ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)privind regimul juridic al precursorilor de droguri(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorLuând în considerare faptul ca de la 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile regulamentelor emise de instituţiile Uniunii Europene vor avea aplicabilitate directa în cadrul sistemului juridic românesc,având în vedere faptul ca este necesară adoptarea unor măsuri adecvate aplicării directe a prevederilor acestor acte comunitare, în mod special stabilirea cadrului instituţional şi a regimului sancţionator,în considerarea faptului ca aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, al art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,----------Preambulul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007.Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al substanţelor folosite frecvent la fabricarea ilicita a substanţelor stupefiante şi psihotrope, aşa cum sunt definite în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii de droguri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 47 din 18 februarie 2004, p. 1-10, denumit în continuare Regulamentul 273/2004 , şi în art. 2 din Regulamentul nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind supravegherea comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi statele terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 22 din 26 ianuarie 2005, p. 1-10, denumit în continuare Regulamentul 111/2005 , masurile pentru controlul şi supravegherea operaţiunilor cu acestea, în vederea evitării deturnării lor, precum şi masurile de combatere a operaţiunilor ilicite.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007. (2) Lista substanţelor clasificate folosite în mod frecvent la fabricarea ilicita a drogurilor este cea prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul 273/2004 , precum şi în anexa la Regulamentul 111/2005 . (3) Substanţele clasificate menţionate la alin. (2) se clasifica în trei categorii, în raport cu gradul de risc şi posibilitatea înlocuirii acestora cu alte substanţe în cadrul procesului de fabricare ilicita a drogurilor. (4) Termenii şi expresiile folosite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi definite la art. 2 din Regulamentul 273/2004 , la art. 2 din Regulamentul 111/2005 , precum şi la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 privind aplicarea Regulamentului 273/2004 şi a Regulamentului 111/2005 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 202 din 3 august 2005, p. 7-33, denumit în continuare Regulamentul 1.277/2005 , au înţelesurile stabilite prin aceste acte comunitare.-----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 2Deţinerea, punerea pe piaţă, importul, exportul şi efectuarea de activităţi intermediare cu substanţe clasificate se realizează cu respectarea obligaţiilor stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) Agenţia Naţională Antidrog este autoritatea naţională competenţa în sensul prevederilor Regulamentului 273/2004 , ale Regulamentului 111/2005 şi ale Regulamentului 1.277/2005 . (2) Agenţia Naţională Antidrog este structura de monitorizare a operatorilor şi a operaţiunilor cu substanţe clasificate şi neclasificate, de coordonare unitara a activităţilor în domeniul precursorilor, desfăşurate de instituţiile competente, precum şi de coordonare şi asigurare a cooperării acestor instituţii cu structurile societăţii civile şi cu organismele internaţionale în domeniul precursorilor şi care constituie baza naţională centralizata de date în domeniul precursorilor. (3) Contactul operatorilor cu autorităţile, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se realizează prin structura specializată din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, care are rol de ghişeu unic privind precursorii.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 4Agenţia Naţională Antidrog aduce la cunoştinţa operatorilor cu substanţe clasificate şi neclasificate liniile directoare elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la art. 9 din Regulamentul 273/2004 şi la art. 10 din Regulamentul 111/2005 , precum şi lista substanţelor neclasificate.  +  Capitolul II Autorizaţii şi declaraţii  +  Articolul 5 (1) Agenţia Naţională Antidrog eliberează autorizaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) teza I din Regulamentul 273/2004 şi la art. 6 din Regulamentul 111/2005 . (2) Pentru instituţiile investite cu exercitarea autorităţii publice ale căror atribuţii legale impun desfăşurarea de activităţi cu substanţe clasificate, prevăzute la art. 3 alin. (2) teza II din Regulamentul 273/2004 , Agenţia Naţională Antidrog eliberează o autorizaţie speciala. (3) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) şi autorizaţia speciala prevăzută la alin. (2) se eliberează pe o durată nedeterminată, titularul având obligaţia să dovedească, la fiecare 3 ani, ca îndeplineşte condiţiile existente la data autorizării. Dovada îndeplinirii de către operator a condiţiilor existente la data acordării autorizaţiei se face până la expirarea termenului de 3 ani.  +  Articolul 6 (1) Autorizaţia eliberată potrivit art. 5 este valabilă pentru locaţiile declarate la solicitarea acesteia.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007. (2) Pentru eliberarea autorizaţiei prevăzute la art. 5, Agenţia Naţională Antidrog solicita avizul prealabil al formaţiunii antidrog competente teritorial.  +  Articolul 7 (1) În vederea înregistrării la Agenţia Naţională Antidrog, înainte de începerea activităţii, operatorii care pun pe piaţă substanţe clasificate de categoria 2, atunci când cantităţile de substanţe clasificate depăşesc limitele anuale prevăzute în anexa II la Regulamentul 273/2004 , precum şi operatorii implicaţi în import, export şi activităţi intermediare cu aceste substanţe declara şi actualizează, imediat ce intervine o modificare, adresele locaţiilor în care îşi desfăşoară activităţile. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) conţine lista substanţelor clasificate din categoria 2, tipul operaţiunii vizate şi coordonatele de contact ale operatorului. (3) Pentru operatorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) care desfăşoară operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 2 se realizează o înregistrare speciala. (4) Operatorii care desfăşoară operaţiuni de export cu substanţe clasificate de categoria 3 în cantităţi mai mari decât limitele anuale prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul 1.277/2005 au obligaţia efectuării înregistrării prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 8 (1) Agenţia Naţională Antidrog autorizează fiecare operaţiune de export de substanţe clasificate din categoriile 1, 2 şi 3, precum şi oricare operaţiune de import de substanţe clasificate din categoria 1 care fac obiectul unei declaraţii în vama, operaţiuni prevăzute de art. 12 şi 20 din Regulamentul 111/2005 .----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007. (2) Autorizaţia pentru operaţiunea de export şi de import este valabilă 6 luni.  +  Articolul 9 (1) Notificarea prealabila a exportului, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul 111/2005 , se realizează de către Agenţia Naţională Antidrog. (2) Pentru a răspunde notificărilor prealabile ale autorităţilor competente ale altor state, Agenţia Naţională Antidrog solicita punctul de vedere al formaţiunii centrale antidrog din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 10Condiţiile de eliberare, suspendare sau retragere a autorizaţiilor ori de efectuare a înregistrărilor, precum şi modul în care se face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) se stabilesc în regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, elaborat de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007.  +  Capitolul III Obligaţii ale operatorilor  +  Articolul 11 (1) Operatorii cu substanţe clasificate de categoriile şi 1 şi 2 comunică Agenţiei Naţionale Antidrog datele de contact ale persoanei responsabile cu aceasta activitate şi, după caz, ale înlocuitorului acesteia, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul 273/2004 .----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007. (2) Persoana responsabilă are atribuţii expres stabilite de operator pentru supervizarea operaţiunilor cu substanţe clasificate şi desfăşurarea acestora cu respectarea reglementarilor în vigoare. (3) Orice modificare cu privire la persoana responsabilă sau la înlocuitorul acesteia se comunică imediat Agenţiei Naţionale Antidrog.  +  Articolul 12 (1) Operatorul are obligaţia de a comunică imediat Agenţiei Naţionale Antidrog orice eveniment neobişnuit sau operaţiune cu precursori care poate genera suspiciunea ca aceste substanţe pot fi deturnate în vederea fabricării ilicite a substanţelor stupefiante ori psihotrope.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007. (2) Autorităţile competente asigura confidenţialitatea datelor furnizate de operator.  +  Articolul 13 (1) Desfăşurarea operaţiunilor cu substanţe clasificate se face cu respectarea următoarelor obligaţii: a) obţinerea declaraţiei de utilizare, prevăzută de art. 4 din Regulamentul 273/2004 ; b) asigurarea şi păstrarea evidentei mişcării zilnice a substanţelor clasificate şi întocmirea documentaţiei potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul 273/2004 şi ale art. 3 şi 4 din Regulamentul 111/2005 ;----------Litera b) a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007. c) întocmirea pentru fiecare produs a normelor tehnice specifice privind producţia, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestora, consemnarea, asigurarea şi administrarea antidotului în caz de intoxicare, stabilit cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice, în cazul operatorilor care produc substanţe clasificate; d) asigurarea etichetării, potrivit prevederilor legale în vigoare şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul 273/2004 şi la art. 5 din Regulamentul 111/2005 ;-----------Litera d) a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007. e) efectuarea ambalării, potrivit prevederilor legale în materie.-----------Litera e) a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007. (2) Limitele cantitative anuale, pentru care operatorii implicaţi în punerea pe piaţă a substanţelor clasificate din categoria 2 sunt exceptaţi de la prevederile art. 11 şi art. 13 alin. (1) lit. a) şi b), sunt cele prevăzute în anexa II la Regulamentul 273/2004 .  +  Articolul 14 (1) Păstrarea şi depozitarea substanţelor clasificate se fac cu respectarea dispoziţiilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. (2) În încăperile în care se depozitează substanţe clasificate nu se vor depozita alte materiale sau produse, cu excepţia cazurilor în care spatiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru păstrarea substanţelor toxice ori stupefiante.  +  Articolul 15 (1) Operatorii cu substanţe clasificate din categoriile 1, 2 şi 3 comunică Agenţiei Naţionale Antidrog, până la data de 15 februarie a anului următor, informaţiile prevăzute la art. 17 din Regulamentul 1.277/2005 . (2) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) depun la Agenţia Naţională Antidrog, până la data de 10 iunie a anului în curs, estimarea producţiei şi importului pentru anul următor.  +  Articolul 16 (1) Operatorii care desfăşoară operaţiuni de import, export şi tranzit cu substanţe clasificate din categoriile 1 şi 2 furnizează Agenţiei Naţionale Antidrog informaţiile prevăzute la art. 18 din Regulamentul 1.277/2005 . (2) Agenţia Naţională Antidrog are obligaţia să raporteze Organului Internaţional de Control al Stupefiantelor, prevăzut la art. 2 lit. k) din Regulamentul 111/2005 , situaţiile statistice trimestriale şi anuale pentru substanţele clasificate.  +  Articolul 17Controlul respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se exercită, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de activitate, de persoane anume desemnate din Ministerul Sănătăţii Publice, Agenţia Naţională pentru substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, Autoritatea Naţională a Vămilor, Inspectoratul General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera şi Agenţia Naţională Antidrog.  +  Articolul 18 (1) În vederea exercitării controlului respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către organele abilitate, operatorii sunt obligaţi: a) să permită accesul în locaţiile în care îşi desfăşoară activităţile; b) să permită verificarea documentelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi a documentelor comerciale; c) să permită prelevarea, dacă este necesar, de probe, conform dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Autorităţile publice cu competente de cercetare penală au dreptul să indisponibilizeze pentru verificări mijloacele de transport pentru o perioadă rezonabilă, fără a se depăşi 30 de zile, în raport de circumstanţe.-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007.  +  Capitolul IV Contravenţii şi infracţiuni  +  Articolul 19Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) şi art. 14; b) împiedicarea exercitării dreptului prevăzut la art. 18 alin. (1); c) netransmiterea datelor prevăzute la art. 15 şi art. 16 alin. (1).  +  Articolul 20Contravenţiile prevăzute la art. 19 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 21 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 19 şi 20 se efectuează de personalul împuternicit al autorităţilor prevăzute la art. 17. (2) Prevederile art. 19 şi 20 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22 (1) Punerea pe piaţă a substanţelor clasificate, importul, exportul şi activităţile intermediare acestora, precum şi deţinerea de substanţe clasificate fără autorizaţia prevăzută la art. 5 alin. (1), respectiv fără înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (4) constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. (2) Comercializarea de substanţe clasificate către operatori economici ori persoane fizice neautorizate potrivit art. 5 alin. (1) sau, după caz, neînregistrate potrivit art. 7 alin. (1) şi (4) pentru activitatea cu astfel de substanţe constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 1 al art. 194 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 23Abrogat.------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 2 al art. 194 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 24Abrogat.------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 2 al art. 194 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 25Urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 22 se realizează de către procurori din cadrul Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 3 al art. 194 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 26 (1) Distrugerea substanţelor clasificate confiscate sau predate în custodie la încetarea activităţii, care nu pot fi valorificate, se face în condiţii ecologice, printr-un operator autorizat în condiţiile legii, în prezenta unei comisii din care face parte persoana responsabilă de activitatea cu substanţe clasificate a operatorului care realizează distrugerea şi, după caz, a celui de la care au fost confiscate, un reprezentant al formaţiunii antidrog competente teritorial şi un specialist în protecţia mediului. (2) Distrugerea substanţelor clasificate depreciate calitativ se poate face de operator, în prezenta comisiei prevăzute la alin. (1). (3) O copie a procesului-verbal de distrugere se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27 (1) Agenţia Naţională Antidrog şi celelalte autorităţi cu competente în domeniul substanţelor clasificate şi neclasificate cooperează cu societatea civila în activitatea de prevenire a deturnării acestor substanţe din circuitul licit. (2) Autorităţile prevăzute la art. 17 sunt obligate să colaboreze pentru realizarea scopului prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 28 (1) Autorizaţiile eliberate în baza Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicita a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţe clasificate de categoria 1 îşi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării, data la care autorizaţia va fi eliberată potrivit prevederilor art. 5. (2) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, operatorii care desfăşoară operaţiuni cu substanţe clasificate de categoriile 2 şi 3 sunt obligaţi să-şi declare locaţiile.------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 13 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 30Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu se dispune altfel.  +  Articolul 31Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicita a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 13 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 9 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicita a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 23 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.Prezenta ordonanţă de urgenţă asigura aplicarea Regulamentului 273/2004 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L47 din 18 februarie 2004, a Regulamentului 111/2005 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L22 din 26 ianuarie 2005, şi a Regulamentului 1.277/2005 , publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 202 din 3 august 2005.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Varujan VosganianMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 121.----------