ORDIN nr. 3.806 din 17 decembrie 2013pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IVPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu facturile emise/primite în ultima perioadă fiscală de raportare din anul 2013, pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele AgenţieiNaţionale de Administrare Fiscală,Gelu-Ştefan DiaconuBucureşti, 17 decembrie 2013.Nr. 3.806.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.596/2011)----------------------------------------  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.596/2011)----------------------------------------INSTRUCŢIUNIde depunere şi completare a formularului(394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şiachiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", cod MFP 14.13.01.02/f1. Declaraţia se completează şi se depune de către: a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare".În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014; b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare".În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.2. Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.4. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are ataşat fişierul XML descris în anexa nr. 3 la ordin. a) Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. b) Declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.5. Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.roCompletarea declaraţiei  +  Secţiunea 1 Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu: a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual; b) anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2012); c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA1. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/ împuternicitului1. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.2. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.C. Rezumat declaraţieAcest cartuş conţine:1. numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru care există obligaţia de declarare conform pct. 1 din prezentele instrucţiuni;3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate şi valoarea totală a TVA aferente acestora;4. numărul total al facturilor primite pentru care există obligaţia de declarare conform pct. 1 din prezentele instrucţiuni;5. valoarea totală a bazei impozabile aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii cu TVA efectuate şi valoarea totală a TVA aferente acestora;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă;7. valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:7.1. Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente livrărilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 7);8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri/prestările de servicii taxabile pentru care se aplică taxarea inversă;9. valoarea totală a bazei impozabile/valoarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:9.1. Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente achiziţiilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 9).  +  Secţiunea a 2-a Se completează cu valoarea cumulată înscrisă în facturile emise/primite, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzacţii.Excepţie fac valorile totale înscrise în facturile aferente tranzacţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, care se completează pe acelaşi formular, separat faţă de celelalte operaţiuni, pentru fiecare partener.Lista operaţiunilor efectuate pe teritoriul naţional (detaliere la operaţiuni cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice):1. Coloana "Nr. curent" - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.2. Coloana "Tip L/A/V/C" - se înscrie tipul operaţiuni efectuate, şi anume:- L - pentru livrările pentru care au fost emise facturi şi pentru care există obligaţia de declarare;- A - pentru achiziţiile pentru care au fost primite facturi şi pentru care există obligaţia de declarare;- V - pentru livrările de cereale şi plante tehnice;- C - pentru achiziţiile de cereale şi plante tehnice.3. Coloana "Codul de înregistrare în scopuri de TVA "- se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.4. Coloana "Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor" - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis/primit factura/facturile sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.5. Coloana "Număr facturi" - se înscrie numărul total al facturilor emise/primite pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.6. Coloana "Baza impozabilă" - se înscriu baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).7. Coloana "TVA" - se înscriu suma TVA aferentă livrărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).8. Coloana "Cod şi denumire NC produs" - se înscriu livrările/achiziţiile de cereale şi plante tehnice, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.9. Coloana "Baza impozabilă" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achiziţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).10. Coloana "TVA" - se înscrie suma TVA aferentă livrărilor/achiziţiilor pentru care se aplică taxarea inversă, pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).  +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3.596/2011)----------------------------------------CONDIŢIIce trebuie respectate de către fişierul XML pentrudepunerea electronică a formularului(394) "Declaraţie informativă privind livrările, prestările şiachiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, cod MFP 14.13.01.02/f" ┌────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┐ │Nr. │Elemente/atribute │ Denumire câmp │ Tip şi │ │crt.│ │ │ lungime │ │ │ │ │ câmp │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 1.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 2.│luna │Perioada de raportare - Luna │N(2) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 3.│an │Perioada de raportare - An │N(4) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 4.│tip_D394 │Tip D394 │ │ │ │ │(lunar/trimestrial/semestrial/anual) │C(1) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 5.│nume_declar │Nume declarant │C(75) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 6.│prenume_declar │Prenume declarant │C(75) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 7.│functie_declar │Funcţie declarant │C(50) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 8.│ │1 apariţie │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 9.│cui │Cod de înregistrare în scopuri de tva │N(10) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 10.│den │Denumire sau Nume şi Prenume │C(200) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 11.│adresa │Adresă domiciliu fiscal │C(1000) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 12.│telefon │Telefon domiciliu fiscal │C(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 13.│fax │Fax domiciliu fiscal │C(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 14.│mail │E-mail domiciliu fiscal │C(200) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 15.│totalPlata_A │Suma de control │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 16.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 17.│ │0-1 apariţii │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 18.│cifR │Cod de identificare fiscală reprezentant │N(13) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 19.│denR │Denumire sau Nume şi Prenume reprezentant│C(200) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 20.│adresaR │Adresă reprezentant │C(1000) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 21.│telefonR │Telefon reprezentant │C(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 22.│faxR │Fax reprezentant │C(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 23.│mailR │E-mail reprezentant │C(200) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 24.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 25.│ │1 apariţie │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 26.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 27.│nrCui │NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE │ │ │ │ │ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE │N(10) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 28.│bazaL │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE │ │ │ │ │AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE │ │ │ │ │BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 29.│tvaL │VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR │ │ │ │ │DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII │ │ │ │ │EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 30.│bazaA │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE │ │ │ │ │AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI │ │ │ │ │SERVICII EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 31.│tvaA │VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ │ │ │ │ │ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 32.│bazaV │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE │ │ │ │ │AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE │ │ │ │ │BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII │ │ │ │ │EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA │ │ │ │ │INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 33.│tvaV │VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR │ │ │ │ │DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII │ │ │ │ │EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA │ │ │ │ │INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 34.│bazaVc │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (V) │ │ │ │ │pentru cereale şi plante tehnice │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 35.│tvaVc │VALOARE TOTALĂ A TVA (V) pentru cereale │ │ │ │ │şi plante tehnice │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 36.│bazaC │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE │ │ │ │ │AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI │ │ │ │ │SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ │ │ │ │ │TAXAREA INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 37.│tvaC │VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ │ │ │ │ │ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA │ │ │ │ │INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 38.│bazaCc │VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (C) │ │ │ │ │pentru cereale şi plante tehnice │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 39.│tvaCc │VALOARE TOTALĂ A TVA (C) pentru cereale │ │ │ │ │şi plante tehnice │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 40.│nrFactL │Număr facturi AFERENTE LIVRĂRILOR DE │ │ │ │ │BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 41.│nrFactA │Număr facturi AFERENTE ACHIZIŢIILOR DE │ │ │ │ │BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 42.│nrFactV │Număr facturi AFERENTE LIVRĂRILOR DE │ │ │ │ │BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE │ │ │ │ │PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 43.│nrFactC │Număr facturi AFERENTE ACHIZIŢIILOR DE │ │ │ │ │BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE │ │ │ │ │SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 44.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 45.│ │1-n apariţii │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 46.│tip │Tip operaţiune │C(1) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 47.│cuiP │Cod de înregistrare în scopuri de TVA │ │ │ │ │beneficiar/furnizor/prestator │N(10) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 48.│denP │Denumire beneficiar/furnizor/prestator │C(200) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 49.│nrFact │Număr facturi │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 50.│baza │Bază impozabilă │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 51.│tva │TVA │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 52.│ │0-n apariţii │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 53.│codPR │Cod produs │C(8) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 54.│bazaPR │Bază impozabilă │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 55.│tvaPR │TVA │N(15) │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 56.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 57.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 58.│ │ │ │ └────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────┘Nomenclatura combinată pentru cereale şi plante tehnice ┌───┬────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │ Cod vechi │ Cod nou din │ Cereale │ │ │ │1 septembrie 2013│ │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 1 │10011000 │10011100 │ │ │ │ │10011900 │Grâu dur │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 2 │10019010 │10019110 │Alac (Triticum spelta), destinat │ │ │ │ │însămânţării │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 3 │10019091 │10019120 │Grâu comun destinat însămânţării │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 4 │10019099 │10019900 │Alt alac (Triticum spelta) şi grâu │ │ │ │ │comun, nedestinate însămânţării │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 5 │10020000 │1002 │Secară │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 6 │100300 │1003 │Orz │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 7 │1005 │1005 │Porumb │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 8 │120100 │1201 │Boabe de soia, chiar sfărâmate │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 9 │1205 │1205 │Seminţe de rapiţă sau de rapiţă │ │ │ │ │sălbatică, chiar sfărâmate │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │10 │120600 │120600 │Seminţe de floarea-soarelui, chiar │ │ │ │ │sfărâmate │ ├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │11 │121291 │121291 │Sfeclă de zahăr │ └───┴────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────┘-----