HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 7 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 120 alin. (2) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Scopul şi funcţiile sistemului de probaţiune (1) Prezenta hotărâre reglementează punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. (2) Prin activitatea sa, sistemul de probaţiune, ca serviciu public de interes naţional, contribuie la înfăptuirea actului de justiţie. (3) Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în interesul comunităţii, în scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârşire a unor noi infracţiuni şi al menţinerii siguranţei comunităţii, precum şi pentru reducerea costurilor sociale ale executării sancţiunilor şi măsurilor penale, prin diminuarea populaţiei din unităţile penitenciare şi valorificarea potenţialului socioeconomic al infractorilor.  +  Articolul 2Organizarea sistemului de probaţiune (1) Sistemul de probaţiune este format din Direcţia Naţională de Probaţiune, care funcţionează la nivel central, denumită în continuare Direcţia, şi structuri teritoriale care includ serviciile de probaţiune, precum şi sediile secundare ale acestora. (2) Direcţia elaborează şi aplică în domeniul său de activitate Strategia naţională de reabilitare a persoanelor faţă de care sau dispus sancţiuni şi măsuri comunitare, precum şi orice alte politici şi strategii ale Guvernului privind executarea pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate pronunţate de instanţele judecătoreşti. (3) În realizarea scopului său, Direcţia ia măsuri privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea structurilor teritoriale şi stabileşte direcţiile strategice de acţiune în domeniul probaţiunii, ca parte a sistemului de justiţie. (4) Pentru atingerea obiectivelor în domeniul său de activitate, Direcţia cooperează cu instituţii publice şi private naţionale şi internaţionale. (5) La nivel teritorial, activitatea de probaţiune se realizează prin intermediul structurilor teritoriale, fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii şi aflate în subordinea Direcţiei.  +  Articolul 3Atribuţiile Direcţiei (1) Direcţia are următoarele atribuţii principale:1. în ceea ce priveşte planificarea strategică a sistemului de probaţiune: a) stabileşte direcţiile strategice de acţiune în domeniul probaţiunii în vederea implementării strategiei justiţiei ca serviciu public; b) asigură, monitorizează şi evaluează implementarea direcţiilor strategice de acţiune de către structurile teritoriale;2. în ceea ce priveşte controlul activităţii de probaţiune: a) realizează evaluarea şi controlul activităţii derulate în structurile teritoriale de probaţiune, prin intermediul inspectorilor de probaţiune; b) coordonează monitorizarea implementării instrucţiunilor şi recomandărilor corpului de inspecţie; c) verifică respectarea de către instituţiile din comunitate a standardelor minime de lucru în probaţiune;3. în ceea ce priveşte realizarea de studii şi cercetări: a) realizează, fie în mod direct, fie prin intermediul structurilor teritoriale, studii şi cercetări care să indice direcţiile de dezvoltare a practicii în domeniul probaţiunii; b) realizează studii, analize şi cercetări care să contribuie la fundamentarea politicii penale în domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru şi la îmbunătăţirea practicii;4. în ceea ce priveşte punerea în executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate specifice domeniului probaţiunii: a) organizează şi coordonează procesul de executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate specifice domeniului probaţiunii; b) stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, Strategia naţională de reabilitare a persoanelor faţă de care s-au dispus sancţiuni şi măsuri comunitare, aplicată în sistemul de probaţiune, inclusiv de către instituţiile cu atribuţii în domeniu; c) elaborează Standardele minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate şi normele metodologice pentru avizarea şi acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate; d) coordonează elaborarea standardelor de performanţă, a metodologiilor şi instrumentelor de lucru, în scopul uniformizării şi îmbunătăţirii activităţii de probaţiune;5. în ceea ce priveşte organizarea şi coordonarea economico-financiară şi administrativă a Direcţiei şi a structurilor teritoriale: a) organizează şi coordonează activitatea economico-financiară şi administrativă a Direcţiei şi a structurilor teritoriale şi conduce evidenţa financiar-contabilă a acestora; b) elaborează şi fundamentează proiectul anual de buget al sistemului de probaţiune, pe care îl supune spre aprobare ministrului justiţiei, asigură fondurile necesare, precum şi execuţia bugetară în condiţiile legii; c) administrează patrimoniul sistemului de probaţiune, organizează şi coordonează alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul cheltuielilor materiale şi de investiţii, a mijloacelor şi echipamentelor din dotare; d) efectuează achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări atât pentru Direcţie, cât şi pentru structurile teritoriale; e) derulează activităţi de accesare şi administrare a fondurilor externe nerambursabile şi urmăreşte modul de implementare a proiectelor finanţate din aceste fonduri.6. în ceea ce priveşte organizarea şi coordonarea resurselor umane: a) estimează necesarul de personal din sistemul de probaţiune, realizează demersuri privind suplimentarea schemei de personal şi distribuirea posturilor în aparatul central al Direcţiei şi în structurile teritoriale; b) realizează recrutarea şi selecţia personalului din sistemul de probaţiune, precum şi definitivarea şi promovarea în grade profesionale a acestuia; c) realizează evaluarea profesională a personalului din cadrul sistemului de probaţiune, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune; d) organizează pregătirea profesională a personalului din sistemul de probaţiune şi organizează cursuri de pregătire pentru persoane din cadrul instituţiilor implicate în activitatea de probaţiune; e) elaborează şi difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare, pentru asigurarea pregătirii profesionale a personalului, precum şi pentru uniformizarea practicii de probaţiune. f) realizează demersuri în vederea evaluării medicale şi psihologice a personalului din sistemul de probaţiune; g) efectuează lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, transferului, suspendării şi eliberării din funcţie a personalului din sistemul de probaţiune; h) pune în aplicare, potrivit competenţelor, dispoziţiile legale referitoare la cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului din sistemul de probaţiune;7. în domeniul juridic: a) elaborează, în colaborare cu direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, proiectele de acte normative privind organizarea şi activitatea sistemului de probaţiune; b) reprezintă, în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, interesele Direcţiei şi ale structurilor teritoriale;8. în domeniul cooperării internaţionale şi al implementării programelor cu finanţare externă: a) coordonează cooperarea internaţională în domeniu; b) coordonează, programează, implementează, monitorizează şi evaluează asistenţa financiară nerambursabilă acordată sistemului de probaţiune şi coordonează programele de asistenţă în care sistemul de probaţiune din România acţionează ca furnizor de expertiză tehnică şi/sau financiară către alte state în domeniul probaţiunii, în conformitate cu principiile şi rigorile managementului de proiect;9. în ceea ce priveşte sistemul IT, colectarea şi gestionarea datelor: a) gestionează sistemele informatice din Direcţie şi din structurile teritoriale; b) coordonează activitatea de colectare şi prelucrare a datelor statistice specifice domeniului probaţiunii;10. în ceea ce priveşte comunicarea şi relaţiile publice: a) coordonează elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare şi relaţii publice a sistemului de probaţiune, în scopul promovării rolului sistemului de probaţiune; b) promovează rolul şi importanţa sistemului de probaţiune, a activităţilor desfăşurate de către personalul din sistemul de probaţiune, prin toate mijloacele de informare în masă. (2) Direcţia duce la îndeplinire orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul de activitate a sistemului de probaţiune.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Direcţiei  +  Articolul 4Organizarea Direcţiei (1) În cadrul Ministerului Justiţiei funcţionează Direcţia Naţională de Probaţiune, prin reorganizarea Direcţiei de probaţiune din Ministerul Justiţiei. (2) Direcţia are personalitate juridică, buget şi patrimoniu proprii, autonomie funcţională şi de decizie. (3) Direcţia are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 5Conducerea Direcţiei (1) Activitatea Direcţiei este coordonată direct de către ministrul justiţiei. (2) Direcţia este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului justiţiei, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens. (3) Directorul general este numit pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea obţinerii consecutive, o singură dată, a unui nou mandat, în condiţiile legii. (4) În activitatea de conducere, directorul general este sprijinit de 2 directori generali adjuncţi numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens. (5) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător directorilor generali adjuncţi. (6) Directorul general poate face parte din următoarele categorii de personal: personal de probaţiune şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi al procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Directorii generali adjuncţi pot face parte din următoarele categorii de personal: personal de probaţiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi funcţionari publici. (8) Condiţiile şi modalitatea de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (2) şi (4) sunt stabilite prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 6Atribuţiile directorului general şi ale directorilor generali adjuncţi (1) Directorul general conduce, reprezintă şi angajează Direcţia în raporturile cu alte instituţii publice ori private, de la nivel central şi local, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de lege şi de ministrul justiţiei. (2) Directorul general controlează activitatea departamentelor Direcţiei şi a structurilor teritoriale direct sau prin intermediul inspectorilor de probaţiune. (3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), directorul general emite decizii şi instrucţiuni şi răspunde, în faţa ministrului justiţiei, de buna funcţionare a sistemului de probaţiune. (4) Directorul general este ordonator terţiar de credite. (5) Directorul general poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor generali adjuncţi. (6) Directorii generali adjuncţi angajează şi reprezintă Direcţia în baza mandatului expres dat prin decizia directorului general. (7) Directorii generali adjuncţi conduc şi răspund de activitatea departamentelor pe care le coordonează.  +  Articolul 7Colegiul de conducere (1) Pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea procesului decizional, la nivelul Direcţiei se organizează şi funcţionează Colegiul de conducere al Direcţiei, ca organ consultativ. (2) Colegiul prevăzut la alin. (1) este format din directorul general al Direcţiei, directorii generali adjuncţi, precum şi conducătorii departamentelor din Direcţie. (3) Modalitatea de organizare şi funcţionare a Colegiului de conducere, precum şi atribuţiile acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 8Consiliul consultativ (1) Pe lângă Direcţie funcţionează Consiliul consultativ, ca organ consultativ, denumit în continuare Consiliu, alcătuit din reprezentanţi ai sistemului de probaţiune şi alte categorii de specialişti. (2) Directorul general al Direcţiei este preşedintele Consiliului. (3) Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei naţionale în domeniul probaţiunii, monitorizarea implementării acesteia, precum şi stabilirea altor măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii de probaţiune. (4) Consiliul se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie, prin convocarea directorului general. (5) Activitatea şi componenţa Consiliului este reglementată prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 9Organizarea departamentelor Direcţiei şi conducerea acestora (1) Direcţia dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii şi birouri, denumite în continuare departamente. (2) Organigrama Direcţiei este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Structura organizatorică la nivel de direcţii, servicii şi birouri, numărul posturilor de conducere, precum şi alocarea personalului în departamente sunt stabilite prin decizie a directorului general, emisă în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri. (4) La nivelul Direcţiei pot fi înfiinţate prin decizie a directorului general grupuri de lucru, inclusiv între diverse departamente, pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale Direcţiei. (5) Desemnarea reprezentanţilor Direcţiei în comisii, comitete, consilii şi alte grupuri de colaborare sau decizie, naţionale ori internaţionale, în care este implicată Direcţia se face prin decizie a directorului general. (6) Directorii direcţiilor sunt numiţi prin decizie a directorului general, pe o perioadă de 4 ani, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens, cu posibilitatea obţinerii unui nou mandat, în condiţiile legii. (7) Şefii serviciilor şi ai birourilor din cadrul Direcţiei sunt numiţi prin decizie a directorului general, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens. (8) Condiţiile şi modalitatea de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (6) şi (7) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 10Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi birourilor din cadrul Direcţiei (1) Atribuţiile aferente direcţiilor, serviciilor şi birourilor din cadrul Direcţiei, precum şi atribuţiile şi răspunderile corespunzătoare funcţiilor de conducere din cadrul Direcţiei se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (2) În subordinea directorului general funcţionează corpul de inspecţie, organizat la nivel de birou. (3) Atribuţiile corpului de inspecţie se exercită prin inspectorii de probaţiune şi se stabilesc în conformitate cu principiul independenţei operaţionale. (4) Atribuţiile şi răspunderile corespunzătoare posturilor din Direcţie se stabilesc prin fişele de post.  +  Articolul 11Personalul Direcţiei (1) La nivelul Direcţiei îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal: personal de probaţiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor potrivit Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici şi personal contractual. (2) Salarizarea personalului din Direcţie se realizează corespunzător reglementărilor legale privind salarizarea angajaţilor din sistemul bugetar. (3) În derularea activităţii, Direcţia poate colabora cu specialişti din alte domenii de activitate, cu voluntari din rândul comunităţii, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile. (4) Colaboratorii pot fi remuneraţi pentru activitatea desfăşurată, potrivit legii.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea structurilor teritoriale din sistemul de probaţiune  +  Articolul 12Organizarea structurilor teritoriale de probaţiune (1) Serviciile de probaţiune funcţionează în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ şi în municipiul Bucureşti, prin reorganizarea serviciilor de probaţiune de pe lângă tribunale, fiind prevăzute în anexa nr. 2. (2) Prin decizie a directorului general şi la propunerea şefilor serviciilor de probaţiune pot fi înfiinţate sedii secundare ale serviciilor de probaţiune. (3) Circumscripţia teritorială a fiecărui sediu secundar se stabileşte prin decizie a directorului general, prin raportare la circumscripţiile teritoriale ale judecătoriilor. (4) În structura organizatorică a serviciilor de probaţiune pot funcţiona compartimente de specialitate pe domenii de activitate, denumite în continuare birouri, înfiinţate prin decizie a directorului general, cu încadrarea în numărul de posturi alocat fiecărui serviciu de probaţiune. (5) Structura organizatorică la nivel de servicii de probaţiune şi sedii secundare, precum şi alocarea personalului în serviciile de probaţiune, birouri şi sediile secundare sunt stabilite prin decizie a directorului general, la propunerea şefului serviciului de probaţiune. (6) Atribuţiile şi competenţele aferente serviciilor de probaţiune şi sediilor secundare se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 13Conducerea serviciilor de probaţiune şi a sediilor secundare (1) Serviciile de probaţiune sunt conduse de şefi serviciu. (2) Birourile din cadrul serviciilor de probaţiune, precum şi sediile secundare sunt conduse de şefi de birou. (3) Şefii serviciilor de probaţiune şi şefii de birou sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, pe o perioadă de 4 ani, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens, cu posibilitatea reînnoirii mandatului în aceleaşi condiţii. (4) Condiţiile şi modalitatea de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (3) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Şeful serviciului de probaţiune conduce şi reprezintă serviciul în relaţia cu Direcţia şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de lege şi de directorul Direcţiei. (6) Şeful serviciului de probaţiune emite decizii, instrucţiuni şi dispoziţii şi răspunde faţă de conducerea Direcţiei de buna funcţionare a serviciului, de implementarea la nivel local a direcţiilor strategice de acţiune în domeniul probaţiunii şi de unificarea practicii. (7) Şefii de birou se subordonează administrativ şi funcţional şefului serviciului de probaţiune. (8) Şefii de birou reprezintă serviciul de probaţiune în baza mandatului expres dat prin decizia şefului serviciului. (9) Şeful de birou emite dispoziţii şi instrucţiuni şi răspunde faţă de conducerea Direcţiei şi a serviciului de probaţiune de buna funcţionare a compartimentului ori a sediului secundar pe care îl conduce şi asigură respectarea prevederilor legale şi a standardelor de performanţă în activitatea de probaţiune. (10) Atribuţiile corespunzătoare funcţiilor de conducere se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 14Personalul din serviciile de probaţiune şi sediile secundare (1) În serviciile de probaţiune şi sediile secundare ale acestora îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal de execuţie: personal de probaţiune, funcţionari publici şi personal contractual. (2) Şefii serviciilor de probaţiune şi şefii de birou pot face parte din următoarele categorii de personal: personal de probaţiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Atribuţiile şi răspunderile corespunzătoare posturilor din structurile teritoriale de probaţiune se stabilesc prin fişele posturilor. (4) Salarizarea personalului din serviciile de probaţiune şi sediile secundare se realizează corespunzător reglementărilor legale privind salarizarea angajaţilor din sistemul bugetar.  +  Capitolul IV Finanţarea şi administrarea sistemului de probaţiune  +  Articolul 15Numărul de posturi la nivelul sistemului naţional de probaţiune (1) Aparatul central al Direcţiei funcţionează cu un număr maxim de 90 de posturi, din care 34 de posturi se finanţează în anul 2014. (2) Numărul maxim de posturi pentru structurile teritoriale este de 370 de posturi.  +  Articolul 16Finanţarea sistemului naţional de probaţiune (1) Direcţia şi structurile sale teritoriale sunt finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. (2) Direcţia poate primi donaţii, sponsorizări şi poate accesa alte surse de finanţare, conform prevederilor legale. (3) Anual, se aprobă, prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea directorului general, fondul destinat externalizării de servicii în acord cu legea privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate Direcţiei conform legii. (4) Condiţiile şi procedura pentru constituirea şi utilizarea fondului prevăzut la alin. (3) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 17Administrarea patrimoniului sistemului naţional de probaţiune (1) Patrimoniul serviciilor de probaţiune de pe lângă tribunale şi al Direcţiei de probaţiune, inclusiv parcul auto, trece în administrarea şi în patrimoniul Direcţiei. Modalităţile de predare-primire a elementelor patrimoniale se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Direcţia administrează echipamentele şi sistemele informatice, mobilierul, aparatura birotică, autoturismele, precum şi orice alte active ale sistemului de probaţiune. (3) Pentru activităţile specifice desfăşurate de Direcţie şi de structurile teritoriale, se constituie un parc auto cu un număr de 82 de autoturisme. Stabilirea numărului de autoturisme pentru fiecare serviciu de probaţiune se face prin decizie a directorului general al Direcţiei în funcţie de volumul de activitate al acestora. (4) Consumul de carburanţi pentru fiecare autoturism este de maximum 250 de litri pe lună.  +  Articolul 18Alocarea sumelor pentru cheltuielile de personal şi de funcţionare a sistemului de probaţiune (1) În vederea atingerii scopurilor activităţii sistemului de probaţiune, fondurile bugetare necesare pentru resursele financiare, materiale şi logistice se asigură prin bugetul Ministerului Justiţiei, în vederea funcţionării Direcţiei. (2) Sediile serviciilor de probaţiune stabilite în cadrul instanţelor de judecată îşi păstrează destinaţia. În cadrul sediilor instanţelor de judecată pot fi stabilite şi alte spaţii pentru serviciile de probaţiune. Cheltuielile ocazionate de funcţionarea serviciilor de probaţiune în cadrul instanţelor se stabilesc prin protocol de colaborare, încheiat între Direcţie şi instanţele de judecată. (3) În vederea desfăşurării activităţii sistemului de probaţiune, Guvernul, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, precum şi parchetele, pun la dispoziţia Direcţiei Naţionale de Probaţiune, în limita resurselor disponibile, spaţii necesare derulării în bune condiţii a activităţii specifice a acesteia şi a structurilor sale teritoriale. (4) Modalitatea de punere la dispoziţie a spaţiilor necesare se realizează în baza unor acte normative sau prin protocoale de colaborare între Direcţie şi instituţia publică ce pune la dispoziţie spaţiul respectiv. (5) În măsura în care nu este posibilă asigurarea de spaţii în condiţiile alin. (2) şi (3), Direcţia poate închiria, achiziţiona sau construi spaţii, potrivit legii, pentru desfăşurarea activităţii serviciilor de probaţiune. (6) Creditele bugetare necesare activităţii Direcţiei pentru anul 2013 vor fi alocate din bugetul Ministerului Justiţiei în baza protocolului de predare-primire. (7) Până la data semnării protocolului de predare-primire, Direcţia şi structurile sale teritoriale sunt finanţate din bugetul Ministerului Justiţiei şi al tribunalelor.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19Măsuri pentru asigurarea îndeplinirii de către Direcţie a atribuţiilor de resurse umane (1) Atribuţiile privind selecţia, evaluarea performanţelor profesionale, promovarea şi, după caz, definitivarea personalului din cadrul sistemului de probaţiune sunt îndeplinite de către Direcţie potrivit legislaţiei aplicabile fiecărei categorii de personal. (2) Până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii de resurse umane din cadrul Direcţiei, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2014, atribuţiile privind selecţia, evaluarea performanţelor profesionale, promovarea şi, după caz, definitivarea personalului de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi procurorilor, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual care ocupă funcţii de execuţie de la nivelul Direcţiei se realizează de către Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei, în colaborare cu personalul Direcţiei, potrivit reglementărilor specifice aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiţiei. (3) Până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii de resurse umane din cadrul Direcţiei, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2014, atribuţiile privind selecţia, evaluarea performanţelor profesionale, definitivarea şi promovarea inspectorilor şi consilierilor de probaţiune, sunt îndeplinite de Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei, în colaborare cu personalul Direcţiei, potrivit legii şi regulamentelor specifice acestei categorii de personal. (4) La data operaţionalizării departamentului cu atribuţii de resurse umane din cadrul Direcţiei, acesta preia pe bază de protocol de predare-primire de la Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei dosarele profesionale, precum şi orice alte documente şi evidenţe în legătură cu cariera personalului angajat în serviciile de probaţiune, respectiv în Direcţie.  +  Articolul 20Măsuri pentru asigurarea îndeplinirii de către Direcţie a atribuţiilor economico-financiare şi administrative (1) Până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii economice şi administrative de la nivelul Direcţiei, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2014, execuţia bugetară, precum şi îndeplinirea altor activităţi cu specific economic şi administrativ se realizează de către Direcţia financiar-contabilă şi Direcţia investiţii din cadrul Ministerului Justiţiei în colaborare cu personalul Direcţiei. (2) Pentru perioada în care Ministerul Justiţiei asigură conducerea evidenţei contabile a Direcţiei şi a structurilor sale teritoriale, în aplicaţiile şi programele informatice gestionate de Direcţia financiar-contabilă se realizează secţiuni distincte pentru sistemul de probaţiune. (3) La data operaţionalizării departamentului cu atribuţii economice şi administrative din cadrul Direcţiei, acesta preia pe bază de protocol de predare-primire de la Direcţia financiar-contabilă şi de la Direcţia investiţii din cadrul Ministerului Justiţiei toate documentele şi evidenţele în legătură cu execuţia bugetului, achiziţiile, cheltuielile de personal, patrimoniul sistemului de probaţiune, precum şi orice alte documente referitoare la finanţarea şi patrimoniul sistemului de probaţiune. (4) În scopul realizării execuţiei bugetare, precum şi pentru îndeplinirea altor activităţi cu specific economic de către Direcţia financiar-contabilă şi Direcţia investiţii din cadrul Ministerului Justiţiei, se pot delega sau detaşa, în condiţiile legii, în cadrul acestor direcţii persoane din cadrul instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Justiţiei, din cadrul altor instituţii publice centrale ori din cadrul instanţelor sau parchetelor. (5) Până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii economico-administrative din cadrul Direcţiei, tribunalele colaborează cu departamentele din Ministerul Justiţiei, pentru a asigura din punct de vedere logistic, administrativ şi financiar funcţionarea serviciilor de probaţiune.  +  Articolul 21Măsuri pentru asigurarea îndeplinirii de către Direcţie a altor atribuţii prevăzute de lege (1) Până la operaţionalizarea departamentelor din cadrul Direcţiei, altele decât cele prevăzute la art. 19 şi 20, atribuţiile prevăzute la art. 10 din prezenta hotărâre se duc la îndeplinire cu sprijinul departamentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, potrivit specificului acestora. (2) Direcţia tehnologia informaţiei din Ministerul Justiţiei şi tribunalele asigură şi gestionează sistemele şi echipamentele de tehnologia informaţiei ale Direcţiei, respectiv ale structurilor teritoriale, până la angajarea personalului specializat în Direcţie şi în structurile teritoriale. (3) Până la data angajării personalului specializat pentru conducerea autoturismelor aflate în dotarea serviciilor de probaţiune, acestea sunt deservite de conducători auto din cadrul tribunalelor.  +  Articolul 22Preluarea personalului din cadrul Direcţiei de probaţiune şi din cadrul altor instituţii (1) Prin reorganizarea Ministerului Justiţiei şi înfiinţarea Direcţiei Naţionale de Probaţiune, posturile din cadrul Direcţiei de probaţiune şi personalul încadrat pe acestea, precum şi posturile vacante din cadrul acestei direcţii sunt preluate de Direcţie, prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Posturile din serviciile de probaţiune de pe lângă tribunale şi personalul încadrat pe acestea, precum şi posturile vacante de consilier de probaţiune sunt preluate de Direcţie, prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Personalul din serviciile de probaţiune de pe lângă tribunale şi din Direcţia de probaţiune, preluat în cadrul Direcţiei, se consideră transferat. (4) Numirea personalului de probaţiune care a promovat concursul de ocupare a posturilor vacante de consilier de probaţiune aflat în derulare la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri se realizează prin ordin al ministrului justiţiei, în cadrul serviciilor de probaţiune din subordinea Direcţiei.  +  Articolul 23Ocuparea funcţiilor de conducere şi de execuţie din aparatul central al Direcţiei (1) Până la ocuparea prin concurs în condiţiile stabilite de lege, a funcţiilor de director general, director general adjunct, director de direcţie, şef serviciu şi şef birou, pe aceste funcţii pot fi delegate, sau, după caz, pot exercita cu caracter temporar funcţia de conducere, persoane care fac parte din categoriile de personal prevăzute de Legea nr. 252/2013. (2) În cadrul Direcţiei pot fi delegaţi, detaşaţi sau după caz, transferaţi, în condiţiile legii funcţionari publici, personal contractual, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, respectiv consilieri de probaţiune, din cadrul Ministerului Justiţiei, din instituţiile subordonate acestuia, din cadrul instanţelor sau parchetelor, serviciilor de probaţiune sau din cadrul altor instituţii publice.  +  Articolul 24Dispoziţii finale (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, locaţiile serviciilor de probaţiune care funcţionează în altă localitate decât municipiul reşedinţă de judeţ devin sedii secundare ale serviciilor de probaţiune. (3) Prevederile art. 12 alin. (3) intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul justiţiei,Robert Marius Cazanciucp. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.079.  +  Anexa 1 ORGANIGRAMADirecţiei Naţionale de Probaţiune                            ┌──────────────────┐                            │ DIRECTOR GENERAL │                            └────────┬─────────┘                                     │                     ┌────────────┐ │                     │ CORPUL DE ├──┤                     │ INSPECŢIE │ │                     └────────────┘ │                                     │                                     │          ┌──────────────────────────┼───────────────────────────┐ ┌────────┴──────────┐ │ ┌────────┴──────────┐ │ DIRECTOR │ │ │ DIRECTOR │ │ GENERAL ADJUNC │ │ │ GENERAL ADJUNC │ └─┬─────────────────┘ │ └─┬─────────────────┘   │ │ │   │ ┌──────────────┐ │ │ ┌──────────────┐   │ │ SERVICIUL │ │ │ │ SERVICIUL │   ├─┤ PROGRAME ŞI │ │ ├─┤ JURIDIC │   │ │ RELAŢII │ │ │ └──────────────┘   │ │INFORMAŢIONALE│ │ │   │ └──────────────┘ │ │ ┌──────────────┐   │ │ │ │ SERVICIUL │   │ ┌──────────────┐ │ │ │ METODOLOGIC │   ├─┤ DIRECŢIA │ │ ├─┤ ŞI FORMARE │   │ │ ECONOMICĂ │ │ │ │ PROFESIONALĂ │   │ └──────────────┘ │ │ └──────────────┘   │ │ │   │ ┌──────────────┐ │ │ ┌──────────────┐   │ │ SERVICIUL │ │ │ │ SERVICIUL │   ├─┤ RESURSE │ │ │ │ CERCETARE ŞI │   │ │ UMANE │ │ └─┤ DEZVOLTARE │   │ └──────────────┘ │ │ STRATEGICĂ │   │ │ └──────────────┘   │ ┌──────────────┐ │   └─┤ BIROUL IT ŞI │ │     │ COMUNICARE │ │     └──────────────┘ │                                     │                     ┌───────────────┴──────────────┐                     │ 42 DE SERVICII DE PROBAŢIUNE │                     └──────────────────────────────┘  +  Anexa 2 SERVICIILE DE PROBAŢIUNEdin subordinea Direcţiei Naţionale de Probaţiune1. Serviciul de probaţiune Alba2. Serviciul de probaţiune Arad3. Serviciul de probaţiune Argeş4. Serviciul de probaţiune Bacău5. Serviciul de probaţiune Bihor6. Serviciul de probaţiune Bistriţa-Năsăud7. Serviciul de probaţiune Botoşani8. Serviciul de probaţiune Braşov9. Serviciul de probaţiune Brăila10. Serviciul de probaţiune Bucureşti11. Serviciul de probaţiune Buzău12. Serviciul de probaţiune Caraş-Severin13. Serviciul de probaţiune Călăraşi14. Serviciul de probaţiune Cluj15. Serviciul de probaţiune Constanţa16. Serviciul de probaţiune Covasna17. Serviciul de probaţiune Dâmboviţa18. Serviciul de probaţiune Dolj19. Serviciul de probaţiune Galaţi20. Serviciul de probaţiune Giurgiu21. Serviciul de probaţiune Gorj22. Serviciul de probaţiune Harghita23. Serviciul de probaţiune Hunedoara24. Serviciul de probaţiune Ialomiţa25. Serviciul de probaţiune Iaşi26. Serviciul de probaţiune Ilfov27. Serviciul de probaţiune Maramureş28. Serviciul de probaţiune Mehedinţi29. Serviciul de probaţiune Mureş30. Serviciul de probaţiune Neamţ31. Serviciul de probaţiune Olt32. Serviciul de probaţiune Prahova33. Serviciul de probaţiune Satu Mare34. Serviciul de probaţiune Sălaj35. Serviciul de probaţiune Sibiu36. Serviciul de probaţiune Suceava37. Serviciul de probaţiune Teleorman38. Serviciul de probaţiune Timiş39. Serviciul de probaţiune Tulcea40. Serviciul de probaţiune Vaslui41. Serviciul de probaţiune Vâlcea42. Serviciul de probaţiune Vrancea__________