HOTĂRÂRE nr. 1.116 din 18 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduc cinci noi articole, articolele 1^1, 1^2, 1^3, 1^4, şi 1^5 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea şi codificarea ocupaţiilor din economia României.Art. 1^2. - La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii: a) principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică; b) principiul omogenităţii în constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseşte un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educaţie şi formare profesională; nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile; gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi; felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate; c) principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat; d) principiul actualităţii, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării şi economicităţii folosirii codurilor; e) principiul stabilităţii pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiţii de dezvoltare economico-socială; f) principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice şi activităţi, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naţionale şi internaţionale.Art. 1^3. - COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează: a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9; b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9; c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9; d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9; e) nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupaţie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.Art. 1^4. - Orice ocupaţie are un cod format din 6 cifre, astfel: a) prima cifră corespunde codului grupei majore; b) primele două cifre corespund codului subgrupei majore; c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore; d) primele 4 cifre corespund codului grupei de bază; e) ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupaţiei.Art. 1^5. - COR cuprinde următoarele 10 grupe majore: a) grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori; b) grupa majoră 2: Specialişti în diverse domenii de activitate; c) grupa majoră 3: Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic; d) grupa majoră 4: Funcţionari administrativi; e) grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor; f) grupa majoră 6: Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit; g) grupa majoră 7: Muncitori calificaţi şi asimilaţi; h) grupa majoră 8: Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente; i) grupa majoră 9: Muncitori necalificaţi; j) grupa majoră 0: Forţele armate."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) COR la nivel de ocupaţie, pentru grupele majore 1-9, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ocupaţiile specifice grupei majore 0, denumită "Forţele armate", se aprobă în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţiile aparţinând sistemului de apărare, ordine şi siguranţă publică."3. Articolul 3 se abrogă.4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanţă cu modificările care se produc în structura economiei naţionale şi în legislaţia specifică în vigoare."5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Prin actualizarea COR se înţelege ansamblul activităţilor care, după caz, au ca scop: a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii; b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii; c) redenumirea şi/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii."6. Anexa se completează cu cinci noi grupe de bază, după cum urmează: a) După grupa de bază "2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului" se introduce o nouă grupă de bază, cu următorul cuprins:"2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare."; b) După grupa de bază "3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi" se introduc patru noi grupe de bază, cu următorul cuprins:"3414 Personal didactic în învăţământul primar3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare"  +  Articolul IIMinisterele, precum şi orice alte organe care au atribuţii de elaborare a unor reglementări specifice pentru introducerea şi/sau reglementarea de noi funcţii/ocupaţii trebuie să solicite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică modifică şi completează prin ordin comun Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (6 caractere), cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte ocupaţiile aferente grupelor de bază nouintroduse, prevăzute la pct. 6 al art. I.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea Structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul delegat pentru dialog social,Adriana Doina PanăMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 1.116.-----------