HOTĂRÂRE nr. 5 din 7 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Finanţatorii vor transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b), respectiv la art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate."2. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatele (5^1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5^1) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», aprobată prin Legea nr. 171/2011, pot consuma plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2014........................................................................... (7) După înştiinţarea prealabilă a FNGCIMM şi a Ministerului Finanţelor Publice, pentru finanţările garantate acordate după transmiterea acestei înştiinţări, finanţatorii declaraţi eligibili în cadrul programului pot modifica nivelul costurilor totale, cu condiţia încadrării în limitele prevăzute la art. 2 lit. b) şi la art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2."3. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alineatul (5^2), cu următorul cuprins:"(5^2) După data de 31 decembrie 2014, plafonul reutilizat, în condiţiile legii, nu mai poate fi disponibil pentru acordarea de garanţii."4. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (17) se introduc trei noi alineate, alineatele (18) - (20), cu următorul cuprins:"(18) Pentru anul 2014 se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare de 1.200 milioane lei. (19) În anul 2014 se pot emite garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase nealocată şi/sau neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2013 şi a plafonului alocat potrivit alin. (18). Suma reprezentând diferenţa rămasă nealocată şi/sau neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2013 se publică pe site-ul FNGCIMM şi al Ministerului Finanţelor Publice până la data de 15 ianuarie 2014. (20) În cursul anului 2014, finanţatorii care au beneficiat de alocări din plafonul aferent anului 2013 sunt autorizaţi să utilizeze integral şi cu prioritate faţă de plafonul prevăzut la alin. (18) diferenţele din sumele alocate şi neangajate până la data de 31 decembrie 2013, precum şi sumele nealocate în anul 2013."5. La anexa nr. 1, articolul 10^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10^4. - Beneficiarul se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare."6. La anexa nr. 1, după articolul 10^7 se introduce un nou articol, articolul 10^8, cu următorul cuprins:"Art. 10^8. - (1) Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la lucrările de intervenţie asupra imobilului în care se găsesc apartamente achiziţionate prin program. (2) Persoanele care execută lucrările de intervenţie prevăzute la alin. (1), altele decât beneficiarul programului, au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară, excluzând cotele-părţi indivize aferente imobilelor beneficiarilor programului asupra cărora au fost instituite sarcinile aferente programului."  +  Articolul IIPrevederile art. 3 alin. (7) şi art. 10^8 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta hotărâre, se aplică pentru contractele de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 7 ianuarie 2014.Nr. 5.------