ORDIN nr. 4 din 22 ianuarie 2014privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014    Având în vedere prevederile pct. 5.1 lit. c) din Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2013,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 şi 271 bis din 14 mai 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:"31. partea electrică a centralelor electrice - totalitatea instalaţiilor electrice aferente unei capacităţi de producere a energiei electrice, inclusiv generatoarele electrice şi instalaţiile de comandă/control aferente acestora"2. La articolul 12, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) Atestat de tip A3 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice, în vederea certificării conformităţii centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice cu normele tehnice aplicabile."3. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - (1) Pentru atestatul de tip A3, pe lângă documentele prevăzute la art. 16 sau art. 17, după caz, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei a: a) următorilor angajaţi:- un electrician autorizat având gradul de autorizare minim IIIB;- un inginer cu studii superioare, care este absolvent al unei facultăţi având specializarea electroenergetică sau automatică sau al unei alte specializări tehnice cu profil electric, urmată de cursuri postuniversitare în domeniul automaticii, în domeniul specific centralelor electrice sau în domeniul măsurării calităţii energiei electrice, cu rol de coordonare a activităţii, pentru care se anexează curriculum vitae întocmit conform modelului din anexa nr. 7; b) unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având în vedere prevederile art. 37; c) unui sistem de management al calităţii (SMC) certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001; d) procedurilor de verificare a funcţionării centralelor electrice elaborate şi aplicate de solicitant, respectând cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile, care se emit în mod distinct pentru fiecare tip de tehnologie (centrale clasice, centrale eoliene sau fotovoltaice etc.). (2) Pentru a fi atestat, operatorul economic trebuie să dovedească, prin documente relevante, experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate (automatizări/măsurări/calitatea energiei electrice) sau o perioadă de cel puţin 2 ani în care să fi efectuat lucrări de testare/probe ale unor centrale electrice, în baza procedurilor proprii. (3) Autoritatea competentă poate solicita operatorului de transport şi de sistem transmiterea unui punct de vedere referitor la conformitatea procedurilor prevăzute la alin. (1) lit. d) cu reglementările tehnice în vigoare, acesta având obligaţia de a răspunde în termen de 15 zile de la data solicitării. (4) Dacă se constată că procedurile prevăzute la alin. (1) lit. d) nu sunt în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, solicitantul modifică procedurile, la cererea ANRE, astfel încât acestea să respecte reglementările tehnice în vigoare."4. La articolul 48, litera a) se abrogă.5. La articolul 48, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Operatorul economic care, la data solicitării reatestării, nu deţine în proprietate sau în folosinţă sculele, dispozitivele, aparatele de măsură, încercare, verificare şi nici elementele de birotică, hardware şi software minimale, conform precizărilor din anexa nr. 5, cu excepţia celor marcate cu steluţă;"6. La articolul 53, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) Titularul de Atestat de tip A3 realizează încercări/măsurători în centrale electrice clasice, eoliene şi fotovoltaice, cu respectarea normelor tehnice şi a reglementărilor în vigoare aprobate de ANRE."7. La anexa 5 "Lista dotărilor minimale pentru atestarea/reatestarea solicitanţilor", după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. Pentru Atestatul de tip A3:1) Sistem de achiziţie şi software dedicat având minimum de performanţe: a) 16 canale de intrare analogice cu conversie binară prin aproximaţii succesive sau sistem de achiziţie de tip modbus/IEC101/104, cu posibilităţi de preluare a măsurii de putere disponibilă, viteză vânt şi mărimi de consemn, din echipamentele aparţinând centralelor electrice eoliene dispecerizabile (CEED); b) rezoluţie pe 12 biţi; c) domeniu de intrare programabil, bipolar; d) precizie 0,015% din valoarea citită; e) liniaritate +/-1 bit; f) rată de achiziţie: de 0,5-0,1 s (minimum 0,5 s pentru fiecare mărime achiziţionată), iar pentru durate de înregistrare scurte de 10 min se va asigura o viteză de înregistrare de minimum 40 ms; g) sistem de poziţionare globală (GPS) pentru ştampilă de timp; h) posibilitate de înregistrare în fişiere «.xls».2) Traductori P, Q, U având minimum de performanţe: a) precizie: mai bună de 0,3% din valoarea nominală; b) timp de răspuns la 99% ≤ 500 ms.3) Traductor de frecvenţă cu minimum de performanţe: a) domeniu de măsurare: (45'f755) Hz/-20mA/+20mA; b) clasa de precizie: maximum 0,2% (mai bună de ≤ 0,005 Hz); c) timp de răspuns (<100 ms): maximum 4 perioade ale frecvenţei măsurate (80 ms la 50 Hz).4) Generator de frecvenţă variabilă având minimum de performanţe: a) rezoluţie < 2 mHz (la 50 Hz) stabilizat cu cuarţ; b) semnal de ieşire sinusoidal (0-100Vca) frecvenţă: 45-55 Hz; c) frecvenţa generată va putea fi variată în trepte sau cu rampă de: 1 Hz/sec.5) Analizoare de calitate a energiei electrice de clasă A, cu GPS, cu posibilitatea de efectuare a calculelor de perturbaţii pe diferite intervale de timp, prestabilite sau determinate postînregistrare, ca de exemplu: determinarea perturbaţiei pe un interval de timp în care s-a realizat fiecare probă, dar şi pe interval de o săptămână (standardizat). Analizorul trebuie să fie capabil să înregistreze calitatea energiei electrice pe parcursul tuturor testelor, dar şi pe o perioadă de minimum două săptămâni de funcţionare a CEED."  +  Articolul IITitularii de atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIEntităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 22 ianuarie 2014.Nr. 4.________