LEGE nr. 156 din 28 iulie 1998pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 14 august 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, denumit în continuare acordul, în suma de 9.189 milioane yeni japonezi.  +  Articolul 2Implementarea acordului va fi realizată de către Administraţia Naţională a Drumurilor din România, desemnată ca agenţie de implementare.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor va încheia cu Administraţia Naţională a Drumurilor din România un acord de subîmprumut, prin care acesteia i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate pentru implementarea eficientă a proiectului.  +  Articolul 4Contribuţia Guvernului României la realizarea proiectului, precum şi fondurile necesare pentru rambursarea creditului, plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri externe aferente creditului vor fi asigurate din sursele proprii ale Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România, beneficiarul final al creditului, din Fondul special al drumurilor publice si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 5Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile de derulare a acordului, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe categorii, precum şi orice alte detalieri şi modificări, care nu sunt de natură să sporească obligaţiile financiare ale României faţă de Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională sau să determine noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPAULA IVĂNESCUBucureşti, 28 iulie 1998.Nr. 156.  +  ACORD DE ÎMPRUMUTAcord de împrumut nr. ROM - P2pentru Proiectul de reabilitare a drumurilor întreFondul pentru Cooperare Economică Internaţională, Japonia, şi România,datat 27 februarie 1998CUPRINS    Articolul I Împrumutul      Secţiunea 1. Suma şi scopul împrumutului      Secţiunea 2. Utilizarea sumelor împrumutului    Articolul II Rambursarea şi dobânzile      Secţiunea 1. Rambursarea împrumutului      Secţiunea 2. Dobânda şi metoda de plată a acesteia    Articolul III Clauze speciale      Secţiunea 1. Termeni şi condiţii generale      Secţiunea 2. Procedura de achiziţie      Secţiunea 3. Procedura de disponibilizare      Secţiunea 4. Administrarea împrumutului      Secţiunea 5. Notificări şi cereri      Secţiunea 6. Limba    Anexa 1 Descrierea proiectului    Anexa 2 Alocarea sumelor împrumutului    Anexa 3 Schema de amortizare    Anexa 4 Procedura de achiziţie    Anexa 5 Procedura de angajare    Anexa 6 Procedura de rambursare    Anexa 7 Procedura de transferAcord de împrumut nr. ROM - P2, datat 27 februarie 1998între Fondul de Cooperare Economică Internaţională şi RomâniaÎn lumina conţinutului Schimbului de Note dintre Guvernul Japoniei şi Guvernul României datat 14 iulie 1997, referitor la un împrumut japonez care urmează a fi acordat în vederea promovării stabilizării economice şi eforturilor de dezvoltare a României,Prin prezentul document, FONDUL DE COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALă (denumit în continuare "Fondul") şi România reprezentată prin Ministerul Finanţelor (denumită în continuare "Împrumutatul") încheie următorul Acord de Împrumut (denumit în continuare "Acordul de Împrumut", care include toate documentele la care se face referire în Acordul de Împrumut).  +  Articolul 1ÎmprumutulSecţiunea 1. Suma şi scopul împrumutuluiFondul este de acord să împrumute Împrumutatului o sumă ce nu depăşeşte NOUĂ MILIARDE O SUTĂ OPTZECI ŞI NOUĂ DE MILIOANE yeni japonezi (9.189.000.000 Y) care reprezintă capitalul pentru implementarea Proiectului de Reabilitare a Drumurilor descris în Anexa 1 a prezentului Acord (denumit în continuare "Proiectul"), în termenii şi condiţiile stabilite în Acordul de Împrumut (denumit în continuare "Împrumutul"), fiind prevăzut totuşi că, dacă totalul cumulativ al tragerilor conforme Acordului de Împrumut atinge limita amintită, Fondul nu va mai acorda nici o altă disponibilizare.Secţiunea 2. Utilizarea sumelor împrumutului (1) Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca sumele Împrumutului să fie utilizate pentru bunuri şi servicii eligibile necesare pentru implementarea Proiectului procurate de la furnizori, contractori sau consultanţi (denumiţi în continuare în mod colectiv "Furnizorii") din ţări sursa eligibile descrise în Anexa 4 a prezentului Acord (denumite în continuare "Ţări sursa eligibile") în concordanţă cu alocarea descrisă în Anexa 2 a prezentului Acord. (2) Disponibilizarea finală conform Acordului de Împrumut va fi făcută nu mai târziu decât aceeaşi zi şi luna peste şase (6) ani după data intrării în efectivitate a Acordului de Împrumut şi nici o alta disponibilizare nu va mai fi efectuată de Fond după aceasta data, decât dacă se convine altfel între Fond şi Împrumutat.  +  Articolul 2Rambursări şi dobânziSecţiunea 1. Rambursarea împrumutuluiÎmprumutatul va rambursa suma Împrumutului către Fond în concordanţă cu Programul de amortizare descris în Anexa 3 a prezentului Acord.Secţiunea 2. Dobânzile şi metoda de plată a acestora (1) Împrumutatul va plăti Fondului dobânzi semianual, la o rată de două şi şapte zecimi procente (2,7%) pe an, aplicată sumelor corespunzătoare categoriilor (a), (b) şi (c) de mai jos (denumite în continuare "Suma Împrumutului (I)") disponibilizate şi neutilizate:(a) Sumele Împrumutului disponibilizate din Împrumut alocate categoriei (A) (prevăzute în Secţiunea 1 a Anexei 2 la prezentul Acord);(b) Comisioane de serviciu disponibilizate din sumele Împrumutului referitoare la tragerile de la punctul (1) (a) de mai sus;(c) Orice sume realocate din categoria (C) (prevăzute în Secţiunea 1 a Anexei 2 la prezentul Acord) şi disponibilizate în conformitate cu (1) (a) sau (1) (b) de mai sus. (2) Împrumutatul va plăti Fondului dobânzi semi-anual la o rată de două şi trei zecimi procente (2,3%) pe an, aplicată sumelor corespunzătoare categoriilor (a), (b) şi (c) de mai jos disponibilizate şi neutilizate (denumite în continuare "Suma împrumutului (II)"):(a) Sumele disponibilizate din tranşele Împrumutului alocate categoriei (B) (prevăzute în Secţiunea 1 a Anexei 2 a prezentului Acord);(b) Comisioane de serviciu disponibilizate din sumele Împrumutului, referitoare la sumele disponibilizate conform punctului (2) (a) de mai sus;(c) Orice sume realocate din categoria (C) (prevăzută în Secţiunea 1 a Anexei 2 a prezentului Acord) şi disponibilizate în conformitate cu (2) (a) sau (2) (b) de mai sus.(3 Împrumutatul va plăti Fondului la 20 februarie al fiecărui an dobânzile acumulate până la 19 februarie al acelui an de la 20 august ale anului precedent, şi la 20 august al fiecărui an dobânzile acumulate până la 19 august de la 20 februarie ale acelui an, fiind prevăzut ca, înaintea datei tragerii finale a sumelor Împrumutului, Împrumutatul va plăti Fondului pe 20 februarie al fiecărui an dobânzi acumulate până la 19 februarie ale acelui an de la 20 august ale anului precedent şi la 20 august al fiecărui an dobânzi acumulate până la 19 august începând cu 20 februarie al acelui an.  +  Articolul 3Clauze specialeSecţiunea 1. Termeni şi condiţii generaleAlţi termeni şi condiţii general aplicabile Acordului de Împrumut vor fi stabilite în Termenii şi Condiţiile Generale ale Fondului din noiembrie 1987, cu următoarele stipulări suplimentare (denumite în continuare "Termenii şi condiţiile generale"): (1) Articolul VII al Termenilor şi condiţiilor generale va fi ignorat şi, în consecinţă, toate referirile la "Garanţie" şi "Garant", oriunde sunt menţionate în Termenii şi Condiţiile Generale, vor fi de asemenea ignorate. (2) Secţiunea 3.05 ale Termenilor şi Condiţiilor Generale va fi ignorată şi înlocuită cu următoarea prevedere:"Dacă rambursarea sumelor împrumutului sau plata dobânzilor cerute în conformitate cu Acordul de Împrumut va fi întârziată, dobânzile specificate în Secţiunea 3.03. vor înceta să fie calculate asupra unei astfel de sume a împrumutului neplătite la data scadenţei şi după aceasta şi un comision de întârziere calculat cu o rată de două procente (2%) pe an aplicată şi adăugată la rata dobânzii specificată în Acordul de Împrumut şi care va fi aplicat sumei neplătite a împrumutului şi dobânzilor pe perioada de la scadenţă la ziua imediat precedentă zilei plăţii efective a acesteia, ambele zile fiind incluse." (3) Următoarele vor fi substituite Secţiunii 3.07. a Termenilor şi Condiţiilor Generale:Secţiunea 3.07. Metoda de platăToate plăţile sumei Împrumutului şi dobânzilor şi comisionului de serviciu şi comisionului de întârziere aferente Împrumutului efectuate de Împrumutat vor fi creditate în contul Fondului deschis la Banca Tokyo - Mitsubishi, Ltd., Uchisaiwai-cho Office, Tokyo, Japonia. (4) După ce un contract este determinat ca fiind eligibil pentru finanţarea de către Fond, numele Furnizorului şi suma contractului pot fi făcute publice de către Fond. (5) Termenul de "sumele împrumutului" oriunde este menţionat în Termenii şi Condiţiile Generale va fi înlocuit cu "Sumele Împrumutului (I) şi sumele Împrumutului (II)"; (6) Când Împrumutatul face rambursarea sumelor împrumutului sau plata dobânzii şi comisionului de întârziere fără să specifice ordinea de alocare, Fondul poate decide ordinea de alocare între sumele împrumutului, dobânzilor sau comisionului de întârziere pentru Sumele Împrumutului (I) sau Sumele Împrumutului (II).Secţiunea 2. Procedurile de achiziţieRegulile pentru achiziţia bunurilor şi serviciilor şi angajarea consultanţilor menţionate în Secţiunea 4.01. a Termenilor şi Condiţiilor Generale vor fi stipulate în Procedura de achiziţie prezentată în Anexa 4 a prezentului Acord.Secţiunea 3. Procedura de disponibilizareProcedura de disponibilizare menţionată în Secţiunea 5.01. a Termenilor şi Condiţiilor Generale va fi următoarea: (1) Procedura de angajament prezentată în Anexa 5 la prezentul Acord va fi aplicată în cazurile sumelor disponibilizate pentru plata Furnizorului (Furnizorilor) dintr-o Ţară (ţări) sursa(e) eligibilă(e), alta (altele) decât România, referitor la porţiunea din contract exprimată în altă monedă decât cea a României. (2) Procedura de rambursare prezentată în Anexa 6 a prezentului Acord va fi aplicată în cazurile de disponibilizare pentru plăţi făcute către Furnizor(i) din România şi Furnizor(i) dintr-o Ţară (ţări) sursa(e) eligibilă(e), alta (altele) decât România, referitor la porţiunea din contract exprimată în moneda României. (3) Exceptând prevederile paragrafului (2) menţionat mai sus, Procedura de Transfer anexată la prezentul acord ca Anexa 7 se va aplica în cazul tragerilor pentru plăţi ce urmează a fi făcute către un Furnizor(i) din România şi dintr-o Ţară(i) sursa(e) eligibilă(e), alta (altele) decât România cu privire la porţiunea din contract exprimată în moneda României.Secţiunea 4. Administrarea Împrumutului (1) Împrumutatul va autoriza şi va face demersurile necesare pentru ca ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A DRUMURILOR (denumită în continuare "Agenţia de execuţie") să implementeze proiectul. (2) Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca Agenţia de execuţie să angajeze consultanţi pentru implementarea Proiectului. (3) Dacă fondurile disponibile din sumele Împrumutului vor fi insuficiente pentru implementarea Proiectului, Împrumutatul va face cu promptitudine aranjamentele necesare pentru a furniza fondurile necesare. (4) Împrumutatul poate să acorde, din sumele Împrumutului, un împrumut Agenţiei de execuţie (denumit în continuare "Subîmprumut") pentru implementarea Proiectului. Termenii şi condiţiile Subîmprumutului, inclusiv rata dobânzii, perioada de graţie sau perioada de rambursare, nu vor fi mai puţin favorabile decât cele din Acordul de Împrumut. (5) Împrumutatul va avea grijă ca Agenţia de execuţie să furnizeze Fondului raporturi trimestriale privind progresele înregistrate în ceea ce priveşte implementarea Proiectului (în lunile februarie, mai, august şi noiembrie ale fiecărui an) până când Proiectul este terminat, într-o astfel de formă şi cu astfel de detalii pe care Fondul le va cere în mod rezonabil. (6) Prompt, dar în orice caz nu mai târziu de şase (6) luni după terminarea Proiectului, Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca Agenţia de execuţie să furnizeze Fondului un raport de finalizare a proiectului într-o astfel de formă şi cu astfel de detalii pe care Fondul le va cere în mod rezonabil. (7) Împrumutatul va determina să fie operate şi menţinute orice facilităţi referitoare la Proiect şi, câât de prompt posibil, va face sau va determina să se facă toate reparaţiile şi înlocuirile necesare.Secţiunea 5. Notificări şi cereriUrmătoarele adrese sunt specificate pentru scopul Secţiunii 9.03. a Termenilor şi Condiţiilor Generale:    Pentru Fond    Adresa poştală: THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND                    Takebaschi Godo Building, 4-1,                    Ohtemachi 1-chome                    Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan    În atenţia: Directorului Departamentului Operaţional III    Adresa telegrafică: COOPERATIONFUND                        Tokyo    Telex: (1) Call No.: J28360               Answer Back Code: COOPFUND J28360           (2) Call No.: J28430               Answer Back Code: COOPFUND J28430    Pentru Împrumutat    Adresa poştală: MINISTERUL FINANŢELOR                    Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti,                    România    În atenţia:    Telex: Call No.: 11230Dacă adresele şi/sau numele de mai sus se schimbă, părţile interesate vor notifica în scris imediat celeilalte părţi la Acord noua adresa şi/sau nume.Secțiunea 6 LimbaToate documentele, informaţiile şi materialele care trebuie furnizate conform Acordului de Împrumut vor fi în limba engleză sau în limba Împrumutatului însoţite de o traducere autorizată în engleză, prevăzându-se ca, în ultimul caz, traducerea în engleză va prevala.DREPT PENTRU CARE, Fondul şi Împrumutatul, acţionând prin reprezentanţii lor deplin autorizaţi, au determinat ca Acordul de Împrumut să fie în mod corespunzător semnat în numele lor şi înmânat la biroul FONDULUI PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia, la data şi anul mai sus menţionate.PentruFONDUL PENTRU COOPERAREECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂAkira NISHIGAKIPreşedinte,Preşedinte al Consiliuluide AdministraţiePentruROMÂNIAEugen DijmărescuAmbasador Extraordinarşi Plenipotenţiar  +  Anexa 1DESCRIEREA PROIECTULUISecţiunea 1. Rezumatul Proiectului (1) Obiectiv:Reabilitarea secţiunii prioritare a Drumului Naţional nr. 6 astfel încât să facă faţă cererii în creştere de trafic intern şi internaţional. (2) Localizare:Timişoara, secţiunea Drumului Naţional nr. 6 cuprinsă între Timişoara -Lugoj şi Craiova (3) Agenţia de executare:Administraţia naţională a Drumurilor (4) Aria de activitate:(a) Construcţia centurii Timişoara(b) Reabilitarea Drumului Naţional nr. 6 între Timişoara şi Lugoj(c) Construcţia centurii Craiova(d) Servicii de consultanţăSumele din Împrumut sunt disponibile pentru lucrările de la punctele (a) la (d).Orice deficit al soldului rămas nefinanţat al articolelor menţionate mai sus, precum şi orice alte lucrări, urmează să fie finanţate de către Împrumutat.Secţiunea 2. Necesităţile estimate de fonduri anuale sunt arătate mai jos.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    An calendaristic Pentru Împrumut Pentru Proiect  (ianuarie-decembrie) (milioane yeni japonezi) (milioane yeni japonezi)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          1998 0 0          1999 108 201          2000 689 1.116          2001 3.593 5.689          2002 3.593 5.689          2003 1.206 1.913          2004 0 0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL: 9.189 14.608────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Disponibilizarea sumelor din Împrumut se va face în limita alocaţiilor bugetare anuale ale Guvernului Japoniei pentru Fond.Secţiunea 3. Se estimează că Proiectul va fi finalizat în aprilie 2003.  +  Anexa 2ALOCAREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI  +  Secţiunea 1. Alocarea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    Suma alocată % din cheltuieli      Categoria din Împrumut ce urmează                                    (milioane yeni a fi finanţat                                      japonezi)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  (A) Lucrări civile/de construcţii 8.318 100  (B) Servicii de consultanţă 455 100  (C) Contingente 416 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL: 9.189────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nota: Articolele neeligibile pentru finanţare sunt arătate mai jos.(a) Cheltuieli generale de administraţie(b) Impozite şi taxe(c) Achiziţia de teren şi alte proprietăţi imobiliare(d) Compensaţiile(e) Alte articole indirecteDacă nu se convine altfel între Fond şi Împrumutat, la fiecare disponibilizare, suma disponibilizată va fi calculată din totalul cheltuielilor eligibile prin înmulţirea cu procentul stipulat în această secţie.Secţiunea 2. Realocarea în funcţie de schimbarea costurilor estimate (1) Dacă costurile estimate ale articolelor incluse în categoriile (A) sau (B) se vor reduce, suma alocată pentru acestea şi care nu mai este necesară pentru aceste categorii va fi realocată de către Fond categoriei (C). (2) Dacă costurile estimate ale articolelor incluse în categoriile (A) sau (B) vor creşte, suma egală cu fiecare porţiune, dacă există, a acestei creşteri ce urmează a fi finanţată din sumele Împrumutului, va fi alocată acelei categorii de către Fond, la cererea Împrumutatului, de la categoria (C), ţinând cont, totuşi, de necesităţile de contingente, aşa cum sunt determinate de către Fond, referitoare la costul articolelor din celelalte categorii.  +  Anexa 3ANEXA DE AMORTIZARE    1. Rambursarea sumei Împrumutului (I) Suma    Data scadenţei (yeni japonezi)    20 februarie 2008 213.040.000    La fiecare 20 februarie şi 20 august începând 213.024.000    cu 20 august 2008 până la 20 februarie 2028    2. Rambursarea sumei Împrumutatului (II) Suma    Data scadenţei (yeni japonezi)    20 februarie 2008 11.120.000    La fiecare 20 februarie şi 20 august începând 11.097.000    cu 20 august 2008 până la 20 februarie 2028    3. Rambursarea sumei Împrumutului (I) + (II) Suma    Data scadenţei (yeni japonezi)    20 februarie 2008 224.160.000    La fiecare 20 februarie şi 20 august începând 224.121.000    cu 20 august 2008 până la 20 februarie 2028  +  Anexa 4PROCEDURA DE ACHIZIŢIESecţiunea 1. Regulile care vor fi utilizate pentru efectuarea achiziţiilor în cadrul Împrumutului (1) Toate achiziţiile de bunuri şi servicii, cu excepţia serviciilor de consultanţa care urmează să fie finanţate din sumele aferente Împrumutului, vor respecta Regulile pentru efectuarea achiziţiilor în cadrul Împrumuturilor OECF datate noiembrie 1987 (denumite de aici înainte "Reguli privind achiziţiile"). (2) Consultanţii angajaţi vor fi plătiţi din sumele aferente Împrumutului în conformitate cu Regulile privind angajarea consultanţilor de către Împrumutaţii din fonduri OECF datate noiembrie 1987 (denumite de aici înainte "Reguli privind consultanţii").Secţiunea 2. Ţările sursa eligibileŢările sursa eligibile pentru efectuarea achiziţiilor tuturor bunurilor şi serviciilor, inclusiv a serviciilor de consultanţa, care urmează să fie finanţate din sumele aferente Împrumutului sunt toate ţările şi regiunile.Secţiunea 3. Deciziile Fondului în urma analizei realizate privind achiziţiile de bunuri şi servicii (cu excepţia serviciilor de consultanţa)În cazul contractelor care urmează să fie finanţate din sumele aferente Împrumutului alocate Categoriilor (A) şi (B) specificate în Anexa 2 la prezentul Acord, următoarele proceduri vor constitui subiect al examinării şi acordului Fondului, în conformitate cu Secţiunea 4.02. aferentă "Condiţiilor şi termenilor generali"; (1) Dacă Împrumutatul doreşte să adopte alte proceduri de achiziţie decât licitaţiile internaţionale competitive, Împrumutatul va înainta Fondului o cerere pentru examinarea metodei(lor) de achiziţie (corespunzătoare Formularului nr. 1 anexat prezentului Acord). Fondul va informa Împrumutatul asupra acordului sau, prin intermediul unei Notificări privind Metoda(ele) de Achiziţie. (2) Înaintea publicării şi/sau notificării precalificării, Împrumutatul va prezenta Fondului, în scopul examinării şi exprimării acordului, documentele de precalificare, împreună cu o Cerere privind Reexaminarea Documentelor de Precalificare. În cazul în care Fondul nu are obiecţiuni asupra documentelor mai sus menţionate, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Documentele de Precalificare. Orice modificare ulterioară efectuată de către Împrumutat în cadrul documentelor mai sus menţionate necesită acordul prealabil al Fondului. (3) Când firmele precalificate au fost selectate, Împrumutatul va înainta Fondului, în scopul analizei şi exprimării acordului, o listă a acestor firme şi un raport privind procesul de selecţie, împreună cu motivele aferente fiecărei alegeri, ataşând toate documentele relevante, precum şi o Cerere pentru Analiza Rezultatului Precalificării. Împrumutatul va prezenta Fondului, pentru informarea Fondului, orice alte documente referitoare la precalificare, la solicitarea acestuia. În cazul în care Fondul nu are obiecţiuni asupra documentelor mai sus menţionate, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Rezultatul Precalificării. (4) Înaintea transmiterii invitaţiilor privind ofertele de licitaţie, Împrumutatul va prezenta Fondului, în scopul analizei şi exprimării acordului, notificările şi instrucţiunile pentru licitatori, formularul de licitaţie, proiectul de contract propus, specificaţii, grafice şi orice alte documente aferente licitaţiei, împreună cu o Cerere pentru Examinarea Documentelor de Licitaţie. În cazul în care Fondul nu are obiecţiuni asupra documentelor mai sus menţionate, Fondul va informa Împrumutatul, în acest sens, prin intermediul unei Notificări privind Documentele de Licitaţie. În situaţia în care Împrumutatul doreşte să efectueze o modificare ulterioară dintre documentele mai sus menţionate, urmează să fie obţinut acordul Fondului înainte ca respectivele documente să fie transmise licitatorilor potenţiali. (5) Înainte ca Împrumutatul să transmită notificarea licitatorului câştigător, Împrumutatul va prezenta Fondului, în scopul examinării şi exprimării acordului, analiza ofertelor de licitaţie şi propunerea privind adjudecarea licitaţiei, însoţite de o Cerere pentru Analiza Ofertelor de Licitaţie şi a Propunerii privind Adjudecarea Licitaţiei. În cazul în care Fondul nu are obiecţii privind documentele mai sus menţionate, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Analiza Ofertelor de Licitaţie şi a Propunerii de Adjudecare a Licitaţiei. (6) În cazul în care, după cum a fost prevăzut în Secţiunea 5.10. a Regulilor privind achiziţiile, Împrumutatul doreşte să respingă toate ofertele de licitaţie sau să negocieze cu unul sau doi dintre licitatorii cei mai avantajoşi în vederea încheierii contractului în condiţii satisfăcătoare, Împrumutatul va informa Fondul asupra motivelor sale, solicitând Fondului efectuarea unei analize şi exprimarea acordului preliminar. În cazul în care Fondul nu are obiecţiuni, va informa Împrumutatul asupra acordului sau. În cazul reluării procedurii de licitaţie, toate procedurile ulterioare vor fi în mod substanţial în concordanta cu sub-paragrafele (1) până la (5). (7) După executarea contractului, în mod prompt, Împrumutatul va înainta Fondului, în scopul analizei şi exprimării acordului de către Fond, un exemplar al contractului pe deplin certificat, însoţit de o Cerere privind Examinarea Contractului (conform Formularului nr. 2 aici alăturat). În situaţia în care Fondul stabileşte conformitatea contractului cu Acordul de Împrumut, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Contractul. (8) Orice modificare sau anulare a contractului examinată de către Fond va necesita acordul scris prealabil al Fondului, fiind totuşi prevăzut faptul ca orice schimbare ce nu constituie o modificare importantă a contractului şi care nu afectează preţul contractului nu va solicita un astfel de acord al Fondului.Secţiunea 4. Analiza de către Fond a deciziilor privind angajarea consultanţilorCu privire la Secţiunea 4.02 a Termenilor şi Condiţiilor Generale, următoarele proceduri vor constitui subiect al examinării şi acordului Fondului: (1) Anterior propunerilor solicitate consultanţilor, Împrumutatul va prezenta Fondului, în scopul analizei şi exprimării acordului de către Fond, Termenii de Referinţa, Lista Succintă a invitaţilor, însoţite de o Cerere de Examinare a acestor documente. În situaţia în care Fondul nu are obiecţiuni în ceea ce priveşte documentele mai sus menţionate, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Termenii de Referinţă, Lista Succintă a Consultanţilor şi Scrisoarea de Invitaţie. Orice altă modificare ulterioară efectuată de către Împrumutat asupra documentelor mai sus menţionate necesită acceptul prealabil al Fondului. (2) Anterior invitării consultanţilor cu cel mai înalt rang de a participa la negocierile referitoare la contract, Împrumutatul va transmite Fondului, în scopul analizei şi acceptului Fondului, rezultatele evaluării sale a propunerilor primite, însoţite de o Cerere pentru Examinarea Propunerilor Consultanţilor. În cazul în care Fondul nu are obiecţiuni asupra documentelor mai sus menţionate, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Raportul de Evaluare a Propunerilor Consultanţilor. (3) În cazul în care, aşa cum a fost prevăzut în Secţiunea 3.07 (2) a Regulilor pentru Consultanţi, Împrumutatul doreşte să încheie negocierile privitoare la contract desfăşurate cu consultanţii de cel mai înalt rang şi invita consultanţii de rang secundar să participe la negocieri, Împrumutatul va informa în avans Fondul asupra acestui fapt, exprimându-si motivele în scopul informării Fondului. (4) Dacă Împrumutatul doreşte, aşa cum a fost prevăzut în Secţiunea 3.01 (2) a Regulilor privind Consultanţii, să angajeze un consultant anume, Împrumutatul va informa în acest sens Fondul în scris asupra motivelor sale, în scopul analizei şi exprimării acceptului Fondului, şi va transmite o Scrisoare de Invitaţie şi Termenii de Referinţă. După obţinerea acordului Fondului, Împrumutatul va putea transmite Scrisoarea de Invitaţie şi Termenii de Referinţă consultantului în cauză. Dacă Împrumutatul consideră propunerile consultantului ca fiind acceptabile, va putea începe negocierile privind condiţiile contractului (inclusiv termenii financiari). (5) Imediat după executarea contractului, Împrumutatul va înainta cu promptitudine Fondului, în vederea analizei şi exprimării acceptului Fondului, un exemplar certificat în mod corespunzător al contractului, împreună cu o Cerere privind Examinarea Contractului (conform Formularului nr. 3 aici alăturat). În cazul în care Fondul considera contractul ca fiind în concordanţă cu Acordul de Împrumut, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Contractul. (6) Orice modificare sau anulare a contractului examinată de către Fond va necesita acceptul scris anterior al Fondului, fiind prevăzut totuşi ca, orice schimbare care nu constituie o modificare importantă a contractului şi care nu afectează preţul contractului nu va solicita un astfel de accept al Fondului.  +  Formular nr. 1Data:Ref. nr.THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUNDTokyo, JaponiaÎn atenţia: Director executiv, Departamentul de operaţiuni IIIStimaţi domni,CERERE PRIVIND EXAMINAREA METODEI(LOR) DE ACHIZIŢIEReferitor: Acordul de Împrumut nr. ROM-P2, datat 27 februarie 1998, privind Proiectul de Reabilitare a DrumurilorÎn conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut la care ne referim, prin prezenta, inaintam în scopul examinării, Metoda(ele) de Achiziţie menţionate în anexă.Vom aprecia în mod deosebit, dacă ne veţi înştiinţa asupra acordului dumneavoastră.                               Cu stimă,                            Pentru: România reprezentată prin                                    Ministerul Finanţelor                          Prin: ..............................                                    (semnătura autorizată)  +  Anexa 1la Formular nr. 11. Numele Proiectului2. Metoda(ele) de Achiziţie( ) Licitaţii (Locale) Internaţionale Limitate( ) Cumpărări (Locale) Internaţionale( ) Contractări Directe( ) Alte modalităţi (........)3. Motivele pentru alegerea Metodei(lor) de Achiziţie în detaliu (de exemplu: consideraţii tehnice, factori economici, experienţă şi capacităţi)4. Numele şi Naţionalitatea Furnizorului(în cazul licitaţiilor (locale) internaţionale limitate şi contractărilor directe)5. Suma estimată a contractuluivalutămoneda locală6. Principalele articole care urmează să fie finanţate prin contract7. Tipul de contract( ) Contract la cheie( ) Achiziţii de bunuri/echipamente/materiale( ) Contract privind lucrări civile( ) Achiziţii de servicii( ) Alte tipuri8. Anexa i) data încheierii contractului ii) data expedierii şi/sau data începerii executării lucrărilor/prestării serviciiloriii) data încheierii (expedierii sau construcţiei)  +  Formular nr. 2Data:Ref. nr.THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUNDTokyo, JaponiaÎn atenţia: Director executiv, Departamentul de Operaţiuni IIIStimaţi domni,CERERE PRIVIND EXAMINAREA CONTRACTULUIÎn concordanţă cu prevederile Acordului de Împrumut nr. ROM-P2, datat 27 februarie 1998, vă înaintăm prin prezenta, în scopul examinării de către dumneavoastră, un exemplar certificat al Contractului ataşat. Detaliile Contractului sunt după cum urmează:1. Numărul şi Data Contractului:2. Numele şi Naţionalitatea Furnizorului:3. Numele Cumpărătorului:4. Preţul Contractului:5. Suma finanţării aferente:(reprezentând ....% din cheltuielile eligibile)6. Descrierea şi originea Bunurilor:Vom aprecia foarte mult dacă ne veţi înştiinţa asupra acceptului dumneavoastră asupra Contractului prin transmiterea unei Notificări privind Contractul.                              Cu stimă,                            Pentru: România reprezentată prin                                    Ministerul Finanţelor                          Prin: ..............................                                    (Semnătura autorizată)  +  Formular nr. 3Data:Ref. nr.THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUNDTokyo, JaponiaÎn atenţia: Directorului executiv, Departamentul de Operaţiuni IIIStimaţi domni,CERERE PRIVIND EXAMINAREA CONTRACTULUI(pentru serviciile de consultanţă)În concordanţă cu prevederile Acordului de Împrumut nr. ROM-P2, datat 27 februarie 1998, vă înaintăm prin prezenta în scopul examinării, un exemplar certificat al Contractului ataşat. Detaliile Contractului sunt după cum urmează:1. Numărul şi Data Contractului:2. Numele şi Naţionalitatea Consultantului:3. Numele celui care angajează:4. Preţul Contractului:5. Suma finanţării aferente:(reprezentând ....% din cheltuielile eligibile)Vom aprecia în mod deosebit dacă ne veţi înştiinţa asupra acceptului dumneavoastră privind Contractul prin transmiterea unei Notificări privind Contractul.                              Cu stimă,                            Pentru: România reprezentată prin                                    Ministerul Finanţelor                          Prin: ..............................                                    (semnătura autorizată)  +  Anexa 5PROCEDURA DE ANGAJAMENTPROCEDURA DE ANGAJAMENT datată iulie, 1998 se va aplica mutatis mutandis în cazul disponibilizărilor de sume efectuate de către Furnizor(i) din Ţara(ile) Sursa Eligibile altele decât România cu respectarea părţii contractului stabilită în alta monedă decât moneda naţională a României, cu următoarele prevederi suplimentare:1. Referitor la Secţiunea 1.(2) a PROCEDURII DE ANGAJAMENT, Banca japoneză va fi The Bank of Tokyo- Mitsubishi, Ltd., Tokyo.2. Referitor la Secţiunea 1.(2) a PROCEDURII DE ANGAJAMENT, Banca emitentă va fi Banca Comercială Română.3. (a) Împrumutatul va plăti Fondului în yeni japonezi o suma egală cu o zecime de procent (0,1%) din suma aferentă Scrisorii de Angajament - sub forma de comision de serviciu, la data emiterii respectivei Scrisori de Angajament. Fondul va emite către Banca japoneză, Scrisoarea de Angajament un urma primirii comisionului de serviciu de la Împrumutat.(b) O sumă egală cu acest comision va fi finanţată din capitalul Împrumutului, şi Fondul va plăti imediat aceasta suma către sine în calitate de comision de serviciu la data emiterii Scrisorii de Angajament. Aceasta tragere din suma aferentă Împrumutului va constitui o obligaţie validă din punct de vedere legal a Împrumutatului în cadrul termenilor şi condiţiilor Acordului de Împrumut.PROCEDURA DE ANGAJAMENT  +  Secţiunea 1. Introducere (1) Plata pentru importuri de bunuri şi servicii este adesea rezolvată cu ajutorul unei scrisori comerciale de credit, prin care o bancă comercială care operează în ţara furnizorului face plata către furnizor în schimbul documentelor specificate în acreditiv şi îşi refinanţează sumele respective din fondurile disponibilizate de către cumpărător prin banca sa. (2) Când o astfel de plată către furnizor este eligibilă pentru finanţare din împrumutul acordat de către FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA (denumit în continuare "Fondul"), cumpărătorul poate prevedea în acreditiv emis de banca desemnată (denumită în continuare "Banca emitentă") ca banca furnizorului (denumită în continuare "Banca furnizorului") se va refinanţa de la o bancă japoneză din Tokyo (denumită în continuare "Banca japoneză"). (3) Banca japoneză va obţine fondurile pentru rambursare de la Fond conform asigurării de către Fond. O astfel de asigurare, atunci când este prevăzută, ia forma unei scrisori de angajament a Fondului către Banca japoneză (o astfel de asigurare va fi denumită în continuare "L/COM") prin care Fondul se angajează să disponibilizeze, în anumite condiţii, suma ce urmează a fi plătită de către Banca japoneză conform şi în concordanţă cu acreditivul irevocabil specificat (denumit în continuare "L/C").Secţiunea 2. Emisiunea acreditivului şi a Scrisorii de angajament (1) Un împrumutat al Fondului (denumit în continuare "Împrumutatul"), autoritatea desemnată a acestuia sau orice alt cumpărător din teritoriile Împrumutatului va solicita Băncii emitente să emită L/C. (2) Banca emitentă va emite L/C, în numele şi conform autorizării Împrumutatului, în favoarea furnizorului prin Banca japoneză substanţial în conformitate cu Formularul OECF-LC1 anexat pentru bunuri şi respectiv Formularul OECF-LC2 pentru servicii. Banca japoneză va trimite o copie a L/C către Fond în vederea obţinerii L/COM de la Fond.Observaţie: Atunci când Banca emitentă este banca ce va efectua schimbul valutar din Tokyo, Banca emitentă este aceeaşi cu Banca japoneză. (3) Când Fondul consideră o astfel de L/C ca fiind corectă şi în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut încheiat între Fond şi Împrumutat şi cu termenii contractului relevant dintre Împrumutat şi furnizor, Fondul, după primirea unei sume egală cu o zecime de procent (0,1%) de la Împrumutat ca şi comision de serviciu, emite L/COM către Banca japoneză în conformitate cu Formularul OECF-LOC anexat. (4) După primirea L/COM, Banca japoneza va transmite L/C, care va deveni efectivă atunci când Banca japoneză ia cunoştinţă de primirea L/COM de la Fond, către furnizor prin Banca furnizorului. Banca japoneză va transmite în mod simultan o copie a L/COM către Banca emitentă atunci când Banca emitentă este diferită de Banca japoneză, sau către Împrumutat sau autoritatea lui desemnată atunci când Banca emitentă este identică cu Banca japoneză.  +  Secţiunea 3. Disponibilizarea (1) Banca furnizorului va face plata către furnizor ca urmare a L/C amintite şi solicită Băncii japoneze să ramburseze fondurile prin trimiterea unui set de documente specificat în L/C. Simultan, Banca furnizorului va trimite setul rămas de documente direct către Banca emitentă, atunci când Banca emitentă este diferita de Banca japoneză. (2) După primirea unei astfel de solicitări, Banca japoneză va prezenta Fondului Cererea de disponibilizare în conformitate cu Formularul OECF-RFD (1) anexat. (3) Fondul, în termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la primirea Cererii de disponibilizare, va face disponibilizarea sumelor solicitate de către Banca japoneză conform prevederilor L/COM. În consecinţa, Banca japoneză va face plata către Banca furnizorului.Secţiunea 4. Contractul exprimat în alta monedă decât yenul japonez (1) În cazul în care respectivul contract este stabilit şi plătibil în altă monedă decât yenul japonez, vor fi aplicate mutatis mutandis Formularul OECF-LC1 şi OECF-LC2 anexate şi pentru Cererea de disponibilizare se va aplica Formularul OECF-RFD(2) în acest caz. (2) Suma L/COM va fi echivalentul în yeni japonezi al sumei respectivei monede a L/C, convertită la cursul la vânzare T/T a Băncii japoneze cu două (2) zile lucrătoare înaintea datei când este emisă L/COM. (3) Suma declarată în Cererea de disponibilizare va fi echivalentul în yeni japonezi, convertiţi la cursul la vânzare T/T a Băncii japoneze cu două (2) zile lucrătoare înaintea datei disponibilizării. (4) Când suma L/C nu este pe deplin acoperită de suma L/COM din cauza variaţiei cursului valutar, suma neacoperită prin L/COM poate fi acoperită, în limita sumelor împrumutului, pe calea unui amendament la L/COM. În cazul în care suma L/C nu poate fi pe deplin acoperită prin această metodă, Împrumutatul va suporta suma neacoperită prin L/COM.  +  Secţiunea 5. Altele (1) Trebuie acordată atenţie asigurării faptului că un acord asupra unui acreditiv şi asupra metodei de disponibilizare va fi încheiat între Banca japoneză şi Banca emitentă, Împrumutat sau autoritatea sa desemnată imediat după semnarea Acordului de împrumut. (2) Toate comisioanele bancare sau spezele care se acumulează în legătură cu tranzacţiile menţionate sunt în contul Împrumutatului. (3) Plângerile sau disputele în legătură cu L/C menţionată vor fi soluţionate între părţile interesate şi astfel de plângeri sau dispute nu vor scuti pe Împrumutat de nici o obligaţie intervenită în conformitate cu Acordul de împrumut la care se face referire.Formularul OECF-LC1                          Acreditiv irevocabil                                                     Data:                                                           L/C nr.    Către: ................... Această Scrisoare de credit a fost    .......................... emisă ca urmare a Acordului de     (Numele şi adresa Băncii împrumut nr. ........, datat .....,      japoneze desemnată pentru dintre (Împrumutat) şi FONDUL      derularea activităţii în PENTRU COOPERAREA ECONOMICĂ CU      valută în Tokyo) STRĂINĂTATEA, Tokyo, JaponiaDomnilor,Vă solicităm să anunţaţi (Numele şi adresa Furnizorului) că am deschis acreditivul nostru irevocabil nr. ... în favoarea lui, în contul (Numele Cumpărătorului), pentru suma sau sumele ce nu depăşesc o sumă totală de ... Y (adică ... Yeni) disponibilă prin trate la vedere ale beneficiarului pentru valoarea totală a facturii, trase asupra (banca japoneză desemnată, pentru desfăşurarea activităţii în valută, din Tokyo),Ce trebuie însoţită de următoarele documente:Factura comercială semnatăLista coletelorCertificatul de origineUn set complet de conosamente maritime întocmite la ordinul şi andosate în alb şi marcate cu "Cost transport până la ...." şi "Notificat la ...".(Alte documente)prin care se evidenţiază transportul (scurta descriere a bunurilor la care se face referire în contractul nr. .....) de la ....... la ....... .Livrările parţiale sunt permise. Transbordarea este permisă.Conosamentele nu trebuie să fie datate mai târziu de ........, 19....... .Tratele trebuie prezentate trasului nu mai târziu de ........, 19...... .Toate tratele şi documentele conforme cu acest credit trebuie să fie marcate cu "Trase conform creditului irevocabil al (Băncii Emitente) nr. .......... datat ......, 19....., şi a Referinţei de import nr. ..... (dacă există).Acest acreditiv nu este transferabil.Prin prezentul document ne angajăm ca toate tratele trase în cadrul şi în conformitate cu termenii acestui acreditiv vor fi onorate în mod corespunzător la data prezentării corespunzătoare şi livrării documentelor către tras.Dacă nu se stipulează altfel în mod expres, acest acreditiv este supus prevederilor "Brosurii nr. 400 referitoare la Regulile şi Uzanţele Uniforme privind acreditivele (ediţia 1983 revizuită), editată de Camera Internaţională de Comerţ".Instrucţiuni speciale pentru banca negociatoare:────────────────────────────────────────────────1. Acest acreditiv va deveni efectiv când (banca japoneza desemnată pentru derularea activităţii în valută din Tokyo) ia cunoştinţă de primirea Scrisorii de angajament de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA conform Acordului de împrumut menţionat.După obţinerea rambursării de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA în conformitate cu prevederile Scrisorii de angajament, (banca japoneza desemnată pentru derularea activităţii în valută din Tokyo) se angajează să remită contravaloarea tratelor în conformitate cu instrucţiunile emise de către dumneavoastră.2. Dumneavoastră trebuie să trimiteţi tratele şi un set complet de documente către (banca japoneză desemnată pentru derularea activităţii în valută din Tokyo) împreună cu certificatul care să ateste faptul că restul documentelor au fost trimise prin poşta aeriană direct către noi.3. Toate spezele bancare corespunzătoare acestui acreditiv sunt în sarcina (Împrumutatului) conform Acordului de împrumut menţionat.Al dumneavoastră,(Numele Băncii emitente)(Semnătura autorizată)TERMENII DE PLATĂAceşti termeni de plată constituie parte integrală a acreditivului nostru nr. .... .I. Plata iniţialăSuma: ... Yreprezentând .....% din preţul total al contractuluiDocumentele solicitate:Ultima dată de prezentare:II. Plata intermediară (dacă exista)Suma: ... Yreprezentând .....% din preţul total al contractuluiDocumentele solicitate:Ultima dată de prezentare:III. Plata contra documentelor de transportSuma: ... Yreprezentând .....% din preţul total al contractuluiObservaţie: Această anexă nu este necesară în cazul plăţii integrale efectuate pe baza documentelor de livrare.Formularul OECF-LC2                          Acreditiv irevocabil                                                        Data:                                                           L/C nr.    Către: ................... Această Scrisoare de credit a fost    .......................... emisă ca urmare a Acordului de     (Numele şi adresa Băncii împrumut nr. ........, datat .....,      japoneze desemnată pentru dintre (Împrumutat) şi FONDUL      derularea activităţii în PENTRU COOPERAREA ECONOMICĂ CU      valută în Tokyo) STRĂINĂTATEA, Tokyo, JaponiaDomnilor,Vă solicităm să anunţaţi (Numele şi adresa Furnizorului) că am deschis acreditivul nostru irevocabil nr. ... în favoarea lui în contul (Numele Cumpărătorului) în suma sau sume ce nu depăşesc o sumă totală de ... Y (adică ... Yeni) disponibilă prin trate la vedere ale beneficiarului pentru valoarea totală a facturii trase asupra (banca japoneză desemnată pentru derularea activităţii în valută din Tokyo),Ce trebuie însoţită de documentele solicitate în conformitate cu graficul de plată anexat la prezentul document referitoare la Contractul nr. ..... cu privire la Proiect.Tratele trebuie prezentate trasului nu mai târziu de ........, 19...... .Toate tratele şi documentele conforme cu acest credit trebuie să fie marcate cu "Trase conform acreditivului irevocabil al (Băncii Emitente) nr. .......... datat ......, 19.. .Acest credit nu este transferabil.Prin prezentul document ne angajăm ca toate tratele trase în cadrul şi în conformitate cu termenii acestui credit vor fi onorate în mod corespunzător la prezentarea corespunzătoare şi livrarea documentelor către tras.Cu excepţia cazului când se declara în mod expres altfel, acest credit este subiect al "Brosurii nr. 400 referitoare la Regulile şi Uzanţele Uniforme privind acreditivele (ediţia 1983 revizuită), editată de Camera Internaţională de Comerţ".Instrucţiuni speciale către banca negociatoare:────────────────────────────────────────────────1. Acest acreditiv va deveni efectiv când (banca japoneză desemnată pentru derularea activităţii în valută din Tokyo) ia cunoştinţă de primirea Scrisorii de angajament de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA conform Acordului de împrumut menţionat.După obţinerea rambursării de la la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA în conformitate cu prevederile Scrisorii de angajament, (banca japoneză pentru derularea activităţii în valută din Tokyo) se angajează să remită contravaloarea tratelor în conformitate cu instrucţiunile emise de către dumneavoastră.2. Dumneavoastră trebuie să trimiteţi tratele şi un set complet de documente către (banca japoneză din Tokyo) împreună cu certificatul care atestă faptul că restul documentelor au fost trimise prin poşta aeriană direct către noi.3. Toate spezele bancare corespunzătoare acestui credit sunt în sarcina (Împrumutatului) conform Acordului de împrumut menţionat.Al dumneavoastră,(Numele Băncii emitente)(Semnătura autorizată)GRAFICUL DE PLATĂAcest grafic de plată constituie parte integrală a Acreditivului nostru nr... .I. Plata iniţialăSuma: ... Yreprezentând .....% din preţul total al contractuluiDocumente solicitate: Declaraţia beneficiaruluiUltima dată de prezentare:II. Plata de evoluţieSuma: ... Yreprezentând .....% din preţul total al contractului ce urmează a fi plătită după cum urmează:         Suma datorată Ultima dată de prezentare    Tranşa 1: ......... Y ........................    Tranşa 2: ......... Y ........................    ........ ........... ........................Documentele solicitate: o copie a Declaraţiei de execuţie emisă de către (Împrumutat sau autoritatea sa desemnată), a cărei formă este anexată.Declaraţie de execuţie                                                 Data:    Către: ................. Ref. nr. .......    ........................ Referinţa. Acreditiv nr. ......, datată     (Numele şi adresa .........., emisă de către ........, în      Furnizorului) suma de ...... Y, în favoarea .........,                                        referitor la Proiectul ..........,                                        conform Acordului de împrumut nr. .....Subsemnatul, reprezentând (Împrumutatul), emit prin prezentul document o Declaraţie de îndeplinire pentru a autoriza pe ...... să primească suma de ....Y (.... Yeni) de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA în conformitate cu Termenii de plată stipulaţi în Contractul nr. ...., datat ....., dintre ..... şi ..... .(Împrumutatul)(Semnătura autorizată)Instrucţiuni speciale:──────────────────────Detaliile îndeplinirii efective vor fi declarate în anexa.Formularul OECF-LOCData:Angajament nr.Domnilor:SCRISOARE DE ANGAJAMENTReferinţa: Acreditiv nr.în suma deîn favoareaPrin prezentul document ne angajăm irevocabil să vă rambursăm o sumă sau sume ce nu depăşesc .......... contra Cererii de rambursare însoţită de o copie a cecurilor trase de către beneficiar, în termen de cincisprezece zile de la primirea Cererii.Această Scrisoare de angajament va expira la data de .............. .Se înţelege faptul că rambursarea ca urmare a acestei Scrisori de angajament, nu vom fi în nici un caz obligaţi sau responsabili pentru actele sau omisiunile băncii emitente, băncii negociatoare, beneficiarului şi/sau altor părţi interesate în acreditivul menţionat în legătură cu emisiunea, negocierea, plata acesteia sau orice probleme legate de aceasta.Al dumneavoastră,Formularul OECF-RFD (1)Cerere de tragere (1)Data:Ref. nr.Către: FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEATokyo, JaponiaÎn atenţia: InspectoruluiRef: Împrumutul nr. .... Ţara:Scrisoarea de angajament nr.Acreditivul nr.Domnilor:Am primit documentele referitoare la furnizarea de ........(cantitatea şi descrierea bunurilor şi serviciilor în conformitate cu L/C)........... şi le-am găsit în ordine şi în conformitate cu termenii amintitului acreditiv.Ca urmare a Scrisorii de angajament menţionate mai sus, prin prezentul document solicităm disponibilizarea din sumele Împrumutului: a) Suma disponibilizării: ................... Y(adică .... . yeni) b) Data disponibilizării:Al dumneavoastră(Numele Băncii Japoneze)(Semnătura autorizată)Formularul OECF-RFD (2)Cerere de tragere (2)Data:Ref. nr.Către: FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEATokyo, JaponiaÎn atenţia: InspectoruluiRef: Împrumutul nr. .... Ţara:Scrisoarea de angajament nr.Acreditiv nr.Domnilor:Am primit documentele referitoare la furnizarea de ........(cantitatea şi descrierea bunurilor şi serviciilor în conformitate cu L/C)....... şi le-am găsit în ordine şi în conformitate cu termenii amintitului acreditiv.Ca urmare a Scrisorii de angajament menţionate mai sus, prin prezentul document solicităm disponibilizarea din sumele Împrumutului: a) Suma disponibilizării: ................... Y(adică .... . yeni) b) Suma cecului(plătibil conform Scrisorii de credit amintite): c) Curs valutar: d) Data disponibilizării:Al dumneavoastră(Numele Băncii Japoneze)(Semnătura autorizată)  +  Anexa 6PROCEDURA DE RAMBURSAREPROCEDURA DE RAMBURSARE datată septembrie, 1988 se va aplica mutatis mutandis în cazul disponibilizărilor de sume pentru efectuarea plăţilor către Furnizor(i), cu următoarele prevederi suplimentare:1. Banca din Tokyo autorizată pentru efectuarea operaţiunilor valutare, ori de câte ori este menţionată în această Anexa, inclusiv în PROCEDURA DE RAMBURSARE, va fi Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd., Tokyo.2. Banca Împrumutatului autorizată pentru efectuarea operaţiunilor valutare menţionată în PROCEDURA DE RAMBURSARE, va fi Banca Comercială Română.3. Documentele aferente care evidenţiază fiecare plată şi utilizarea acesteia, menţionate la punctul 1. (b) al PROCEDURII DE RAMBURSARE, vor fi după cum urmează:(a) Pentru plăţile efectuate către furnizori pentru expedierea/transportul bunurilor -(i) scrisoare de conosament sau alte documente care evidenţiază expedierea/transportul bunurilor listate în factură;(ii) cambie sau alte documente care evidenţiază data şi suma plătită către furnizor; o chitanţă din partea furnizorului care să arate data şi suma plătită va fi suficientă.(b) Pentru plăţile efectuate către furnizori anterior expedierii/transportului bunurilor -cambia sau alte documente similare care evidenţiază data şi suma plăţii efectuate către furnizor; o chitanţă din partea furnizorului care să arate data şi suma plătită va fi suficientă.(c) Pentru plăţile privind serviciile consultanţilor -(i) cererea depusă de către consultanţi, care să indice detaliat, serviciile prestate, perioada aferentă, şi suma care urmează să le fie plătită;(ii) cecul bancar anulat, proiectul de cerere sau alte documente similare care să evidenţieze data şi suma plătită consultanţilor; o chitanţa din partea consultanţilor care să indice data şi suma plătită va fi suficientă.(d) Pentru plăţile efectuate pentru alte servicii prestate -(i) documentul, cererea sau factura care specifică natura serviciilor prestate şi sumele percepute pentru acestea;(ii) cecul bancar anulat, proiectul cererii sau alte documente similare care evidenţiază data şi suma plăţii efectuate; o chitanţă care să indice data şi suma plăţii va fi suficientă.În cazul serviciilor aferente importului de bunuri (de ex. cheltuieli de transport, asigurare) informaţii adecvate vor fi transmise, pentru a permite Fondului să stabilească corelaţia între acestea şi bunul specific la care se referă şi al cărui cost a fost sau urmează să fie finanţat de către Fond.(e) Pentru plăţile privind contractele pentru lucrări civile -(i) documentul, cererea sau factura contractantului, cu detalii suficiente, care să arate lucrarea efectuată de către contractant şi suma pretinsă pentru acestea;(ii) un certificat care să ateste faptul că lucrarea efectuată de către contractant este satisfăcătoare şi în conformitate cu termenii contractului; un astfel de certificat va fi semnat de către Agenţia executantă.(iii) cecul bancar anulat sau un document similar care să evidenţieze data şi suma plăţii efectuate de către contractant; o chitanţă din partea contractantului care să indice data şi suma plăţii va fi suficientă.4. (a) Împrumutatul va plăti Fondului o sumă exprimată în yeni japonezi egală cu o zecime de procent (0,1%) din suma trasă de către Împrumutat, sub formă de comision de serviciu la data efectuării tragerii. Tragerea efectuată de către Fond în cadrul acestei proceduri se va realiza în urma primirii de către Fond a chitanţei privind plata comisionului de serviciu de către Împrumutat.(b) O sumă egală cu acest comision de serviciu va fi acoperită din suma Împrumutului, şi Fondul va plăti imediat această sumă către sine sub formă de comision de serviciu la data efectuării tragerii de către Împrumutat. Această disponibilizare din suma Împrumutului va constitui o obligaţie validă din punct de vedere legal a Împrumutatului conform termenilor şi condiţiilor Acordului de Împrumut.5. Suma care apare pe Cererea de Rambursare se va exprima în yeni japonezi.6. Formularul OECF-SSP aici alăturat va fi înlocuit cu Formularul OECF-SSF alăturat la PROCEDURA DE RAMBURSARE.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE (FORMULAR OECF-SSP) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data: ││ Seria ││ nr. │├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│Tran-│ Cum-│ Fur-│ Na-│ Des-│ Ca-│ Ori-│ Suma│ Da-│ Suma│ Na-│ Me-│ Suma│ Ra- ││zac- │pără-│ ni- │ţio-│crie-│ te-│ gi- │ │ ta │ │ tu-│ to-│ │ ta ││ţia │to- │ zo- │na- │rea │ go │ nea │ con-│ │plă- │ ra │ da │ afe-│ ││ │rul │ rul │li- │ │ ria│ │trac-│plă-│tită │ │ │ ren-│ ram-││ │ │ │ta- │bunu-│ │ │tată │ţii │ │plă-│ de │ tă │ bur-││ │ │ │tea │ri- │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ să- ││ │ │ │ │lor │ │ │ │ │ │ │ a- │ fi- │ rii ││ │ │ │Fur-│ │ │ │ │ │ │ │chi-│ nan-│ ││ │ │ │ni- │ şi/ │ │ │ │ │ │ │ zi-│ ţă- │ ││ │ │ │zor │ sau │ │ │ │ │ │ │ţie │ rii │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ser-│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ vi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ cii-│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤│Subsemnatul certific faptul că Furnizorul(i) şi bunurile şi/sau serviciile ││menţionate mai sus sunt eligibile în cadrul Acordului de Împrumut │├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤│Nota pentru 4. Naţionalitatea Furnizorului: Ţara în care Furnizorul este ││înregistrat. │├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤│Nota pentru 6. Categoria: Categoria descrisă în Secţiunea 1 a Anexei 2 │├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤│Nota pentru 10. 13.: Suma plăţii: dacă nu se exprimă în yeni japonezi, stabi-││liţi ambele sume în moneda în care s-a efectuat plata către Furnizor, şi ││sumele aferente transformate calculate în conformitate cu pct. 3. al ││PROCEDURII DE RAMBURSARE │├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤│Nota pentru 11. Natura plăţii: plată iniţială, plată în rate sau plată la ││final, etc. │├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤│Nota pentru 12. Metoda de achiziţie: Stabiliţi motivele în cazul alegerii ││altei metode decât licitaţiile internaţionale competitive │├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤│Nota pentru 14. Rata tragerii: Rata Sumei Finanţate din Suma de Plată ││exprimată în moneda în care s-a făcut plata către Furnizor │├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤│ Semnătura Autorizată │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘PROCEDURA DE RAMBURSARE1. Această procedură trebuie urmată în cazul în care au fost deja efectuate cheltuieli eligibile pentru finanţarea de către Fond. Împrumutatul va solicita Fondului să ramburseze o sumă ce nu depăşeşte suma plătită efectiv de către cumpărător, trimiţând Fondului o Cerere de Rambursare în concordanţă cu Formularul ataşat OECF-RFR. În principiu, fiecare Cerere va fi însoţită de următoarele documente:(a) Lista cu plăţile efectuate, conform formularului OECF-SSP(b) Documente însoţitoare care evidenţiază fiecare plată şi utilizarea ei, aa cum sunt stipulate în Acordul de Împrumut.2. Atunci când Fondul constată că Cererea de rambursare este îndreptăţită şi în conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut, Fondul, după primirea de la Împrumutat a unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmează să fie rambursată ca şi comision de serviciu, va efectua rambursarea în yeni japonezi. Rambursarea va fi făcută în 15 zile lucrătoare de la data primirii Cererii prin plata în contul nerezident în yeni al Împrumutatului, care va fi deschis în avans la o bancă autorizată să efectueze schimb valutar din Tokyo, aşa cum va fi prevăzut în Acordul de Împrumut, în conformitate cu legile şi reglementările japoneze din acest domeniu.3. Atunci când valuta utilizată în efectuarea plăţii către furnizor nu este yenul japonez, suma declarată în Cererea de Rambursare va fi exprimată fie în yeni japonezi convertiţi la cursul la cumpărare T/T cotat de către o bancă autorizată să efectueze schimb valutar pe teritoriul Împrumutatului, aşa cum se menţionează în Acordul de Împrumut, la data imediat precedentă zilei în care a fost făcută Cererea de Rambursare, fie în altă valută decât yenul japonez. În primul caz, suma plătită în valută şi cursul valutar utilizat la convertirea în yeni japonezi vor fi cuprinse în Lista plăţilor efectuate, prezentate în formularul OECF-SSP. În al doilea caz, valuta care poate fi utilizată pentru Cerere va fi stipulată în Acordul de Împrumut şi suma rambursării în yeni japonezi va fi calculată la cursul de schimb T/T la vânzare cotat la o bancă autorizată să efectueze schimb valutar din Tokyo, cu două zile lucrătoare înaintea zilei când se face rambursarea.Formularul: OECF-RFRCerere de RambursareData:Acordul de Împrumut nr.:Nr. de serie:Către: Fondul de Cooperare Economică InternaţionalăTokyo, JaponiaDestinatar: Director Executiv, Departamentul de ÎmprumuturiDomnilor:1. Ca urmare a Acordului de Împrumut nr. ... din data de ... încheiat între Fondul de Cooperare Economică Internaţională (denumit în continuare "Fondul") şi Împrumutat, subsemnatul solicit prin prezenta rambursarea, în conformitate cu Acordul de Împrumut menţionat, a unei sume de .... (adică ...) în vederea rambursării cheltuielilor descrise în Lista plăţilor anexată.2. Subsemnatul nu a mai cerut înainte de aceasta rambursarea vreunei sume din Împrumut în scopul rambursării sau efectuării cheltuielilor descrise în Lista anexată. Subsemnatul nu a obţinut şi nu va obţine fonduri în acest scop din tragerile din alt împrumut, credit sau ajutor nerambursabil disponibil subsemnatului cu excepţia împrumuturilor sau creditelor pe termen scurt, dacă există, încheiate înainte de rambursarea cerută aici şi care urmează a fi rambursate pro-tanto din fondurile rambursate în conformitate cu această cerere, iar orice comisioane sau dobânzi plătite sau plătibile în conformitate cu un asemenea credit pe termen scurt nu sunt incluse în suma cerută aici a fi rambursată.3. Subsemnatul certific faptul că: a) cheltuielile, considerate aici ca rambursabile, au fost făcute pentru scopuri specificate în Acordul de Împrumut; b) bunurile şi serviciile cumpărate, pentru care au fost efectuate aceste cheltuieli, au fost achiziţionate în concordanţă cu procedurile de achiziţie aplicabile convenite cu Fondul ca urmare a Acordului de Împrumut menţionat şi costurile şi termenii respectivei achiziţii sunt rezonabile; c) bunurile şi serviciile menţionate sunt sau vor fi furnizate de către furnizorul (furnizorii) specificat în Lista (Listele) anexată şi sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) ţara (ţările) sursa eligibilă pentru împrumutul de la Fond.4. Vă rugăm să rambursaţi suma solicitată prin această cerere prin plata în contul nerezident în yeni ... (contul Împrumutatului) la ... (numele şi adresa băncii autorizate să efectueze schimb valutar din Tokyo).5. Această cerere este formată din ... (numărul) de pagini şi ... (numărul) liste numerotate şi semnate, cu documentele însoţitoare).Al dumneavoastră,.....................(numele Împrumutatului)........................(semnătura autorizată)Formular OECF-SSPLista plăţilor efectuateData:Nr. seriei:┌──────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬─────┬─────┬────┬─────┬───────┬────────┐│ 1. │ 2. │ 3. │ 4.* │ 5.** │ 6. │ 7. │ 8.│9.***│10.****│11.*****││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Tran- │ Cum-│ Fur- │ Naţio- │ Descri- │Ori- │ Su- │ Da-│ Su- │ Na- │ Meto- ││zac- │ pă- │ ni- │ nalita-│ erea │gi- │ ma │ ta │ ma │ tu- │ da ││ţia │ ră- │ zor │ tea │ │ne │ │ │ │ ra │ ││ │ tor │ │ │ bunuri- │ │ con-│plă-│ plă-│ │ de ││ │ │ │ furni- │ lor │ │trac-│ ţii│ ţii │ plă- │ ││ │ │ │ zoru- │ │ │tului│ │ │ ţii │ a- ││ │ │ │ lui │ şi/sau │ │ │ │ │ │ chi- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ zi- ││ │ │ │ │ servi- │ │ │ │ │ │ ţie ││ │ │ │ │ ciilor │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴─────┴─────┴────┴─────┴───────┴────────┘ Notă

  ──────────

  Subsemnatul certifică faptul că furnizorul (furnizorii) şi bunurile şi/sau serviciile declarate mai sus sunt eligibile conform Acordului de Împrumut.

  * Nota pentru 4. Naţionalitatea furnizorului: ţara în care furnizorul este înregistrat

  ** Nota pentru 5. Descrierea bunurilor şi/sau serviciilor: în cazul creditului comercial, utilizaţi Codul SITC (Rev. 2).

  *** Nota pentru 9. Suma plăţii: dacă nu este exprimată în yeni japonezi, declaraţi atât suma exprimată în valuta în care a fost făcută plata către furnizor şi suma convenită calculată în conformitate cu punctul 3. al Procedurii de rambursare, cât şi cursul de schimb.

  **** Nota pentru 10. Natura plăţii: plată pe loc, plată în rate sau plată în final etc.

  ***** Nota pentru 11. Metoda de achiziţii: declaraţi motivele dacă alegeţi altă metodă decât licitaţia concurenţială internaţională.

  ──────────
  ...................Semnătura autorizată
   +  Anexa 7PROCEDURA DE TRANSFERProcedura de Transfer stabilită în prezentul document va fi aplicată în cazul tragerilor pentru plăţi ce urmează a fi făcute către un Furnizor(i) din România şi dintr-o Ţară(i) sursă(e) eligibilă(e) alta(altele) decât România cu privire la porţiunea din contract exprimată în moneda României.Banca autorizată pentru schimb valutar în Tokyo, oriunde este menţionată în această Anexă, va fi The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo (denumită în continuare "Banca care efectuează plata").Banca autorizată pentru schimb valutar de pe teritoriul Împrumutatului menţionată în această Anexă va fi Banca Naţională a României (denumită în continuare "Banca Naţională").1. Cererea de tragere (1) Când Împrumutatul primeşte Cereri de plată de la Furnizor prin intermediul Agenţiei Executoare (ca în formularul CFP anexat la prezentul document), Împrumutatul va solicita Fondului să facă o disponibilizare într-o sumă ce nu depăşeşte suma efectiv cerută de către Furnizor prin trimiterea către Fond a Cererii de tragere în conformitate cu Formularul TRF anexat la prezentul document. Fiecare Cerere de tragere va fi semnată de către Împrumutat şi va fi însoţită de următoarele documente:(a) Lista plăţilor ca în Formularul TRF-SSP anexat la prezentul document(b) O copie a instrucţiunilor de transfer trimise Băncii Naţionale ca în Formularul OECF-T1 anexat(c) Cereri de plată care evidenţiază suma ce urmează a fi plătită Furnizorului (Furnizorilor), ca în Formularul CFP(d) Următoarele documente ajutătoare care evidenţiază fiecare plată şi utilizarea acesteia:(i) Pentru plata furnizorilor pentru expedierea/transportul bunurilor şi/sau serviciilor - scrisoare de conosament sau alte documente care evidenţiază expedierea/transportul bunurilor listate în factură;(ii) Pentru plata serviciilor de consultanţă - cererea consultanţilor care indică, cu suficiente detalii, serviciul prestat, perioada prestării şi suma de plată către aceştia;(iii) Pentru plăţile efectuate conform contractelor pentru lucrări civile -● cererea sau factura contractantului care arata, cu suficiente detalii, lucrarea făcută de către contractant şi suma solicitată pentru aceasta;● un certificat care să ateste ca lucrarea efectuată de către contractant este satisfăcătoare şi în concordanta cu termenii contractului relevant. Un astfel de certificat va fi semnat de către inginerul şef sau ofiţerul de proiect al Agenţiei Executoare numit pentru Proiect. (2) Suma declarată în Cererea de tragere va fi declarată în yeni japonezi, convertiţi la cursul la cumpărare T/T cotat de către Banca Naţională la data imediat precedentă zilei în care este făcută Cererea de tragere. Suma ce va fi plătită în moneda şi la cursul valutar utilizat pentru conversia yenilor japonezi va fi descrisă în Lista plăţilor ca în Formularul TRF-SSP împreună cu dovada unui astfel de curs valutar. (3) Atunci când Împrumutatul trimite Fondului o Cerere de tragere, Împrumutatul va trimite Băncii Naţionale Instrucţiunile de transfer (ca în Formularul OECF-T1) însoţite de copia Cererii de tragere şi Cererile de plată.2. Tragerea (1) Când Fondul consideră Cererea de tragere în ordine şi în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut, Fondul, după primirea unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmează a fi trasă, ca şi comision de serviciu plătit de către Împrumutat, va efectua disponibilizarea în yeni japonezi. Disponibilizarea va fi efectuată în cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data primirii Cererii prin plata în contul nerezident în yeni al Băncii Naţionale, care va fi deschis în avans la Banca care efectuează plata, în conformitate cu legile şi regulamentele relevante japoneze. (2) O sumă egală cu un astfel de comision de serviciu va fi finanţată din sumele Împrumutului şi Fondul îşi va plăti imediat o astfel de sumă ca şi comision de serviciu la data disponibilizării făcute către Împrumutat. O astfel de disponibilizare din sumele Împrumutului va constitui o obligaţie validă şi fermă pentru Împrumutat în conformitate cu termenii şi condiţiile Acordului de împrumut.3. Plata către Furnizor.După ce sumele din Împrumut disponibilizate de către Fond au fost creditate în contul nerezident în yeni al Băncii Naţionale menţionat la punctul 2 de mai sus şi Banca Naţională primeşte confirmarea telegrafică de la Banca care efectuează plata, Banca Naţională va schimba imediat suma creditată în moneda României şi va transfera suma efectiv solicitată de către Furnizor prin Cererea de plată în contul corespondent al Furnizorului la Banca Furnizorului, în conformitate cu Instrucţiunile de transfer.4. Delegarea de autoritate (1) Împrumutatul desemnează prin prezentul document Banca Naţională ca agent al său în scopul întreprinderii oricărei acţiuni sau încheierii oricărui acord solicitat sau permis în conformitate cu această Procedură de transfer. (2) Orice acţiune întreprinsă sau acord încheiat de către Banca Naţională ca urmare a autorităţii conferite Băncii Naţionale va fi complet obligatorie pentru Împrumutat şi va avea aceeaşi forţă şi efect ca şi când ar fi fost întreprinsă de către Împrumutat. (3) Autoritatea conferită Băncii Naţionale poate fi revocată sau modificată printr-un acord între Împrumutat şi Fond.5. AranjamentÎmprumutatul va face demersurile necesare pentru ca Banca Naţională să încheie aranjamentul necesar cu Banca care efectuează plata, aranjament care să conţină următoarele, în conformitate cu autorizaţia conferită Băncii Naţionale stabilită la 4. de mai sus:(a) Utilizarea contului nerezident în yeni al Băncii Naţionale deschis la Banca care efectuează plata pentru disponibilizările făcute conform Procedurii de transfer.(b) Faptul că imediat după ce disponibilizarea efectuată de către Fond a fost creditată în contul nerezident în yeni al Băncii Naţionale menţionat la punctul 2. de mai sus, Banca care efectuează plata va confirma telegrafic Băncii Naţionale acordarea disponibilizării de către Fond.6. Fondul nu va fi responsabil pentru nici o pierdere suferită de către Împrumutat şi/sau Furnizor(i) datorită oricărei diferenţe între cursul valutar ce vor fi utilizate pentru conversia yenilor japonezi în moneda utilizată pentru plata efectivă către Furnizor(i) la data transferului şi cursul valutar ce va fi utilizat pentru conversia monedei utilizate pentru plata efectivă către Furnizor(i) în yeni japonezi la data tragerii.(Formular CFP)Cerere de platăData:Împrumutul nr.: ROM-P1Destinatar: Numele şi adresa ÎmprumutatuluiPrin prezentul document va prezentăm Cererea de plată pentru executarea lucrării, cu următorul conţinut:1. Contract nr. şi data:2. Notificare privind Contractul nr. şi data (dacă exista):3. Descrierea bunurilor şi serviciilor realizate:4. Suma solicitată:5. Suma cumulată deja plătită:6. Suma totală (4.+5.):Va rugăm să plătiţi suma solicitată la punctul 4. de mai sus în contul nostru, detaliat după cum urmează:(i) Numărul contului(ii) Numele băncii(iii) Adresa completă a băncii(iv) Adresa telegrafică(Numele Furnizorului)(semnătura)(Formular TRF)Cerere de tragereData:Împrumutul nr.: ROM-P1Seria cererii nr.:Destinatar: FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEATokyo, JaponiaÎn atenţia: Director executiv, Departamentul Operaţional IIIDoamnelor şi domnilor:1. Ca urmare a Acordului de împrumut nr. ROM-P1 datat 27 februarie 1998 încheiat între FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA (denumit în continuare "Fondul") şi România, subsemnatul solicită prin prezentul document disponibilizarea conform Acordului de împrumut menţionat a sumei de .... yeni japonezi (adică ... JYP) pentru plata cheltuielilor descrise în Lista anexată la prezentul document.2. Subsemnatul nu a mai solicitat anterior disponibilizarea nici unei sume din Împrumut în scopul efectuării cheltuielilor descrise în Lista.Subsemnatul nu a obţinut şi nu va obţine fonduri în acest scop din sumele unui alt împrumut, credit sau împrumut nerambursabil aflat la dispoziţia subsemnatului.3. Subsemnatul certifică faptul că:(a) cheltuielile descrise în Lista vor fi efectuate pentru scopurile specificate în Acordul de împrumut;(b) bunurile şi serviciile pentru care se efectuează aceste cheltuieli au fost achiziţionate în conformitate cu procedurile de achiziţie aplicabile convenite cu Fondul ca urmare a menţionatului Acord de împrumut şi costul şi termenii de achiziţie a acestora sunt rezonabile;(c) bunurile şi serviciile menţionate sunt sau vor fi furnizate de către Furnizorul (Furnizorii) specificaţi în Lista anexată şi sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) Ţara(i) sursa(e) eligibilă(e) pentru împrumuturile Fondului.4. Vă rugăm să disponibilizaţi suma solicitată prin prezentul document prin plata în contul nerezident în yeni al Băncii Naţionale a României deschis la Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo.5. Această cerere constă în pagini şi liste şi numerotate.Al dumneavoastră,Pentru: (Împrumutat)(semnătura autorizată)(Formular OECF-T1)Instrucţiuni de transferData:Împrumutul nr.: ROM-P1Seria nr.:Destinatar: Banca Naţională a RomânieiDupă primirea tragerii de la Fond ca urmare a Cererii noastre de tragere nr. ..... datată ....., prin prezentul document solicităm schimbarea sumei trase în moneda României şi transferarea sumei efectiv solicitată de către Furnizor în contul respectivului Furnizor deschis la Banca Furnizorului după cum se specifică în Cererea de plată nr. ...... datată ..... .(Numele şi adresa Împrumutatului)(semnătura)anexat Cerere de tragereCerere de plată(Formular TRF-SSP)Lista plăţilorData:Seria nr:┌─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐│ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │ 5. │ 6. │7. │ 8. │ 9. │10. │11. │12. │ 13.│ 14.│ 15.││Tran-│Nr. │Cum-│Fur- │Naţi-│Des- │Ca- │ O- │Su- │ C │Su- │Na- │Me- │ Su-│ Ra-││zac- │ │pă- │ni- │ona- │cri- │te- │ ri-│ma │ u │ma │tu- │to- │ ma │ ta ││ţia │de │ră- │zor │lita-│erea │go- │ gi-│ │ r │ │ra │da │ │ ││ │ │tor │ │tea │ │ria │nea │Con-│ s │plă-│ │ │ce- │ de ││ │re- │ │ │ │bunu-│ │ │trac│ u │ţii │plă-│de │ru- │ ││ │fe- │ │ │Fur- │rilor│ 2* │ │tu- │ l │ *3)│ţii │ │tă │dis-││ │rin-│ │ │nizo-│ │ │ │lui │ │ │ │a- │ │po- ││ │ţă │ │ │ru- │şi/ │ │ │ │va- │ │ │chi-│pen-│ni- ││ │ │ │ │lui │sau │ │ │ │lu- │ │ │zi- │tru │bi- ││ │al │ │ │ *1) │ │ │ │ │tar │ │ │ţie │ │li- ││ │ │ │ │ │ser- │ │ │ │ │ │ │ *5)│fi- │za- ││ │OECF│ │ │ │vi- │ │ │ │ │ │ │ │nan-│re ││ │ │ │ │ │cii- │ │ │ │ │ │ │ │ţa- │ ││ │ │ │ │ │lor │ │ │ │ │ │ │ │re │ *6)│├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤│ Subsemnatul certifică faptul că Furnizorul (Furnizorii) bunuri şi/sau servi- ││ ciile declarate mai sus eligibile conform Acordului de Împrumut. │├─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤│*1) Nota pentru 4. Naţionalitatea Furnizorului: Ţara în care Furnizorul este ││ înregistrat şi îşi are sediul principal. ││*2) Nota pentru 6. Categoria: Categoria descrisă în Secţiunea 1. a Anexei 2. ││*3) Nota pentru 10. 13 Suma de plată: dacă nu este exprimată în yeni japonezi││ declaraţi atât suma în moneda în care s-a făcut plata şi suma (sumele) ││ calculate în conformitate cu 1.(2) a Anexei 7, Procedura de Transfer, ca şi ││ cursul (cursurile) valutar(e). ││*4) Nota pentru 11. Metoda de plată: Plată cash, plată în tranşe sau plată ││ la final etc. ││*5) Nota pentru 12. Metoda de achiziţie: Declaraţi motivele pentru alegerea ││ altei metode decât licitaţia internaţională competitivă. ││*6) Nota pentru 14. Rata de tragere: Raportul între suma cerută pentru finan- ││ ţare şi suma plăţii în moneda în care a fost făcută plata către Furnizor. │├─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬─────────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pentru: │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴────┴────┤│ Semnătura Autorizată │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------