NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2013privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 6 ianuarie 2014   +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de calcul, de colectare şi modalitatea de compensare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare, denumit în continuare tarif IF. (2) Tariful IF reprezintă contravaloarea unui serviciu public prestat de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, unui beneficiar al lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi este supus regimului juridic de drept public. (3) Agenţia, prin filialele sale sau prin unităţile de administrare ale acestora, pentru amenajările de îmbunătăţiri funciare existente, întocmeşte/reactualizează situaţia suprafeţelor şi a beneficiarilor amplasaţi în zona de influenţă directă şi indirectă a efectului lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. (4) Suprafaţa rezultată conform alin. (3), pe măsura determinării acesteia, va fi luată în considerare la calculul cuantumului tarifului IF. (5) Organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, cu acordul scris al Agenţiei, pot executa lucrări de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care o au în folosinţă.  +  Articolul 2 (1) În calculul tarifului IF sunt incluse următoarele cheltuieli: a) capitolul I - Cheltuieli pentru exploatarea infrastructurii din fiecare amenajare de îmbunătăţiri funciare pentru fiecare componentă/categorie de lucrări de desecare cu evacuarea apei prin pompare şi desecare cu evacuarea apei gravitaţional şi cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea infrastructurii din fiecare amenajare de îmbunătăţiri funciare pentru fiecare componentă/categorie de lucrări de desecare cu evacuarea apei prin pompare, desecare cu evacuarea apei gravitaţional şi combaterea eroziunii solului, după caz; b) capitolul II - Cheltuieli pentru administrarea amenajărilor de irigaţii şi pentru realizarea protecţiei infrastructurii din fiecare amenajare de îmbunătăţiri funciare pentru fiecare componentă/categorie de lucrări de irigaţii, desecare cu evacuarea apei prin pompare, desecare cu evacuarea apei gravitaţional şi combaterea eroziunii solului, după caz; c) capitolul III - Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii din fiecare amenajare de îmbunătăţiri funciare pentru fiecare componentă/categorie de lucrări de irigaţii, desecare cu evacuarea apei prin pompare, desecare cu evacuarea apei gravitaţional şi combaterea eroziunii solului, după caz. (2) Cuantumul tarifului IF se calculează distinct, pentru suprafeţele amenajărilor de îmbunătăţiri funciare prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, ca raport între suma cheltuielilor totale prevăzute la alin. (1) pentru fiecare componentă/categorie de lucrări prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, şi suma suprafeţelor totale ale fiecărei componente/categorii de lucrări.  +  Articolul 3Calculul cheltuielilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) se face prin parcurgerea următoarelor etape: a) se determină volumul de apă necesar a fi evacuat ca medie a volumelor de apă evacuate în ultimii 5 ani pentru fiecare staţie de pompare; b) se determină necesarul de energie electrică pentru pomparea volumelor de apă stabilite la lit. a); c) se determină volumele anuale de lucrări pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare; d) se determină cheltuielile totale pentru fiecare amenajare de îmbunătăţiri funciare şi fiecare componentă/categorie de lucrări.  +  Articolul 4Calculul cheltuielilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) se face prin parcurgerea următoarelor etape: a) se întocmeşte lista bunurilor din infrastructura de îmbunătăţiri funciare pentru care sunt necesare măsuri de protecţie; b) pentru fiecare din bunurile prevăzute la lit. a) se determină volumele de lucrări şi cuantumul cheltuielilor pentru operaţiunile prevăzute la capitolul II punctele 1 'f7 6 din anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4; c) se determină cheltuiala totală pentru fiecare amenajare şi fiecare componentă/categorie de lucrări.  +  Articolul 5Calculul cheltuielilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) se face prin parcurgerea următoarelor etape: a) se întocmeşte lista punctelor de pază din amenajarea de îmbunătăţiri funciare pentru care este necesară asigurarea pazei; b) se determină cheltuielile pentru asigurarea pazei la fiecare punct de pază cuprins în lista prevăzută la lit. a); c) se determină cheltuiala totală pentru fiecare amenajare de îmbunătăţiri funciare şi fiecare componentă/categorie de lucrări.  +  Articolul 6 (1) Administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate de către Agenţie în vederea realizării condiţiilor necesare exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de irigaţii, de desecare şi drenaj şi lucrărilor de combatere a eroziunii solului. (2) Categoriile de lucrări incluse în tariful IF pe baza cărora se întocmesc devize de lucrări pentru fiecare element de infrastructură se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale la propunerea Agenţiei. (3) Determinarea volumelor fizice de lucrări se face în funcţie de periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii într-un an de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare. (4) Devizele de lucrări se întocmesc pe baza cataloagelor şi indicatoarelor de norme de deviz în vigoare. Pentru lucrările care nu se regăsesc în indicatoarele de norme de deviz în vigoare se utilizează analize de preţ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, propuse de către filiale şi aprobate de directorul general al Agenţiei.  +  Articolul 7Categoriile de cheltuieli de administrare pentru realizarea condiţiilor necesare exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor infrastructurii de irigaţii, pe perioada funcţionării acesteia, şi pentru realizarea protecţiei şi pazei infrastructurii de irigaţii, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), sunt stabilite în anexa nr. 2.1.  +  Articolul 8Categoriile de cheltuieli pentru realizarea exploatării, întreţinerii, reparării, protecţiei şi pazei infrastructurii de desecare cu evacuarea apei prin pompare, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), sunt stabilite în anexa nr. 2.2.  +  Articolul 9Categoriile de cheltuieli pentru realizarea exploatării, întreţinerii, reparării, protecţiei şi pazei infrastructurii de desecare cu evacuarea gravitaţională a apei, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), sunt stabilite în anexa nr. 2.3.  +  Articolul 10Categoriile de cheltuieli pentru realizarea întreţinerii, reparării, protecţiei şi pazei infrastructurii de combatere a eroziunii solului, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), sunt stabilite în anexa nr. 2.4.  +  Articolul 11Cheltuielile totale pe amenajări şi categorii de lucrări, prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4, cuprinse în capitolele I, II şi III, se centralizează pe fiecare filială conform anexei nr. 3.  +  Articolul 12Cheltuielile totale pentru realizarea exploatării, întreţinerii, reparării, protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi pentru asigurarea pazei acestei infrastructuri se determină prin însumarea cheltuielilor totale calculate pentru fiecare filială a Agenţiei, defalcate pentru fiecare categorie de lucrări, conform anexei nr. 4.  +  Articolul 13Valoarea cheltuielilor prevăzute la art. 7-10 se determină pe bază de evaluări cantitative şi preţuri unitare pentru fiecare filială a Agenţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 14 (1) Cuantumul tarifului IF pentru irigaţii se calculează ca raport între suma totalurilor cheltuielilor prevăzute la coloanele 2, 6 şi 10 din anexa nr. 4 şi suprafaţa totală prevăzută în coloana 5 din anexa nr. 1, conform machetei din anexa nr. 5. (2) Cuantumul tarifului IF pentru desecare cu evacuarea apei prin pompare se calculează ca raport între suma totalurilor cheltuielilor prevăzute la coloanele 3, 7 şi 11 din anexa nr. 4 şi suprafaţa totală prevăzută în coloana 8 din anexa nr. 1, conform machetei din anexa nr. 5. (3) Cuantumul tarifului IF pentru desecare cu evacuare gravitaţională a apei se calculează ca raport între suma totalurilor cheltuielilor prevăzute la coloanele 4, 8 şi 12 din anexa nr. 4 şi suprafaţa totală prevăzută în coloana 11 din anexa nr. 1, conform machetei din anexa nr. 5 (4) Cuantumul tarifului IF pentru combaterea eroziunii solului se calculează ca raport între suma totalurilor cheltuielilor prevăzute la coloanele 5, 9 şi 13 din anexa nr. 4 şi suprafaţa totală prevăzută în coloana 14 din anexa nr. 1, conform machetei din anexa nr. 5.  +  Articolul 15 (1) Calculul tarifului IF pentru suprafeţele de teren din amenajări complexe de îmbunătăţiri funciare se stabileşte astfel: a) pentru suprafeţele deţinute de beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare care se suprapun pe componentele/categoriile de lucrări ale amenajării complexe, beneficiarii plătesc tariful IF cu valoarea cea mai mare dintre valorile tarifului aferent fiecărei componente/categorii de lucrări; b) pentru suprafeţele deţinute de beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în mod distinct pe fiecare componentă/categorie de lucrări, beneficiarii plătesc un tarif IF a cărui valoare este echivalentă cu suma produsului dintre suprafaţa pe care beneficiarul o deţine aferentă fiecărei componente/categorii de lucrări şi tariful IF aferent componentei/categoriei de lucrări respective; c) dacă în cadrul unei amenajări de îmbunătăţiri funciare există o suprafaţă aparţinând unui beneficiar, iar parte din această suprafaţă este ocupată de bunuri imobile aparţinând altui beneficiar, pentru suprafaţa utilizată în comun de aceştia, tariful IF datorat se împarte proporţional cu numărul de beneficiari amplasaţi pe această suprafaţă. (2) Pentru suprafaţa terenurilor ocupată de lucrările de îmbunătăţiri funciare nu se calculează tariful IF.  +  Articolul 16Autoritatea competentă pentru calculul, colectarea şi folosirea tarifului IF este Agenţia. Tariful IF se stabileşte de Agenţie prin decizie, care se comunică persoanelor obligate la plata acestuia.  +  Articolul 17În sensul prezentelor norme metodologice, suprafaţa unei amenajări complexe de îmbunătăţiri funciare reprezintă suprafaţa terenurilor situate într-un areal delimitat de proiectant care beneficiază, pentru aceeaşi parcelă din areal, în totalitate sau parţial, de efectul cumulat a cel puţin două componente/categorii de lucrări de îmbunătăţiri funciare.  +  Articolul 18Documentaţiile tehnice pentru aprobarea investiţiilor noi vor cuprinde capitole distincte, în vederea cuantificării efectelor investiţiei asupra întregii zone de influenţă, inclusiv consideraţii asupra îmbunătăţirii factorilor de mediu.  +  Articolul 19Compensarea sumelor reprezentând tariful IF cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, se face astfel: a) MADR, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, emite situaţii cu beneficiarii sumelor cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat şi le înaintează Agenţiei în vederea comunicării, pentru fiecare caz, a debitelor reprezentând sume datorate şi neachitate de către aceştia, corespunzător perioadei pentru care sunt acordate, şi sumele cuvenite; b) în termen de maximum 30 zile de la primirea situaţiei prevăzute la lit. a), Agenţia are obligaţia să trimită la APIA, ca urmare a constatării existenţei valorii obligaţiilor exigibile, convenţia pentru fiecare beneficiar, înscriind suma datorată şi neachitată conform lit. a); c) MADR, prin APIA, analizează sumele înscrise de Agenţie în situaţii şi diminuează plăţile cuvenite beneficiarilor cu debitele ce reprezintă sume datorate şi neachitate; d) în urma aprobării de către MADR, prin APIA, convenţia va fi transmisă astfel: un exemplar Agenţiei, un exemplar beneficiarului sumelor, iar al treilea exemplar rămâne la instituţia română în cauză; e) MADR, prin APIA, în baza convenţiei aprobate, virează Agenţiei suma compensată, cu ordin de plată.  +  Articolul 20Procedura privind modul de colaborare dintre Agenţie, APIA şi MADR în vederea realizării compensării se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale la propunerea Agenţiei şi a APIA.  +  Articolul 21 (1) Tariful IF calculat ca produs între cuantumul tarifului aprobat anual de Agenţie şi mărimea suprafeţei deţinute cu titlu valabil de beneficiar se achită anual de beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare până la data de 31 martie a fiecărui an. (2) Suma datorată se va încasa în lei, la termenele şi contul indicat prin decizie. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele datorate de beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare pot fi achitate şi în maximum 4 tranşe anuale, astfel: a) sumele datorate de beneficiarii existenţi la începutul anului, al căror cuantum este egal sau sub valoarea de 500 lei/an/beneficiar, se vor datora într-o singură tranşă anuală, cu scadenţa la primul termen de plată din cursul anului următor, respectiv 31 martie din anul în curs; b) sumele datorate de beneficiari, al căror cuantum este între 500,01 lei şi 1.000 lei/an/beneficiar, se vor datora în două tranşe anuale egale, respectiv 31 martie şi 30 iunie din anul în curs; c) sumele datorate de beneficiari, al căror cuantum este între 1.000,01 lei şi 1.500 lei/an/beneficiar, se vor datora în 3 tranşe anuale egale, respectiv 31 martie, 30 iunie şi 30 septembrie din anul în curs; d) sumele datorate de beneficiari, al căror cuantum se situează peste valoarea de 1.500,01 lei/an/beneficiar, se vor datora în 4 tranşe anuale egale, respectiv 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 30 noiembrie din anul în curs.  +  Articolul 22Administrarea tarifului IF se realizează de către Agenţie, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23 (1) În cazul în care între data stabilirii cuantumului tarifului IF şi data transmiterii comunicărilor privind obligaţia de plată a tarifului IF apar modificări ale principalelor categorii de cheltuieli, care conduc la o majorare sau o reducere a cuantumului total al tarifului IF cu ±10%, aceste tarife se vor ajusta în termen de 30 de zile de la data apariţiei circumstanţelor ce determină necesitatea acestor modificări. (2) Orice modificare a tarifului IF intervenită după publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, se va transmite spre publicare în termen de 5 zile de la aprobarea acestuia.  +  Articolul 24Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE                                                                      Aprob.                                     LISTA      suprafeţelor defalcate pe filiale şi componente/categorii de lucrări
    Nr. crt.Filiala de îmbunătăţiri funciareSuprafaţă totală  - ha -din care, pe componente/categorii de lucrări
    IrigaţiiDesecare cu evacuarea apei prin pompareDesecarea cu evacuarea gravitaţională a apeiCombaterea eroziunii solului (CES)
    TotalăDin care:TotalăDin care:TotalăDin care:TotalăDin care:TotalăDin care:
    directăindirectădirectăindirectădirectăindirectădirectăindirectădirectăindirectă
    012345678910111213141516
    1                                
    2                                
    3                                
                                     
                                     
                                     
    n                                
    TOTAL                            
                     Întocmit Verificat                   -------- ---------                                                            Funcţia .........................                   Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele .............                   Semnătura ....................... Semnătura .......................                   Data ............................ Data ............................
   +  Anexa 2.1---------la normele metodologice-----------------------    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE    Filiala ...................                                                              Aprob.                                     LISTA   cheltuielilor de administrare din capitolele II şi III cuprinse în tariful                de îmbunătăţiri funciare - amenajări de irigaţii                           pentru anul ..............
  din care:
  Denumirea amenajării de Suprafaţa totală
  îmbunătăţiri funciare - ha - directă indirectă
  - ha - - ha -
      Capitolul II - Cheltuieli pentru administrarea şi pentru realizareaprotecţiei infrastructurii de irigaţii
  Nr. crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea estimată - lei -
  0 1 2
  1 Asigurarea energiei electrice pentru epuizmente şi pentru verificarea capacităţii de transport a cana- lelor pe perioada funcţionării acestora
  2 Asigurarea energiei electrice pentru realizarea ser- viciilor interne: iluminatul din staţiile de pompare de bază, de repompare, de punere sub presiune, plu- titoare, cantoanele de exploatare şi încălzire tehnologică
  3 Reparaţii ale împrejmuirilor clădirilor staţiilor de pompare, nodurilor hidrotehnice, cantoanelor de exploatare
  4 Reparaţii ale acoperişurilor staţiilor de pompare şi cantoanelor de exploatare şi înlocuirea geamurilor sparte la acestea
  5 Cheltuieli pentru asigurarea funcţionării canalelor pe perioada campaniei de irigat
  6 Alte cheltuieli legate de verificarea capacităţii de transport a canalelor pe perioada funcţionării acestora
  7 Cheltuieli privind dezmembrările totale sau parţiale ale infrastructurii de irigaţii, transportul bunu- rilor dezmembrate în vederea depozitării în locuri special amenajate şi/sau repunerea în stare de func- ţiune a acestora
  8 Alte cheltuieli care asigură protecţia infrastruc- turii de irigaţii, cu aprobarea directorului general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. 1-5 din capitolul II
  9 Total capitolul II
      Capitolul III - Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii deirigaţii
  Nr. crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea - lei -
  0 1 2
  1 Paza lucrărilor conform inventarului preluat de la Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare - R.A., pe bază de protocol, din infrastructura de îmbunătăţiri funciare care deserveşte suprafeţele amenajărilor prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice
  2 Total capitolul III
             Întocmit                                Verificat           --------                                 ---------                                                       Funcţia ..................           Numele şi prenumele .............   Numele şi prenumele ......           Semnătura .......................     Semnătura ................           Data ............................        Data .....................
   +  Anexa 2.2---------la normele metodologice-----------------------    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE    Filiala ..................................                                                                     Aprob.                                     LISTA                   cheltuielilor din capitolele I, II şi III          cuprinse în tariful de îmbunătăţiri funciare - amenajări de      desecare cu evacuarea apei prin pompare pentru anul ...............
  din care:
  Denumirea amenajării de Suprafaţa totală
  îmbunătăţiri funciare - ha - directă indirectă
  - ha - - ha -
      Capitolul I - Cheltuieli de exploatare, întreţinere şi reparaţii aleinfrastructurii de desecare cu evacuarea apei prin pompare
  Nr. crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea - lei -
  0 1 2
  1 Cheltuieli de exploatare
  2 Cheltuieli de întreţinere
  3 Cheltuieli de reparaţii
  Total capitolul I
      Capitolul II - Cheltuieli pentru realizarea protecţiei infrastructurii dedesecare cu evacuarea apei prin pompare
  Nr. crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea - lei -
  0 1 2
  1 Asigurarea energiei electrice pentru epuizmente
  2 Asigurarea energiei electrice pentru realizarea serviciilor interne: iluminatul din staţiile de pom- pare reversibile, staţiile de pompare de evacuare, de repompare, de drenaj, cantoanele de exploatare şi încălzire tehnologică
  3 Reparaţii ale împrejmuirilor clădirilor staţiilor de pompare, nodurilor hidrotehnice, cantoanelor de exploatare
  4 Reparaţii ale acoperişurilor staţiilor de pompare şi cantoanele de exploatare
  5 Înlocuirea geamurilor sparte la staţiile de pompare şi cantoanele de exploatare
  6 Cheltuieli privind dezmembrările totale sau parţiale ale infrastructurii de desecare cu evacuarea apei prin pompare, transportul bunurilor dezmembrate în vederea depozitării în locuri special amenajate şi/ sau repunerea în stare de funcţiune a acestora
  7 Alte cheltuieli care asigură protecţia infrastruc- turii de desecare, cu aprobarea directorului general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolul I
  8 Total capitolul II
      Capitolul III - Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii dedesecare cu evacuarea apei prin pompare
  Nr. crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea - lei -
  0 1 2
  1 Paza lucrărilor conform inventarului preluat de la Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare - R.A., pe bază de protocol, din infrastructura de îmbunătăţiri funciare care deserveşte suprafeţele amenajărilor prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice
  2 Total capitolul III
             Întocmit                                Verificat           --------                                ---------                                                       Funcţia ..................           Numele şi prenumele .............   Numele şi prenumele ......           Semnătura .......................     Semnătura ................           Data ............................        Data .....................
   +  Anexa 2.3---------la normele metodologice-----------------------    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE    Filiala ..................................                                                             Aprob.                                     LISTA                   cheltuielilor din capitolele I, II şi III          cuprinse în tariful de îmbunătăţiri funciare - amenajări de   desecare cu evacuarea gravitaţională a apei pentru anul .................
  din care:
  Denumirea amenajării de Suprafaţa totală
  îmbunătăţiri funciare - ha - directă indirectă
  - ha - - ha -
      Capitolul I - Cheltuieli de exploatare, întreţinere şi reparaţii aleinfrastructurii de desecare cu evacuarea gravitaţională a apei
  Nr. crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea - lei -
  0 1 2
  1 Cheltuieli de exploatare
  2 Cheltuieli de întreţinere
  3 Cheltuieli de reparaţii
  Total capitolul I
      Capitolul II - Cheltuieli pentru realizarea protecţiei infrastructurii dedesecare cu evacuarea gravitaţională a apei
  Nr. crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea - lei -
  0 1 2
  1 Asigurarea energiei electrice pentru iluminatul din clădiri/cantoane de exploatare şi pentru încălzire
  2 Reparaţii ale împrejmuirilor clădirilor nodurilor hidrotehnice, cantoanelor de exploatare
  3 Reparaţii ale acoperişurilor cantoanelor de exploatare
  4 Înlocuirea geamurilor sparte la cantoanele de exploatare
  5 Alte cheltuieli care asigură protecţia infrastruc- turii de desecare, cu aprobarea directorului general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolul I
  6 Total capitolul II
      Capitolul III - Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii dedesecare cu evacuarea gravitaţională a apei
  Nr. crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea - lei -
  0 1 2
  1 Paza lucrărilor conform inventarului preluat de la Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare - R.A., pe bază de protocol, din infrastructura de îmbunătăţiri funciare care deserveşte suprafeţele amenajărilor prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice
  2 Total capitolul III
             Întocmit                                 Verificat           --------                                ---------                                                       Funcţia ..................           Numele şi prenumele .............   Numele şi prenumele ......           Semnătura .......................      Semnătura ................           Data ............................         Data .....................
   +  Anexa 2.4---------la normele metodologice-----------------------    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE    Filiala ..................                                                                  Aprob.                                     LISTA cheltuielilor din capitolele I, II şi III cuprinse în tariful de îmbunătăţiri                      funciare - amenajări de combatere a                 eroziunii solului pentru anul ...............
  din care:
  Denumirea amenajării de Suprafaţa totală
  îmbunătăţiri funciare - ha - directă indirectă
  - ha - - ha -
      Capitolul I - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii ale infrastructuriide combatere a eroziunii solului
  Nr. crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea - lei -
  0 1 2
  1 Cheltuieli de întreţinere
  2 Cheltuieli de reparaţii
  Total capitolul I
      Capitolul II - Cheltuieli pentru realizarea protecţiei infrastructurii decombatere a eroziunii solului
  Nr. crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea - lei -
  0 1 2
  1 Asigurarea energiei electrice pentru iluminatul din clădiri/cantoane de exploatare, noduri hidrotehnice şi pentru încălzire
  2 Reparaţii ale împrejmuirilor cantoanelor de exploatare
  3 Reparaţii ale acoperişurilor cantoanelor de exploatare
  4 Înlocuirea geamurilor sparte la cantoanele de exploatare
  5 Alte cheltuieli care asigură protecţia infrastruc- turii de combatere a eroziunii solului, cu aprobarea directorului general al Agenţiei Naţionale de Îmbună- tăţiri Funciare, în limita a 5% din valoarea cheltu- ielilor prevăzute la capitolul I
  6 Total capitolul II
      Capitolul III - Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii decombatere a eroziunii solului
  Nr. crt. Denumirea categoriei de cheltuieli Valoarea - lei -
  0 1 2
  1 Paza lucrărilor conform inventarului preluat de la Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare - R.A., pe bază de protocol, din infrastructura de îmbunătăţiri funciare care deserveşte suprafeţele amenajărilor prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice
  2 Total capitolul III
             Întocmit                                Verificat           --------                                ---------                                                       Funcţia ..................           Numele şi prenumele .............   Numele şi prenumele ......           Semnătura .......................     Semnătura ................           Data ............................        Data .....................
   +  Anexa 3-------la normele metodologice-----------------------    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE    Filiala ..................................                                                                Aprob.                                 CENTRALIZATOR            Capitolele I, II şi III - cheltuieli totale pe amenajări                      şi componente/categorii de lucrări,     prevăzute în anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 la normele metodologice,    incluse în tariful de îmbunătăţiri funciare pentru anul ................
    Nr. crt.Denumirea amenajării de îmbunătăţiri funciareCapitolul I - Cheltuieli de exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii de:  - lei -Capitolul II - Cheltuieli pentru realizarea protecţiei infrastructurii de: - lei -Capitolul III - Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii de:  - lei -
    IrigaţiiDesecare cu evacuarea apei prin pompareDesecare cu evacuarea gravitaţională a apeiCombaterea eroziunii soluluiIrigaţiiDesecare cu evacuarea apei prin pompareDesecare cu evacuarea gravitaţională a apeiCombaterea eroziunii soluluiIrigaţiiDesecare cu evacuarea apei prin pompareDesecare cu evacuarea gravitaţională a apeiCombaterea eroziunii solului
    012345678910111213
    1                          
    2                          
                               
                               
    n                          
      Total                        
             Întocmit Verificat           -------- ---------                                                    Funcţia ..................           Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ......           Semnătura ....................... Semnătura ................           Data ............................ Data .....................
   +  Anexa 4-------la normele metodologice-----------------------    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE                                                                Aprob.                                 CENTRALIZATOR                 Capitolele I, II şi III - cheltuieli totale pe       filiale, prevăzute în anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 la normele                      metodologice, incluse în tariful de                îmbunătăţiri funciare pentru anul .............
    Nr. crt.Filiala Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare/ Unitatea centralăCapitolul I - Cheltuieli de exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii de:  - lei -Capitolul II - Cheltuieli pentru realizarea protecţiei infrastructurii de:  - lei -Capitolul III - Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii de:  - lei -
    IrigaţiiDesecare cu evacuarea apei prin pompareDesecare cu evacuarea gravitaţională a apeiCombaterea eroziunii soluluiIrigaţiiDesecare cu evacuarea apei prin pompareDesecare cu evacuarea gravitaţională a apeiCombaterea eroziunii soluluiIrigaţiiDesecare cu evacuarea apei prin pompareDesecare cu evacuarea gravitaţională a apeiCombaterea eroziunii solului
    012345678910111213
    1                          
    2                          
                               
                               
    n                          
      Total                        
             Întocmit Verificat           -------- ---------                                                    Funcţia ..................           Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ......           Semnătura ....................... Semnătura ................           Data ............................ Data .....................
   +  Anexa 5-------la normele metodologice-----------------------
  *Font 7*
      AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE
                                                          Aprob.
                                      CALCULUL
                         tarifului de îmbunătăţiri funciare
                           pentru anul ..................
   
  Categoria de lucrări Capitolul I - Cheltuieli de exploatare, în- treţinere şi reparare, prevă- zute în anexa nr. 4 la normele metodologice - lei - Capitolul II - Cheltuieli pentru realizarea pro- tecţiei, prevă- zute în anexa nr. 4 la normele metodologice - lei - Capitolul III - Cheltuieli pentru realizarea pazei, prevăzute în anexa nr. 4 la normele metodologice - lei - Total cheltuieli - lei - Suprafaţa totală - ha - Cuantumul tari- fului de îmbună- tăţiri funciare pentru anul ........... - lei/ha -
  0 1 2 3 4=1+2+3 5 6=4/5
  Irigaţii
  Desecare cu evacuarea apei prin pompare
  Desecare cu evacuarea gravi- taţională a apei
  Combaterea ero- ziunii solului
             Întocmit Verificat
             -------- ---------
                                                      Funcţia ..................
             Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ......
             Semnătura ....................... Semnătura ................
             Data ............................ Data .....................
  ------