HOTĂRÂRE nr. 6 din 7 ianuarie 2014privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2014  Având în vedere prevederile pct. 3.1.5. din anexa nr. 17 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, cu amendamentele ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se înființează Comitetul Tehnic de Securitate Aeronautică, denumit în continuare CTSA, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, cu sediul la Ministerul Transporturilor, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București.(2) CTSA asigură autorității competente în domeniul securității aviației civile în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, un cadru de consultare pentru identificarea și analizarea tuturor aspectelor referitoare la securitatea aviației civile și de coordonare al operatorilor aeroportuari, transportatorilor aerieni și entităților care aplică standarde de securitate a aviației civile.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), CTSA se asigură că:a) Programul național de securitate aeronautică, Programul național de pregătire în domeniul securității aeronautice și Programul național de control al calității în domeniul securității aeronautice, elaborate în condițiile legii, sunt în conformitate cu standardele și practicile internaționale în domeniul securității aviației civile;b) prioritățile privind aplicarea măsurilor și procedurilor de securitate aeronautică, pregătirea specifică în domeniul securității aeronautice și desfășurarea activităților de control al calității sunt în concordanță cu obiectivele privind protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită care pun în pericol securitatea acesteia;c) operatorii aeroportuari, transportatorii aerieni și entitățile care aplică standarde de securitate a aviației civile evaluează relevanța și eficiența măsurilor și procedurilor de securitate aplicate, prin analizarea modului de aplicare a programelor interne de control al calității relevat în rapoartele anuale privind îndeplinirea acestora;d) operatorii aeroportuari, transportatorii aerieni și entitățile care aplică standarde de securitate a aviației civile, identifică și implementează soluții cu privire la evenimentele apărute în procesele de aplicare a măsurilor de securitate aeronautică, de pregătire specifică în domeniul securității aeronautice și de desfășurare a activităților de control al calității;e) la adoptarea concepției arhitecturale a aeroporturilor sunt implementate exigențele în materia securității aeronautice;f) schimbul de informații cu organismele internaționale și ale Uniunii Europene cu competențe în securitatea aviației civile este corespunzător îndeplinit și se face cu respectarea prevederilor legale privind documentele clasificate.  +  Articolul 3(1) CTSA are următoarea componență:a) șeful structurii de aviație civilă din autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor - președinte;b) șeful structurii cu responsabilități în securitatea aviației civile - vicepreședinte;c) 2 reprezentanți, având putere de decizie din partea Serviciului Român de Informații - membri;d) un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale - membru;e) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - membru;f) un reprezentant al Autorității Aeronautice Civile Române - membru;g) un reprezentant al Administrației Române de Servicii de Trafic Aerian - ROMATSA R.A. - membru;h) 5 reprezentanți ai aeroporturilor din România, cu atribuții în domeniul securității aviației civile, desemnați prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice - membri;i) 3 reprezentanți ai transportatorilor aerieni - astfel cum sunt definiți în Regulamentul (CE) 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 - membri;j) 2 reprezentanți ai agenților abilitați - astfel cum sunt definiți în Regulamentul (CE) 300/2008 - membri;k) 2 reprezentanți ai celorlalte entități care aplică standarde de securitate a aviației civile, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (CE) 300/2008 - membri.(2) Desemnarea membrilor din cadrul CTSA prevăzuți la alin. (1) lit. a)-e) se face prin actul administrativ al conducătorului unităților respective, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) În absența persoanelor prevăzute la alin. (1), acestea pot delega un alt reprezentat.(4) La ședințele CTSA participă membrii de drept sau supleanții acestora, desemnați prin actul administrativ al conducătorului unităților prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4(1) Secretariatul CTSA este asigurat de structura cu atribuții în domeniul securității aeronautice din cadrul autorității publice centrale din domeniul transporturilor.(2) Principalele atribuții ale Secretariatului sunt următoarele:a) elaborează ordinea de zi a ședințelor CTSA, pe care o prezintă spre aprobare președintelui CTSA;b) asigură convocarea, pregătirea și buna desfășurare a ședințelor CTSA;c) se îngrijește, cu ocazia fiecărei ședințe, de întocmirea documentațiilor și a proceselor-verbale;d) gestionează arhiva CTSA;e) stabilește și menține legătura cu toate autoritățile publice/unitățile implicate, în vederea atingerii obiectivelor CTSA.  +  Articolul 5(1) CTSA se întrunește în plen anual în ședință ordinară.(2) CTSA se poate întruni și în ședințe extraordinare ori de câte ori se impune.(3) La întrunirile CTSA pot fi invitați experți din diferite domenii de activitate, în funcție de necesități.(4) CTSA se consideră legal întrunit în prezența majorității membrilor.(5) Ședințele sunt conduse de către președintele CTSA, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.(6) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, CTSA adoptă avize consultative luate de majoritatea membrilor prezenți, iar în caz de paritate de voturi, președintele va avea drept de veto.  +  Articolul 6Odată cu invitația de convocare se comunică, prin grija secretariatului, și ordinea de zi a ședinței, aprobată de președintele CTSA, în cazul ședințelor ordinare, sau propusă de inițiator/inițiatori, în cazul ședințelor extraordinare.  +  Articolul 7(1) Procesul-verbal al ședinței CTSA se redactează de secretariat și se semnează de participanți, care pot consemna opinii separate.(2) La cerere, procesul-verbal se înmânează, în copie certificată de secretariat, membrilor CTSA.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, CTSA va adopta regulamentul intern de funcționare a acestuia, care va fi aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 799/1996 privind înființarea Comitetului Național de Securitate Aeronautică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 septembrie 1996, și punctul I. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Ramona-Nicole Mănescu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  București, 7 ianuarie 2014.Nr. 6.--------