării sau furtului şi să asigure despăgubirea acestora în cazul apariţiei unor prejudicii, conform legii; j) sa realizeze, potrivit prezentei ordonanţe, exploatarea patrimoniului turistic, asigurând totodată protecţia şi conservarea acestuia şi a mediului înconjurător; k) sa transmită datele statistice, conform Sistemului informaţional pentru turism şi reglementărilor Comisiei Naţionale pentru Statistica; l) sa realizeze publicitatea proprie cu obiectivitate şi respect faţă de resursele turistice, în scopul protejării calităţii produsului turistic românesc.  +  Articolul 31 (1) Structurile de primire turistica sunt clasificate pe baza normelor elaborate de Ministerul Turismului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Structurile de primire clasificate pentru activitatea de turism nu pot fi folosite pentru alte destinaţii. Modificarea destinaţiei, parţial sau integral, se poate face numai după confirmarea operarii acesteia de către organul care a eliberat certificatul de clasificare.  +  Articolul 32În vederea corelării, stocării şi difuzării informaţiilor privind piaţa turistica şi a evaluării activităţii turistice, va funcţiona la nivel naţional Sistemul informaţional pentru turism, care va cuprinde datele şi indicatorii stabiliţi de Ministerul Turismului şi Comisia Naţionala pentru Statistica.  +  Articolul 33 (1) Asigurarea protecţiei şi salvării turistilor în zonele şi staţiunile turistice montane şi de litoral se face de către consiliile locale de care aparţin, prin organizarea de echipe de salvare. (2) Organizarea echipelor şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice sunt prevăzute în Regulamentul de funcţionare a echipelor de salvare, elaborat de către Ministerul Turismului împreună cu Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (3) Finanţarea activităţii desfăşurate de echipele de salvare se asigura din bugetele unităţilor administraţiei locale pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 34În zone, staţiuni şi pe trasee turistice camparea turistilor este permisă numai în structuri de campare, dotate conform normelor aprobate de Ministerul Turismului, sau, în zona montană, în perimetre amenajate în acest scop.  +  Articolul 35 (1) În domeniul turismului pot fi create asociaţii şi organizaţii fără scop lucrativ sau patrimonial, cu caracter profesional, ştiinţific, cultural, religios sau social, care au rol activ în activităţile desfăşurate de către Ministerul Turismului. (2) Asociaţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate de Ministerul Turismului sa presteze servicii turistice pentru membrii lor, exclusiv prin mijloace proprii. (3) Asociaţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) dobândesc personalitate juridică, în condiţiile legii, cu avizul Ministerului Turismului.  +  Capitolul 5 Mijloace financiare şi sprijinul statului  +  Articolul 36Statul sprijină activitatea de turism prin politici şi mecanisme economico-financiare şi acţiuni pentru amenajarea şi protecţia patrimoniului turistic.  +  Articolul 37În scopul protejării activităţii de turism şi al creării bazei de dezvoltare turistica, înstrăinarea structurilor de primire din cadrul staţiunilor turistice se poate face cu obligarea noului proprietar la menţinerea obiectului de activitate şi a funcţiunii structurii de primire turistica.  +  Articolul 38Zonele şi staţiunile turistice beneficiază de prioritati pentru:- realizarea infrastructurii generale necesare dezvoltării turismului;- acordarea de asistenţa tehnica de specialitate de către Ministerul Turismului pentru dezvoltarea funcţiei turistice şi promovarea produsului turistic propriu;- ameliorarea şi protecţia mediului înconjurător prin măsuri şi programe speciale, care vizează asigurarea şi încurajarea dezvoltării funcţiei turistice, elaborate de Ministerul Turismului în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 39Statul sprijină şi încurajează libera iniţiativă în domeniul promovării şi dezvoltării activităţii de turism şi, îndeosebi, în stimularea şi atragerea turistilor străini în România, precum şi în dezvoltarea activităţii staţiunilor turistice, prin:- adoptarea unor reglementări specifice privind aplicarea asigurării sociale de sănătate în domeniul trimiterilor medicale în staţiunile turistice balneare;- organizarea de acţiuni de promovare turistica atât pe plan intern, cat şi prin birourile de promovare turistica din străinătate;- concesionarea pe o perioadă de 49 de ani, în condiţiile legii, a unor terenuri care fac parte din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea de structuri de primire turistica în zonele stabilite ca prioritati prin Programul anual de dezvoltare a turismului.  +  Capitolul 6 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 40Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 41Constituie contravenţii în activitatea turistica prevăzută de prezenta ordonanţă şi se sancţionează cu amendă între 10.000.000 lei şi 15.000.000 lei următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni; a) oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice, precum şi crearea de produse turistice de către agenţi economici neautorizati de către Ministerul Turismului; b) desfăşoară activităţi turistice în structuri de primire neclasificate potrivit dispoziţiilor legale; c) înscrierea de informaţii nereale în materialele de promovare, pe firmele structurilor turistice şi ale agentiilor de turism; d) refuzul nejustificat de a acorda despăgubiri turistilor pentru daune provenind din neasigurarea integrală sau asigurarea la o calitate inferioară a pachetului de servicii cumpărat; e) comercializarea serviciilor turistice de către agenţii economici care nu au constituit integral garanţia financiară care să asigure repatrierea turistilor şi/sau rambursarea sumelor plătite de aceştia în caz de insolvabilitate sau faliment.  +  Articolul 42Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către organele de control ale Ministerului Turismului, ale instituţiilor subordonate, ale Ministerului Finanţelor şi de organele de poliţie.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 43 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Turismului va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe, care se vor publică în Monitorul Oficial al României şi vor intra în vigoare o dată cu ordonanţa.  +  Articolul 44La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Sorin FrunzaverdeMinistrul finanţelor,Daniel DaianuSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca---------------