LEGE nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Domeniu de reglementare  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului.(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, indiferent de mărimea acestora.  +  Articolul 2(1) Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici.(2) Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale ori asociației de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară, denumit în continuare SACET.(3) În sensul prezentei legi, SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localităților, care cuprinde:a) centrale termice sau centrale electrice de termoficare;b) rețele de transport;c) puncte termice/stații termice;d) rețele de distribuție;e) construcții și instalații auxiliare;f) branșamente, până la punctele de delimitare/separare a instalațiilor;g) sisteme de măsură, control și automatizare.  +  Secţiunea a 2-a Principiile și obiectivele legii  +  Articolul 3Principiile prezentei legi sunt următoarele:a) utilizarea eficientă a resurselor energetice;b) dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale;c) diminuarea impactului asupra mediului;d) promovarea cogenerării de înaltă eficiență și utilizarea surselor noi și regenerabile de energie;e) reglementarea și transparența tarifelor și prețurilor energiei termice;f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termică;g) "un condominiu - un sistem de încălzire".  +  Articolul 4Obiectivele prezentei legi sunt următoarele:a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică;b) asigurarea calității serviciului public de alimentare cu energie termică;c) accesibilitatea prețurilor la consumatori;d) asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termică, pe termen lung;e) asigurarea siguranței în funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică;f) evidențierea transparentă a costurilor în stabilirea prețului energiei termice.  +  Secţiunea a 3-a Definiții  +  Articolul 5În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/branșa, în condițiile legii, la rețelele termice;2. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;3. apă caldă de consum - apă caldă utilizată în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;4. autorizație - act tehnic și juridic emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcțiune, a modifica, a repara și a exploata sisteme de repartizare a costurilor;5. autorități de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;6. branșament termic - legătura fizică dintre o rețea termică și instalațiile proprii ale unui utilizator;7. condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părți sunt proprietăți individuale, reprezentate de apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, iar restul, din părți aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu și un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună;8. consumator de energie termică - persoana fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalațiile proprii;9. cogenerare - producere simultană de energie termică și de energie electrică și/sau mecanică în instalații tehnologice special realizate pentru aceasta;10. centrală electrică de cogenerare - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea energiei electrice și termice în cogenerare;11. convenție - act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator și un utilizator, prin care se stabilesc condițiile de facturare și plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;12. distribuție a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau rețeaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea rețelelor termice de distribuție;13. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători și utilizatori;14. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistențe și integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;15. instalații ale utilizatorilor - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după branșamentul termic aflat în proprietatea sau în administrarea operatorului;16. licență - act tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și competența, capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat de prezenta lege și de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;17. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea recunoscute prin licență de a presta integral activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; prin hotărârea autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unul sau mai mulți operatori;18. preț - contravaloarea unității de energie termică furnizată unui utilizator;19. preț binom - preț de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, și pe o sumă variabilă, proporțională cu consumul efectuat în perioada respectivă;20. preț local - preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autorității de reglementare competente, pentru fiecare operator care are și calitatea de furnizor;21. preț local pentru populație - preț pentru energia termică furnizată și facturată populației prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale;22. producător de energie termică - operator, titular de licență pentru producerea energiei termice;23. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;24. punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;25. racord termic - legătura dintre o rețea termică și o stație termică;26. rețea termică - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu și controlat între producători și stațiile termice sau utilizatori;27. repartitor de costuri - aparat cu indicații adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării indirecte a:a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;b) energiei termice conținute în apa caldă de consum și volumul apei calde de consum care trece prin aparat;28. repartizare a costurilor - totalitatea acțiunilor și activităților desfășurate de o persoană juridică, autorizată de autoritatea competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăți individuale din imobilele tip condominiu;29. serviciu public de alimentare cu energie termică serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin 2 utilizatori racordați la SACET;30. sistem de alimentare centralizată cu energie termică - SACET - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;31. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de același fel, armăturile și instalațiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcționează și este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;32. standard de performanță - normă tehnică ce stabilește indicatorii cantitativi și calitativi ai serviciului public de alimentare cu energie termică;33. stație termică - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea și/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului unuia sau mai multor utilizatori;34. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport;35. utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege toți consumatorii din condominiul respectiv;36. zonă de protecție/siguranță - zonă adiacentă construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționării normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă;37. zonă unitară de încălzire - areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluție tehnică de încălzire.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu energie termică  +  Secţiunea 1 Politici și strategii  +  Articolul 6(1) Politica în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică se elaborează de Ministerul Administrației și Internelor în colaborare cu Ministerul Economiei și Comerțului și este parte integrantă a politicii energetice a statului.(2) Politica de protecție socială în domeniul alimentării cu energie termică se elaborează de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor, cu consultarea asociațiilor neguvernamentale reprezentative în domeniul respectiv.  +  Articolul 7(1) Guvernul aprobă Strategia națională privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.(2) Strategia menționată la alin. (1) este elaborată de Ministerul Administrației și Internelor în colaborare cu Ministerul Economiei și Comerțului și cu Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale reprezentative în domeniu.  +  Secţiunea a 2-a Atribuții ale autorităților administrației publice locale în domeniul energiei termice  +  Articolul 8(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.(2) În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale;b) elaborarea anuală a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficiență energetică și aprobat prin hotărâre a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară, după caz;c) înființarea unui compartiment energetic în cadrul aparatului propriu, în condițiile legii;d) aprobarea, în condițiile legii, în termen de maximum 30 de zile, a propunerilor privind nivelul prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintate de către operatorii serviciului;e) aprobarea, în condițiile legii, a prețului local pentru populație;f) aprobarea programului de dezvoltare, modernizare și contorizare a SACET, care trebuie să cuprindă atât surse de finanțare, cât și termen de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului;g) asigurarea condițiilor pentru întocmirea studiilor privind evaluarea potențialului local al resurselor regenerabile de energie și al studiilor de fezabilitate privind valorificarea acestui potențial;h) exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică, în condițiile legii;i) stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară, după caz;j) urmărește instituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET, în condițiile legii;k) urmărește elaborarea și aprobarea programelor de contorizare la nivelul branșamentului termic al utilizatorilor de energie termică racordați la SACET.(3) În vederea modernizării și dezvoltării SACET, în studiile de fezabilitate se analizează și soluții de alimentare cu energie termică produsă prin cogenerare de înaltă eficiență sau prin valorificarea resurselor regenerabile locale.  +  Articolul 9Compartimentul energetic, înființat în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c), are următoarele atribuții principale:a) elaborează și propune spre aprobare autorității administrației publice locale programul propriu de modernizare și dezvoltare a SACET;b) identifică zonele unitare de încălzire;c) elaborează, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C., și supune spre aprobare autorității administrației publice locale următoarele:– regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică;– caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică și pentru exploatarea SACET;– contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz;d) urmărește realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare și dezvoltare a SACET;e) urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale, în cazul gestiunii delegate;f) comunică periodic datele solicitate de autoritățile de reglementare competente;g) controlează modul de desfășurare a activității privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii;h) furnizează și înaintează către autoritatea administrației publice locale datele preliminare necesare fundamentării și elaborării strategiilor de valorificare pe plan local a potențialului resurselor energetice regenerabile;i) propune soluții de valorificare pe plan local a potențialului resurselor regenerabile de energie;j) elaborează și urmărește realizarea programului de contorizare a SACET.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea gestiunii  +  Articolul 10(1) Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET se poate organiza în următoarele modalități:a) gestiune directă;b) gestiune delegată.(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET se face prin hotărâre adoptată de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară.(3) Autoritățile administrației publice locale se pot asocia între ele în vederea înființării de asociații de dezvoltare comunitară, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, și pot constitui societăți comerciale cu capital public sau mixt, în vederea gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, în condițiile legii.(4) O autoritate a administrației publice locale sau o asociație de dezvoltare comunitară se poate asocia cu persoane juridice, române ori străine, pentru constituirea unor societăți comerciale cu capital public sau mixt, în vederea gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 4-a Gestiunea directă  +  Articolul 11(1) În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, administrarea, exploatarea și finanțarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET.(2) Gestiunea directă se realizează prin structuri proprii ale autorităților administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, înființate prin hotărâri ale consiliilor județene, ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006.  +  Secţiunea a 5-a Gestiunea delegată  +  Articolul 12(1) În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă, în totalitate ori numai în parte, drepturile și obligațiile cu privire la asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică și administrarea și exploatarea SACET unui operator care poate fi societate comercială cu capital public, privat sau mixt.(2) Gestiunea delegată se atribuie fie prin concesionare, fie potrivit procedurii de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale.(3) Operatorii de servicii de alimentare cu energie termică prin SACET își desfășoară activitatea numai în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă.(4) Contractele de concesiune aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi operează până la expirarea sau, după caz, rezilierea acestora în condițiile legii.(5) Concesiunea încetează de drept prin retragerea sau încetarea valabilității licenței, precum și în condițiile prevăzute în legislația privind regimul concesiunilor.(6) În situația rezilierii contractului de delegare a gestiunii, operatorul serviciului are obligația asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică pe o perioadă determinată, stabilită de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz, dar nu mai mult de 12 luni.  +  Capitolul III Autorități de reglementare competente  +  Secţiunea 1 Atribuții și competențe  +  Articolul 13Autoritățile de reglementare competente pentru serviciul de alimentare cu energie termică sunt A.N.R.S.C. și/sau A.N.R.E., după caz.  +  Articolul 14(1) A.N.R.S.C. elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării pieței de energie termică, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor.(2) A.N.R.S.C. are următoarele atribuții și competențe:a) reglementează activitățile de producere a energiei termice, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare;b) monitorizează și controlează operatorii SACET cu privire la respectarea reglementărilor emise de autoritate;c) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, reglementări tehnice și comerciale, conform competențelor care îi sunt stabilite;d) reglementează modul de determinare a zonelor de protecție și siguranță pentru SACET;e) elaborează regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, care include și prevederi specifice activității de producere a energiei termice în cogenerare, elaborate de A.N.R.E.;f) elaborează și aprobă caietul de sarcini-cadru pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, precum și documentația-cadru pentru delegarea gestiunii serviciului și a SACET-ului aferent. Caietul de sarcini-cadru va include și prevederi specifice activității de producere a energiei termice în cogenerare, elaborate de A.N.R.E.;g) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, contractul-cadru și convenția-cadru de furnizare a energiei termice;h) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, norme tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum;i) elaborează regulamentul pentru acordarea licențelor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;j) acordă licențe pentru operatori;k) eliberează autorizații pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor;l) dezvoltă o bază de date pentru monitorizarea SACET-urilor și a serviciului public de alimentare cu energie termică, în vederea analizei comparative a indicatorilor de performanță;m) asigură, împreună cu A.N.R.E., accesul autorităților administrației publice centrale la informațiile necesare la elaborarea strategiilor și politicilor în domeniul energiei termice.  +  Articolul 15(1) În domeniul energiei termice, A.N.R.E. acordă licențe și aprobă reglementări tehnice și comerciale conform atribuțiilor stabilite prin Legea energiei electrice nr. 318/2003 pentru activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, destinată serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.(2) A.N.R.E. elaborează prevederile specifice activității de producere a energiei termice în cogenerare, pentru a fi incluse în:– regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, elaborat de A.N.R.S.C.;– caietul de sarcini-cadru pentru concesionarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, elaborat de A.N.R.S.C.(3) A.N.R.E. avizează prevederile specifice activității de producere a energiei termice în cogenerare, incluse în regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică și în caietul de sarcini-cadru pentru concesionarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET.  +  Articolul 16(1) Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică se aprobă prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.(2) Caietul de sarcini-cadru pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET aferent se aprobă prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.  +  Secţiunea a 2-a Licențe  +  Articolul 17(1) Pentru realizarea tuturor activităților cuprinse în serviciul public de alimentare cu energie termică printr-un SACET se acordă o singură licență.(2) În cazul producerii de energie termică în cogenerare sau de mai mulți producători într-un SACET, pentru activitatea de producere a energiei termice se pot elibera licențe separate, iar pentru celelalte activități aferente serviciului public de alimentare cu energie termică se eliberează o singură licență.(3) Activitatea de producere a energiei termice în cogenerare se desfășoară pe bază de licență acordată de A.N.R.E., în conformitate cu legislația în vigoare.(4) Refuzul nejustificat de acordare a licențelor poate fi atacat în contencios administrativ la Curtea de Apel București.(5) Licențele valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi menținute, modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.S.C., în condițiile legii.(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, A.N.R.E. va preda, prin protocol de predare-preluare, către A.N.R.S.C., licențele din sfera de competență a acesteia.(7) Licențele valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, preluate de la A.N.R.E. conform alin. (6), pot fi modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.S.C., în condițiile legii.  +  Capitolul IV Investiții în domeniul energiei termice  +  Secţiunea 1 Surse de finanțare  +  Articolul 18(1) Lucrările de investiții în domeniul energiei termice pot fi finanțate din:a) fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;b) credite bancare, care pot fi garantate de autoritățile administrației publice locale, de Guvern sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;d) taxe speciale, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii;e) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinanțarea unor proiecte realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, cu respectarea legislației în vigoare;f) sumele disponibilizate prin reducerea graduală a subvențiilor pentru energia termică furnizată populației; aceste sume se vor utiliza de autoritățile administrației publice locale, pe bază de studii și programe pentru retehnologizarea, modernizarea și eficientizarea SACET, avizate de Ministerul Administrației și Internelor;g) surse financiare, rezultate din tranzacționarea unităților de reducere de emisii de gaze cu efect de seră;h) alte surse, în condițiile legii.(2) Redevența aferentă contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică prin SACET se constituie sursă pentru finanțarea lucrărilor de investiții în sistemul respectiv.  +  Articolul 19(1) Documentația privind organizarea și derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaborează în conformitate cu legislația specifică fiecărui tip de contract. Caietele de sarcini și criteriile de selecție aplicabile în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se elaborează și se aprobă de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, în baza caietelor de sarcini-cadru și a criteriilor de selecție-cadru elaborate de autoritățile de reglementare competente și cu respectarea dispozițiilor legislației aplicabile tipului de contract de delegare a gestiunii adoptat.(2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea și sarcinile concrete ce revin autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, respectiv operatorului cu privire la modul de realizare și finanțare a investițiilor aferente SACET.  +  Articolul 20În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, unităților administrativ-teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora; în contractul de delegare a gestiunii se stipulează și modul de repartiție a acestor investiții la încetarea, din orice cauză, a contractului.  +  Secţiunea a 2-a Facilități  +  Articolul 21Investițiile în SACET beneficiază de facilitățile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacției. Facilitățile obținute se stipulează în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și rămân valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia, cu excepția adoptării unor dispoziții legale mai favorabile operatorului.  +  Capitolul V Surse regenerabile de energie termică  +  Secţiunea 1 Definirea surselor  +  Articolul 22(1) În condițiile prezentei legi, se consideră surse regenerabile de energie termică următoarele:a) energia solară;b) energia geotermală;c) energia conținută în fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, inclusiv substanțe vegetale și reziduuri de origine animală, silvicultură și industrii conexe, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și comunale, orășenești și municipale, denumită biomasă;d) energia conținută în gazul de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit;e) energia conținută în gazul de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate;f) energia conținută în produse secundare gazoase, obținute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, denumită biogaz;g) energia conținută în produse lichide obținute prin distilarea materiei organice fermentate, formând categoria de combustibil lichid, denumită alcool carburant;h) energia obținută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot iniția și finanța programe pentru utilizarea surselor regenerabile de energie termică.  +  Secţiunea a 2-a Condițiile tehnice de utilizare și comercializare  +  Articolul 23A.N.R.S.C. reglementează condițiile tehnice de acces la rețelele termice.  +  Secţiunea a 3-a Facilități  +  Articolul 24Dezvoltarea utilizării surselor regenerabile de energie termică în scopul producerii energiei termice se fundamentează pe baza unor studii tehnico-economice și, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităților publice locale sau a Agenției Române pentru Conservarea Energiei, se aprobă condițiile de comercializare și facilitățile care se pot acorda.  +  Capitolul VI Piața de energie termică  +  Secţiunea 1 Participanții la piața de energie termică  +  Articolul 25(1) Participanții la piața de energie termică sunt operatorii și utilizatorii de energie termică.(2) Centralele termice și centralele electrice de termoficare care fac parte din SACET pot aparține domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, domeniului privat al statului, precum și persoanelor juridice, în condițiile legii.(3) Centralele termice și centralele electrice de termoficare care fac parte din SACET pot fi, după caz, supuse procesului de privatizare, pot fi date în administrare sau concesionate ori pot fi incluse în orice forme de asociere sau parteneriat public-privat, în condițiile prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 2-a Contorizarea utilizatorilor de energie termică  +  Articolul 26(1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de delimitare/ separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părțile contractante.(2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte convenite între părțile contractante, fac parte din rețelele termice ale SACET.(3) Achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizării la nivel de branșament termic într-un SACET revin autorităților administrației publice locale.(4) Întreținerea, repararea, verificarea metrologică și înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei termice în cazul condominiilor intră în responsabilitatea operatorului serviciului. Costul acestor operațiuni va fi evidențiat distinct în prețul energiei termice.(5) Se interzice orice intervenție neautorizată asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.  +  Articolul 27Utilizatorul de energie termică are dreptul de a solicita, în cazuri justificate, repararea, înlocuirea sau verificarea metrologică a grupurilor de măsurare a energiei termice.  +  Secţiunea a 3-a Relații contractuale  +  Articolul 28(1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie, la nivel de branșament termic, între operatorul care are și calitatea de furnizor și utilizatorii de energie termică.(2) În cazul condominiilor, contractul de furnizare a energiei termice, la solicitarea operatorului care are și calitatea de furnizor, este însoțit de convenții, încheiate de acesta cu fiecare consumator din condominiu, alimentat prin același branșament termic, cu respectarea prevederilor din contractul-cadru de furnizare a energiei termice.(3) Contractul de furnizare a energiei termice și convențiile individuale trebuie să prevadă clauze privind accesul persoanelor autorizate pe proprietatea utilizatorului în scopul preluării informațiilor de la aparatele și dispozitivele sistemului de repartizare a costurilor.  +  Secţiunea a 4-a Repartizarea costurilor  +  Articolul 29(1) În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentați printr-un branșament termic comun, sunt obligatorii montarea de către proprietari a repartitoarelor de costuri și stabilirea unei metodologii de repartizare a costurilor, aprobată în adunarea generală a asociației de proprietari/locatari, în baza metodologiei-cadru elaborate de A.N.R.S.C.(2) Repartitoarele de costuri fac parte integrantă din instalațiile de utilizare aferente proprietății.(3) Montarea, întreținerea și exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât și pentru apa caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate de A.N.R.S.C.  +  Secţiunea a 5-a Protecția utilizatorului de energie termică  +  Articolul 30(1) Debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiții cumulative:a) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;b) anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor și a autorității administrației publice locale cu 30 de zile înainte de debranșare.(2) Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât și pe verticală;b) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire;c) anunțarea, în scris, a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.(3) Debranșarea unui utilizator de energie termică, altul decât cel de tip condominiu, se realizează cu anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.(4) Deconectările/debranșările prevăzute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încălzire.(5) Deconectările/debranșările prevăzute la alin. (1)-(3) se efectuează numai de către operatorul care are și calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor cumulative impuse.(6) Cheltuielile de deconectare/debranșare se suportă de către solicitant.  +  Articolul 31Calendarul de respectare a termenelor asumate pentru finalizarea contorizării la nivel de branșament termic și montarea repartitoarelor de costuri pentru consumatorii de energie termică individuali, condițiile de derulare și sancțiunile în caz de nerespectare a dispozițiilor pentru finalizarea contorizărilor la nivel de branșament termic, contorizărilor individuale și repartizarea costurilor, precum și termenul și condițiile de aplicare pentru prețul binom al energiei termice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul VII Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului și ale utilizatorilor de energie termică  +  Secţiunea 1 Drepturile operatorilor serviciului  +  Articolul 32Operatorii serviciului au, în principal, următoarele drepturi:a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice, prin exploatarea capacităților de producere și a rețelelor termice;b) să solicite stabilirea, ajustarea și/sau modificarea nivelului prețurilor și/sau a tarifelor de transport, distribuție și/sau furnizare a energiei termice și să încaseze contravaloarea energiei termice furnizate;c) să stabilească condițiile tehnice de branșare sau de debranșare a utilizatorilor de energie termică la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor emise de A.N.R.S.C.;d) să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) și (4) din Legea nr. 51/2006, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează;e) să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile interioare ale utilizatorului de energie termică, conform contractelor/convențiilor individuale de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenția la acestea;f) să presteze activități de informare, consultanță sau să execute lucrări de reparații și reabilitări la instalațiile utilizatorilor de energie termică, în condițiile convenite cu aceștia, în scopul creșterii eficienței și utilizării raționale a energiei termice;g) să conteste, în contencios administrativ, la Curtea de Apel București, în condițiile legii, actele emise de autoritatea de reglementare competentă sau de autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 33Pentru protecția instalațiilor de producere și a rețelelor termice se interzice terților, persoane fizice sau juridice:a) să amplaseze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor SACET;b) să efectueze săpături în zona de siguranță a obiectivelor SACET fără avizul prealabil al operatorului;c) să depoziteze materiale în zona de siguranță a instalațiilor;d) să intervină, în orice mod, asupra rețelelor termice.  +  Articolul 34În cazul în care se realizează modificări ale traseelor și amplasamentelor rețelelor termice existente, costurile acestora vor fi suportate de către cel care a generat modificarea respectivă.  +  Secţiunea a 2-a Obligațiile operatorilor serviciului  +  Articolul 35(1) Operatorii serviciului au, în principal, următoarele obligații:a) să respecte prevederile licenței, caietului de sarcini și ale contractului de delegare a gestiunii;b) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică;c) să respecte indicatorii de performanță aprobați de autoritățile administrației publice locale;d) să asigure transparență totală în ceea ce privește calcularea facturilor pentru serviciile prestate;e) să întocmească anual și să urmărească bilanțul energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență, avizat de autoritatea competentă și aprobat de autoritatea administrației publice locale;f) să solicite desființarea construcțiilor și a altor obiective amplasate ilegal în zona de protecție, precum și a celor care nu respectă distanțele de siguranță față de construcțiile și instalațiile proprii aferente activităților prevăzute în licență;g) să furnizeze autorității administrației publice locale și autorității naționale de reglementare competente informații privind activitățile prevăzute în licență;h) să asigure securitatea serviciului public de alimentare cu energie termică și a SACET;i) să asigure accesul nediscriminatoriu la rețeaua termică pentru toți utilizatorii de energie termică solicitanți;j) să țină situații contabile separate pentru fiecare activitate reglementată specifică serviciului public de alimentare cu energie termică, conform prevederilor legale;k) să asigure stocurile de combustibili și piese de schimb, în așa fel încât să respecte principiul continuității serviciului public de alimentare cu energie termică, în orice condiții;l) să elaboreze proceduri/instrucțiuni specifice activității proprii, în conformitate cu prevederile legale.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), serviciul public de alimentare cu energie termică poate fi întrerupt în următoarele condiții: în caz de forță majoră, de avarii, precum și în perioadele programate pentru revizie. Utilizatorii de energie termică vor fi informați în detaliu asupra condițiilor de întrerupere a serviciului public de alimentare cu energie termică.  +  Articolul 36(1) Operatorul serviciului răspunde pentru daunele provocate utilizatorului de energie termică din culpa sa în condițiile stabilite prin contract și, în special, dacă:a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în condițiile stabilite în contract;b) nu anunță utilizatorul de energie termică din timp cu privire la limitările sau întreruperile programate pentru lucrări planificate;c) după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizatorul de energie termică, nu reia furnizarea în primele 3 zile lucrătoare de la primirea, în scris, a notificării privind încetarea motivului sistării;d) nu respectă parametrii de calitate contractați pentru energia termică furnizată.(2) Furnizorul de energie termică este îndreptățit să recupereze de la producătorul sau de la utilizatorul de energie termică, după caz, daunele dovedite a fi din vina acestuia.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile utilizatorilor de energie termică  +  Articolul 37Utilizatorii de energie termică au, în principal, următoarele drepturi:a) să preia energia termică din instalațiile de distribuție în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare;c) să solicite operatorului care are și calitatea de furnizor remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție;d) să recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;e) alte drepturi prevăzute în contractele încheiate cu furnizorul de energie termică, precum și în Legea nr. 51/2006;f) de a fi anunțat, din timp, despre întreruperea furnizării de energie termică;g) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informații cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de operatorul care are și calitatea de furnizor.  +  Secţiunea a 4-a Obligațiile utilizatorilor de energie termică  +  Articolul 38(1) Utilizatorii de energie termică au, în principal, următoarele obligații:a) să achite la termen facturile emise de operatorul care are și calitatea de furnizor; factura se emite, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, utilizatorii de energie termică sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006;b) să permită operatorului care are și calitatea de furnizor, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreținere, revizii și reparații executate la instalațiile acestuia;c) să permită accesul operatorului care are și calitatea de furnizor la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosința sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcționării și integrității acestora ori pentru debranșarea/ deconectarea instalațiilor în caz de neplată sau de avarie;d) să nu consume energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsură.(2) Proprietarii apartamentelor individuale situate în imobile de locuit tip condominiu, care sunt deconectate de la rețeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte din cheltuielile cu energia termică consumată pentru încălzirea spațiilor aflate în proprietate indiviză, proporțională cu cota indiviză.  +  Articolul 39Drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul capitol se detaliază în regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică și în prevederile contractului-cadru de furnizare a energiei termice, elaborate de A.N.R.S.C., și se completează cu prevederile Legii nr. 51/2006.  +  Capitolul VIII Prețuri și tarife  +  Secţiunea 1 Stabilirea prețurilor și a tarifelor  +  Articolul 40(1) Prețurile locale se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza metodologiilor aprobate de autoritatea de reglementare competentă. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării SACET, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecția mediului, precum și o cotă de profit, dar nu mai mult de 5%.(2) Sumele încasate prin prețuri și/sau tarife, corespunzătoare cheltuielilor pentru dezvoltarea și modernizarea SACET, se constituie într-un cont distinct al operatorului și se utilizează pe baza programului de dezvoltare avizat de autoritățile administrației publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost constituit.(3) Pierderile tehnologice se aprobă de autoritatea administrației publice locale, având în vedere o documentație, elaborată pe baza bilanțului energetic, întocmită de operatorul care are și calitatea de furnizor și avizată de autoritatea competentă.(4) Prețurile energiei termice produse din surse regenerabile, destinată serviciului de alimentare cu energie termică prin SACET, se aprobă de A.N.R.S.C.(5) Prețul energiei termice produse în cogenerare se aprobă prin decizie a președintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu excepția cazurilor în care prin contracte de concesionare sau de parteneriat public-privat s-au negociat metode de stabilire/ajustare a prețului energiei termice.(6) Prețul energiei termice produse în cogenerare, destinată SACET, se aprobă prin decizie a președintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu excepția cazurilor în care prin contracte de concesionare sau de parteneriat public-privat s-au negociat, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, formule ori reguli de stabilire/ajustare a prețului. În acest caz prețul energiei termice se aprobă de autoritatea administrației publice locale cu avizul autorității competente.(7) În cazurile în care, în vederea delegării gestiunii serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociază formule sau reguli de stabilire/ajustare a prețului energiei termice, acestea se avizează în prealabil de autoritatea de reglementare competentă. În acest caz prețul se aprobă de autoritatea administrației publice locale implicată, potrivit regulilor stabilite, cu avizul autorității de reglementare competente.(8) Prețurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleași pentru utilizatorii de energie termică, în condiții similare de furnizare.(9) Prețurile locale pentru populație la care se facturează energia termică se aprobă de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare. La nivelul aceleiași unități administrativ-teritoriale, prețul local pentru populație este unic, indiferent de tehnologiile sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice sau de tipul combustibililor utilizați. Diferența dintre prețurile locale ale energiei termice și prețurile locale pentru populație se alocă din bugetele autorităților administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz.(10) În cazul în care, după ajustarea prețurilor și tarifelor, furnizorii de combustibili și de energie electrică modifică prețurile de livrare, având ca efect majorarea prețului energiei termice produse, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, pot aproba recalcularea corespunzătoare a prețurilor locale și, după caz, a prețurilor locale pentru populație, începând cu data primei livrări făcute la noile prețuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli și a cotei de profit, cu avizul operativ al autorității competente.(11) Consumatorii de energie termică din spațiile cu altă destinație decât cea de locuință dintr-un condominiu plătesc prețul local.(12) Prețul pentru energia termică produsă și livrată populației prin alt sistem decât SACET, practicat de operatorii economici și instituțiile publice, va fi aprobat de A.N.R.S.C.(13) Autoritățile administrației publice locale pot hotărî ca populația care primește energie termică de la operatori economici sau instituții publice, conform prevederilor alin. (12), să beneficieze de prețul stabilit conform prevederilor alin. (9).  +  Articolul 41Operatorii serviciului care practică prețuri și/sau tarife sunt obligați să prezinte autorităților de reglementare competente:a) costurile fixe și variabile, precum și veniturile programate și realizate, separat pentru fiecare dintre activitățile serviciului public de alimentare cu energie termică, în structura stabilită de autoritatea de reglementare competentă;b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor și veniturilor avute în vedere atunci când se întocmesc situațiile contabile, conform art. 35 alin. (1) lit. j);c) alte informații necesare analizelor financiare și economice pentru fundamentarea politicilor de tarifare.  +  Articolul 42Sumele care au rămas disponibile prin reducerea graduală a subvențiilor pentru energia termică furnizată populației dintr-o unitate administrativ-teritorială vor fi repartizate și utilizate numai pentru retehnologizarea, modernizarea și eficientizarea SACET din acea unitate administrativ-teritorială.  +  Secţiunea a 2-a Protecția socială  +  Articolul 43Odată cu reducerea graduală a subvențiilor pentru energia termică, se asigură de către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, în condițiile legii.  +  Capitolul IX Infracțiuni și contravenții  +  Articolul 44Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.  +  Articolul 45(1) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:a) folosirea de către utilizator a apei calde de consum și a agentului termic pentru încălzire pentru alte scopuri decât cele prevăzute în contract;b) debranșarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică fără respectarea dispozițiilor prezentei legi;c) golirea instalațiilor de către utilizatorul/consumatorul serviciului în vederea executării unor modificări sau reparații fără acordul scris al operatorului serviciului și al asociației de proprietari, cu excepția cazurilor de avarii sau de forță majoră.(2) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:a) neinstituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET;b) montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de către o persoană juridică fără autorizație sau cu autorizație a cărei valabilitate a expirat;c) depozitarea de materiale în zona de siguranță a obiectivelor SACET;d) efectuarea de săpături în zona de siguranță fără avizul prealabil al operatorului SACET;e) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor regulamentului-cadru la elaborarea regulamentului de serviciu propriu;f) nerespectarea de către operatorul serviciului a prevederilor regulamentului de serviciu;g) neasigurarea stocurilor de combustibili și a necesarului de piese de schimb pentru funcționarea SACET;h) neîntocmirea de către operatorul serviciului a bilanțului energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență.(3) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:a) neîntocmirea situațiilor contabile aferente serviciului separat de alte servicii sau activități pe care operatorul le desfășoară;b) amplasarea de construcții de orice fel în zona de siguranță a SACET.(4) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:a) practicarea de către producătorii de energie termică și/sau operatorii serviciului a altor prețuri decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competentă, de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz;b) practicarea de către operatorii economici și instituțiile publice a altor prețuri pentru energia termică produsă și livrată populației decât cele aprobate de autoritatea de reglementare competentă;c) fundamentarea și susținerea cererii de stabilire sau de ajustare a prețurilor de către producătorii de energie termică și/sau operatorul care are și calitatea de furnizor cu date eronate, în scopul obținerii unor prețuri mai mari, dacă fapta nu constituie infracțiune;d) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără contract de delegare a gestiunii, încheiat în condițiile legii, cu autoritatea administrației publice locale sau cu contract de delegare a gestiunii expirat ori reziliat, în condițiile art. 12 alin. (6);e) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără licență sau cu licență a cărei valabilitate a expirat.  +  Articolul 46(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 45 se fac de către reprezentanții împuterniciți ai autorităților de reglementare competente și/sau ai autorității administrației publice locale, conform atribuțiilor stabilite în prezenta lege și în Legea nr. 51/2006.(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 45 alin. (4) lit. a)-c), prețurile stabilite greșit se corectează, iar sumele încasate în mod necuvenit se restituie utilizatorilor de energie termică, bugetului local sau bugetului de stat, după caz.(3) Contravențiilor prevăzute la art. 45 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 47Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 47 a fost abrogat de art. 184 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 48Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării grupurilor de măsurare a energiei termice ori distrugerea sigiliilor aplicate acestora constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 49Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 49 a fost abrogat de art. 184 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 50Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 50 a fost abrogat de art. 184 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 51Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 51 a fost abrogat de art. 184 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 52(1) În termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 51/2006, A.N.R.S.C. elaborează și aprobă regulamentul-cadru și caietul de sarcini-cadru ale serviciului public de alimentare cu energie termică.(2) Compartimentele energetice ale autorităților administrației publice locale vor fi înființate, după caz, după data de 1 octombrie 2006.(3) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, compartimentele energetice ale autorităților administrației publice locale au obligația elaborării regulamentului propriu, în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru.  +  Articolul 53În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regiile de termoficare se vor reorganiza, prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale, în societăți comerciale, în condițiile legii.  +  Articolul 54(1) Se interzic proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a SACET fără dotarea lor corespunzătoare cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantităților de energie termică produse și/sau facturate.(2) Proiectarea și realizarea noilor imobile tip condominiu cu destinație de locuințe sau cu destinație mixtă - locuințe și spații cu altă destinație -, având sursă comună de alimentare cu energie termică sau racordate la rețelele publice de distribuție, trebuie să asigure individualizarea consumurilor și condițiile de montare a sistemelor de măsurare-înregistrare-repartizare a consumurilor pentru întregul imobil și pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, imobilele tip condominiu pot fi racordate la SACET în cazul în care se respectă principiul "un condominiu - un singur sistem de încălzire", în baza unui program etapizat aprobat de autoritatea administrației publice locale, aplicabil până la 31 decembrie 2009.  +  Articolul 55Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 51/2006.  +  Articolul 56Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007, cu excepția prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) și ale art. 54 alin. (1) și (2), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 57La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 14 iulie 2006.Nr. 325.