ORDIN nr. 17 din 10 ianuarie 2014privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 şi art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Capitolul I "Înregistrarea datoriei publice" se completează după cum urmează: a) La punctul 4 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi cele în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit."; b) La punctul 8 se introduc două noi subpuncte, cu următorul cuprins:"8.2. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.8.3. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit."2. La capitolul II "Modalitatea de raportare a datoriei publice", la punctul 9 se introduc două noi subpuncte, cu următorul cuprins:"9.2. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice Formularul 1 "Mihail Kogălniceanu" - "Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de...", agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 "Mihail Kogălniceanu" - "Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ...........", cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit. Formularul 3 "Mihail Kogălniceanu" - "Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de ..........." se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 4 "Mihail Kogălniceanu" - "Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ....". Formularul 5 "Mihail Kogălniceanu" - "Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de ...." se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor de garanţii, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularul 6 "Mihail Kogălniceanu" - "Situaţia executării garanţiilor de stat la data de ...." se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 10. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.9.3. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice Formularul 1 "Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de...", agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 "Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de....", cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit. Formularul 3 "Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de..." se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 4 "Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de.....". Formularul 5 "Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de...." se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor de garanţii, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularul 6 "Situaţia executării garanţiilor de stat la data de...." se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 11. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea."3. La capitolul III "Structura Contului general al datoriei publice", punctele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"3. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se întocmeşte în structura prevăzută în anexa nr. 4 şi cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare şi instrumentele de cash management, precum şi finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, cu garanţia statului sau în baza scrisorilor de confort. Finanţările rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se raportează în cadrul Contului general al datoriei publice guvernamentale directe.Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se raportează în următoarea structură:A. Certificate de trezorerie, din care:1. în valută tranzacţiei;2. total: în euroîn leiB. Obligaţiuni de stat emise pe piaţa internă şi externă, din care:1. în valută tranzacţiei;2. total: în euroîn leiC. Împrumuturi de la instituţii financiare româneşti sau străine, din care:1. în valută tranzacţiei;2. total: în euroîn leiD. Împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organisme financiare internaţionale, din care:1. în valută tranzacţiei;2. total: în euroîn leiE. Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre], din care:1. în valută tranzacţiei;2. total: în euroîn leiF. Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statuluitotal: în euroîn leiG. Instrumente structurate, din care:1. în valută tranzacţiei;2. total: în euroîn leiH. Leasing financiar, din care:1. în valută tranzacţiei;2. total: în euroîn leiI. Instrumente de cash managementtotal: în euroîn leiJ. Plasamente private, din care:1. în valută tranzacţiei;2. total: în euroîn leiK. Total în valutele tranzacţiilorL. Total: în euroîn lei.Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completează astfel:- coloana 1 se completează cu denumirea finanţărilor rambursabile în cadrul fiecărei grupe, a actelor normative de aprobare, destinaţia finanţărilor rambursabile, numărul de referinţă al finanţării rambursabile (codul de identificare alocat de banca creditoare), precum şi cu denumirea creditorului. Finanţările rambursabile se înscriu în ordinea cronologică din cadrul grupelor prevăzute în anexa nr. 4;- în coloana 2 se înscrie perioada pentru care a fost contractată finanţarea;- în coloana 3 se înscrie valuta de contract;- în coloana 4 se înscrie valoarea contractată a finanţării rambursabile în valută de contract, cu excepţia împrumuturilor din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi a finanţărilor rambursabile rambursate integral în anul de raportare, iar în coloana 5 valoarea contractată reevaluată în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;- în coloana 6 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacţiile;- în coloana 7 se înscrie soldul înregistrat la începutul anului în valută tranzacţiei. Aceste date corespund cu soldul finanţărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;- în coloana 8 se înscrie soldul finanţărilor înregistrat la începutul anului, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului anterior celui de raportare.Aceste date corespund cu soldul finanţărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;- coloanele 9 şi 10 cuprind tragerile efectuate în cursul exerciţiului financiar respectiv, în cadrul finanţărilor rambursabile contractate de stat, precum şi rambursările/refinanţările efectuate în cursul anului pentru care se raportează execuţia. Pentru împrumuturile din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului se va trece doar creşterea/scăderea netă a soldului acestor împrumuturi;- coloana 11 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, în valută tranzacţiei, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus trageri (coloana 9) şi rambursările aferente (coloana 10);- coloana 12 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;- total în valutele tranzacţiilor se completează astfel:- în coloanele 4, 7, 9, 10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat diferenţiat pe valuta tranzacţiilor, şi anume: dolar S.U.A., JPY, euro, lei etc.;- în coloanele 5, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;- total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 4, 7, 9, 10 şi 11 în euro, iar la coloanele 5, 8, 9, 10 şi 12 în lei, astfel:- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 4, 7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;- totalul în lei pentru coloanele 5, 8 şi 12 se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 9 şi 10 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României.4. Situaţia garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale cu garanţia statului până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare. Finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat se raportează în Situaţia garanţiilor guvernamentale.Situaţia garanţiilor guvernamentale se întocmeşte în structura prezentată în anexa nr. 5 şi cuprinde:I. Garanţiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale se raportează pe următoarea structură pentru fiecare act normativ în parte: a) garanţii emise în lei; b) garanţii emise în valută; c) echivalent în lei;iar total general pentru toate legile speciale, astfel: a) garanţii emise în lei; b) garanţii emise în valută; c) echivalent în euro şi în lei.Modalitatea de completare a acestei anexe este următoarea:- coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanţiile;- coloana 2 se completează cu soldul la începutul anului aferent garanţiilor emise în lei şi în valută, precum şi cu echivalentul în lei al acestora;- coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor acordate de stat în cursul anului de raportare;- coloana 4 se completează cu ieşirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanţiilor emise în lei şi în valută, astfel:În cazul garanţiilor emise în baza legilor speciale coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5 şi 7.În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental "Prima casă", respectiv în cazul programelor "Reabilitare termică" şi "Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României", coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8.În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 7;- coloana 5 se completează cu valoarea garanţiilor emise în baza legilor speciale stinse prin anulare ca urmare a comunicărilor primite de la bănci în cursul anului de raportare.În cazul garanţiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM coloana 5 se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor aferente garanţiilor emise de către FNGCIMM, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată în cursul anului de raportare.- coloana 6 se completează cu valoarea rambursărilor de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în cursul anului de raportare;- coloana 7 se completează cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanţie emise de Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM care au fost supuse executării în cursul anului de raportare;- coloana 8 se completează cu sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice în lei sau echivalent în lei, în cursul anului de raportare, astfel:În cazul executării scrisorilor de garanţie emise în baza legilor speciale se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar istoric sau la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental "Prima casă", respectiv în cazul programelor guvernamentale "Reabilitare termică" şi "Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României" se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice.- coloana 9 cuprinde soldul garanţiilor la finele anului de raportare, emise în lei şi în valută;- total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 2-9, astfel:- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 2 şi 9 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 3-8 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;- totalul în lei pentru coloanele 2 şi 9 se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 3-8 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României.II. Alte garanţii guvernamentale, care se raportează în următoarea structură:A. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de operatorii economici:1. în valută tranzacţiei;2. total: în euroîn leiB. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale:1. în valută tranzacţiei;2. total: în euroîn leiC. Total în valută tranzacţiilorD. Total: în euroîn lei.Datele din această situaţie se completează astfel:- coloana 1 se completează cu numărul garanţiei, în ordinea acordării;- coloana 2 se completează cu baza legală pentru acordarea garanţiei, cu denumirea beneficiarului garanţiei şi a băncii sau instituţiei creditoare;- coloana 3 se completează cu termenul de valabilitate a garanţiei;- în coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzacţiei;- coloanele 5 şi 6 cuprind valoarea garanţiei emise în valută de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se va calcula la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;- coloanele 7 şi 8 cuprind soldul finanţării rambursabile la începutul anului, în valută tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;- în coloana 9 se înscriu tragerile efectiv primite în cursul anului de raportare, în valută tranzacţiilor;- în coloana 10 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valută tranzacţiilor;- în coloana 11 se stabileşte soldul final în valută tranzacţiilor pentru fiecare instrument de datorie, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus tragerile efectuate (coloana 9) şi rambursările de rate de capital (coloana 10);- în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului final, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;- în coloana 13 se completează suma în milioane lei plătită de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc;- totalul în valută se completează astfel:- în coloanele 5, 7, 9, 10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute, şi anume: dolar S.U.A., JPY, CAD, euro, lei etc.;- în coloanele 6, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective;- totalul în euro şi în lei se completează în coloanele 5, 7, 9, 10 şi 11 în euro, iar în coloanele 6, 8, 9, 10 şi 12 în lei:- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 5, 7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, excepţie făcând creditele pentru care creditorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;- totalul în lei se calculează pentru coloanele 6, 8 şi 12 utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 9 şi 10 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României."4. Anexele nr. 4 şi 5 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.5. După anexa nr. 9 se introduc două noi anexe, respectiv anexele nr. 10 şi 11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIOrdinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 10 ianuarie 2014.Nr. 17.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 4 la normele metodologice)-------------------------------------- model -CONTUL GENERALal datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie ...........Contul general al datoriei publice guvernamentale directeSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - valuta de contractB - valoare contractată - valuta de contract (mil.)C - valoare contractată - suma (mil. lei)D - valuta tranzacţieiE - soldul la începutul anului - valuta tranzacţiei (mil.)F - soldul la începutul anului - suma (mil. lei)G - rulajul anului în valută tranzacţiei (mil.) - trageri/angajamente noiH - rulajul anului în valută tranzacţiei (mil.) - rambursări/refinanţăriI - soldul la finele anului - valuta tranzacţiei (mil.)J - soldul la finele anului - suma (mil. lei)
  *Font 9*
   
  Nr. crt Denumirea finanţării/baza legală/destinaţia finanţării şi denumirea creditorului/ Numărul de referinţă al finanţării rambursabile Perioada pentru care se angajează finanţarea A B C D E F G H I J
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+ 9-10 12
  A. Certificate de trezorerie: - în valută tranzacţiei - Total: în euro în lei
  B. Obligaţiuni de stat emise pe piaţa internă şi externă: - în valută tranzacţiei - Total: în euro în lei
  C. Împrumuturi de la instituţii financiare româneşti sau străine: - în valută tranzacţiei - Total: în euro în lei
  D. Împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organisme financiare internaţionale - în valută tranzacţiei - Total: în euro în lei
  E. Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre]: - în valută tranzacţiei - Total: în euro în lei
  F. Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului: - Total: în euro în lei
  G. Instrumente structurate: - în valută tranzacţiei - Total: în euro în lei
  H. Leasing financiar: - în valută tranzacţiei - Total: în euro în lei
  I. Instrumente de cash management - Total: în euro în lei
  J. Plasamente private - în valută tranzacţiei - Total: în euro în lei
  K. Total datorie în valutele tranzacţiilor
  L. Total datorie: în euro în lei
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 5 la normele metodologice)-------------------------------------- model -SITUAŢIAgaranţiilor guvernamentaleI. Garanţii guvernamentale acordate în baza legilor specialeSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - sold la începutul anuluiB - intrări garanţii noiC - ieşiri
    Nr. crt.Acte normative în baza cărora au fost emise garanţiileABCDin care:Soldul la finele anului
    AnulăriRambursări beneficiariExecuţii
    Valoarea garantată aferentă execuţieiPlata efectivă MFP - lei -
    0123456789 = 2+3-4
    1Act normativ  a) garanţii emise în lei  (mii lei)  b) garanţii emise în valută  (mii unităţi valută)  c) echivalent lei  (mii lei)  Total general  a) garanţii emise în lei  (mii lei)  b) garanţii  emise în valută  c) echivalent  - în euro  - în lei (mii lei)                
  II. Alte garanţii guvernamentaleSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - termen de valabilitate a garanţieiB - valuta de contract sau a tranzacţieiC - valoarea garanţiei emise - valută (mil.)D - valoarea garanţiei emise - suma (mil. lei)E - soldul la începutul anului - valută (mil.)F - soldul la începutul anului - suma (mil. lei)G - rulajul în anul - trageri (mil. valută)H - rulajul în anul - rambursări (mil. valută)I - soldul la finele anului - valută (mil.)J - soldul la finele anului - suma (mil. lei)K - plăţi efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc (mil. lei)
  Nr. ga- ran ţiei Baza legală/Beneficiar/ Creditor A B C D E F G H I J K
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+ 9-10 12 13
  A. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contrac- tate de operatorii economici: - în valută tranzacţiei - Total: în euro în lei
  B. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contrac- tate de autorităţile administraţiei publice locale: - în valută tranzacţiei - Total: în euro în lei
  C. Total în valută tranzacţiilor
  D. Total: în euro în lei
   +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 10 la normele metodologice)--------------------------------------- model -Formularul 1 "Mihail Kogălniceanu"Situaţia utilizării plafonuluide garantare la data de ...
                                                               - lei -
  Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Număr contracte în derulare Plafon alocat Valoarea garanţiilor acordate Plafon neutilizat
  1 2 3 4 5 6
  Banca 1
  Banca 2 ............
  Total general
  Mod de completarePrin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor acordate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 2 "Mihail Kogălniceanu"Situaţia garanţiilor acordate decătre FNGCIMM - S.A. IFN la data de ........
                                                                    - lei -
  Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Valoarea garantată în luna de raportare Valoarea garantată cumula- tă de la începutul anului Observaţii
  1 2 3 4 5
  Banca 1
  Banca 2 .......
  Total general
  Mod de completarePrin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv.Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 3 "Mihail Kogălniceanu"Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capitalaferente împrumuturilor garantate deFNGCIMM - S.A. IFN la data de ....................
                                                                    - lei -
   
  Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Rambursări de capital în primul an calendaristic al contractului de credit Rambursări de capital în al doilea an al contractului de credit Total rambursări de capital
  1 2 3 4 5 = 3 + 4
  Banca 1 Banca 2 .......
  Total general
  Mod de completarePentru garanţiile emise în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, în lei, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.Formularul 4 "Mihail Kogălniceanu"Rambursările de capital efectuate în contulîmprumuturilor garantate de cătreFNGCIMM - S.A. IFN la data de .........
          - lei -
    Nr. crt.Denumirea instituţiei de creditRambursări de capital efectuate în luna de raportareTotal rambursări de capital
    1234
      Banca 1    
           
      Banca 2    
           
      . . . . . . . .    
      Total general    
  Mod de completarePrin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de credite garantate, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.Formularul 5 "Mihail Kogălniceanu"Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilorla plată la data de .......
  *Font 9*
                                                                                - lei -
   
  Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Nr. contracte anulate în luna de raportare Valoarea garanţiilor anulate în luna de raportare Valoarea garanţiilor anulate cumulat de la începutul anului Valoarea garanţiilor respinse la plată în luna de raportare Valoarea garanţiilor respinse la plată cumulat de la începutul anului
  1 2 3 4 5 6 7
  Banca 1
  Banca 2 ...........
  Total general
  Mod de completarePrin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor/rezilierilor de garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 6 "Mihail Kogălniceanu"Situaţia executării garanţiilor de stat la data de ......
                                                                         - lei -
   
  Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Valoarea garantată aferentă execuţiilor - în luna de raportare Valoarea garantată aferentă execuţiilor - cumulat de la începutul anului Plată efectivă în luna de raportare Plată efectivă cumulat de la începutul anului
  1 2 3 4 5 6
  Banca 1
  Banca 2 ..........
  Total general
  Mod de completarePrin acest formular se raportează valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice atât în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.
   +  Anexa 4 -------(Anexa nr. 11 la normele metodologice)--------------------------------------- model -Formularul 1Situaţia utilizării plafonului degarantare la data de .........
                                                               - lei -
  Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Număr contracte în derulare Plafon alocat Valoarea garanţiilor acordate Plafon neutilizat
  1 2 3 4 5 6
  Banca 1
  Banca 2 ............
  Total general
  Mod de completarePrin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor acordate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 2Situaţia garanţiilor acordate de cătreFNGCIMM - S.A. IFN la data de ........
                                                                    - lei -
  Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Valoarea garantată în luna de raportare Valoarea garantată cumulat de la începutul anului Observaţii
  1 2 3 4 5
  Banca 1
  Banca 2 .......
  Total general
  Mod de completarePrin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv.Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 3Scadenţarul estimativ al rambursărilorde capital aferente împrumuturilor garantatede FNGCIMM - S.A. IFN la data de .............
                                                                        - lei -
   
  Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Rambursări de capital în primul an al contractului de credit ......... Rambursări de capital în anul .... al contractului de credit Total rambursări de capital
  1 2 3 4 5 6
  Banca 1
  Banca 2
  .........
  Total general
  Mod de completarePentru garanţiile emise în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.Formularul 4Rambursările de capital efectuateîn contul împrumuturilor garantatede către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .........
          - lei -
    Nr. crt.Denumirea instituţiei de creditRambursări de capital efectuate în luna de raportareTotal rambursări de capital
    1234
      Banca 1    
           
      Banca 2    
           
      . . . . . . . . . . .    
      Total general    
  Mod de completarePrin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de credite garantate, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.Formularul 5Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilorla plată la data de ......
  *Font 9*
                                                                                - lei -
   
  Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Nr. contracte anulate în luna de raportare Valoarea garanţiilor anulate în luna de raportare Valoarea garanţiilor anulate cumulat de la începutul anului Valoarea garanţiilor respinse la plată în luna de raportare Valoarea garanţiilor respinse la plată cumulat de la începutul anului
  1 2 3 4 5 6 7
  Banca 1
  Banca 2 ...........
  Total general
  Mod de completarePrin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor/rezilierilor de garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituţie de credit.Formularul 6Situaţia executării garanţiilorde stat la data de ......
                                                                         - lei -
   
  Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Valoarea garantată aferentă execuţiilor - în luna de raportare Valoarea garantată aferentă execuţiilor - cumulat de la începutul anului Plată efectivă în luna de raportare Plată efectivă cumulat de la începutul anului
  1 2 3 4 5 6
  Banca 1
  Banca 2 ..........
  Total general
  Mod de completarePrin acest formular se raportează valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice atât în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii finanţatoare.--------