INSTRUCŢIUNI din 17 decembrie 2008 (*actualizate*)pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală(actualizate până la data de 23 decembrie 2013*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 72 din 29 decembrie 2009; ORDINUL nr. 139 din 17 decembrie 2010; ORDINUL nr. 111 din 14 decembrie 2011; ORDINUL nr. 94 din 14 decembrie 2012; ORDINUL nr. 109 din 16 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele instrucţiuni stabilesc cadrul organizatoric în care inspectorii Autorităţii Naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor îşi desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală.  +  Articolul 2În sensul prezentelor instrucţiuni, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) control oficial - orice formă de control pe care îl efectuează autoritatea competentă ori Comisia Europeană împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, pentru verificarea conformităţii cu legislaţia în domeniul alimentelor; b) inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor - personalul de specialitate angajat, în condiţiile legii, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu atribuţii de control oficial conform fişei postului; c) unităţi - unităţile care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală; d) unităţi integrate - unităţile care desfăşoară mai multe activităţi sectoriale (cod CAEN) integrate în aceeaşi locaţie; e) operator economic - orice persoană fizică sau juridică care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală; f) cheltuieli - valoarea operaţiunilor efectuate în cadrul activităţii de control oficial pentru siguranţa alimentelor, stabilite în baza prevederilor legale; g) plată aferentă activităţii de control oficial - cuantumul rezultat prin înmulţirea timpului aferent pentru efectuarea controlului oficial cu tariful stabilit pe oră; h) documente justificative - actele oficiale în baza cărora direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte formalităţile de plată şi sunt reprezentate de procese-verbale de constatare, fişe de control, însoţite, dacă este cazul, de procese-verbale de prelevare probe, procese-verbale de reţinere oficială, procese-verbale de confiscare, cerere de analiză, precum şi de alte documente care cuprind acţiunile întreprinse ca urmare a desfăşurării activităţii de control oficial în unităţile care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală, inclusiv buletine de analiză ca urmare a determinărilor de către laboratoare specializate.  +  Articolul 3Tariful aferent activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală se calculează de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prin aplicarea tarifului total prevăzut în anexa nr. 2, la timpul stabilit potrivit anexei nr. 1.---------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 72 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009.  +  Capitolul II  +  Secţiunea I Obligaţiile inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor  +  Articolul 4Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor trebuie să deţină baza de date corespunzătoare şi să identifice unităţile care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală, arondate în vederea asigurării activităţii de control oficial pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 5Activitatea de control oficial la unităţile care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală se realizează de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile fişei postului, ale procedurii prevăzute în anexa nr. 3, precum şi ale altor dispoziţii şi instrucţiuni primite de la autoritatea centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 6Ca urmare a controlului oficial realizat în unităţile care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală, inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor elaborează documente justificative privind controalele oficiale pe care le-au efectuat.  +  Articolul 7Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea activităţii de control oficial desfăşurate în unităţi care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală, în raport cu alte persoane fizice sau juridice, pentru a nu afecta concurenţa de piaţă, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a II-a Obligaţiile direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti  +  Articolul 8În cel mult 5 zile lucrătoare de la efectuarea controlului oficial, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti trimit operatorilor economici controlaţi documentele de plată pentru activitatea desfăşurată, precum şi o copie a documentelor justificative privind controlul oficial efectuat.  +  Articolul 9 (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încasează tariful aferent activităţii de control oficial. (2) Tariful aferent activităţii de control oficial stabilit pe baza documentelor justificative este virat de unităţi în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi suma rezultată este evidenţiată distinct în contabilitate, constituind pentru acestea fonduri extrabugetare care se utilizează, conform legii, pentru acoperirea costurilor controalelor oficiale. (3) Costurile aferente analizelor de laborator efectuate potrivit Programului anual de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, se suportă din bugetul alocat direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Secţiunea a III-a Obligaţiile operatorilor economici  +  Articolul 10 (1) Operatorii economici controlaţi virează în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti suma corespunzătoare cheltuielilor calculate pentru activitatea de control oficial desfăşurată de inspectorii autorităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor de plată. (2) Încadrarea în categoriile de producţie prevăzute în anexa nr. 1 se face prin declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 4, depusă la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 11Operatorii economici sunt obligaţi să asigure trasabilitatea produselor de la materiile prime la produsul finit.  +  Articolul 12Operatorii economici sunt obligaţi să deţină proceduri interne de retragere a produselor alimentare neconforme.  +  Articolul 13Operatorii economici asigură condiţii optime pentru ca inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor să îşi poată desfăşura şi exercită activitatea de control oficial în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 14 (1) În cazul în care operatorii economici îşi desfăşoară activitatea în unul sau mai multe judeţe prin unităţi fără personalitate juridică şi cu acelaşi cod CAEN, plata aferentă controlului oficial se face de către entitatea juridică, conform categoriei de încadrare din anexa nr. 1. (2) Dacă unitatea de prelucrare, procesare, depozitare sau valorificare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală deţine puncte de lucru, fără personalitate juridică distinctă, fie pe raza aceluiaşi judeţ, fie în mai multe judeţe, dar a căror activitate se încadrează în aceeaşi clasă CAEN, şi dacă suma calculată pentru controlul oficial depăşeşte valoarea de 2.000 euro/lună, suma care trebuie plătită pentru fiecare punct de lucru se calculează luându-se în considerare ponderea fiecărui punct de lucru în activitatea totală, astfel încât per total unitate să nu depăşească valoarea maximă de 2.000 euro/lună. (3) Plata se va face proporţional cu activitatea desfăşurată în fiecare punct de lucru, consemnată în declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 4. (4) Operatorul economic care desfăşoară mai multe activităţi sectoriale (cod CAEN) integrate în aceeaşi locaţie va fi tarifat o singură dată pentru categoria cu tariful cel mai mare. (5) Pentru unităţile aflate în primul an de activitate, sumele pentru activitatea specifică de control oficial se calculează în baza documentului justificativ întocmit conform producţiei curente din luna precedentă.  +  Articolul 15Neplata în termenul prevăzut la art. 10 a sumelor calculate pentru activitatea de control oficial atrage perceperea unor penalităţi de 0,25% din suma de plată restantă, pentru fiecare zi de întârziere, de la data la care obligaţia de plată a sumei a devenit scadentă până la achitarea integrală a sumei, inclusiv ziua plăţii.  +  Articolul 16Neplata sumelor restante calculate pentru activitatea de control oficial atrage acţionarea în instanţă a operatorului economic pentru obligarea la plata sumelor datorate.  +  Articolul 16^1Personalul angajat pe perioadă determinată în baza prezentelor instrucţiuni participă numai la supravegherea unităţilor de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a alimentelor, la prelevarea de probe şi la soluţionarea notificărilor primite prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje.---------------Art. 16^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 19 decembrie 2011.  +  Articolul 16^2Contractele de muncă încheiate între direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi personalul angajat pe perioadă determinată în baza prezentului ordin, în condiţiile legii, pot înceta, înainte de expirarea perioadei pentru care au fost încheiate, la iniţiativa angajatorului.---------------Art. 16^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 72 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009.  +  Articolul 16^3Personalul care efectuează controlul oficial în condiţiile prezentului ordin răspunde disciplinar, material, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial pentru siguranţa alimentelor.---------------Art. 16^3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 72 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Anexa 1 la instrucţiuniTIMPULpentru controlul oficial în unităţile de prelucrare, procesare,depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselorşi subproduselor alimentare de origine nonanimală*Font 9*┌─────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┬─────────────┐│ Tipul unităţii │ │ │Timpul pentru││ (Operator economic) │Categoria│ Producţia │ controlul ││ │ │ │ oficial (h) │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 1.800 (t/an) │ 1 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Unităţi de fabricare a pâinii, │ B │ 1.800-4.500 (t/an) │ 2,5 ││produselor de panificaţie şi ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│patiserie │ C │ 4.500-9.000 (t/an) │ 4 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 9.000 (t/an) │ 6 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 1.800 (t/an) │ 1 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ B │ 1.800-4.500 (t/an) │ 1,5 ││Unităţi de morărit ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ C │ 4.500-9.000 (t/an) │ 2 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 9.000 (t/an) │ 3 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 20.000 (t/an) │ 1,5 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Unităţi de fabricare a băuturilor │ B │ 20.000-50.000 (t/an) │ 3 ││răcoritoare ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ C │50.000-100.000 (t/an) │ 4 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 100.000 (t/an) │ 4 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 7 000 (hl/an) │ 3 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ B │ 7.000-10.000 (hl/an) │ 4 ││Unităţi de fabricare a vinurilor*) ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ C │10.000-15.000 (hl/an) │ 6 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 15.000 (hl/an) │ 8 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 7.000 (hl/an) │ 2 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Unităţi de fabricare a băuturilor │ B │ 7.000-10.000 (hl/an) │ 4 ││alcoolice distilate ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ C │10.000-15.000 (hl/an) │ 5 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 15.000 (hl/an) │ 6 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 5.000 (hl/an) │ 2 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Unităţi de fabricare a alcoolului │ B │ 5.000-10.000 (hl/an) │ 3 ││etilic de fermentaţie ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ C │ 10.000-15.000 (hl/an)│ 4 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 15.000 (hl/an) │ 6 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 12.500 (t/an) │ 1,5 ││Unităţi de fabricare a uleiurilor, ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│grăsimilor fine şi rafinate, │ B │ 12.500-25.000 (t/an) │ 2 ││margarinei şi a produselor ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│comestibile similare │ C │ 25.000-50.000 (t/an) │ 3 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 50.000 (t/an) │ 4 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 1.000 (t/an) │ 3 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Unităţi de fabricare a produselor din│ B │ 1.000-5.000 (t/an) │ 4 ││cacao, ciocolatei şi a produselor ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│zaharoase │ C │ 5.000-10.000 (t/an) │ 6 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 10.000 (t/an) │ 8 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 20.000 (t/an) │ 1,5 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ B │ 20.000-50.000 (t/an) │ 3 ││Unităţi de fabricare a berii ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ C │50.000-100.000 (t/an) │ 4 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 100.000 (t/an) │ 4 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 4 000 (t/an) │ 3 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ B │ 4.000-11.000 (t/an) │ 4 ││Unităţi de fabricare a malţului ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ C │ 11.000-16.000 (t/an) │ 6 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 16.000 (t/an) │ 8 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 200 (t/an) │ 2 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Unităţi de prelucrare şi conservare a│ B │ 200-500 (t/an) │ 4 ││fructelor şi legumelor**) ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ C │ 500-750 (t/an) │ 6 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 750 (t/an) │ 8 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 50 000 (t/an) │ 2 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ B │50.000-150.000 (t/an) │ 4 ││Depozite pentru seminţe de consum***)├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ C │150.000-300.000 (t/an)│ 6 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 300.000 (t/an) │ 8 │├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ A │ < 20.000 (t/an) │ 1 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Unităţi de producere a apelor │ B │ 20.000-50.000 (t/an) │ 2 ││minerale (carbogazoasă şi plată) ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│îmbuteliate la sursă │ C │50.000-100.000 (t/an) │ 3 ││ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ D │ > 100.000 (t/an) │ 3 │└─────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────┴─────────────┘NOTĂ:Controlul oficial al unităţilor care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează produse de origine nonanimală şi evaluarea şi clasificarea unităţilor din domeniul alimentar în funcţie de risc se realizează conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004 privind igiena alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformităţii cu legislaţia în domeniul alimentelor şi furajelor, sănătăţii şi bunăstării animale, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:1. Pentru unităţile cu activitate în domeniul alimentar cu risc crescut, respectiv cele care au obţinut punctajul > 42 la evaluarea unităţii, inspecţia se va realiza o dată la două luni.---------------Pct. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 94 din 14 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2012.2. Pentru unităţile cu activitate în domeniul alimentar cu risc mediu, respectiv cele care au obţinut punctajul între 30 şi 42 la evaluarea unităţii, inspecţia se va realiza o dată la 4 luni.---------------Pct. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 94 din 14 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2012.3. Pentru unităţile cu activitate în domeniul alimentar cu risc scăzut, respectiv cele care au obţinut punctajul < 30 la evaluarea unităţii, inspecţia se va realiza o dată pe an.În cazul neconformităţilor, costurile aferente activităţii de recontrol sunt suportate de către operatorul economic.---------------Pct. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 94 din 14 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2012.*) Pentru astfel de unităţi se efectuează un control preoperaţional şi în lunile cu activitate, în conformitate cu încadrarea unităţii în categorii de risc.**) Pentru astfel de unităţi controlul oficial constă, în lunile fără activitate, într-un control preoperaţional şi în lunile cu activitate, în conformitate cu încadrarea unităţii în categorii de risc.***) Pentru astfel de unităţi se efectuează un control oficial preoperaţional şi restul controalelor se vor efectua în conformitate cu încadrarea unităţii în categorii de risc.*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ Tipul unităţii │ Timpul ││ (Operator economic) │ pentru ││ │controlul ││ │oficial (h)│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Miniberării (capacitate de producţie <3.000 hl/an) │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de prelucrare a cartofilor şi conservare a produselor din cartofi │ 4 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine nonanimală│ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de fabricare a macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului │ 2 ││şi a altor produse făinoase similare │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de prelucrare a ceaiului şi a cafelei │ 4 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de fabricare a condimentelor │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de fabricare a altor produse alimentare │ 6 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de fabricare a cidrului şi a vinului din fructe*) │ 6 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de fabricare a altor băuturi obţinute prin fermentare*) │ 6 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Supermarket/hipermarket │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de îmbuteliere şi ambalare a produselor de origine nonanimală │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de fabricare a sucurilor de fructe şi legume*) │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de fabricare a amidonului şi a produselor din amidon │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de fabricare a biscuiţilor, pişcoturilor şi a altor produse similare │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Unităţi de fabricare a zahărului*) │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Depozite de produse alimentare de origine nonanimală │ 4 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Depozite de comercializare angro │ 6 │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘NOTĂ:Controlul oficial al unităţilor care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează produse de origine nonanimală şi evaluarea şi clasificarea unităţilor din domeniul alimentar în funcţie de risc se realizează conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004 , cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformităţii cu legislaţia în domeniul alimentelor şi furajelor, sănătăţii şi bunăstării animale, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:1. Pentru unităţile cu activitate în domeniul alimentar cu risc crescut, respectiv cele care au obţinut punctajul > 42 la evaluarea unităţii, inspecţia se va realiza o dată la două luni.---------------Pct. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 94 din 14 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2012.2. Pentru unităţile cu activitate în domeniul alimentar cu risc mediu, respectiv cele care au obţinut punctajul între 30 şi 42 la evaluarea unităţii, inspecţia se va realiza o dată la 4 luni.---------------Pct. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 94 din 14 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2012.3. Pentru unităţile cu activitate în domeniul alimentar cu risc scăzut, respectiv cele care au obţinut punctajul < 30 la evaluarea unităţii, inspecţia se va realiza o dată pe an.În cazul neconformităţilor, costurile aferente activităţii de recontrol sunt suportate de către operatorul economic.---------------Pct. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I cu anexa din ORDINUL nr. 94 din 14 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2012.*) Pentru astfel de unităţi controlul oficial constă, în lunile fără activitate, într-un control preoperaţional şi în lunile cu activitate controlul oficial se va efectua în conformitate cu încadrarea unităţii în categorii de risc.  +  Anexa 2 la instrucţiuniTARIFELEpentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de controloficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport,valorificare şi comercializare a produselor şi subproduseloralimentare de origine nonanimală*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┐│Nr. │ Etapele aferente realizării unui │ Cheltuieli │Cheltuieli necesare│ Total ││crt.│ control oficial în domeniul │pentru salariu/│ perfecţionării/ │cheltuieli/h││ │ alimentar │ persoană/h │ persoană/h │ (lei) ││ │ │ (lei) │ (lei) │ │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┤│ 1 │Pregătirea controlului, studierea │ │ │ ││ │facilităţilor şi documentaţiei │ │ │ ││ │deţinute de operatorii economici, │ │ │ ││ │astfel încât să fie capabili să îşi │ │ │ ││ │îndeplinească atribuţiile în mod │ │ │ ││ │adecvat │ 22 │ 1 │ 23 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┤│ 2 │Realizarea controlului │ 22 │ 1 │ 23 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┤│ 3 │Analiza activităţii de control şi │ │ │ ││ │stabilirea concluziilor │ 22 │ 1 │ 23 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │TOTAL: │ 66 │ 3 │ 69 │└────┴────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┘---------------Anexa 2 la instrucţiuni a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 109 din 16 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 la instrucţiuniPROCEDURĂprivind efectuarea controlului oficial în unităţile de prelucrare,procesare, depozitare, transport şi valorificare aproduselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimalăI. GeneralităţiControalele oficiale se efectuează fără o avertizare prealabilă.Controalele oficiale se efectuează pentru toate etapele de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală sau selectiv, pentru una ori mai multe dintre etapele menţionate anterior, pentru care se consideră a fi necesar să fie supuse activităţii de inspecţie şi control.Controalele oficiale se efectuează pentru: a) produsele alimentare provenind din:1. schimburile comerciale desfăşurate pe teritoriul României;2. schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene;3. import; b) produsele destinate exportului.Inspectorul autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor este însoţit de către un reprezentant al societăţii comerciale sau de o persoană abilitată care să răspundă întrebărilor inspectorului şi care să fie prezentă pe tot parcursul inspecţiei şi controlului.II. ScopControalele oficiale se realizează pentru a se verifica conformitatea cu regulile ce au drept scop prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor până la niveluri acceptabile pentru sănătatea publică.Controalele oficiale asigură suportul informativ pentru realizarea evaluării riscului în domeniul siguranţei alimentelor.III. DefiniţiiÎn înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel: a) verificare - controlul, prin examinarea şi prin luarea în considerare a evidenţelor, sub raportul îndeplinirii cerinţelor specificate; b) inspecţie - examinarea oricărui aspect privind alimentele, pentru a se verifica faptul că astfel de aspecte sunt conforme cu cerinţele legislaţiei în domeniul alimentelor; c) monitorizare - realizarea de observaţii sau de măsuri planificate secvenţial, cu scopul de a obţine o evaluare generală a nivelului de conformitate cu legislaţia în domeniul alimentelor; d) supraveghere - o examinare cu caracter preventiv a activităţii uneia sau mai multor întreprinderi cu activitate în domeniul alimentelor, a operatorilor economici ori a activităţilor acestora; e) neconformitate - neconcordanţa cu legislaţia în domeniul alimentelor; f) prelevare de probe pentru analiză - recoltarea de probe de alimente sau de orice alte substanţe reprezentative pentru producerea, prelucrarea şi distribuţia alimentelor, cu scopul de a se verifica prin analiză conformitatea cu legislaţia în domeniul alimentelor; g) reţinere oficială - procedura prin care autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor dispune ca alimentele să nu fie deplasate ori falsificate până la luarea unei decizii cu privire la destinaţia acestora; aceasta include depozitarea de către operatorii economici, în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; h) trasabilitate - posibilitatea identificării şi urmăririi, pe parcursul tuturor etapelor de producţie, procesare şi distribuţie, a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui animal destinat pentru producţia de alimente sau a unei substanţe ce urmează ori care poate fi încorporată într-un aliment sau în hrana pentru animale; i) producţie - totalitatea produselor obţinute din prelucrarea, procesarea, depozitarea, transportul, valorificarea şi comercializarea produselor alimentare de origine nonanimală.IV. Etapele controlului oficialControalele oficiale se efectuează utilizându-se una sau mai multe dintre metodele de control, cum ar fi: inspecţia, monitorizarea, supravegherea, verificarea, prelevarea de probe şi analiză.A. InspecţiaÎn cadrul activităţii de inspecţie se verifică următoarele:1. Condiţiile generale de funcţionare a unităţii: a) profilul unităţii; b) amplasarea unităţii; c) construcţia; d) împrejmuirea unităţii; e) căile de acces în unitate; f) platforma de gunoi menajer.2. Depozitele de materii prime, materiale auxiliare, produse finite, ambalaje, etichete: a) igiena spaţiilor de depozitare; b) sistemul de ventilare (funcţionalitate şi eficientă) şi modul de înregistrare şi control al temperaturii şi umidităţii; c) capacitatea depozitelor şi dotarea acestora pentru asigurarea condiţiilor optime de păstrare, cu respectarea condiţiilor de compatibilitate; d) modul de depozitare a materiilor prime şi de rulare a stocurilor; e) salubritatea ambalajelor; f) prelevarea de probe pentru determinarea de contaminanţi şi reziduuri de pesticide în conformitate cu legislaţia în vigoare; g) documentele de însoţire a produselor finite (declaraţie/certificate de conformitate) şi documentele care să ateste condiţiile privind siguranţa alimentară; h) modul de ambalare a produselor finite; i) modul de depozitare şi marcare a substanţelor chimice cu risc potenţial de contaminare.3. Spaţiile de producţie: a) proiectare, amplasare, construcţie şi dimensionare; b) existenţa vestiarelor corespunzătoare; c) aprovizionare cu apă potabilă, caldă şi rece; d) spaţii separate pentru spălarea materiei prime, unde este cazul; e) sistem adecvat de colectare a reziduurilor lichide şi solide; f) sursa de agent termic; g) instalaţii, utilaje şi echipamente de lucru.4. Amenajarea şi organizarea fluxului tehnologic: a) asigurarea circuitelor funcţionale pentru desfăşurarea fluxului tehnologic fără intersectări între fazele salubre şi cele insalubre; b) controlul întreţinerii şi dotării cu dispozitive şi utilaje de lucru specifice profilului (cernatoare, separatoare, magneţi, site, tăvăluguri etc.); c) sistemul de ventilaţie; d) aparatura de măsură şi control; e) procedurile operaţionale standard de sanitaţie (SSOP); f) implementarea şi funcţionarea unui sistem de siguranţă al alimentelor bazat pe principiile HACCP; g) verificarea sistemului de alimentare cu apă rece şi caldă, controlul potabilităţii apei.5. Spaţiile destinate depozitării detergenţilor şi dezinfectanţilor6. Spaţiile destinate curăţării instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor de lucru7. Anexele (vestiare, grupuri sanitare etc.)8. Mijloacele de transport, spaţiul necesar spălării şi dezinfecţiei mijloacelor de transport, condiţiile de transport şi modul în care se face recepţia materiei prime şi a materiilor auxiliare.9. Laboratoarele proprii: a) asigurarea spaţiului/compartimentare; b) analize conform metodelor standardizate; c) asigurarea aparaturii şi a reactivilor; d) calificarea şi competenţa personalului; e) întreţinerea aparaturii, verificare, calibrare; f) evidenţa şi monitorizarea parametrilor controlaţi.10. Evacuarea deşeurilor: a) sistemul de precolectare şi colectare a deşeurilor; b) existenţa spaţiului pentru depozitarea recipientelor pentru colectarea deşeurilor (ghene) şi racordarea acestora la reţeaua centrală de apă-canal; c) existenţa contractului cu o firmă de salubrizare.11. Aplicarea ghidurilor de bune practici sau aplicarea normelor pentru siguranţa alimentelor12. Aplicarea programelor preliminare13. Stabilirea punctelor critice de control14. Monitorizarea punctelor critice de control.B. Prelevare de probe şi analizăSe vor realiza: a) prelevarea de teste de sanitaţie; b) recoltarea de alte probe, ori de câte ori există suspiciuni sau atunci când sunt depistate neconformităţi, pentru produsele alimentare de origine nonanimală (contaminanţi, reziduuri de pesticide etc.) pentru care sunt prevăzute limite maxime admise în legislaţia din domeniul alimentelor; recoltarea se realizează de către inspectori ai autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform metodelor prevăzute de lege, iar în cazul în care acestea nu sunt prevăzute, conform procedurilor emise de autoritatea centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; c) întocmirea procesului-verbal de prelevare de probe şi a cererii de analiză; d) trimiterea către laboratoare specializate a probelor prelevate, însoţite de documentele menţionate mai sus.Se vor respecta următoarele: a) prelevarea probelor dintr-un lot se va efectua o singură dată, pentru produsele care necesită aceeaşi metodă de prelevare, pentru toată gama de analize de laborator, astfel încât rezultatul acestora să fie transmis în mod obligatoriu în perioada de valabilitate a produsului reţinut, dar nu mai târziu de 30 de zile; b) analizele se vor efectua numai în laboratoare acreditate, iar rezultatele/buletinele de analiză vor fi transmise şi operatorului economic; c) lotul din care s-au prelevat probele este reţinut şi depozitat în condiţii corespunzătoare până la obţinerea rezultatelor/ buletinelor de analiză; d) nerespectarea prevederilor pct. a), b) şi c) atrage pentru persoanele vinovate răspunderea potrivit prevederilor legale.C. Inspecţia stării de igienă a personaluluiSe verifică: a) echipamentul de protecţie al personalului (halat, bonetă, mănuşi, şorţuri, încalţăminte de protecţie etc.); b) igiena personală.D. Controlul documentelorSe verifică existenţa: a) programelor de igienizare a unităţii; b) documentelor pentru monitorizarea şi controlul punctelor critice (PC) şi a punctelor critice de control (PCC); c) programelor pentru instruirea personalului în domeniul siguranţei alimentelor; d) documentelor care să ateste provenienţa produselor depozitate; e) documentelor pentru înregistrarea temperaturii, după caz; f) programului acţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (DDD) şi eficienţa acestora; g) buletinelor de analiză pentru materiile prime; h) buletinelor de analiză pentru produsele finite; i) buletinelor de analiză pentru apa potabilă; j) buletinelor de analiză pentru teste de sanitaţie; k) dosarului cu autorizaţii şi avize; l) documentelor care să ateste trasabilitatea produselor; m) controlului potabilităţii apei.E. Examinarea sistemelor de verificareSe controlează documentele care să ateste verificarea aparatelor de măsură şi control (AMC), buletinele metrologice, monitorizarea şi înregistrarea parametrilor tehnologici.V. Documente elaborate la finalizarea controlului oficialDupă realizarea activităţii de supraveghere, inspecţie şi control, inspectorul autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor completează fişa de control, procesul-verbal de constatare, precum şi celelalte documente necesare aplicării de măsuri în caz de neconformitate.VI. Măsuri, sancţiuniÎn funcţie de situaţia existentă la faţa locului şi de rezultatele analizelor de laborator, se aplică măsurile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9842005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1112008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, de către inspectori ai autorităţii naţionale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul serviciului inspecţie şi control al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi de către alte persoane împuternicite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.Astfel, pot fi dispuse: a) aplicarea de sancţiuni; b) confiscarea în vederea distrugerii produselor improprii consumului uman; c) reţinerea oficială; d) propunere de suspendare, închiderea unităţii.În situaţia în care, în urma activităţilor de supraveghere, inspecţie şi control, se constată că operatorii economici încalcă alte prevederi legale legate de producţia, depozitarea, transportul sau comercializarea alimentelor şi furajelor care nu ţin de legislaţia privind siguranţa alimentelor şi furajelor, autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor va notifica autorităţilor competente să sancţioneze respectivele fapte.---------------Pct. VI din anexa 3 la instrucţiuni a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 72 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009.  +  Anexa 4 la instrucţiuniDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERENr. ...... din ..............    Pentru unitatea denumită: ..............................., adresa unităţii:  ................; proprietar ..............., din localitatea ..............,  str. ...................... nr. ......., sectorul ....., codul .............,  judeţul ............., telefon ............, e-mail ........................,  pentru obiectivul ........................, în care se desfăşoară următoarele  activităţi:    1. ........... (cod CAEN ...............);    2. ........... (cod CAEN ...............);    3. ........... (cod CAEN ...............).    Declar pe propria răspundere că în cadrul activităţilor mai sus menţionate  producţia realizată, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii  Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ...., este  următoarea:    1. ........... (cod CAEN ...............);    2. ........... (cod CAEN ...............);    3. ........... (cod CAEN ...............).                       Reprezentantul legal al unităţii,                    .......................................                  (semnătura şi ştampila oficială a unităţii)----