HOTĂRÂRE nr. 852 din 14 decembrie 2013privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2014    Având în vedere dezbaterile din şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România referitoare la necesitatea modificării şi completării Statutului profesiei de avocat,în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 6 din 29-30 martie 2013 privind mandatarea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România de a îndeplini atribuţiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995,Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România hotărăşte:  +  Articolul IStatutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Decizia este definitivă şi se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la data emiterii."2. La articolul 26, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Decizia motivată se comunică în termen de 15 zile avocatului în cauză, precum şi preşedintelui U.N.B.R., împreună cu hotărârea judecătorească şi înscrisurile în baza cărora a fost verificată starea de nedemnitate."3. La articolul 66, alineatul (2) se abrogă.4. La articolul 69, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la barou, putând fi consultat de membrii baroului şi de U.N.B.R."5. După articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 88^1, cu următorul cuprins:"Art. 88^1. - La cererea avocatului, Comisia permanentă a U.N.B.R. are obligaţia să apere reputaţia profesională a acestuia, dacă cercetările întreprinse şi propunerile înaintate de consiliul baroului din care face parte avocatul fundamentează acest demers."6. După articolul 91 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea a 2^1-a, cuprinzând articolul 91^1, cu următorul cuprins:"SUBSECŢIUNEA a 2^1-aActivitatea de curator specialArt. 91^1. - (1) Avocatul poate îndeplini activitatea de curator special, în condiţiile legii. În cadrul activităţii judiciare, în îndeplinirea acestei sarcini, avocatul are toate drepturile şi obligaţiile reprezentatului legal. (2) Dispoziţiile art. 108-119 se aplică în mod corespunzător şi avocatului care îndeplineşte funcţia de curator special. (3) Fiecare barou organizează un Registru al avocaţilor care pot fi desemnaţi de instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, în calitate de curatori speciali, în care sunt înregistraţi toţi avocaţii care au consimţit să îndeplinească activitatea de curator special. U.N.B.R. centralizează registrele barourilor şi ţine evidenţa Registrului naţional al avocaţilor care pot fi desemnaţi de instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, în calitate de curatori speciali. Dispoziţiile art. 161 şi 162 se aplică în mod corespunzător. (4) Avocatului desemnat i se vor comunică de către decan înştiinţarea de numire, precum şi copia încheierii prin care a fost numit curator special. Dispoziţiile art. 153 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător. (5) Plata remuneraţiei pentru activitatea de curatelă care se suportă din bugetul statului se efectuează numai prin barou. Sumele destinate plăţii remuneraţiilor pentru activitatea de curatelă, stabilite prin încheierea instanţei, se virează într-un cont distinct deschis de fiecare barou. Baroul va comunică instanţei detaliile contului bancar aflat la dispoziţia sa în vederea plăţii sumelor stabilite prin încheiere cu titlul de remuneraţie a curatorului special. Dispoziţiile art. 85 alin. (3) din Lege se aplică în mod corespunzător. Respectarea de către barouri a destinaţiei acestor fonduri este supusă şi controlului U.N.B.R."7. La articolul 92, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege şi să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de terţi, avocatul este obligat să înregistreze operaţiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R."8. La articolul 162 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) dacă a refuzat să îndeplinească activitatea de curator după ce a fost numit sau a fost înlocuit din această calitate din motive imputabile acestuia."9. La articolul 180, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) La constituirea formelor de exercitare a profesiei, precum şi ulterior acestui moment, avocaţii au dreptul să stabilească patrimoniul afectat exercitării profesiei, în condiţiile legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. cu privire la constituirea Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor. Înscrierea efectuată în registru are efecte de opozabilitate faţă de terţi în condiţiile prevăzute de lege."10. La articolul 185, alineatul (3) se abrogă.11. La articolul 223, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat a căror activitate se desfăşoară preponderent în circumscripţia unui barou situat pe raza altui judeţ decât cel în care se află situat sediul lor principal, stabilirea unui sediu secundar în circumscripţia celui dintâi barou este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară gravă. În sensul dispoziţiilor prezentului alineat, o activitate va fi considerată a fi desfăşurată preponderent pe raza altui barou dacă aceasta generează majoritatea angajamentelor profesionale încheiate în decursul unui semestru calendaristic de către respectiva formă de exercitare a profesiei. În acest caz, forma de exercitare a profesiei are obligaţia de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar în termen de cel mult 15 zile de la începerea următorului semestru."12. La articolul 231, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Asigurarea pentru răspundere profesională va fi încheiată pentru un an de zile şi va fi reînnoită în mod obligatoriu anual. Poliţa de asigurare se depune, în copie certificată de avocat, la secretariatul baroului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia."13. După articolul 242 se introduce un nou articol, articolul 242^1, cu următorul cuprins:"Art. 242^1. - (1) Avocatul este obligat să se abţină de la desfăşurarea unor activităţi de natură a aduce atingere drepturilor profesionale rezervate avocaţilor prin lege şi statutul profesiei. (2) Nerespectarea acestor obligaţii constituie abatere disciplinară gravă."14. Articolul 243 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 243. - (1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distinctă de publicitatea profesională, care urmăreşte promovarea profesiei de avocat. (2) Publicitatea formelor de exercitare este constituită din orice formă de comunicare publică, indiferent de mijloacele utilizate, care urmăreşte să aducă la cunoştinţa publicului informaţii asupra naturii ori calităţii practicii profesionale. (3) Publicitatea profesională are drept obiect promovarea profesiei de avocat şi se realizează în exclusivitate de către organele profesiei sau la cererea şi sub supravegherea acestora. (4) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă."15. Articolul 244 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 244. - (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv: a) amplasarea unei firme conforme cu prevederile art. 245; b) anunţuri de publicitate potrivit prezentului statut; c) anunţuri şi menţiuni în anuare şi cărţi de telefon; d) invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii etc. profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică; e) corespondenţă profesională şi cărţi de vizită profesionale; f) domeniu de internet şi adrese de e-mail; g) pagină web; h) publicarea de articole în reviste sau alte publicaţii de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg. (2) Nu este permisă utilizarea următoarelor forme de publicitate: a) racolarea clientelei, constând în oferirea serviciilor, prin prezentare proprie sau prin intermediar, la domiciliul sau reşedinţa unei persoane sau într-un loc public, ori în propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în acest sens. Se consideră racolare şi adresarea personală sau prin terţi către victimele accidentelor sau către moştenitorii acestora, aflaţi în imposibilitate de a alege un avocat; b) acordarea de consultaţii şi/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material, precum şi prin orice alt mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate, cu excepţia publicaţiilor care conţin o rubrică de consultanţă juridică; c) publicarea unor materiale cu conţinut publicitar în publicaţii, altele decât cele de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg; d) aducerea la cunoştinţa publicului, prin orice mijloace, a donaţiilor sau altor liberalităţi acordate de forma de exercitare a profesiei sau de avocaţii din cadrul acesteia, cu excepţia sponsorizărilor de conferinţe, colocvii etc. profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică, ori a unor alte evenimente sau acţiuni care nu sunt destinate publicului larg; e) utilizarea, în scopul realizării corespondenţei prin e-mail sau al postării unei pagini web, a unui domeniu de internet rezervat de un operator economic în scopul prezentării sale; f) prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocaţilor care funcţionează în cadrul acesteia prin orice mijloace de publicitate realizate sau asociate cu numele şi denumirea unui operator economic sau cu domeniul de internet rezervat de acesta în scopul prezentării sale; g) promiterea obţinerii unor rezultate profesionale care nu depind exclusiv de activitatea formei de exercitare a profesiei; h) comunicarea publică a funcţiilor deţinute anterior în cadrul unor autorităţi, de către avocaţii incluşi în forma de exercitare a profesiei; i) incitarea publică la iniţierea unui litigiu sau a unui conflict sau la amplificarea acestora. (3) În raporturile sale cu mijloacele de comunicare în masă, avocatul este obligat să respecte interesele clientului său, onoarea şi reputaţia profesiei, precum şi obligaţiile profesionale. În exercitarea mandatului său sunt permise luări de poziţie publice, prin mijloacele de comunicare în masă, dacă acestea nu contravin interesului clientului şi dacă există permisiune expresă din partea acestuia. (4) Barourile, U.N.B.R. şi organele profesiei nu răspund pentru opinia sau activitatea avocatului reflectată în mijloacele de comunicare în masă."16. Articolul 247 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 247. - (1) Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi colocviile de specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei şi baroul din care aceasta face parte. (2) În vederea participării la manifestările menţionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei pot edita broşuri de prezentare generală, ale căror formă şi conţinut trebuie transmise, în prealabil, consiliului baroului, în vederea autorizării comunicării acestora către public. (3) Broşura de prezentare generală nu poate face referire la: a) numele clienţilor formei de exercitare a profesiei. Prin excepţie, broşura poate indica doar numele clienţilor care şi-au dat acordul în acest sens; b) activităţi care nu au legătură cu exercitarea profesiei. (4) Formele de exercitare a profesiei pot difuza broşuri de prezentare generală către toate categoriile de public numai la manifestările prevăzute la alin. (1) şi în condiţiile stabilite de alin. (2). Difuzarea poate fi realizată numai de către forma de exercitare a profesiei, fără posibilitatea de a le depune în locurile publice sau de a le transmite terţilor în vederea difuzării, cu excepţia serviciilor poştale."17. Articolul 248 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 248. - (1) Corespondenţa formei de exercitare a profesiei poate cuprinde: a) numărul de telefon, telefax, adresa de internet şi adresa electronică (e-mail); b) indicarea sediului principal şi, după caz, a sediului secundar şi/sau a biroului de lucru; c) sigla formei de exercitare a profesiei, avizată, în prealabil, de consiliul baroului. (2) Cărţile de vizită profesionale ale avocatului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul formei de exercitare a profesiei pot cuprinde menţiunile permise corespondenţei, precum şi titlul de asociat, colaborator sau salarizat şi, dacă este cazul, titlurile ştiinţifice şi/sau profesionale dobândite în ţară sau în străinătate, precum şi ariile de practică ale acestuia."18. Articolul 249 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 249. - (1) Formele de exercitare a profesiei pot avea adresă proprie de internet, care poate cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată, la avocaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, precum şi la modul de realizare a corespondenţei. (2) Conţinutul şi modul de prezentare a adresei de internet se avizează, în prealabil, de consiliul baroului şi trebuie să respecte demnitatea şi onoarea profesiei, precum şi secretul profesional. (3) Adresa de internet nu poate cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclamă sau menţiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Lege. (4) Adresa de internet nu poate conţine legături către alte adrese de internet (linkuri) al căror conţinut ar fi contrar principiilor esenţiale ale profesiei de avocat. Este admisă includerea unor legături care să permită accesarea paginilor de internet ale entităţilor cu care sunt încheiate convenţii de conlucrare profesională avizate de consiliul baroului, ale conferinţelor sau altor manifestări profesionale organizate de forma de exercitare a profesiei sau cu participarea acesteia, a articolelor publicate în reviste de specialitate juridică. (5) Pentru îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei deţinătoare a adresei de internet trebuie să asigure în mod regulat vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor realizate prin intermediul adresei proprii, la cererea organelor profesiei. Consiliul baroului poate dispune eliminarea de îndată a menţiunilor şi legăturilor ale căror conţinut şi formă sunt contrare principiilor esenţiale ale profesiei de avocat."19. După articolul 249 se introduce un nou articol, articolul 249^1, cu următorul cuprins:"Art. 249^1. - (1) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă. (2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise: a) menţiunile autolaudative sau comparative; b) nominalizarea clienţilor din portofoliu sau indicarea litigiilor în care forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicată; c) informaţiile privind realizările de ordin financiar, cifra de afaceri sau succesele profesionale; d) furnizarea de informaţii în vederea includerii în clasamente întocmite pe criterii financiare; e) menţiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat, la gratuităţi sau la modalitatea de plată şi care constituie politici de dumping; f) orice afirmaţii contrare demnităţii persoanelor, profesiei sau justiţiei; g) orice forme de publicitate realizate de către terţi."20. Articolul 250 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 250. - Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de Lege şi de prezentul statut privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fapte săvârşite în nume propriu sau în numele şi pentru forma de exercitare a profesiei din care avocatul face parte constituie abatere disciplinară gravă."21. La articolul 265, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Fapta săvârşită de avocat, în nume propriu sau în numele şi pentru forma de exercitare a profesiei din care face parte, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel naţional sau ale consiliului baroului în care avocatul este înscris sau în care acesta îşi are sediul secundar şi care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocaţi constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 89 din Lege."22. Anexa nr. XXVI se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIDispoziţiile art. 92 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la Registrul electronic al actelor întocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege se pun în aplicare după aprobarea de către Consiliul U.N.B.R. a Regulamentului de organizare şi funcţionare a registrului.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web www.unbr.ro  +  Articolul IVPrezenta hotărâre se comunică decanilor barourilor şi preşedintelui Comisiei Centrale de Disciplină, care vor lua măsuri de încunoştinţare a avocaţilor şi a comisiilor de disciplină din cadrul barourilor pentru punerea în aplicare a acesteia.  +  Articolul VStatutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Preşedintele Uniunii Naţionalea Barourilor din România,Gheorghe FloreaBucureşti, 14 decembrie 2013.Nr. 852.  +  Anexă(Anexa nr. XXVI la statut)MODELUL LEGITIMAŢIEI DE AVOCATI. Formele legitimaţiei de avocatLegitimaţia de avocat prevăzută la art. 237 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prezintă sub două forme distincte, în funcţie de calitatea de avocat definitiv sau stagiar a deţinătorului, după cum urmează: a) în cazul avocaţilor definitivi, legitimaţia are forma de legitimaţie tip card prevăzut cu cip de proximitate, conform modelului prevăzut în prezenta anexă; b) în cazul avocaţilor stagiari, legitimaţia are forma de legitimaţie pe suport hârtie (care poate fi înlocuită cu legitimaţie tip card fără cip de proximitate, pentru barourile care au optat pentru această modalitate de legitimare).II. Legitimaţia tip card prevăzut cu cip de proximitateAvocaţii definitivi se legitimează, în toate cazurile, cu un card prevăzut cu cip de proximitate, conform modelului prevăzut în contractul de licenţă încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.) şi Consiliul Barourilor Europene (denumit în continuare C.C.B.E.) - în calitatea acestuia de titular al drepturilor privitoare la deţinerea şi utilizarea cardului european de identitate pentru avocaţi - şi care va cuprinde în mod obligatoriu, potrivit formatului corespunzător al acestuia, cel puţin următoarele menţiuni: a) Uniunea Naţională a Barourilor din România - U.N.B.R.; b) sigla U.N.B.R.; c) baroul; d) numele, prenumele, fotografia şi titlul profesional al avocatului; e) numărul cardului corespunzător codului unic al avocatului din sistemul de evidenţă oficială al avocaţilor denumit "Tabloul naţional al avocaţilor"; f) data înscrierii în barou; g) data definitivării în profesie; h) durata de valabilitate, care nu poate depăşi 5 ani de la data emiterii.În spaţiul de deasupra fotografiei de pe faţa 2 se aplică de către baroul în tabloul căruia este înscris avocatul viza anuală, sub formă de timbru holografic, cu inscripţia "Vizat...." (se indică anul), şi care atestă că avocatul este înscris în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei din barou, în anul pentru care s-a aplicat viza.Aplicarea vizei anuale se face după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, de statutul profesiei şi de hotărârile consiliului baroului.La eliberarea cardului se va achita de către avocat suma necesară confecţionării şi implementării sistemului informatic de gestionare a acestuia, care a fost avansată de către U.N.B.R.Modelele de legitimaţie vechi aflate în circulaţie şi care sunt în vigoare potrivit vizelor aplicate de către barou sunt valabile până la data înlocuirii lor cu formele de legitimaţie prevăzute de prezenta anexă. În cazul barourilor Bucureşti, Dolj şi Ilfov, data-limită prevăzută pentru înlocuirea modelelor de legitimaţie vechi aflate în circulaţie va fi stabilită prin hotărârea consiliului baroului.Model exemplificativ:III. Legitimaţia pe suport hârtie sau tip card fără cip de proximitateAvocaţii stagiari se legitimează, în regulă generală, cu o legitimaţie pe suport hârtie, conform modelului stabilit în prezenta anexă. Barourile pot opta pentru înlocuirea acesteia cu o legitimaţie tip card fără cip de proximitate.1. Legitimaţia pe suport hârtieLegitimaţia este constituită în interior din file tipografiate pe care se fac menţiuni şi se aplică vize semestriale şi are coperţi din piele sintetică de culoare identică cu fondul insignei de avocat.    Coperta 1-exterior Coperta 1-interior     culoare GRENA    dimensiune: 9 x 6 cm┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR │ │ ││ DIN ROMÂNIA │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Baroul____________ │ │ ┌────────────┐ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ Loc pentru │ ││ │ │ │ fotografie │ ││ LEGITIMAŢIE │ │ │tip 3 x 4 cm│ ││ DE │ │ │ │ ││ AVOCAT │ │ │ │ ││ │ │ └────────────┘ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘    Pagina 1 Pagina 2, 3 ... n - 1┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────┬──────────────────┐│ │ │ │ ││ UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR │ │ VIZAT │ VIZAT ││ DIN ROMÂNIA │ │ Sem. I │ Sem. II ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ Anul ...... │ Anul ...... ││ BAROUL ________________ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ ├──────────────────┼──────────────────┤│ LEGITIMAŢIE NR. _______ │ │ │ ││ │ │ VIZAT │ VIZAT ││ │ │ Sem. I │ Sem. II ││ Dl./D-na __________________________ │ │ │ ││ │ │ │ ││ Cod unic avocat: __________________ │ │ Anul ...... │ Anul ...... ││ │ │ │ ││ Este înscris în tabloul avocaţilor │ ├──────────────────┼──────────────────┤│ în calitate de avocat stagiar la │ │ VIZAT │ VIZAT ││ data de: ___________ prin decizia │ │ Sem. I │ Sem. II ││ nr. _______/_________; │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ DECAN, SECRETAR, │ │ Anul ...... │ Anul ...... ││ L.S. │ │ │ ││ │ │ │ │└─────────────────────────────────────┘ └──────────────────┴──────────────────┘    Pagina n┌─────────────────────────────────────┐│ ││1. Eliberată la data de ____________ ││ ││__________________________________ . ││ ││2. Menţiuni privind situaţia ││profesională: ││ ││- incompatibil de la data de: ││__________________________________ ; ││ ││- ridicat incompatibilitatea la ││data de: ││ ││__________________________________ ; ││ ││ ││- suspendat pe perioada : ________ ││ ││__________________________________ . ││ ││ ││ DECAN, ││ ││ │└─────────────────────────────────────┘    Coperta 2 interior Coperta 2 - exterior                                            Culoare GRENA                                           dimensiune: 9 x 6 cm┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Are competenţa profesională a │ │ ││avocatului stagiar. │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ DECAN │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘    Pagina n2. Legitimaţia tip card fără cip de proximitateLegitimaţia tip card fără cip de proximitate va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele menţiuni: U.N.B.R., baroul, numele şi prenumele, numărul cardului, codul unic al avocatului, fotografia, data înscrierii în barou, sigla U.N.B.R. şi sigla baroului.Acest tip de legitimaţii se confecţionează pe cheltuiala fiecărui barou care iniţiază şi implementează acest tip de legitimaţie.Model exemplificativ:__________