LEGE nr. 382 din 24 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, cu următoarele completări:- După capitolul I^2 se introduce un nou capitol, capitolul I^3, cuprinzând articolele 14^8-14^10, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL I^3Măsuri privind utilizarea imobilelor cu destinaţia de locuinţe, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea R.A.-A.P.P.S, propuse în vederea vânzăriiArt. 14^8. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobilele cu destinaţia de locuinţe, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea R.A.-A.P.P.S. şi propuse în vederea vânzării, în condiţiile prevăzute la cap. I, pot fi atribuite temporar, cu destinaţia de locuinţe, persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite, respectiv viceprim-ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum şi funcţii asimilate celei de ministru, consilier de conturi, secretar de stat, subsecretar de stat, precum şi funcţii asimilate acestora. (2) De prevederile alin. (1) pot beneficia şi magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, membrii Curţii Constituţionale, preşedinţii şi vicepreşedinţii curţilor de apel, tribunalelor, judecătoriilor, precum şi preşedinţii secţiilor din cadrul acestor instanţe, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi asimilaţii acestora, procurorii-şefi ai direcţiilor şi secţiilor din cadrul Ministerului Public şi adjuncţii acestora, procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi adjuncţii acestora, prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale şi judecătorii şi adjuncţii acestora, precum şi conducători ai instituţiilor publice şi înalţii funcţionari publici, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, după caz. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot beneficia de imobile cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ administrat de R.A.-A.P.P.S. de la data încetării contractelor de închiriere pentru locuinţele de serviciu sau de la data expirării perioadei pentru care au fost îndreptăţite să ocupe locuinţă de serviciu, dispoziţiile art. 14^6 alin. (2) şi (3) aplicându-se în mod corespunzător.Art. 14^9. - (1) Atribuirea imobilelor de către R.A.-A.P.P.S. se face la cererea beneficiarilor prevăzuţi la art. 14^8 alin. (1) şi (2), cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului şi în limita fondului locativ existent. (2) Costurile închirierii se aprobă de către consiliul de administraţie al R.A.-A.P.P.S. şi includ obligatoriu contravaloarea impozitelor şi taxelor locale, a amortizării spaţiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, a cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către locatari, precum şi o cotă de profit. (3) R.A.-A.P.P.S., în calitate de locator, este autorizată să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuinţe. (4) În funcţie de disponibilităţi, locuinţa se poate pune la dispoziţia beneficiarilor dotată, inclusiv cu piese de mobilier. (5) Cheltuielile de cazare ale beneficiarilor prevăzuţi la art. 14^8 alin. (1) şi (2) se asigură din bugetele instituţiilor publice în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, în limita plafonului prevăzut la alin. (6), sau, după caz, de către locatar. (6) Plafonul maxim al cheltuielilor de cazare suportate de către instituţiile publice se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 14^2 alin. (2).Art. 14^10 . - (1) Contractele de închiriere încheiate cu beneficiarii prevăzuţi la art. 14^8 alin. (1) şi (2) au o perioadă de valabilitate de un an, cu posibilitatea de prelungire. (2) Contractul de închiriere încetează de drept la data încheierii mandatului sau încetării raportului de serviciu, după caz, respectiv la data vânzării imobilului. (3) În termen de 15 zile de la data încetării contractului de închiriere, beneficiarul are obligaţia de a preda locatorului locuinţa în starea în care aceasta se afla la momentul preluării."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 24 decembrie 2013.Nr. 382.---------