HOTĂRÂRE nr. 1.077 din 11 decembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 23 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2013 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite. (3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2014."2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se acordă de către Inspecţia Muncii, în baza următoarelor documente: a) solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiţii deosebite, semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, împreună cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, definiţi potrivit art. 5 lit. d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, depusă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, însoţită de copia documentelor de control întocmite de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea sau au sediul social, după caz; b) buletinele de determinări de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care să ateste depăşirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, sau buletine de expertizare eliberate de către direcţiile de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, în care să se ateste prezenţa unor agenţi chimici foarte periculoşi sau agenţi biologici care nu au prevăzută limita admisibilă, dar care au avut efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor expuşi; c) planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2014, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2014, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale; d) raportul medicului de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, din care să reiasă efectele noxelor identificate la aceste locuri de muncă asupra stării de sănătate a lucrătorilor, însoţit de recomandări privind promovarea sănătăţii în concordanţă cu particularităţile expunerii la factori de risc; e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2013."3. La articolul 2, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:"(1^1) Planul de prevenire şi protecţie prevăzut la alin. (1) lit. c) va conţine măsurile aferente anului 2013, asumate pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi rămase restante, şi, după caz, măsurile de protecţia colectivă şi cele care rezultă din recomandările menţionate la alin. (1) lit. d)."4. La articolul 2, alineatul (1^2) va avea următorul cuprins:"(1^2) Documentele de control menţionate la alin. (1) lit. a) vor face referire la stadiul de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru anul 2013."5. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În perioadele 15-30 iulie şi 1-15 decembrie 2014, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute în vederea normalizării condiţiilor de muncă."6. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2013 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia."7. La articolul 14, alineatul (5) se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul delegat pentru dialog social,Adriana Doina PanăMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.077.-------