ORDIN nr. 8 din 10 ianuarie 2014pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificație pe teritoriul României
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2014  Având în vedere prevederile art. 8, 18 și ale art. 20 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificație pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 16 decembrie 2013, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin următorii termeni se definesc astfel:a) pâine este produsul de panificație preparat dintr-un aluat obținut din diferite sortimente de făina, utilizate în amestec ori singure, cu sau fără alte ingrediente, frământat cu apă, afânat prin fermentația drojdiei și precopt/copt, inclusiv în stare congelată, dar la care nu s-au adăugat miere, ouă, brânză sau fructe, care are un conținut de zahăr în substanța uscată de maximum 5% din greutate și grăsimi în substanța uscată de maximum 5% din greutate și care prezintă cantitatea netă de minimum 300 de grame, creșterea acesteia fiind permisă numai din 100 în 100 de grame;b) specialități de panificație sunt cornurile, chiflele, batoanele, covrigii, minibaghetele, franzeluțele și împletiturile, care se încadrează în grupa produselor de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071, care au compoziția pâinii, astfel cum este definită la lit. a) și care prezintă cantitatea netă de maximum 150 de grame;c) aditivi alimentari, auxiliari tehnologici - conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari;d) enzimă alimentară - este definită conform art. 3 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 258/97 .2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Produsele de panificație ambalate trebuie să prezinte prin etichetare următoarele elemente pentru asigurarea informării corecte, complete și precise a consumatorilor:– denumirea sub care se vinde produsul;– lista cuprinzând ingredientele;– cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente conform prevederilor art. 8 din Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare;– cantitatea netă;– data durabilității minimale;– condițiile de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită indicații speciale;– denumirea sau denumirea comercială și sediul producătorului ori ale ambalatorului sau ale distribuitorului înregistrat în Uniunea Europeană;– locul de origine sau de proveniență, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau la proveniența reală a produsului;– instrucțiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare;– o mențiune care să permită indicarea lotului; se exceptează cazul în care data durabilității minimale este indicată prin menționarea clară și necodificată cel puțin a zilei și lunii, în această ordine;– ingredientele cu efecte alergene cuprinse în anexa nr. 1f) la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare.3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Pentru produsele de panificație neambalate sunt acceptate scăderi ale cantității nete datorate pierderii de umiditate, pe durata de valabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) În cazul produselor de panificație provenite din aluaturi precoapte, congelate sau semicongelate, precum și al produselor provenite din țări membre ale UE sunt acceptate scăderi ale cantității nete datorate pierderii de umiditate stabilite și valabile legal în acele țări, sarcina probei revenind operatorilor economici care comercializează produsele.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) pâinea cu o cantitate netă mai mare de 1.000 de grame, care se cântărește la locul de vânzare și care se poate vinde porționată, produsele cu destinație specială, ambalate și avizate conform legislației speciale în vigoare, precum și produsele cu destinație religioasă.4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Produsele de panificație se comercializează în unități autorizate pentru comercializarea produselor alimentare, cu respectarea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de legislația în vigoare. În cazul magazinelor generale, produsele de panificație se comercializează în zone special amenajate astfel încât să nu între în contact cu alte produse.5. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la aceeași dată cu data intrării în vigoare a Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificație pe teritoriul României.
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Bogdan Cristian Nica
  București, 10 ianuarie 2014.Nr. 8.  +  Anexa(Anexa la Ordinul nr. 392/2013)Scăderi ale cantității nete pentru pâinedatorate pierderii de umiditate pe duratade valabilitate
  Nr. crt.  1. 2. 3. 4. 5. Cantitatea netă a pâinii (g)  300 400 500-1.000 > 1.000 Specialități Scădere a cantității pentru 24 de ore - maximum (%) - 8 6 4 < 4 8
  -------