HOTĂRÂRE nr. 1.070 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 14 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au obligaţia să se înregistreze în SNEP, pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de plată sau alte mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a acestora. (2) Monitorizarea modalităţii de implementare a mijloacelor de plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Finanţelor Publice."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Instituţiile publice se pot înregistra oricând în SNEP."3. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) SNEP este o platformă de comunicaţii electronice deschisă către instituţiile de credit şi furnizorii de servicii de acceptare de plăţi electronice sau alte mijloace de plată stabilite potrivit art. 3 alin. (1). (2) Instituţiile publice prevăzute la art. 3 acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea), iar în cazul în care optează pentru plata impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar este necesar să îşi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, conform legislaţiei în vigoare."4. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Virarea sumelor încasate prin mijloace de plată, altele decât cele privind plata online cu cardul, se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operaţiunile de tranzacţionare online cu cardul bancar, aferente încasării taxelor şi impozitelor prin intermediul SNEP, nu vor depăşi tarifele maximale aprobate prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către: a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată; b) beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice prevăzute la art. 3, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat conform art. 8. alin. (2)."  +  Articolul IIÎn termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aprobă prin ordin comun normele de aplicare şi armonizează Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, şi Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 28 ianuarie 2011, cu prevederile prezentului act normativ.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul pentru societatea informaţională,Dan NicaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.070.________