ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013



  Având în vedere cerinţele specifice ale activităţilor de reprezentare şi protocol desfăşurate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile intensificării relaţiilor dintre Ministerul Apărării Naţionale şi structurile din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.),reţinându-se necesitatea stringentă a identificării şi transmiterii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil, proprietate a statului, care să corespundă exigenţelor speciale ale cooperării internaţionale în domeniul militar,luându-se în considerare imperativul sprijinirii activităţii Bisericii Ortodoxe Române, instituţie fundamentală a statului român, cu un rol esenţial în apărarea identităţii naţionale a poporului român,reţinându-se necesitatea luării unor măsuri necesare pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor specifice ale Serviciului Român de Informaţii,în considerarea faptului că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în neîndeplinirea rolului şi funcţiilor unor instituţii de bază ale statului român,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în administrarea Serviciului Român de Informaţii.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 şi 2, împreună cu mijloacele fixe aflate în proprietatea privată a statului şi obiectele de inventar aferente, se efectuează pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Bunurile mobile din domeniul public al statului, aferente imobilului prevăzut la art. 2, care fac parte din patrimoniul cultural naţional, vor fi trecute din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Serviciului Român de Informaţii, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2), bunurile mobile aparţinând patrimoniului cultural naţional rămân în custodia Serviciului Român de Informaţii. (4) La data prevăzută la alin. (1), personalul ce deserveşte imobilul prevăzut la art. 2 se preia pe bază de evaluare în cadrul Serviciului Român de Informaţii. (5) La data semnării protocolului de predare-preluare, Serviciul Român de Informaţii se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în legătură cu activitatea aferentă imobilului prevăzut la art. 2, inclusiv în cele izvorâte din litigii, precum şi din convenţiile şi contractele încheiate potrivit legii. (6) Valorile de inventar ale imobilelor transmise conform prevederilor art. 1 şi 2 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, aflat în proprietatea privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul de Stat pentru Culte preia imobilul prevăzut la art. 4, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar aferente, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) La data prevăzută la alin. (1), personalul ce deserveşte imobilul prevăzut la art. 4 se preia de către Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei. (3) La data semnării protocolului de predare-preluare, Secretariatul de Stat pentru Culte se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în legătură cu activitatea aferentă imobilului prevăzut la art. 4, inclusiv în cele izvorâte din litigii, precum şi din convenţiile şi contractele încheiate potrivit legii.  +  Articolul 6Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează în mod corespunzător.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 şi 2 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) nr. crt. 3 şi 7 din anexa nr. 2 "Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013; b) nr. crt. 14 din anexa nr. 3 "Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,Gabriel OpreaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaSecretarul de stat pentru culte,Victor OpaschiDirectorul Serviciului Român de Informaţii,George Cristian MaiorBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 114.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului,care trece din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" înadministrarea Ministerului Apărării Naţionale
  *Font 7*
  Nr. MF Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Valoare de inventar (în lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/ valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  20378 8.29.02 Vila Covasna Oraşul Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, judeţul Covasna/ CF nr. 25705 (nr. CF vechi - 8043) Valoare de inventar construcţie: 4.607.018,23 lei Valoare de inventar teren: 738.980,15 lei Clădire S+P+1E, structură din beton armat monolit S.c.=1.274,44 mp S. teren = 17.107,21 mp Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", domeniul public al statului CUI 2351555 Ministerul Apărării Naţionale, domeniul public al statului CUI 4813229
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului,care trece din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în administrarea Serviciului Român de Informaţii
  *Font 7*
  Nr. MF Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Valoare de inventar (în lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/ valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  150.292 8.19.01 Complex Palat Olăneşti Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr. 2, judeţul Vâlcea 45.207.568,58 lei Imobil compus din corp vechi şi corp nou, cabană, heliport, parc şi terenul aferent în suprafaţă de 107.687,21 mp Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", domeniul public al statului CUI 2351555 Serviciul Român de Informaţii, domeniul public al statului CUI 4204305
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în proprietatea privată a statului,care se transmite din administrareaRegiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte,pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei
  *Font 7*
  Adresa imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristici tehnice
  Imobilul Complex hotelier "Bradul", situat în Covasna, Str. Mihai Eminescu nr. 225, judeţul Covasna Din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"CUI: 2351555 În domeniul privat al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei CIF: 26429279 Imobil Complex hotelier "Bradul" compus din clădire-anexă, bucătărie, restaurant, terasă, corpuri de cazare, mofetă, bază de tratament, spălătorie, rampă, teren de sport, parc amenajat şi păşune, în suprafaţă totală de 22763 mp - Carte funciară nr. 26934 Casă izvor apă minerală şi păşune, suprafaţă 35 mp - Carte funciară nr. 26930 Valoare de inventar construcţie: 9.517.036,74 lei Valoare de inventar teren: 984.805,21 lei
  __________