HOTĂRÂRE nr. 1.084 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Institutul Naţional al Patrimoniului, reorganizat potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, denumit în continuare Institutul, este instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii."2. La articolul 2, literele c), k) şi p) se abrogă.3. La articolul 2, după litera u) se introduce o nouă literă, litera u^1), cu următorul cuprins:"u^1) gestionează baza de date geospaţiale a Ministerului Culturii cu privire la monumente istorice şi la situri arheologice, necesare punerii în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; elaborează şi finanţează proiecte pentru realizarea bazei de date geospaţiale;"4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - În domeniul protejării şi promovării patrimoniului imaterial, Institutul are următoarele atribuţii principale: a) iniţiază şi derulează proiecte şi programe privind activităţi de conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României; b) realizează, susţine, inclusiv financiar, proiectele, programele şi activităţile de cercetare, conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României, iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, în conformitate cu strategiile şi politicile Ministerului Culturii; c) coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural imaterial; d) colaborează cu instituţii specializate în vederea realizării programelor şi activităţilor de cercetare a patrimoniului imaterial; e) realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale; f) editează şi difuzează pe orice suport material cărţi şi alte publicaţii din domeniul patrimoniului cultural imaterial, cu acordul Ministerului Culturii; g) organizează şi administrează Registrul naţional al mărcilor tradiţionale distinctive; h) omologhează mărcile tradiţionale distinctive; i) organizează şi administrează Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial."5. La articolul 4 alineatul (2), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) contractarea şi realizarea de studii, cercetări şi expertize în domeniul patrimoniului cultural imobil, mobil şi imaterial;.................................................................. d) editarea şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a patrimoniului mobil şi a celui imaterial, precum şi a celor privind educaţia permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale;"6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Institutul este condus de un manager, pe baza contractului de management, încheiat în urma concursului de management, potrivit legii. (2) Managerul Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul este ajutat de Consiliul de administraţie al Institutului. (4) Componenţa şi atribuţiile Consiliului de administraţie se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare internă al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii. (5) Managerul este ordonator terţiar de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite dispoziţii. (7) Pe lângă manager funcţionează Consiliul ştiinţific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialişti în domeniul protejării monumentelor istorice; componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare internă a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii."7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Institutul poate utiliza două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 250 litri fiecare. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, a activităţilor de control şi inspecţie şi a activităţilor de protecţie a patrimoniului cultural naţional imobil, Institutul poate utiliza 6 autoturisme şi o maşină de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare."  +  Articolul II (1) Preluarea personalului Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi încadrarea personalului pe noile funcţii şi în numărul maximum de posturi aprobat pentru Institut, precum şi stabilirea drepturilor salariale acordate, potrivit legii, se realizează în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Institutului se aprobă, la propunerea managerului, prin ordin al ministrului culturii care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul III (1) Patrimoniul Institutului Naţional al Patrimoniului se completează cu activul şi pasivul Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, conform ultimei situaţii financiare întocmite, pe bază de protocol încheiat în termen 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde: a) prevederile bugetare pe anul 2013, execuţia bugetară la momentul predării-preluării, inclusiv creditele bugetare rămase neutilizate; b) structurile de personal preluate; c) patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite de fiecare instituţie, bunurile imobile aflate în administrarea Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, identificate la numerele MFP 33430 şi 33431; d) bazele de date şi registrele speciale predate şi alte informaţii specifice. (3) După semnarea protocolului prevăzut la alin. (2), anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2 "Unităţi care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii ori în coordonarea ministrului culturii", punctul I "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat" se modifică după cum urmează: a) Numărul curent 3 se abrogă. b) Nota din final va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unităţile menţionate la nr. crt. 1-2 pot utiliza un număr maxim de 378 de posturi."2. La anexa nr. 2, la punctul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice de cultură de importanţă naţională finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat", nota din final se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-46 pot utiliza un număr maxim de 5.651 de posturi."  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 1.463/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 17 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.084.---------