ORDIN nr. 7 din 10 ianuarie 2014privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor şi a procedurii de colectare şi distribuire a acestuia şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010,în temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, în valoare de:- 0,325 euro/pasager îmbarcat, pentru primii 500.000 de pasageri îmbarcaţi;- 0,6 euro/pasager îmbarcat, pentru pasagerii 500.001-750.000;- 0,9 euro/pasager îmbarcat, pentru fiecare pasager începând cu 750.001.  +  Articolul 2Tariful prevăzut la art. 1 se aplică tuturor aeroporturilor civile din România deschise utilizării publice şi certificate în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010, cu modificările ulterioare, şi se percepe pentru fiecare pasager îmbarcat.  +  Articolul 3Tariful prevăzut la art. 1 se colectează de către administratorul fiecărui aeroport civil prin includere în tariful de servicii pentru pasageri perceput de la utilizatorii aeroportului şi se distribuie de administratorul aeroportului după cum urmează:- 0,275 euro/pasager îmbarcat, către Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, conform procedurii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;- diferenţa rămasă după distribuirea către Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile a echivalentului în lei a celor 0,275 euro/pasager, către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform procedurii stabilite prin contractele de supraveghere încheiate de administratorul fiecărui aeroport cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română.  +  Articolul 4 (1) Administratorul fiecărui aeroport se asigură că în contractele de operare încheiate cu utilizatorii aeroportului sunt prevăzute termene de plată pentru tariful de servicii pentru pasageri, care să permită achitarea de către administratorul aeroportului, la termenul prevăzut la pct. 5 din anexă, a obligaţiei de plată faţă de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile. (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română transmite lunar Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, în baza unui protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, date statistice privind traficul de pasageri pe aeroporturile din România, colectate în baza Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.089/2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian.  +  Articolul 5În sensul prezentului ordin, termenii de "aeroport", "administrator al aeroportului" şi "utilizator al aeroportului" sunt definiţi conform art. 4 lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport.  +  Articolul 6 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.p. Ministrul transporturilor,Matei Constantin,subsecretar de statBucureşti, 10 ianuarie 2014.Nr. 7.  +  Anexa PROCEDURA DE DISTRIBUIREa sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat peaeroporturile din România din tariful pentrusupravegherea menţinerii obiectivelor necesaresiguranţei pasagerilor1. Administratorul fiecărui aeroport civil are obligaţia de a comunică Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile traficul lunar de pasageri îmbarcaţi pe aeroport, până la data de 10 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcaţi în luna precedentă.2. În baza datelor comunicate de administratorul aeroportului, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile calculează sumele datorate lunar şi emite o decizie de plată a sumelor datorate, în temeiul art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, pe care o comunică fiecărui administrator de aeroport în parte, în termen de 5 zile de la data comunicării traficului lunar de către administratorul aeroportului, prin poştă, fax sau e-mail.3. Sumele datorate lunar se transformă din euro în lei, la cursul Băncii Naţionale a României din ziua în care a fost emisă decizia de plată.4. Decizia de plată conţine obligatoriu următoarele elemente: suma datorată în lei, calculată potrivit pct. 2 şi 3, scadenţa, consecinţele neplăţii la termen, sediul Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, sediul şi denumirea debitorului, contul bancar în care urmează să se facă plata.5. Obligaţiile de plată prevăzute în decizia de plată emisă de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile trebuie achitate şi transferate obligatoriu de către administratorul fiecărui aeroport în parte, în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei de plată. Neplata la termenul specificat atrage aplicarea unor penalizări de 0,1% din suma prevăzută în decizie, pentru fiecare zi de întârziere la plată.6. Eventualele diferenţe rezultate din raportări diferite ale numărului de pasageri îmbarcaţi pe aeroporturile din România se vor regulariza în luna următoare.---------