STATUTUL din 18 decembrie 2013Academiei de Ştiinţe Militare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2014   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Academia de Ştiinţe Militare, denumită în continuare ASM, este organizată şi funcţionează potrivit Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare, precum şi conform prezentului statut.  +  Capitolul II Organizare şi funcţionare  +  Articolul 2 (1) ASM are în structură un număr de 3 secţii ştiinţifice. (2) Secţiile ştiinţifice reprezintă verigile de bază ale organizării ASM, care asigură îndeplinirea obiectului de activitate al acesteia. (3) Secţiile ştiinţifice de specialitate sunt următoarele: a) Secţia de ştiinţe militare; b) Secţia de ordine publică; c) Secţia de informaţii şi securitate naţională.  +  Articolul 3În domeniul lor de activitate, secţiile ştiinţifice ale ASM au următoarele atribuţii: a) contribuie la activitatea de cercetare ştiinţifică din domeniul său de activitate; b) urmăresc modul de realizare a proiectelor şi programelor de cercetare proprii; c) dezbat probleme ştiinţifice şi stabilesc acţiunile care interesează ASM; d) analizează informările membrilor secţiei privind activitatea desfăşurată anual; e) propun premierea celor mai valoroase realizări ştiinţifice; f) colaborează cu filialele; g) organizează manifestări ştiinţifice; h) fac propuneri pentru direcţii de cercetare şi pentru comenzi de cercetare pentru atragerea de fonduri necesare finanţării activităţii secţiei ştiinţifice şi ASM; i) verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate a candidaţilor în procedura de alegere de noi membri.  +  Articolul 4 (1) Secţia ştiinţifică este condusă de un birou format din preşedinte, 1-3 membri şi un secretar ştiinţific. (2) Preşedintele secţiei ştiinţifice este reprezentant al instituţiei de învăţământ superior în care se desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică din domeniul de coordonare conform ariilor de competenţă, iar membrii biroului şi secretarul ştiinţific sunt aleşi dintre membrii titulari şi corespondenţi, pentru un mandat de 4 ani. Pentru a fi ales, candidatul trebuie să întrunească două treimi din numărul de voturi ale membrilor cu drept de vot prezenţi din cadrul secţiei. În fiecare secţie două treimi din membrii acesteia sunt propuşi de către instituţia coordonatoare a domeniului de cercetare. (3) În cazul absenţei preşedintelui, conducerea secţiei ştiinţifice este asigurată de către un membru al biroului secţiei ştiinţifice, prin delegare de competenţă, iar în caz de indisponibilitate mai mare de 6 luni se alege un preşedinte interimar pe durata rămasă până la încheierea mandatului iniţial. (4) Secţia ştiinţifică se reuneşte pentru dezbaterea problemelor din domeniul lor de competenţă lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor acesteia. Convocarea membrilor şi ordinea de zi se transmit, de către secretarul ştiinţific, cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă. Ordinea de zi se elaborează pe baza propunerilor membrilor secţiei ştiinţifice aprobate de biroul secţiei ştiinţifice. (5) Secţia ştiinţifică îşi desfăşoară lucrările în prezenţa a jumătate din numărul membrilor şi adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi. Pentru probleme de importanţă majoră, biroul secţiei ştiinţifice poate decide ca majoritatea să fie formată din jumătate plus unu din numărul membrilor secţiei ştiinţifice.  +  Articolul 5 (1) Preşedintele secţiei ştiinţifice organizează, îndrumă şi controlează întreaga activitate a secţiei şi are următoarele atribuţii: a) reprezintă secţia ştiinţifică; b) convoacă şi conduce şedinţele biroului şi secţiei ştiinţifice; c) ia măsurile necesare realizării hotărârilor luate în şedinţele biroului şi secţiei ştiinţifice; d) informează membrii secţiei asupra activităţii biroului secţiei; e) prezintă anual consiliului ştiinţific al ASM informări asupra activităţii secţiei ştiinţifice. (2) Biroul secţiei ştiinţifice are următoarele atribuţii: a) coordonează şi evaluează activitatea secţiei ştiinţifice; b) conduce secţia ştiinţifică punând în aplicare hotărârile secţiei ştiinţifice; c) administrează fondurile obţinute din activitatea proprie. (3) Secretarul ştiinţific are următoarele atribuţii: a) realizează lucrările curente şi de specialitate ale biroului şi secţiei; b) pregăteşte ordinea de zi şi documentaţiile şedinţelor de birou şi secţie şi contribuie la cele ale adunării generale; c) duce la îndeplinire alte atribuţii stabilite de preşedintele secţiei şi biroul consiliului ştiinţific al ASM; d) ţine evidenţa corespondenţei secţiei ştiinţifice; e) întocmeşte informări, sinteze şi alte materiale solicitate secţiei ştiinţifice; f) întocmeşte dările de seamă periodice şi anuale.  +  Articolul 6 (1) Filiala ASM reprezintă forma teritorială de organizare a activităţii ASM, care reuneşte toţi membrii ASM din zona respectivă. (2) Filiala se înfiinţează prin hotărârea adunării generale, în limita numărului maxim al membrilor titulari şi al membrilor corespondenţi, conform legii. (3) Filiala funcţionează în mod similar cu secţia ştiinţifică, atribuţiile biroului secţiei ştiinţifice fiind exercitate de preşedintele filialei.  +  Articolul 7 (1) Organele de conducere ale filialei sunt preşedintele şi secretarul ştiinţific, alese de membrii filialei dintre membrii titulari sau corespondenţi, pe o perioadă de 4 ani. (2) Prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 8Filiala are următoarele atribuţii: a) dezbate probleme ştiinţifice şi alte aspecte care interesează activitatea de cercetare ştiinţifică din aria teritorială de competenţă; b) organizează manifestări ştiinţifice zonale; c) ia hotărâri cu majoritatea simplă sau calificată din numărul membrilor filialei, după caz; d) face propuneri pentru direcţii de cercetare şi pentru comenzi de cercetare pentru atragerea de fonduri necesare finanţării activităţii filialei şi ASM.  +  Articolul 9Preşedintele filialei are următoarele atribuţii: a) reprezintă filiala în toate relaţiile ei şi rezolvă problemele curente; b) convoacă şi conduce şedinţele filialei; c) ia măsurile necesare realizării hotărârilor luate în şedinţele filialei; d) prezintă anual consiliului ştiinţific al ASM informări asupra activităţii filialei.  +  Capitolul III Membrii ASM  +  Articolul 10 (1) Numărul maxim de membri titulari ai Secţiei de ştiinţe militare este de 25, numărul maxim de membri corespondenţi este de 25, numărul membrilor de onoare este de 25, iar numărul membrilor asociaţi este de 25. (2) Numărul maxim de membri titulari ai Secţiei de ordine publică şi securitate naţională este de 13, numărul maxim de membri corespondenţi este de 12, numărul membrilor de onoare este de 13, iar numărul membrilor asociaţi este de 12. (3) Numărul maxim de membri titulari ai Secţiei de informaţii şi securitate naţională este de 12, numărul maxim de membri corespondenţi este de 13, numărul membrilor de onoare este de 12, iar numărul membrilor asociaţi este de 13.  +  Articolul 11 (1) Alegerea membrilor titulari şi corespondenţi ai ASM se face în limita numărului maxim al membrilor prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 56/2012. (2) Membrii titulari şi membrii corespondenţi sunt aleşi pe viaţă, iar membrii de onoare sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi încă un mandat. (3) Membrii asociaţi sunt selectaţi pe perioadele şi în condiţiile stabilite prin contractele de asociere.  +  Articolul 12 (1) Propunerile de candidaţi pentru membrii titulari se fac de către membrii titulari ai secţiilor ştiinţifice de specialitate, iar candidaţii sunt aleşi din rândul membrilor corespondenţi pe baza criteriilor minimale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul statut. (2) Propunerile de candidaţi pentru membrii corespondenţi se fac de către membrii titulari şi corespondenţi ai secţiilor ştiinţifice de specialitate, iar candidaţii sunt aleşi din rândul membrilor de onoare pe baza criteriilor minimale prevăzute în anexa la prezentul statut. (3) Propunerile de candidaţi pentru membrii de onoare se fac de către membrii titulari şi membrii corespondenţi dintre personalităţile române şi străine distinse prin realizări deosebite în domeniul cercetării ştiinţifice corespunzător obiectului de activitate al ASM. (4) Propunerile de candidaţi pentru membrii asociaţi se pot face de către membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare dintre persoanele juridice care au ca obiect de activitate un domeniu de interes pentru realizarea atribuţiilor ASM. (5) Propunerile de candidaţi se transmit secţiilor ştiinţifice pentru verificarea condiţiilor care trebuie îndeplinite conform prezentului statut, apoi consiliului ştiinţific care le avizează şi le supune votului adunării generale, conform legii. (6) Lista candidaţilor se publică pe site-ul ASM.  +  Articolul 13 (1) Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii: a) membrul titular, corespondent sau de onoare solicită în scris retragerea; b) în caz de deces; c) în cazul desfiinţării persoanei juridice. (2) Un membru poate fi exclus dacă: a) a săvârşit abateri profesionale şi etice stabilite de comisia de etică care se organizează şi funcţionează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al ASM; b) nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de prezentul statut; c) nu se implică în asigurarea de resurse financiare necesare funcţionării ASM; d) este condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate. (3) Propunerile privind excluderea se pot face de către membrii titulari, corespondenţi sau de onoare şi se adoptă de către adunarea generală pe baza referatului elaborat de comisia de etică. Comisia de etică elaborează referatul pe baza audierii membrului, probelor prezentate şi a altor documente şi fapte considerate relevante. (4) Pentru membrii asociaţi condiţiile de încetare a activităţii în cadrul ASM se stabilesc prin clauzele contractelor de asociere.  +  Articolul 14Membrii ASM au următoarele drepturi şi îndatoriri: a) să contribuie la dezvoltarea ştiinţelor din sistemul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale în scopul alinierii la cerinţele NATO şi UE; b) să promoveze pe plan naţional şi internaţional cercetările ştiinţifice din sistemul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale; c) să contribuie la fundamentarea necesarului de resurse de finanţare a activităţilor de cercetare-dezvoltare pe termen mediu şi lung din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; d) să îşi expună opiniile asupra problemelor dezbătute; e) să interpeleze conducerile secţiilor şi filialelor în şedinţele acestora şi conducerea ASM în adunarea generală a ASM asupra problemelor de interes comun; f) să ia parte la activitatea şi lucrările secţiei şi ale filialei de care aparţin şi să se implice în activităţile ASM; g) să participe activ la manifestările ştiinţifice iniţiate de ASM, de secţii, filiale şi alte unităţi de profil; h) să prezinte anual secţiilor din care fac parte informări scrise asupra activităţii lor; i) să participe la crearea cadrului legal pentru introducerea continuă a progresului ştiinţific şi tehnic în sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; j) să se implice în asigurarea de fonduri necesare funcţionării ASM.  +  Capitolul IV Conducerea ASM  +  Articolul 15Adunarea generală este forul suprem de conducere al ASM, care este alcătuită şi exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 56/2012.  +  Articolul 16 (1) Consiliul ştiinţific are următoarele atribuţii: a) îndeplineşte hotărârile adunării generale; b) adoptă hotărâri referitoare la orientarea şi coordonarea activităţii ştiinţifice; c) avizează şi supune la vot adunării generale primirea de noi membri. Procedura de avizare şi verificare a îndeplinirii condiţiilor se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ASM; d) propune adunării generale spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare al ASM; e) prezintă adunării generale informări asupra activităţii ASM, precum şi programul de activitate; f) validează rezultatele alegerii conducerii secţiilor ştiinţifice şi filialelor; g) aprobă destinaţia veniturilor obţinute de către ASM şi priorităţile privind cheltuirea acestora, în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu obiectivele fundamentale ale ASM; h) hotărăşte convocarea adunării generale ordinare şi extraordinare; i) stabileşte atribuţiile şi răspunderile vicepreşedintelui şi ale secretarului general, la propunerea preşedintelui; j) avizează proiectul de buget anual al ASM; k) aprobă colaborări ştiinţifice cu academii şi instituţii similare din ţară şi din străinătate şi hotărăşte cu privire la afilierea ASM la organisme ştiinţifice internaţionale; l) sprijină organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională; m) răspunde în faţa adunării generale pentru întreaga activitate a ASM. (2) Hotărârile consiliului ştiinţific se iau prin vot deschis, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor.  +  Articolul 17 (1) Biroul executiv al consiliului ştiinţific are următoarele atribuţii: a) analizează propunerile privind alegerea de noi membri şi le transmite, pe cele care întrunesc condiţiile de eligibilitate, spre avizare, consiliului ştiinţific al ASM; b) răspunde în faţa consiliului ştiinţific pentru buna desfăşurare a activităţii ASM; c) întocmeşte proiectul de buget anual al ASM conform prevederilor legale şi îl spune avizării consiliului ştiinţific şi aprobării adunării generale, pe baza procedurii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a ASM; d) aprobă primirea de sponsorizări, donaţii şi alte bunuri, în folosul ASM, în condiţiile legii; e) conduce aparatul de lucru al ASM pe baza procedurii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a ASM. (2) Şedinţele biroului executiv al consiliului ştiinţific au loc cel puţin bilunar şi se convoacă de preşedinte. (3) Hotărârile biroului executiv al consiliului ştiinţific se iau cu majoritatea numărului total de membri, prin vot deschis.  +  Articolul 18Preşedintele ASM conduce şi îndrumă întreaga activitate a ASM pe baza legislaţiei în vigoare şi a hotărârilor adunării generale, a consiliului ştiinţific al ASM şi a biroului executiv al consiliului ştiinţific. În absenţa preşedintelui, acesta este reprezentat de vicepreşedinte sau de secretarul general al ASM, desemnat de preşedinte, prin delegare de competenţă.  +  Articolul 19Preşedintele ASM are următoarele atribuţii: a) reprezintă ASM în relaţiile cu terţii; b) conduce întreaga activitate a ASM pe baza hotărârilor adunării generale, ale consiliului ştiinţific şi biroului executiv al consiliului ştiinţific. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii; c) asigură legătura permanentă cu ministerele de resort, Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu alte ministere şi instituţii; d) reprezintă şi angajează ASM, în condiţiile legii, în relaţiile cu persoane juridice şi fizice române şi străine; informează consiliul ştiinţific asupra acţiunilor întreprinse şi a rezultatelor acestora; e) convoacă şi prezidează şedinţele adunării generale, ale consiliului ştiinţific şi ale biroului executiv al consiliului ştiinţific.  +  Articolul 20Vicepreşedintele şi secretarul general al ASM exercită atribuţiile ce le sunt stabilite de către adunarea generală şi preşedintele ASM.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 21Modificările şi/sau completările prezentului statut se adoptă de adunarea generală şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificările şi completările intră în vigoare la data publicării hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa -----la statut---------CRITERII MINIMALEpentru obţinerea calităţii de membrutitular (corespondent) al ASM, secţiile "Ştiinţe militare","Informaţii şi securitate naţională", "Ordine publică şi securitate naţională"1. Recomandare scrisă dată de 2 membri titulari, pe baza activităţii şi operei ştiinţifice.2. Standarde minimale pentru criteriul 1 privind activitatea publicistică şi de cercetare ştiinţifică: cel puţin 220 de puncte pentru membru titular şi 150 de puncte pentru membru corespondent.3. Standarde minimale pentru criteriul 2 privind activitatea didactică şi ştiinţifică: cel puţin 200 de puncte pentru membru titular şi 150 de puncte pentru membru corespondent.Dosarul de candidat va conţine lista de activităţi şi documente conform celor două criterii, însoţite de dovezile aferente.CRITERIUL 1:Activitatea publicistică şi de cercetare ştiinţifică1.1. Standarde minimale pentru membru titular (corespondent)
  *Font 8*
   
  Indica- torul Denumirea indicatorului Număr minim de lucrări titular (cores- pondent) Punc- tajul Număr minim de puncte/ membru titular (cores- pondent) Elementul pentru care se acordă punctajul
  1. Cărţi, manuale, cursuri universitare, monografii - unic autor 3 (2) 20 p 60 (40) p Pe lucrare
  2. Cărţi, manuale, cursuri universitare, monografii - coautor (colectiv) 5 (3) 8 p 40 (24) p Pe lucrare
  3. Articole publicate în reviste recunoscute de CNCS 5 (4) 5 p 25 (20) p Pe articol
  4. Articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale (cu participare internaţională) 5 (4) 5 p 25 (20) p Pe articol
  5. Articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale 10 (9) 4 p 40 (36) p Pe articol
  6. Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/ grant - director (codirector) 1 (0) 15 p 15 (0) p Pe proiect
  7. Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/ grant - membru în colectiv 3 (2) 5 p 15 (10) p Pe proiect
  Total punctaj minim obligatoriu 220 (150) p
  1.2. Alte lucrări
  Indi- catorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pentru care se acordă punctajul
  1. Capitole din: cărţi, manuale (studii) de specialitate, cursuri universitare 5 p Pe lucrare
  2. Lucrări ştiinţifice în domeniul secţiei - unic autor 8 p Pe lucrare
  3. Lucrări ştiinţifice în domeniul secţiei - coautor (colectiv) 5 p Pe lucrare
  4. Articole publicate în reviste cotate ISI 8 p Pe articol
  5. Citări (nu autocitări) în reviste sau în articole (lucrări) cotate ISI sau indexate de o bază de date internaţională recunoscută (ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, Francis, JSTOR, ProQuest, Persee) 5 p Pe citare
  6. Brevete de invenţii/inovaţii 15 p Pe brevet
  CRITERIUL 2:Activitatea didactică şi ştiinţifică
  Indi- catorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pentru care se acordă punctajul
  1. Organizator de conferinţe şi paneluri în ţară 5 p Pe activitate
  2. Organizator de conferinţe şi paneluri în străinătate 10 p Pe activitate
  3. Moderator/Keynote speaker la conferinţe naţionale sau internaţionale 5 p Pe activitate
  4. Profesor asociat la alte universităţi din ţară 5 p Pe an universitar
  5. Profesor asociat la universităţi din străinătate 15 p Pe an universitar
  6. Titlul de doctor în ştiinţe, obţinut în ţară (străinătate) 20 (30) p Pe titlu
  7. Conducător de doctorat 30 p Pe titlu
  8. Număr de teze de doctorat finalizate şi titluri confirmate 10 p Pe teză de doctorat
  9. Membru în consiliul editorial al unei reviste cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută 5 p Pe revistă
  10. Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare sau al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice 15 p Pe consiliu
  11. Membru în comisiile de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 10 p Pe comisie
  12. Iniţierea unor programe de studii universitare 5 p Pe program
  13. Director al unui centru de cercetare ştiinţifică 15 p Pe centru
  14. Membru într-un centru de cercetare ştiinţifică 5 p Pe centru
  15. Cadru didactic (cercetător ştiinţific) titular pe post într-o instituţie de învăţământ superior (de cercetare ştiinţifică) 5 p Pe an
  16. Funcţii de conducere într-o instituţie de învăţământ superior (de cercetare ştiinţifică) 5 p Pe an
  -----