ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013  Având în vedere efectele negative ale crizei economice și dificultățile în asigurarea lichidităților pentru desfășurarea activităților specifice, înăsprirea condițiilor de creditare și accesul limitat la creditare și garantare care fac imposibilă asigurarea în integralitate a stocurilor de combustibil pentru operatorii economici producători de energie termică pentru încălzirea populației, aflați sub autoritatea Departamentului pentru Energie și a unor consilii județene sau locale,având în vedere faptul că pornirea instalațiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populației, precum și creșterea consumului prognozat de energie electrică și termică pe perioada iernii vor determina creșterea consumurilor medii zilnice și lunare de cărbune și păcură, îngreunând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili, se impune asigurarea necesarului de cărbune și păcură pentru funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului electroenergetic național.În scopul diminuării eforturilor financiare mari pentru producătorii de energie termică și electrică pentru achiziționarea combustibilului, care ar avea influențe negative asupra prețului de cost suportat de către populație la energie termică și electrică, precum și necesitatea asigurării consumului de energie electrică, precum și a agentului termic pentru populație pentru perioada friguroasă, se impune luarea unor măsuri imediate.Având în vedere Decizia Curții Constituționale a României nr. 437/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care s-a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. III alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările ulterioare,în vederea conformării cu Decizia Curții Constituționale nr. 437/2013, se impune stabilirea unor indici de corecție diferiți.Ținând cont că scopul acordării indicelui de corecție este acela de a asigura venituri diferite în funcție de anul pensionării, utilizând câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea punctului de pensie,pentru respectarea obligațiilor statului român și evitarea deteriorării imaginii României pe plan extern, se impune asigurarea resurselor bugetare aprobate pe anul 2013 unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat în vederea respectării angajamentelor asumate prin acorduri internaționale, ratificate prin legi.Având în vedere intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2014, a cadrului normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, respectiv Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE și Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 , acte legislative a căror aplicare și implementare trebuie asigurată concomitent la nivelul statelor membre,în contextul în care Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este de directă aplicare în toate statele membre începând cu data de 1 ianuarie 2014, devine imperios necesar ca transpunerea și implementarea în legislația națională primară și secundară a Directivei 2013/36/UE să se realizeze până la finele anului 2013, în scopul evitării declanșării procedurii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a situației de incertitudine juridică, generată de incidența în domeniul cerințelor prudențiale aplicabile instituțiilor de credit și firmelor de investiții a unor prevederi contradictorii, respectiv ale Regulamentului UE, aplicabil în mod direct începând cu data de 1 ianuarie 2014 și ale legislației naționale actuale.Pentru a nu fi afectat obiectivul de realizare a pieței interne a Uniunii Europene, ținând cont de faptul că adoptarea acestor măsuri legislative este de natură să evite consecințele negative ce s-ar produce asupra concurenței la nivelul instituțiilor de credit în ceea ce privește cerințele de capital, precum și înregistrarea de disfuncționalități în activitatea instituțiilor de credit în România care ar perturba mecanismele administrative și funcționale în cadrul grupurilor financiare din care acestea fac parte,întrucât aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri bugetare  +  Articolul I(1) Prin derogare de la prevederile art. 54 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă scoaterea de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu titlu de împrumut, având termen de restituire până la data de 31 octombrie 2014, a cantităților de cărbune energetic și păcură prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care vor fi acordate pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, aflați sub autoritatea Departamentului pentru Energie sau în administrarea consiliilor județene ori locale.(2) Remiterea cantităților prevăzute în anexă de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale se face pe perioada sezonului rece, respectiv până la data de 31 martie 2014.  +  Articolul II(1) În cazul nerestituirii împrumutului în termenul prevăzut la art. I alin. (1), operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalități de întârziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la prețurile pieței, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naștere, prin derogare de la prevederile art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la încasarea parțială sau totală a facturii.(2) Până la dezdăunarea integrală a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorări de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României, percepute pe toată durata derulării împrumutului.(3) Restituirea cantităților de păcură ce se împrumută se face ca produs cu conținut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazuri justificate determinate de necesitatea diminuării cantităților de stocuri destinate funcționării operatorilor economici, în situația în care la data împlinirii termenului de restituire aceștia solicită Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, aceasta poate să aprobe ca în locul restituirii cantităților de cărbune și păcură împrumutate operatorii economici să achite valoarea produselor împrumutate, calculată la prețul pieții.  +  Articolul III(1) Pentru cantitățile de combustibili ce se împrumută potrivit art. I alin. (1), precum și, după caz, în situația aplicării prevederilor art. II alin. (1), se va percepe dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României.(2) Dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României va fi percepută la valoarea de piață a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut și este scutită de taxa pe valoarea adăugată.(3) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va utiliza, pentru împrumutul prevăzut la art. I alin. (1) pentru fiecare operator economic, o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Națională a României, la care se adaugă 4 puncte procentuale, împrumutul cantităților de combustibil rambursându-se integral la termenul prevăzut la art. I alin. (1).  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul III, alineatele (2) și (3) se abrogă.2. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins:  +  Articolul IV(1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecție care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este:a) 1,12 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;b) 1,17 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;c) 1,17 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie sau deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.(2) În situația persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecție se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii inițiale la pensie.(3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecție prevăzuți la alin. (1), se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013.  +  Articolul V(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din acorduri internaționale, ratificate prin legi, în vederea finanțării proiectelor bilaterale de colaborare și de investiții.(2) Sumelor alocate potrivit alin. (1) li se aplică prevederile art. 22 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare.(3) Sumele alocate potrivit alin. (1) al prezentului articol, precum și potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, determinate ca diferență între creditele bugetare aprobate și plățile efectuate, se virează de către ordonatorii principali de credite într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.(4) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (3) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite într-un cont de venituri ale bugetului de stat.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2014, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă, precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetele aprobate ordonatorilor principali de credite la o poziție distinctă, cu sumele virate conform alin. (4).(6) Sumele suplimentate în bugetele ordonatorilor principali de credite potrivit alin. (5) se utilizează cu aceeași destinație.(7) Modalitatea de transfer al sumelor din contul de disponibil, precum și de reflectare în bugetul ordonatorilor principali de credite a sumelor prevăzute la alin. (5) în condițiile prezentului articol se stabilește prin norme aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VIAlineatul (1) al articolului 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2009, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislației privind creanțele fiscale administrate de Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor Publice și de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea intereselor statului, pe baza hotărârilor executorii ale instanțelor judecătorești sau arbitrale, cheltuielile rezultate în urma soluționării de către Ministerul Finanțelor Publice, pe cale amiabilă, în condițiile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, a diferendelor ivite în activitatea sa, precum și obligațiile bănești ale statului român, născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat.  +  Articolul VII(1) Creanțele contribuabililor reprezentând sume de plată de la buget ce fac obiectul compensării potrivit art. 116 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot depăși prevederile de cheltuieli aprobate, în bugetele instituțiilor și autorităților publice în sarcina cărora sunt stabilite obligațiile de plată.(2) Cu sumele ce fac obiectul compensării prevăzute la alin. (1) se majorează veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă și cheltuielile instituțiilor și autorităților publice în sarcina cărora sunt stabilite obligațiile de plată.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului articol în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale.(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la introducerea modificărilor în buget, potrivit alin. (3), ordonatorii de credite au obligația de a vira suma majorată în buget, din conturile de cheltuieli în conturile de venituri bugetare din care s-a efectuat compensarea.(5) Compensarea se realizează prin debitarea unor conturi de venituri, deschise distinct pe tipuri de bugete, "venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri" și prin creditarea conturilor corespunzătoare de venituri reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri datorate bugetului general consolidat.(6) Modalitatea de punere în aplicare a dispozițiilor prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Capitolul II Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului  +  Articolul VIIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează:a) condițiile de acces la activitate pentru instituțiile de credit și de desfășurare a acesteia pe teritoriul României;b) competențele și instrumentele pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și, respectiv, a societăților de servicii de investiții financiare;c) supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și, respectiv, a societăților de servicii de investiții financiare, într-o manieră care să corespundă cu regulile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 ;d) cerințele de publicare pentru Banca Națională a României în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit, respectiv cerințele de publicare pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a firmelor de investiții;e) rezoluția instituțiilor de credit aflate în dificultate, într-o manieră care să permită ieșirea ordonată din piață a entităților neviabile, indiferent de dimensiunea sau tipul activității acestora;f) supravegherea sistemelor de plăți și a sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare................................................................................................(5) Nu intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență băncile centrale din statele membre. Alte instituții permanent excluse de la aplicarea Directivei 2013/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE , prevăzute la art. 2 paragraful 5 pct. 3-23 din această directivă, nu beneficiază de regimul instituțiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Pentru scopurile dispozițiilor cuprinse în cap. II din titlul III partea I, instituțiile prevăzute la art. 2 paragraful 5 din Directiva 2013/36/CE , cu excepția băncilor centrale din statele membre, sunt considerate instituții financiare.2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică accesului la activitatea firmelor de investiții, în măsura în care acesta este reglementat de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și de reglementările secundare emise în aplicarea acesteia.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Banca Națională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea, supravegherea prudențială și rezoluția instituțiilor de credit, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013.(2) Banca Națională a României monitorizează activitățile instituțiilor de credit, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activitățile societăților financiare holding și ale societăților financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora.(3) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Banca Națională a României colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării instituțiilor de credit, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, și pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerințe.(4) În îndeplinirea funcțiilor cu privire la supravegherea prudențială, investigațiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, Băncii Naționale a României îi sunt conferite competențele necesare și acționează în mod independent. În acest sens, Banca Națională a României trebuie să dispună de cunoștințele de specialitate, resursele și capacitatea operațională necesare.(5) În exercitarea atribuțiilor sale generale de supraveghere prudențială, Banca Națională a României are în vedere, în mod corespunzător, impactul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situații de urgență, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv.(6) În exercitarea competențelor sale, Banca Națională a României se asigură că atribuțiile de supraveghere decurgând din prezenta ordonanță de urgență și din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și orice alte atribuții conferite prin lege acesteia sunt exercitate în mod distinct și independent de atribuțiile privind rezoluția instituțiilor de credit.(7) Banca Națională a României informează Comisia și Autoritatea Bancară Europeană cu privire la orice delimitare a atribuțiilor prevăzute la alin. (6).4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă cu privire la reglementarea și supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013.(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară monitorizează activitățile societăților de servicii de investiții financiare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activitățile societăților financiare holding și ale societăților financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora.(3) În îndeplinirea funcțiilor cu privire la supravegherea prudențială, investigațiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, Autorității de Supraveghere Financiară îi sunt conferite competențele necesare și acționează în mod independent. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să dispună de cunoștințele de specialitate, resursele și capacitatea operațională necesare.(4) În exercitarea atribuțiilor sale generale de supraveghere prudențială, Autoritatea de Supraveghere Financiare are în vedere, în mod corespunzător, impactul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situații de urgență, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv.5. La articolul 5 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) în cazurile expres prevăzute de legislația românească sau de legislația Uniunii, cu condiția ca aceste activități să fie supuse unor reglementări și supravegheri aplicabile acestor cazuri în scopul protejării deponenților și investitorilor.6. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 1^3 se introduce un nou punct, punctul 1^4, cu următorul cuprins:1^4. instituție de importanță sistemică - o instituție-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană sau o instituție al cărei faliment sau a cărei funcționare defectuoasă ar putea declanșa riscul sistemic;7. La articolul 7 alineatul (1), punctele 2-15, 17-26, 28, 29 și 31 se abrogă.8. La articolul 7, alineatele (2)-(4) se abrogă.9. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 30 se introduc trei noi puncte, punctele 30^1-30^3, cu următorul cuprins:30^1. risc sistemic - riscul de perturbare a sistemului financiar care poate genera consecințe negative grave pentru sistemul financiar și economia reală;30^2. rezoluție - reorganizarea unei instituții de credit aflate în dificultate, care urmărește asigurarea continuității funcțiilor sale esențiale pentru economie, menținerea stabilității financiare și, după caz, restabilirea viabilității pentru cel puțin o parte a instituției de credit, în contextul implementării de către Banca Națională a României a măsurilor prevăzute în cadrul procedurii de administrare specială sau a măsurilor de stabilizare;30^3. măsuri de reorganizare - măsurile prevăzute la art. 55 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările și completările ulterioare.10. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile: instituție de credit, firmă de investiții, întreprindere de asigurare, întreprindere de reasigurare, întreprindere-mamă, filială, sucursală, întreprindere prestatoare de servicii auxiliare, societate de administrare a activelor, societate financiară holding, societate financiară holding mixtă, societate holding cu activitate mixtă, instituție financiară, instituție-mamă dintr-un stat membru, instituție-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding-mamă dintr-un stat membru, societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru, societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană, participație, deținere calificată, control, legături strânse, autoritate competentă, supraveghetor consolidant, autorizație, stat membru de origine, stat membru gazdă, bănci centrale din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale, bănci centrale și instrument financiar au înțelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(1^2) O societate de servicii de investiții financiare este o firmă de investiții, persoană juridică română, în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.11. Articolul 8 se abrogă.12. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Fără a se aduce atingere dispozițiilor din prezenta secțiune, Banca Națională a României stabilește prin reglementări și notifică Autorității Bancare Europene, înființată prin Regulamentul nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, condițiile în care poate acorda autorizație și documentația care trebuie să însoțească cererea pentru obținerea autorizației.13. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) La constituirea unei instituții de credit, persoană juridică română, capitalul inițial este reprezentat de capitalul social, cu excepția cazurilor în care instituția de credit care se constituie este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.14. La articolul 15, alineatele (1) și (1^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) În vederea autorizării unei instituții de credit, persoană juridică română, Banca Națională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea acționarilor sau a membrilor, persoane fizice ori juridice, care urmează să dețină direct sau indirect dețineri calificate la instituția de credit, și cu privire la valoarea acestor dețineri. În cazul în care nu există dețineri calificate, Banca Națională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea celor mai mari 20 de acționari sau membri și la valoarea participațiilor deținute de aceștia. Banca Națională a României acordă autorizație numai dacă este încredințată că, din perspectiva necesității asigurării unui management prudent și sănătos al instituției de credit, calitatea persoanelor respective este adecvată.(1^1) La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se au în vedere prevederile art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1)-(3), art. 26^1 și cele ale art. 26^2.15. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sfera activităților prevăzute la alin. (1) lit. g)-k) acoperă toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.16. La secțiunea a 2-a din capitolul II al titlului I, partea I, denumirea paragrafului 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins:2.1. Cerințe de administrare a riscurilor17. Articolul 23 se abrogă.18. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cadrul de administrare, procesele și mecanismele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie cuprinzătoare și adaptate la natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activităților desfășurate de instituția de credit. Principiile, criteriile tehnice și alte cerințe care trebuie avute în vedere se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Mecanismele de control intern trebuie să asigure cel puțin organizarea funcțiilor de administrare a riscurilor, de asigurare a conformității și de audit intern.19. La articolul 24, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În sensul alin. (1), sunt avute în vedere riscuri precum: riscul de credit și al contrapartidei, riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul de securitizare, riscul de piață, riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare, riscul operațional, riscul de lichiditate și riscul efectului de levier excesiv.(2^2) Banca Națională a României stabilește, prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, cerințele privind politica de remunerare a unei instituții de credit, inclusiv principiile de acordare și ajustare a remunerației, precum și principiile de remunerare aplicabile instituțiilor de credit care beneficiază de asistență guvernamentală excepțională.20. La articolul 24, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Banca Națională a României colectează informații cu privire la numărul persoanelor pe instituție de credit care sunt remunerate cu cel puțin 1 milion de euro sau echivalent într-un exercițiu financiar, defalcate pe intervale valorice de 1 milion de euro, inclusiv informații cu privire la responsabilitățile și domeniul de activitate în care sunt implicate aceste persoane și la principalele elemente ale remunerației, incluzând, fără a se limita la: salarii, bonusuri, compensații pe termen lung, contribuții la pensii, și comunică aceste informații Autorității Bancare Europene.(4) Banca Națională a României colectează informațiile cantitative agregate cu privire la remunerare, publicate potrivit criteriilor de transparență și de publicare prevăzute la art. 450 alin. (1) lit. g), h) și i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și le utilizează pentru a determina tendințele și practicile în materie de remunerare. Banca Națională a României comunică aceste informații Autorității Bancare Europene.21. La articolul 24, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Banca Națională a României colectează informațiile publicate în conformitate cu art. 435 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și le utilizează pentru a compara practicile în materie de diversitate a selecției membrilor consiliilor de administrație și directorilor, respectiv ai consiliilor de supraveghere și ai directoratelor instituțiilor de credit. Banca Națională a României comunică aceste informații Autorității Bancare Europene.22. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1Instituțiile de credit trebuie să aibă disponibile pentru aplicare planuri de redresare pentru refacerea situației financiare, în urma unei deteriorări semnificative a acesteia.23. La articolul 26 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența oricărei persoane care va exercita responsabilități de administrare și/sau de conducere a instituției de credit, ca rezultat al achiziției propuse;...............................................................................................d) capacitatea instituției de credit de a respecta cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora și, după caz, pe cele prevăzute de alte acte normative aplicabile, în special de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv reglementările emise în aplicarea acestora, precum și de a se conforma permanent acestor cerințe și, în special, cerinței ca grupul din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informații între autoritățile competente și împărțirea responsabilităților între aceste autorități;24. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cel puțin o dată pe an, instituțiile de credit, persoane juridice române, listate pe o piață reglementată, trebuie să comunice Băncii Naționale a României identitatea persoanelor care au dețineri calificate și nivelul acestora, astfel cum acestea apar, de exemplu, în informațiile primite în cadrul adunărilor generale anuale ale acționarilor sau ca rezultat al respectării reglementărilor referitoare la societățile listate pe o piață reglementată.25. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Banca Națională a României asigură urmărirea respectării în mod permanent a cerințelor la care se face referire în prezenta subsecțiune, putând solicita în acest sens orice informații pe care le consideră necesare, și poate dispune sancțiuni și măsuri sancționatoare corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în cazul în care aceste cerințe nu sunt respectate.26. La articolul 32, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Banca Națională a României acordă autorizație unei instituții de credit, persoane juridice române, numai dacă este încredințată că instituția de credit poate asigura desfășurarea unei activități în condiții de siguranță și de respectare a cerințelor unei administrări prudente și sănătoase, care să asigure protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori și buna funcționare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.27. La articolul 38 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) din evaluarea planului de activitate prezentat rezultă că instituția de credit nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse în condițiile respectării cerințelor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în reglementările emise în aplicarea acestora;28. La secțiunea a 2-a din capitolul III al titlului I, partea I, denumirea secțiunii se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-aRetragerea autorizației și încetarea valabilității autorizației29. La articolul 39, literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) instituția de credit nu mai îndeplinește cerințele prudențiale prevăzute în părțile a III-a, a IV-a și a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau dispuse potrivit art. 226 alin. (3) și (6) din prezenta ordonanță de urgență sau există elemente care conduc la concluzia că într-un termen scurt instituția de credit nu își va mai putea îndeplini obligațiile față de creditorii săi și, în special, nu mai poate garanta siguranța activelor care i-au fost încredințate de către deponenții săi;e) instituția de credit săvârșește una dintre faptele prevăzute la art. 228.30. La articolul 41 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) în alte cazuri prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.31. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43Retragerea autorizației unei instituții de credit, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii de retragere a autorizației, și, după caz, încetarea valabilității acesteia se notifică Autorității Bancare Europene.32. La articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n)^1, prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine și se asigură respectarea legislației românești adoptate în scopul protejării interesului general.33. La articolul 48 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) nivelul și structura fondurilor proprii, precum și suma cerințelor de fonduri proprii ale instituției de credit, potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.34. La articolul 51 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) dispozițiile art. 103;35. La articolul 51 alineatul (1), literele d) și e) se abrogă.36. La articolul 54 alineatul (1), partea introductivă și litera e) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Instituțiile financiare cu sediul într-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-n)^1, prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă aceste instituții financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituții de credit, dacă activitățile respective sunt prevăzute în actele lor constitutive și dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:..................................................................................................e) instituția financiară-filială este inclusă, în special în ceea ce privește activitățile pe care urmează să le desfășoare în România, în supravegherea pe bază consolidată a societății-mamă sau, după caz, a fiecărei societăți-mamă, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și celor cuprinse în partea I titlul II cap. II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în mod deosebit pentru calculul cerințelor de fonduri proprii, prevăzut la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru controlul expunerilor mari, prevăzut în partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și în scopul limitării deținerilor calificate din afara sectorului financiar, potrivit dispozițiilor art. 89 și 90 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.37. La articolul 54, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul înființării unei sucursale, prin excepție de la dispozițiile art. 48 alin. (2) lit. d), informațiile care se notifică sunt cele referitoare la nivelul și structura fondurilor proprii ale instituției financiare-filială și valoarea totală a expunerilor la risc ale instituției de credit, societate-mamă, calculată potrivit art. 92 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.38. La articolul 59, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Instituțiile de credit din alte state membre care au deschis o sucursală pe teritoriul României trebuie să raporteze periodic Băncii Naționale a României, în scop statistic sau informativ ori în scopuri de supraveghere potrivit prezentei secțiuni, date și informații privind activitățile desfășurate în România, potrivit reglementărilor emise de aceasta. Aceste date și informații intră sub incidența dispozițiilor art. 214 referitoare la păstrarea secretului profesional.39. La articolul 59, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Banca Națională a României poate solicita instituțiilor de credit prevăzute la alin. (1) informații și date, în special pentru a evalua dacă sucursala din România este semnificativă, potrivit art. 173^1, 210^1, 210^2 și 210^3.40. La articolul 59, alineatul (2) se abrogă.41. La articolul 60, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Banca Națională a României informează autoritatea competentă din statul membru de origine în cazul în care, pe baza informațiilor primite de la această autoritate potrivit art. 210 alin. (1) și (2), constată că o instituție de credit din statul membru în cauză, care are o sucursală sau prestează servicii în mod direct în România, în legătură cu activitățile desfășurate pe teritoriul României, se află în una dintre următoarele situații:a) instituția de credit nu respectă dispozițiile din prezenta ordonanță de urgență sau dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și nici reglementările emise în aplicarea acestora;b) există un risc semnificativ ca instituția de credit să nu respecte dispozițiile din prezenta ordonanță de urgență sau dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și nici reglementările emise în aplicarea acestora.42. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dacă Banca Națională a României consideră că autoritatea competentă din statul membru de origine nu și-a îndeplinit sau nu își va îndeplini obligația de a lua fără întârziere toate măsurile necesare pentru a se asigura că instituția de credit remediază situația de nerespectare sau pentru a evita riscul de nerespectare, aceasta poate să supună cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene și să ceară sprijinul acesteia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Autoritatea Bancară Europeană va lua orice decizie, potrivit art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în termen de 24 de ore. Banca Națională a României și autoritatea competentă implicată pot beneficia de asistența acordată, din proprie inițiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competentă din statul membru de origine.43. La articolul 60, alineatele (2) și (3) se abrogă.44. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61Dispozițiile art. 59 și 60 nu aduc atingere competențelor autorităților române de a dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea sau sancționarea încălcărilor de pe teritoriul României, ale prevederilor acestei ordonanțe de urgență, reglementărilor emise în aplicarea acesteia ori ale dispozițiilor legale în vigoare adoptate în scopul protejării interesului general și altor dispoziții de ordine publică, astfel de măsuri putând include interzicerea desfășurării de către instituția de credit în culpă a oricăror activități viitoare pe teritoriul României.45. Articolul 62 se abrogă.46. La articolul 63, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63(1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 60, în situații de urgență, până la luarea unor măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau a unor măsuri de reorganizare, Banca Națională a României poate lua orice măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, ale investitorilor și ale celorlalți clienți din România ai instituției de credit.47. La articolul 63, după alineatul (1) se introduc șase noi alineate, alineatele (1^1)-(1^6), cu următorul cuprins:(1^1) Orice măsură preventivă trebuie să fie proporțională cu obiectivul urmărit, de a proteja împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, investitorilor și ale celorlalți clienți ai instituției de credit.(1^2) Măsurile preventive pot include suspendarea plăților.(1^3) Măsurile preventive nu pot avea ca efect favorizarea creditorilor din România ai instituției de credit față de creditorii din alte state membre.(1^4) Măsurile preventive își încetează efectele la adoptarea unei măsuri de reorganizare de către autoritățile administrative sau judecătorești din statul membru de origine.(1^5) Banca Națională a României decide încetarea măsurilor preventive în cazul în care consideră că au devenit caduce în raport cu situațiile prevăzute la art. 60, dacă aceste măsuri nu și-au încetat efectele ca urmare a adoptării unei măsuri de reorganizare, potrivit alin. (1^4).(1^6) Măsurile preventive dispuse se comunică de îndată Comisiei Europene, Autorității Bancare Europene și autorităților competente din alte state membre interesate.48. La articolul 63, alineatul (2) se abrogă.49. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 63^1(1) Orice măsură adoptată potrivit prevederilor art. 61 și 63 ce implică sancțiuni sau restricții ale dreptului de liberă prestare de servicii ori a dreptului de stabilire trebuie motivată corespunzător și comunicată instituției de credit în cauză.(2) Măsurile dispuse de Banca Națională a României potrivit alin. (1) pot fi contestate în condițiile prevăzute în cap. IX din titlul III, partea I.(3) Măsurile luate de alte autorități române ori de Banca Națională a României, potrivit prevederilor art. 61 și 63, față de o instituție de credit din alt stat membru care desfășoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul că instituția de credit respectivă este autorizată în alt stat membru.50. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 64De la data la care Banca Națională a României este informată de autoritatea competentă din statul membru de origine asupra faptului că autorizația unei instituții de credit care desfășoară activitate pe teritoriul României a fost retrasă sau și-a încetat valabilitatea în orice alt mod, Banca Națională a României întreprinde măsurile necesare pentru a împiedica instituția de credit în cauză să mai inițieze noi tranzacții pe teritoriul României și pentru a asigura protejarea interesului deponenților și al altor creditori.51. Articolul 65 se abrogă.52. La articolul 67 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) sunt respectate dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.53. La articolul 80, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80(1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de Banca Națională a României pot desfășura în alte state membre activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n^1), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, fără a fi necesară autorizarea lor de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de Banca Națională a României.54. La articolul 81, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pe lângă informațiile furnizate de instituția de credit potrivit alin. (1), Banca Națională a României comunică autorității competente din statul membru gazdă și informații privind nivelul și structura fondurilor proprii, precum și suma cerințelor de fonduri proprii ale instituției de credit, calculate potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.55. La articolul 85, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 85(1) Dacă Banca Națională a României este informată de către autoritatea competentă din statul membru gazdă că o instituție de credit, persoană juridică română, care are o sucursală sau care prestează în mod direct servicii pe teritoriul statului membru respectiv, nu respectă sau există un risc semnificativ să nu respecte, în ceea ce privește activitățile desfășurate pe teritoriul statului membru gazdă, prevederile legale adoptate în acel stat membru pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013, aceasta dispune, de îndată, toate măsurile pentru a se asigura că instituția de credit respectivă remediază situația sau acționează în vederea prevenirii riscului de neconformare.56. La articolul 85, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Măsurile luate de Banca Națională a României, potrivit alin. (1), sunt comunicate fără întârziere autorității competente din statul membru gazdă.(1^2) Orice măsură dispusă potrivit prevederilor alin. (1) ce implică sancțiuni sau restricții ale dreptului de prestare de servicii în mod direct sau de deschidere de sucursale, pe teritoriul altui stat membru, trebuie motivată corespunzător și comunicată instituției de credit în cauză.57. La articolul 85, alineatele (2) și (3) se abrogă.58. Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 86Instituția de credit, persoană juridică română, care desfășoară activitate pe teritoriul altui stat membru este supusă dispozițiilor legale în vigoare în statul membru gazdă, adoptate pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau în scopul protejării interesului general și măsurilor sau sancțiunilor dispuse de autoritățile statului membru respectiv, pentru prevenirea sau sancționarea încălcărilor dispozițiilor legale respective, astfel de măsuri putând să includă interzicerea desfășurării de către instituția de credit în culpă a oricăror activități viitoare pe teritoriul statului membru gazdă.59. La articolul 87, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87(1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 85, autoritatea competentă din statul membru gazdă poate lua, în situații de urgență, până la dispunerea de către Banca Națională a României a măsurilor corespunzătoare, potrivit art. 85 alin. (1), sau a unor măsuri de administrare specială sau de stabilizare, măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, ale investitorilor și ale celorlalți clienți, de pe teritoriul statului membru respectiv, ai instituției de credit, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în statul membru gazdă. Asupra acestor măsuri Banca Națională a României este informată în cel mai scurt timp.60. La articolul 87, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dacă Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine sau în calitate de autoritate competentă din statul membru afectat, are obiecțiuni față de măsurile preventive dispuse de autoritatea competentă din statul membru gazdă, poate să supună cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene și să ceară sprijinul acesteia, potrivit art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 . Banca Națională a României poate beneficia de asistența acordată, din proprie inițiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 , în vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competentă din statul membru gazdă.61. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 88Banca Națională a României informează, de îndată, autoritățile competente din statele membre gazdă cu privire la retragerea autorizației unei instituții de credit, persoană juridică română, care desfășoară activitate pe teritoriul altor state membre, inclusiv cu privire la consecințele retragerii autorizației sau cu privire la încetarea valabilității autorizației, după caz.62. La articolul 89, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Banca Națională a României, care atestă îndeplinirea acestora concomitent cu efectuarea notificării potrivit dispozițiilor art. 81, respectiv ale art. 83. Prin excepție de la dispozițiile art. 81 alin. (3), notificarea cuprinde informații privind nivelul și structura fondurilor proprii ale instituției financiare-filială și valoarea totală a expunerilor la risc ale instituției de credit, persoană juridică română, societate-mamă, calculată potrivit art. 92 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.63. Denumirea titlului II din partea I se modifică și va avea următorul cuprins:TITLUL IICerințe prudențiale și secretul profesional64. Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 101(1) În activitatea lor, instituțiile de credit se supun reglementărilor și măsurilor adoptate de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013.(2) Instituțiile de credit trebuie să își organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase, cu cerințele legii, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.65. Articolele 103-105 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 103(1) În toate actele sale oficiale, instituția de credit se identifică printr-un minim de date, conform legislației aplicabile, cu menționarea numărului și datei de înmatriculare în registrul instituțiilor de credit prevăzut la art. 417.(2) În orice formă de publicitate, în toate informările și/sau documentele precontractuale, în contractele și corespondența referitoare la depozite, astfel cum acestea din urmă sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituția de credit este obligată să menționeze denumirea schemei de garantare a depozitelor oficial recunoscută la care participă.(3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazul informărilor, documentelor precontractuale, contractelor și corespondenței adresate deponenților negarantați.Art. 104. - Cadrul de administrare al unei instituții de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum și politicile și practicile de remunerare ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive și reglementările sale interne, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.Art. 105. - Actul constitutiv și reglementările interne ale instituției de credit se transmit Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute prin reglementări, în scopul evaluării respectării cerințelor prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță deurgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora.66. La articolul 107, alineatul (3) se abrogă.67. La articolul 108, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 108(1) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului unei instituții de credit, precum și persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activitățile de administrare și control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune instituția de credit unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputație, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvată naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate și trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase. Componența respectivelor organe ale instituției de credit trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experiențe profesionale relevante...............................................................................................(4) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de instituția de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.68. La articolul 108, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Fiecare membru al consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere al unei instituții de credit trebuie să își exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate pentru a putea evalua și pune în discuție în mod eficient deciziile luate de către directori sau de către membrii directoratului, după caz, atunci când este necesar, și pentru a controla și monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.69. După articolul 108 se introduce un nou articol, articolul 108^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 108^1(1) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.(2) În aplicarea alin. (1), numărul mandatelor pe care o persoană le poate deține, în același timp, se apreciază în funcție de circumstanțele individuale, precum și de natura, extinderea și complexitatea activității instituției de credit.(3) Banca Națională a României poate aproba deținerea unui mandat suplimentar într-o funcție neexecutivă de către persoanele prevăzute la alin. (1), luând în considerare complexitatea atribuțiilor conferite de toate mandatele deținute, și informează periodic Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu astfel de aprobări.70. La articolul 113 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) la solicitarea executorului judecătoresc, în scopul realizării executării silite, pentru existența conturilor debitorilor urmăriți.71. Articolele 117 și 119 se abrogă.72. La articolul 121, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, înregistrează toate tranzacțiile și formalizează toate sistemele și procesele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, astfel încât Banca Națională a României să poată realiza verificarea conformității cu respectivele cerințe prudențiale.73. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 122Instituțiile de credit trebuie să respecte cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat ori subconsolidat. Aplicarea de către o instituție de credit a acestor cerințe, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat ori subconsolidat, se stabilește prin regulamentul mai sus menționat, precum și prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.74. Articolele 124 și 125 se abrogă.75. Articolul 126 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 126(1) Instituțiile de credit trebuie să dispună, în măsura și în condițiile prevăzute prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, de un nivel al fondurilor proprii care să se situeze în permanență cel puțin la nivelul cerințelor de fonduri proprii prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) Prin Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și alte reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc metodologiile de determinare a nivelului cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, criteriile în funcție de care acestea se aplică și segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii.76. După articolul 126 se introduc două noi articole, articolele 126^1 și 126^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 126^1(1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de fonduri proprii care să acopere, pe lângă cerințele minime de fonduri proprii menționate la art. 126, amortizoarele de capital impuse de Banca Națională a României, la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național.(2) În sensul alin. (1), instituțiile de credit dispun de fonduri proprii pentru amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital, amortizorul de capital pentru risc sistemic și amortizorul aferent importanței lor sistemice, în măsura și în condițiile prevăzute de reglementările emise în acest scop în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 162^2În situația în care instituțiile de credit nu dețin un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea cu cerința de acoperire a amortizoarelor de capital menționată la art. 126^1, acestea sunt supuse restricțiilor asupra distribuirilor din elementele distribuibile definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în conformitate cu reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.77. Secțiunile a 3-a, a 4-a, a 5-a și a 6-a din capitolul III titlul II partea I se abrogă.78. Articolul 143 se abrogă.79. Articolul 144 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 144Instituțiile de credit, persoane juridice române, nu pot dobândi dețineri calificate într-o entitate de natura celor prevăzute la art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă în acest fel instituția de credit poate exercita controlul asupra entității respective.80. Articolul 145 se abrogă.81. La articolul 147, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 147(1) Deținerile calificate, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României conform art. 146, inclusiv cele care, în situații excepționale, depășesc limitele stabilite în condițiile art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se notifică acesteia în termen de 5 zile de la data dobândirii lor de către instituția de credit, persoană juridică română.82. La articolul 148, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 148(1) Fiecare instituție de credit trebuie să dispună de strategii și procese interne formalizate, solide, eficiente și complete de evaluare și menținere în permanență a nivelului, structurii și distribuției capitalului, care, din perspectiva instituției de credit, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusă, într-un mod corespunzător naturii și nivelului acestor riscuri. În acest sens, instituția de credit trebuie să aibă în vedere, pe lângă riscurile prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, orice alte riscuri aferente activității desfășurate, precum și cele datorate unor factori externi acesteia.83. La articolul 150 alineatul (1), litera a) se abrogă.84. După articolul 152 se introduce un nou articol, articolul 152^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 152^1(1) Fiecare instituție de credit trebuie să publice anual, pe lângă situațiile financiare, informațiile prevăzute de reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili sfera de aplicare și cerințele specifice de publicare.85. La articolul 156, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Auditorul financiar informează în același timp și consiliul de administrație, și directorii sau, după caz, consiliul de supraveghere și directoratul instituției de credit, cu excepția cazului în care există motive întemeiate care îl constrâng să nu procedeze astfel.86. Articolele 159-162 se abrogă.87. Articolul 163 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 163Pentru asigurarea transparenței și disciplinei de piață și fără a se aduce atingere obligațiilor de publicare a informațiilor ce revin instituțiilor de credit potrivit dispozițiilor cuprinse în partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României poate impune unei instituții de credit măsuri specifice referitoare la:a) publicarea informațiilor prevăzute în partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu o frecvență mai ridicată decât cea anuală, și stabilirea termenelor de publicare;b) utilizarea unor modalități și forme de publicare specifice, altele decât situațiile financiare.88. Articolul 163^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 163^1Instituțiile de credit care mențin un website trebuie să explice prin intermediul acestuia modul în care se conformează cu cerințele referitoare la cadrul de administrare a activității și remunerare prevăzute la art. 24 și art. 106-108^1 și cu cerințele de publicare prevăzute la art. 152^1 din prezenta ordonanță de urgență și, respectiv, în reglementările emise în aplicarea acesteia.89. Articolul 164 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 164(1) În scopul protejării intereselor deponenților și al asigurării stabilității și viabilității întregului sistem bancar, Banca Națională a României asigură supravegherea prudențială a instituțiilor de credit persoane juridice române, inclusiv a sucursalelor acestora înființate în alte state membre ori în state terțe, urmărind respectarea cerințelor prevăzute de lege și de reglementările aplicabile, atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat sau subconsolidat, după caz, în vederea prevenirii și limitării riscurilor specifice activității bancare.(2) Banca Națională a României aplică prevederile referitoare la verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de o instituție de credit, persoană juridică română, precum și măsurile de supraveghere, în mod corespunzător nivelului de aplicare a cerințelor prudențiale prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum este acesta prevăzut în partea I titlul II din regulamentul respectiv.90. După articolul 164 se introduc două noi articole, articolele 164^1 și 164^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 164^1(1) Banca Națională a României, în calitate de autoritate de supraveghere, se asigură că sunt disponibile pentru aplicare planuri de redresare pentru refacerea situației financiare a instituțiilor de credit, în urma unei deteriorări semnificative a acesteia, precum și planuri de rezoluție a instituțiilor de credit aflate în dificultate.(2) Cerințele pentru o instituție de credit de a elabora, de a menține și de a actualiza un plan de redresare pot fi reduse în mod proporțional de către Banca Națională a României, în calitate de autoritate de supraveghere, în cazul în care aceasta, după consultarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național și luând în considerare, printre altele, mărimea instituției de credit, modelul de afaceri sau interconectarea sa cu alte instituții de credit și firme de investiții ori cu sistemul financiar în general, apreciază că dificultățile instituției de credit în cauză nu ar avea un efect negativ asupra piețelor financiare, altor instituții de credit și firme de investiții sau condițiilor de finanțare.(3) Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, poate reduce, în mod proporțional, cerințele privind pregătirea planului de rezoluție pentru o instituție de credit, luând în considerare aprecierea făcută în exercitarea atribuțiilor de supraveghere potrivit alin. (2).(4) Instituțiile de credit cooperează îndeaproape cu Banca Națională a României și schimbă toate informațiile necesare în vederea pregătirii și a elaborării de planuri de rezoluție viabile, stabilind opțiuni pentru rezoluția ordonată a instituțiilor de credit aflate în dificultate, în conformitate cu principiul proporționalității.Art. 164^2. - (1) În conformitate cu art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 , Autoritatea Bancară Europeană poate participa și contribui la elaborarea și coordonarea de planuri de redresare și de rezoluție eficace și coerente.(2) În sensul alin. (1), Autoritatea Bancară Europeană are dreptul să participe la reuniuni referitoare la elaborarea și coordonarea planurilor de redresare și de rezoluție. Banca Națională a României informează pe deplin Autoritatea Bancară Europeană, în prealabil, cu privire la organizarea unor astfel de reuniuni, comunicându-i acesteia principalele aspecte care urmează să fie discutate, precum și activitățile avute în vedere.91. Articolele 165 și 166 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 165Instituțiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să raporteze Băncii Naționale a României datele și informațiile necesare pentru evaluarea respectării dispozițiilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență și în Regulamentul (UE) nr. 575/3013, potrivit prevederilor regulamentului menționat.Art. 166. - (1) Banca Națională a României asigură verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de fiecare instituție de credit, persoană juridică română, pentru respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora și realizează propria evaluare a următoarelor riscuri:a) riscurile la care instituția de credit este sau poate fi expusă;b) riscurile la care instituția de credit expune sistemul financiar, luând în considerare riscul sistemic identificat și cuantificat potrivit art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 sau, după caz, recomandările Comitetului European pentru Risc Sistemic, înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic;c) riscurile identificate prin simulări de criză, cu luarea în considerare a naturii, extinderii și complexității activităților instituției de credit.(2) Pe baza verificării și evaluării efectuate, Banca Națională a României determină în ce măsură cadrul de administrare, strategiile, procesele și mecanismele implementate de o instituție de credit, persoană juridică română, fondurile proprii deținute și lichiditatea acesteia asigură o administrare prudentă și o acoperire adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al instituției de credit.(3) Banca Națională a României stabilește frecvența și gradul de detaliere a verificărilor și evaluărilor, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, respectiv având în vedere mărimea, importanța sistemică, natura, extinderea și complexitatea activităților desfășurate de fiecare instituție de credit, persoană juridică română. Verificările și evaluările se realizează cel puțin o dată pe an pentru instituțiile de credit în privința cărora s-a stabilit un program de supraveghere prudențială, potrivit prevederilor art. 169^1.(4) Banca Națională a României realizează simulări de criză în privința instituțiilor de credit pe care le supraveghează, când le consideră adecvate, dar cel puțin anual, în vederea efectuării verificării și evaluării prevăzute la alin. (1)-(3).(5) Banca Națională a României informează fără întârziere Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1), ori de câte ori în urma efectuării acestora rezultă că o instituție de credit poate prezenta un risc sistemic în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 .92. După articolul 166 se introduc șase noi articole, articolele 166^1-166^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 166^1(1) Banca Națională a României verifică în mod regulat, cel puțin o dată la 3 ani, respectarea de către instituțiile de credit a cerințelor referitoare la abordările interne care necesită o aprobare înainte de a fi utilizate pentru calculul cerințelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse în partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) Condițiile pentru efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), precum și pentru revocarea sau limitarea utilizării abordărilor interne se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(3) Pentru scopurile alin. (1), în cazul în care Banca Națională a României identifică deficiențe semnificative în surprinderea riscurilor de către abordarea internă a unei instituții de credit, aceasta se asigură că respectivele deficiențe sunt corectate sau ia măsurile adecvate pentru atenuarea consecințelor acestora, inclusiv prin impunerea unor factori de multiplicare mai ridicați sau prin impunerea de cerințe suplimentare de fonduri proprii sau prin luarea altor măsuri adecvate și eficace.(4) Dacă o instituție de credit a primit aprobarea de a aplica o abordare internă care necesită aprobarea din partea Băncii Naționale a României înainte de utilizarea unei astfel de abordări pentru calculul cerințelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse în partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, însă nu mai îndeplinește cerințele referitoare la aplicarea respectivei abordări, Banca Națională a României solicită instituției de credit în cauză fie să demonstreze, într-un mod pe care îl consideră satisfăcător, că efectul neconformării este nesemnificativ atunci când abordarea se aplică potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013, fie să prezinte un plan de restabilire în timp util a conformării la cerințele menționate anterior și să stabilească un termen-limită pentru punerea în aplicare a acestuia.(5) Pentru scopurile alin. (4), Banca Națională a României solicită îmbunătățirea planului de restabilire în cazul în care este puțin probabil ca acesta să aibă drept rezultat o conformare deplină sau în cazul în care termenul este inadecvat. În situația în care este puțin probabil ca instituția de credit să poată restabili conformitatea într-un termen adecvat și, după caz, nu a demonstrat în mod satisfăcător că efectul neconformării este nesemnificativ, Banca Națională a României revocă aprobarea de a utiliza abordarea sau impune limitarea acesteia la domeniile conforme sau la acele domenii pentru care conformarea poate fi realizată într-un termen adecvat.  +  Articolul 166^2(1) Dacă, potrivit prevederilor art. 166, Banca Națională a României stabilește că instituții de credit cu profil de risc similar, cu modele de afaceri asemănătoare sau localizări geografice similare ale expunerilor sunt sau ar putea fi expuse unor riscuri similare ori ar putea expune sistemul financiar unor riscuri similare, aceasta poate realiza verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de aceste instituții de credit în același mod sau într-un mod asemănător.(2) Banca Națională a României notifică Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu aplicarea prevederilor alin. (1).  +  Articolul 166^3(1) Banca Națională a României furnizează Autorității Bancare Europene informații cu privire la:a) desfășurarea procesului de verificare și evaluare în sensul prevederilor art. 166;b) metodologia utilizată în cadrul procesului de verificare și evaluare pentru fundamentarea deciziilor prevăzute la art. 166, 166^1 și 226 din prezenta ordonanță de urgență și din reglementările emise în aplicarea acesteia.(2) Banca Națională a României furnizează Autorității Bancare Europene orice alte informații suplimentare la solicitarea acesteia, în vederea dezvoltării de către Autoritatea Bancară Europeană a unei abordări coerente în privința procesului de verificare și evaluare, cu respectarea principiului proporționalității, în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 .  +  Articolul 166^4Fără a aduce atingere îndeplinirii criteriilor prevăzute în partea a III-a titlul I cap. 3, secțiunea 1 și celor prevăzute în partea a III-a titlul IV cap. 5, secțiunile 1-5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României încurajează instituțiile de credit semnificative din punctul de vedere al dimensiunii, organizării interne, precum și al naturii, extinderii și complexității propriilor activități să dezvolte o capacitate de evaluare internă a riscului de credit și a riscului de piață în cazul în care expunerile lor sunt semnificative în termeni absoluți și în cazul în care au, în același timp, un număr mare de contrapartide importante.  +  Articolul 166^5(1) Banca Națională a României se consultă cu Autoritatea Bancară Europeană în situația în care decide să dezvolte propriile portofolii de referință aferente abordărilor interne utilizate de instituțiile de credit în vederea determinării cerințelor de fonduri proprii.(2) În baza informațiilor furnizate de instituțiile de credit raportoare în legătură cu cerințele de fonduri proprii aferente expunerilor din portofoliile de referință, Banca Națională a României monitorizează, după caz, diferitele valori ponderate la risc ale expunerilor sau diferitele cerințe de fonduri proprii, cu excepția celor aferente riscului operațional, pentru expunerile sau tranzacțiile din portofoliul de referință, rezultate din abordările interne ale instituțiilor de credit respective. Cel puțin o dată pe an, Banca Națională a României realizează o evaluare a calității abordărilor respective, acordând o atenție deosebită următoarelor:a) abordări care evidențiază diferențe semnificative în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii pentru aceeași expunere;b) abordări în cazul cărora gradul de diversificare este deosebit de mare sau de scăzut, precum și în cazul cărora subestimarea cerințelor de fonduri proprii este semnificativă și sistematică.(3) În situația în care anumite instituții de credit prezintă discrepanțe semnificative față de majoritatea instituțiilor de credit similare sau în cazul în care există puține elemente comune în abordările utilizate, ceea ce conduce la rezultate foarte variate, Banca Națională a României investighează motivele acestui fapt și, dacă se poate stabili în mod clar că abordarea unei instituții de credit duce la o subestimare a cerințelor de fonduri proprii care nu poate fi atribuită diferențelor în materie de riscuri ale expunerilor sau pozițiilor aferente, adoptă măsurile corective necesare.(4) În scopul asigurării unui caracter adecvat al măsurilor corective prevăzute la alin. (3), deciziile Băncii Naționale a României privind adoptarea unor astfel de măsuri trebuie să respecte principiul conform căruia măsurile trebuie să susțină obiectivele unei abordări interne și, prin urmare, nu trebuie să conducă la standardizare sau metode preferate, să creeze stimulente incorecte ori să cauzeze un comportament lipsit de inițiativă.  +  Articolul 166^6(1) Banca Națională a României monitorizează evoluțiile înregistrate în legătură cu profilurile de risc de lichiditate, cum ar fi cele privind caracteristicile și volumul aferente unui produs, administrarea riscului, politicile de finanțare și concentrările finanțării.(2) Banca Națională a României adoptă măsuri eficace în cazul în care evoluțiile menționate la alin. (1) pot conduce la instabilitatea instituției de credit la nivel individual sau la instabilitate sistemică.(3) Banca Națională a României informează Autoritatea Bancară Europeană cu privire la eventualele măsuri aplicate în conformitate cu alin. (2).93. La articolul 168, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Independent de formularea unor recomandări, Banca Națională a României poate dispune măsuri și/sau aplicarea de sancțiuni și măsuri sancționatoare, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.94. După articolul 169 se introduce un nou articol, articolul 169^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 169^1(1) Banca Națională a României stabilește, cel puțin anual, un program de supraveghere prudențială în privința instituțiilor de credit pe care le supraveghează. Elementele de conținut al unui program de supraveghere prudențială și categoriile de instituții de credit avute în vedere sunt stabilite prin reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Atunci când consideră necesar, potrivit art. 166, Banca Națională a României ia, în special, următoarele măsuri specifice:a) o creștere a numărului sau a frecvenței verificărilor la fața locului vizând instituția de credit;b) o prezență permanentă a reprezentanților Băncii Naționale a României în cadrul instituției de credit;c) raportări suplimentare sau mai frecvente din partea instituției de credit;d) evaluări suplimentare sau mai frecvente ale planurilor operaționale, strategice sau de afaceri ale instituției de credit;e) controale tematice de monitorizare a riscurilor specifice cu probabilitate mai mare de materializare.95. La articolul 171, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, furnizează Băncii Naționale a României orice informație necesară pentru evaluarea conformării lor la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora. Mecanismele de control intern și procedurile contabile și administrative ale instituțiilor de credit, persoane juridice române, trebuie să permită verificarea în orice moment a conformării la cerințele prudențiale.96. La articolul 172, alineatele (2)-(3) se abrogă.97. La articolul 173, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cadrul colaborării prevăzute la alin. (1) se asigură schimbul tuturor informațiilor referitoare la administrarea și/sau conducerea și la acționariatul instituției de credit, persoană juridică română, de natură să faciliteze supravegherea acesteia și evaluarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza autorizării, precum și schimbul tuturor informațiilor de natură să faciliteze verificarea pe o bază continuă a activității instituției de credit, în special în ceea ce privește lichiditatea, solvabilitatea, schema de garantare a depozitelor, limitarea expunerilor mari, alți factori care pot influența riscul sistemic pe care îl prezintă instituția de credit, procedurile administrative și contabile și mecanismele de control intern.98. La articolul 173, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:(2^1) Banca Națională a României furnizează, de îndată, autorităților competente din statele membre gazdă orice informații și constatări referitoare la supravegherea lichidității, potrivit părții a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și potrivit părții I titlul III cap. II din prezenta ordonanță de urgență, în privința activității desfășurate de o instituție de credit, persoană juridică română, prin intermediul sucursalelor din statele membre respective, în măsura în care informațiile și constatările respective sunt relevante pentru protecția deponenților și a investitorilor din statele membre gazdă.(2^2) Banca Națională a României informează, de îndată, autoritățile competente din toate statele membre gazdă în cazul în care apare o criză de lichiditate sau se poate estima în mod rezonabil că va apărea o astfel de criză. Informațiile furnizate includ detalii despre elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de redresare, precum și despre orice măsuri de supraveghere prudențială luate în contextul respectiv.(2^3) Banca Națională a României comunică și explică, la cererea autorităților competente din statele membre gazdă, modul în care au fost avute în vedere informațiile și constatările prevăzute la alin. (21), aceste autorități putând lua măsurile pe care le consideră adecvate.(2^4) Dacă Banca Națională a României nu este de acord cu măsurile luate de autoritățile competente din statele membre gazdă, aceasta poate supune cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene, în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 .99. La articolul 173, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Banca Națională a României poate sesiza, cu privire la situațiile în care o cerere de colaborare, în special în vederea schimbului de informații, a fost respinsă sau acesteia nu i s-a dat curs într-un termen rezonabil, Autoritatea Bancară Europeană, care acționează potrivit competențelor atribuite în temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 . Banca Națională a României poate beneficia de asistența acordată, din proprie inițiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din regulamentul respectiv, în vederea ajungerii la un acord privind schimbul de informații cu autoritățile competente implicate.100. La articolul 173^2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Banca Națională a României comunică autorităților competente din statele membre gazdă pe teritoriul cărora funcționează sucursale semnificative ale unor instituții de credit, persoane juridice române, rezultatele evaluării riscurilor, realizate potrivit prevederilor art. 166 și, dacă este cazul, ale art. 182^1 și 182^2. Banca Națională a României comunică, de asemenea, deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 225 alin. (1) și art. 226 alin. (3)-(6), în măsura în care evaluările și deciziile respective sunt relevante pentru acele sucursale.(4) Banca Națională a României se consultă cu autoritățile competente din statele membre gazdă în care sunt deschise sucursale semnificative de către instituții de credit, persoane juridice române, în legătură cu etapele operaționale de întreprins pentru întocmirea planurilor de redresare privind lichiditatea, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României, dacă aceasta este relevantă din perspectiva riscurilor de lichiditate în moneda națională a statului membru gazdă.101. La articolul 173^3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Decizia Băncii Naționale a României trebuie să aibă în vedere relevanța activității de supraveghere ce urmează a fi planificată sau coordonată de aceste autorități, în special impactul potențial asupra stabilității financiare a sistemului financiar al statelor membre în cauză, prevăzut la art. 4 alin. (5), precum și obligațiile Băncii Naționale a României prevăzute la art. 173^2.102. Articolul 173^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 173^4În exercitarea competențelor sale, Banca Națională a României trebuie să aibă în vedere convergența instrumentelor și practicilor de supraveghere în aplicarea legii, reglementărilor și cerințelor autorităților competente, adoptate în domeniu la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. În acest scop:a) Banca Națională a României trebuie să participe la activitățile Autorității Bancare Europene și, după caz, în colegiile de supraveghetori;b) Banca Națională a României, ca parte a Sistemului European de Supraveghere Financiară menționat la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 , cooperează în spiritul încrederii și al respectului deplin și reciproc, în special la asigurarea fluxului de informații corespunzătoare și credibile cu celelalte părți ale Sistemului European de Supraveghere Financiară, în conformitate cu principiul cooperării loiale prevăzut la art. 4 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană;c) Banca Națională a României depune toate eforturile pentru a se conforma ghidurilor și recomandărilor emise de Autoritatea Bancară Europeană, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 și pentru a da curs avertismentelor și recomandărilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 ;d) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, cooperează în mod strâns cu celelalte autorități competente în cadrul Comitetului European pentru Risc Sistemic;e) atribuțiile prevăzute de lege, conferite Băncii Naționale a României în calitate de autoritate competentă la nivel național, nu împiedică respectarea obligațiilor care îi revin în calitate de membru al Autorității Bancare Europene și al Comitetului European pentru Risc Sistemic sau a altor obligații la nivelul Uniunii Europene în domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit, în special a celor decurgând din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.103. Articolul 174 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 174(1) Pentru verificarea activității sucursalelor înființate în alte state membre de către instituțiile de credit, persoane juridice române, Banca Națională a României poate efectua verificări la fața locului și inspecții la sediul acestor sucursale, direct sau prin intermediul unor persoane împuternicite în acest scop, cu informarea prealabilă a autorităților competente din statele membre gazdă, sau poate solicita efectuarea verificării la fața locului sau a inspecției de către aceste autorități, situație în care poate participa la efectuarea verificării la fața locului sau a inspecției, dacă consideră necesar.(2) Autoritatea competentă din statul membru gazdă poate efectua, de la caz la caz, după consultarea Băncii Naționale a României, verificări la fața locului și inspecții la sediul sucursalelor înființate pe teritoriul statului membru respectiv de instituțiile de credit, persoane juridice române, și poate solicita respectivelor sucursale, în scop de supraveghere, informații despre activitățile acesteia, pe care le consideră relevante din considerente de stabilitate a sistemului financiar din statul membru gazdă.(3) Informațiile și constatările relevante pentru evaluarea riscurilor instituției de credit sau pentru stabilitatea sistemului financiar din statul membru gazdă, comunicate Băncii Naționale a României de către autoritatea competentă din statul membru gazdă în urma verificărilor la fața locului și a inspecțiilor efectuate potrivit prevederilor alin. (2), sunt avute în vedere de Banca Națională a României în mod corespunzător la stabilirea programului de supraveghere prudențială prevăzut la art. 169^1, cu luarea în considerare și a stabilității sistemului financiar din statul membru gazdă.(4) Verificările la fața locului și inspecțiile la sediul sucursalelor înființate în alte state membre de instituțiile de credit, persoane juridice române, se desfășoară în conformitate cu legislația statelor membre în care este efectuată verificarea sau inspecția.104. La articolul 176 alineatul (1), literele b), c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) instituția de credit autorizată de Banca Națională a României are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul unui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca, în aceste din urmă 4 cazuri, societatea-mamă să mai aibă ca filiale alte instituții de credit sau firme de investiții în statele membre;c) instituția de credit autorizată de Banca Națională a României are ca societate-mamă, înființată în România, o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene și care este societate-mamă pentru cel puțin încă o instituție de credit sau o firmă de investiții autorizate într-un alt stat membru;................................................................................................e) instituția de credit autorizată de Banca Națională a României are ca societate-mamă o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, care este societate-mamă și pentru cel puțin o altă instituție de credit sau firmă de investiții autorizate în oricare alt stat membru, niciuna dintre aceste instituții de credit, respectiv firme de investiții, nefiind autorizată în statul membru în care este înființată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă, iar instituția de credit autorizată în România are cel mai mare total al activului bilanțier; această instituție de credit este considerată, pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată, instituție de credit controlată de către o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de către o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene.105. Articolul 178 se abrogă.106. La articolul 179, alineatul (2) se abrogă.107. La articolul 180, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 180(1) În cazul în care o instituție de credit filială, persoană juridică română, nu este inclusă în aria de cuprindere a supravegherii pe bază consolidată exercitată de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României poate solicita societății-mamă informații care pot facilita supravegherea respectivei instituții de credit.(2) În cazul în care, în supravegherea pe bază consolidată a unei instituții de credit, persoană juridică română, nu este inclusă o instituție de credit sau o firmă de investiții filială dintr-un alt stat membru, instituția de credit-mamă la nivelul României, societatea financiară holding-mamă la nivelul României sau societatea financiară holding mixtă-mamă la nivelul României, după caz, trebuie să furnizeze informații care pot facilita supravegherea respectivei instituții de credit sau a firmei de investiții filială, la solicitarea autorităților competente din acel stat membru.108. La articolul 181, partea introductivă a alineatului (1) și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 181(1) Pe lângă obligațiile care îi revin în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, îndeplinește următoarele atribuții:................................................................................................c) planifică și coordonează activitățile de supraveghere, în cooperare cu autoritățile competente implicate și, dacă e necesar, cu băncile centrale din Sistemul European al Băncilor Centrale, în procesul de pregătire pentru situații de urgență și pe parcursul acestora, inclusiv în cazul unor evoluții nefavorabile la nivelul instituțiilor de credit sau al piețelor financiare, utilizând, dacă este posibil, canalele de comunicare existente, pentru a facilita managementul respectivelor situații de criză.109. Articolul 182 se abrogă.110. La articolul 182^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 182^1(1) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, trebuie să depună toate diligențele pentru a ajunge la o decizie comună cu autoritățile responsabile cu supravegherea filialelor unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce privește:a) aplicarea prevederilor art. 148 și 166, pentru a determina adecvarea fondurilor proprii la nivel consolidat, deținute de grup, raportat la situația financiară și profilul de risc ale acestuia, precum și la nivelul fondurilor proprii solicitat, potrivit celor prevăzute la art. 226 alin. (4), pentru fiecare entitate din cadrul grupului bancar și la nivel consolidat;b) măsurile privind soluționarea oricăror probleme și constatări semnificative referitoare la supravegherea lichidității, inclusiv cu privire la adecvarea organizării și tratamentului riscurilor, potrivit prevederilor art. 166^6 și dispozițiilor referitoare la riscul de lichiditate prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu privire la necesitatea stabilirii unor cerințe specifice de lichiditate, în conformitate cu prevederile art. 226 alin. (6)-(7).111. La articolul 182^2, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 182^2(1) Decizia comună prevăzută la art. 182^1 alin. (1) trebuie să ia în considerare în mod corespunzător evaluarea riscului filialelor, realizată de autoritățile competente implicate, în sensul prevederilor art. 148 și 166 și trebuie luată:a) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. a), în termen de 4 luni de la data transmiterii de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, către celelalte autorități competente relevante a unui raport referitor la evaluarea riscului la nivel de grup, în sensul prevederilor art. 148, 166 și ale art. 226 alin. (1)-(6);b) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. b), în termen de o lună de la data prezentării de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a unui raport referitor la evaluarea profilului riscului de lichiditate la nivel de grup, potrivit prevederilor art. 166^6 și art. 226 alin. (1)-(6), precum și dispozițiilor referitoare la riscul de lichiditate prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență...................................................................................................(3) În cazul în care nu se ajunge la acord, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, la cererea oricăreia dintre celelalte autorități competente implicate, va consulta Autoritatea Bancară Europeană. Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate consulta Autoritatea Bancară Europeană din propria inițiativă.112. Articolul 182^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 182^3(1) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună a autorităților competente în termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1), decizia cu privire la aplicarea prevederilor art. 148, art. 166, art. 166^6, art. 226 alin. (3)-(4) și ale art. 226 alin. (6)-(7) trebuie luată, pe bază consolidată, de Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, după luarea în considerare în mod corespunzător a evaluării riscului filialelor, efectuată de autoritățile competente relevante.(2) Dacă, până la împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1), oricare dintre autoritățile competente implicate a supus cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene, potrivit procedurii de soluționare a dezacordurilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 , Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, amână luarea unei decizii în așteptarea deciziei pe care Autoritatea Bancară Europeană o poate lua potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din regulamentul menționat. Banca Națională a României va lua decizia în conformitate cu decizia Autorității Bancare Europene. Termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1) se consideră fază de conciliere în sensul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 . Cazul nu poate fi supus spre soluționare Autorității Bancare Europene după împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1) sau după luarea unei decizii comune de către autoritățile competente implicate.113. La articolul 182^4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 182^4(1) Decizia referitoare la aplicarea prevederilor art. 148, art. 166, art. 166^6, și ale art. 226 alin. (3) și (4), art. 226 alin. (6)-(7) se ia, pe bază individuală sau subconsolidată, după caz, de Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituțiilor de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu luarea în considerare a punctelor de vedere și a rezervelor exprimate de supraveghetorul consolidant.114. Articolul 182^5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 182^5Deciziile prevăzute la art. 182^2-182^4 sunt incluse într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază și iau în considerare evaluările de risc, punctele de vedere și rezervele celorlalte autorități competente exprimate în termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1). Documentul este transmis de Banca Națională a României tuturor autorităților competente implicate, precum și instituției de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene.115. La articolul 182^7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care Banca Națională a României nu are calitatea de supraveghetor consolidant, deciziile comune adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^1, precum și deciziile adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^3 și 182^4 de către un supraveghetor consolidant, respectiv de către autorități responsabile cu supravegherea la nivel individual a instituțiilor de credit sau a firmelor de investiții, filiale ale unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, sunt definitive și opozabile Băncii Naționale a României, care trebuie să le aplice în mod corespunzător.116. Articolul 182^8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 182^8(1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 și deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 și 182^4 trebuie să fie actualizate anual sau în mod excepțional, în cazul în care o autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene solicită în scris și motivat Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, actualizarea deciziei referitoare la aplicarea prevederilor art. 226 alin. (1)-(6).(2) Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituțiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene, poate solicita în scris și motivat supraveghetorului consolidant actualizarea deciziilor comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1, precum și a celor adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^3 și 182^4 la nivel consolidat de supraveghetorul consolidant și, respectiv, la nivel individual sau subconsolidat de către o altă autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene.(3) În cazul solicitărilor de actualizare formulate potrivit prevederilor alin. (1) și (2), acestea pot fi tratate pe bază bilaterală, între Banca Națională a României și autoritatea responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituții de credit sau firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societăți financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene sau între Banca Națională a României și supraveghetorul consolidant, după caz.117. La articolul 183, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 183(1) În cazul apariției unei situații de urgență, inclusiv a unei situații ca cea descrisă la art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 , ori în cazul unor evoluții nefavorabile ale piețelor financiare, care ar putea pune în pericol lichiditatea pieței și stabilitatea sistemului financiar în oricare dintre statele membre în care entitățile unui grup au fost autorizate sau în care au fost înființate sucursale semnificative, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, alertează în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional, Autoritatea Bancară Europeană, Comitetul European pentru Risc Sistemic și autoritățile prevăzute la art. 222 alin. (6) și art. 222^1 alin. (1) și le comunică toate informațiile esențiale îndeplinirii atribuțiilor acestora.(2) În situația în care informații care au fost furnizate deja altei autorități competente sunt necesare Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, aceasta contactează, dacă este posibil, autoritatea competentă respectivă pentru a evita duplicarea raportărilor către diversele autorități implicate în procesul de supraveghere.118. Articolul 184 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 184(1) Pentru a pune bazele și a facilita o supraveghere eficientă, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea instituțiilor de credit, încheie acorduri scrise de coordonare și cooperare cu autoritățile competente din alte state membre.(2) Aceste acorduri pot prevedea că Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate reține în sarcina sa atribuții suplimentare și pot include proceduri privind procesul decizional și cooperarea cu celelalte autorități competente.119. La articolul 185^1, litera f) a alineatului (3) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) aplicarea prevederilor art. 181 alin. (1) lit. c), cu luarea în considerare a rezultatelor lucrărilor altor forumuri ce ar putea fi stabilite în acest domeniu................................................................................................(5) Înființarea și funcționarea colegiilor de supraveghetori nu aduc atingere drepturilor și responsabilităților Băncii Naționale a României în domeniul supravegherii prudențiale, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de Regulamentul (UE) nr. 575/2013.120. La articolul 185^5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 185^5(1) Banca Națională a României, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, sau în cazul în care sucursalele din România ale unor instituții de credit sau ale unor firme de investiții din alte state membre sunt semnificative potrivit prevederilor art. 210^1, precum și în calitatea acesteia de bancă centrală, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, poate participa în colegii de supraveghetori.121. După articolul 185^5 se introduce un nou articol, articolul 185^6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 185^6În cazul unui dezacord între autoritățile competente implicate în ceea ce privește funcționarea colegiilor de supraveghetori, Banca Națională a României, în calitatea prevăzută de art. 185^4 sau 185^5, poate supune cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene, potrivit procedurii de soluționare a dezacordurilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 .122. La articolul 186, alineatele (1) și (1^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 186(1) Banca Națională a României cooperează în mod strâns cu celelalte autorități competente. În acest sens, pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidată ale respectivelor autorități în sensul prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, sunt furnizate la cerere toate informațiile relevante potrivit acordurilor de cooperare dintre autoritățile competente, precum și din oficiu toate informațiile esențiale.(1^1) Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, Banca Națională a României cooperează în mod strâns cu Autoritatea Bancară Europeană, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 . Banca Națională a României furnizează Autorității Bancare Europene, la cerere, potrivit prevederilor art. 35 din regulamentul menționat, toate informațiile necesare acesteia pentru îndeplinirea atribuțiilor acestei autorități stabilite de Directiva 2013/35/UE , de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.123. La articolul 186 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) principalele sancțiuni și măsurile excepționale luate de Banca Națională a României, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de fonduri proprii, precum și în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operațional, potrivit prevederilor art. 312 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.124. Articolul 187 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 187Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea unei instituții de credit, persoană juridică română, controlate de o instituție de credit sau o firmă de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, contactează, ori de câte ori este posibil, supraveghetorul consolidant dacă îi sunt necesare informații referitoare la implementarea abordărilor și metodologiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în reglementările emise în aplicarea acestora, informații pe care respectiva autoritate le-ar putea deține deja.125. La articolul 188, litera b) a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) principalele sancțiuni și măsurile excepționale ce urmează a fi luate de Banca Națională a României, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de fonduri proprii, precum și în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operațional, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), supraveghetorul consolidant trebuie să fie consultat în toate cazurile.126. Articolul 189 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 189(1) Pentru a pune bazele și pentru a facilita o supraveghere eficientă la nivel național a instituțiilor de credit, firmelor de investiții și a instituțiilor financiare, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară încheie acorduri scrise de coordonare și cooperare.(2) Aceste acorduri pot prevedea atribuții suplimentare în sarcina supraveghetorului consolidant și pot include proceduri privind procesul decizional.(3) Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autorități responsabile cu autorizarea unei instituții de credit, respectiv a unei firme de investiții, care sunt filiale ale unei instituții de credit, persoană juridică română, sau ale unei firme de investiții persoană juridică română, pot să își delege reciproc, pe bază de acord, responsabilitatea de supraveghere individuală a filialei respective. Delegarea responsabilității se face întotdeauna către autoritatea competentă cu supravegherea consolidată.127. Articolul 190 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 190Pentru exercitarea atribuțiilor lor de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidată în sensul prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară își furnizează, la cerere, toate informațiile relevante și din oficiu toate informațiile esențiale. Prevederile art. 186 se aplică în mod corespunzător.128. La articolul 191 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) modificări în structura acționariatului, în structura organizatorică de administrare și conducere a instituțiilor de credit, respectiv a firmelor de investiții dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară;b) principalele sancțiuni și măsurile excepționale ce urmează a fi luate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de fonduri proprii, precum și a oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operațional, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.129. La articolul 192, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 192Pe lângă obligațiile care le revin în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a instituțiilor de credit-mamă la nivelul României și a instituțiilor de credit, persoane juridice române, controlate de societăți financiare holding-mamă la nivelul României sau de societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a firmelor de investiții-mamă la nivelul României îndeplinesc următoarele atribuții:130. Articolul 193 se abrogă.131. La capitolul II din titlul III partea I, titlul secțiunii a 5-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 5-aSocietățile financiare holding și societățile financiare holding mixte132. La articolul 196, alineatele (1^1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) Persoanele cărora le sunt încredințate responsabilități de administrare și/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputație adecvată și experiență suficientă pentru exercitarea responsabilităților încredințate, cu luarea în considerare a rolului specific al unei societăți financiare holding sau al unei societăți financiare holding mixte.(2) Societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte, prevăzute la alin. (1), trebuie să notifice Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată, numirea în funcție a persoanelor prevăzute la alin. (1), în condițiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.133. Articolul 198 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 198Fără a se aduce atingere prevederilor cuprinse în partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă societatea-mamă a uneia sau mai multor instituții de credit, persoane juridice române, este o societate holding cu activitate mixtă, Banca Națională a României exercită o supraveghere generală a tranzacțiilor dintre respectivele instituții de credit, pe de o parte, și societatea holding cu activitate mixtă și filialele acesteia, pe de altă parte, în condițiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.134. La articolul 200, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care societatea-mamă și oricare dintre filialele acesteia, instituții de credit sau firme de investiții, sunt situate în state membre diferite, iar cel puțin una este o instituție de credit, persoană juridică română, Banca Națională a României comunică, în condiții de reciprocitate, autorităților competente din celelalte state membre toate informațiile relevante care pot permite sau facilita exercitarea supravegherii pe bază consolidată.135. La articolul 202, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă pentru exercitarea supravegherii pe bază consolidată, întocmește liste cuprinzând societățile financiare holding-mamă la nivelul României și societățile financiare holding mixte-mamă la nivelul României, la care se referă prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care sunt transmise autorităților competente din celelalte state membre, Autorității Bancare Europene și Comisiei Europene.136. La articolul 203, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 203(1) Dacă, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României dorește, în anumite cazuri, să verifice informațiile privitoare la o instituție de credit, o firmă de investiții, o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, o instituție financiară, o societate prestatoare de servicii auxiliare, o societate holding cu activitate mixtă, o filială de tipul celor prevăzute la art. 194 sau o filială de tipul celor prevăzute la art. 180 alin. (3), situate într-un alt stat membru, aceasta solicită autorităților competente din respectivul stat membru efectuarea verificării.137. La articolul 204, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 204(1) În cazul în care o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, o societate holding cu activitate mixtă sau persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a acestora nu se conformează dispozițiilor art. 166-166^6, ale art. 176-203 și ale reglementărilor sau măsurilor adoptate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență ori ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate dispune, în ceea ce privește respectiva societate, următoarele măsuri, prevăzute la lit. a)-c), sau sancțiuni, prevăzute la lit. d)-h):.................................................................................................(2) Prevederile art. 225 alin. (2)-(6), art. 234 și art. 234^1 se aplică în mod corespunzător.138. Articolul 205 se abrogă.139. La articolul 206, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 206(1) În cazul în care o instituție de credit, persoană juridică română, care are drept societate-mamă o instituție de credit, o firmă de investiții, o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă cu sediul într-un stat terț, nu face obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, Banca Națională a României verifică dacă instituția de credit respectivă este supusă unei supravegheri pe bază consolidată exercitată de autoritatea competentă din statul terț, echivalentă cu cea guvernată de principiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.140. La articolul 207, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 207(1) În absența unei supravegheri echivalente potrivit art. 206, prevederile referitoare la supravegherea pe bază consolidată cuprinse în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și în reglementările emise în aplicarea acestora se aplică, prin analogie, instituției de credit prevăzute la art. 206 alin. (1) sau Banca Națională a României poate să aplice alte tehnici de supraveghere adecvate pentru atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată a instituției de credit..................................................................................................(4) Tehnicile de supraveghere trebuie să permită atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum și potrivit reglementărilor emise în aplicarea acestora, și trebuie să fie comunicate celorlalte autorități competente implicate, Autorității Bancare Europene și Comisiei Europene.141. La articolul 209, alineatul (1) se abrogă.142. La articolul 209, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Măsurile luate de Banca Națională a României față de instituțiile de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul că instituțiile de credit respective sunt autorizate în alte state membre.143. La articolul 210, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cadrul colaborării prevăzute la alin. (1) se asigură schimbul de informații în condițiile prevăzute la art. 173 alin. (2)-(2^3), care se aplică în mod corespunzător.(3) Prevederile art. 173 alin. (2^4)-(3) se aplică în mod corespunzător.144. La articolul 210, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care, pe baza informațiilor și a constatărilor autorității competente din statul membru de origine cu privire la supravegherea lichidității în legătură cu activitatea desfășurată de sucursala din România, Banca Națională a României consideră că autoritatea competentă din statul membru de origine nu a luat măsuri adecvate, poate adopta, după informarea autorității competente din statul membru de origine și a Autorității Bancare Europene, măsuri adecvate pentru a preveni viitoare încălcări ale dispozițiilor legale, în scopul protejării intereselor deponenților, ale investitorilor și ale altor persoane cărora li se furnizează servicii sau în scopul protejării stabilității sistemului financiar.145. La articolul 210^1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) impactul probabil al suspendării sau închiderii operațiunilor din România ale instituției de credit asupra lichidității sistemice și asupra sistemelor de plăți și a celor de compensare și decontare din România;146. La articolul 210^2, alineatele (2^1)-(2^3) se abrogă.147. După articolul 210^3 se introduce un nou articol, articolul 210^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 210^4Dacă autoritatea competentă dintr-un stat membru de origine nu s-a consultat cu Banca Națională a României cu privire la etapele operaționale de întreprins pentru întocmirea planurilor de redresare privind lichiditatea potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României sau dacă, în urma consultării, Banca Națională a României consideră că etapele operaționale întreprinse de autoritatea competentă din statul membru de origine pentru întocmirea respectivelor planuri de redresare privind lichiditatea nu sunt adecvate, Banca Națională a României poate să sesizeze Autoritatea Bancară Europeană și să îi solicite asistența, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 .148. La articolul 211, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 211(1) Autoritatea competentă din statul membru de origine al unei instituții de credit poate realiza verificarea informațiilor primite potrivit art. 210 alin. (2) la sediul sucursalei din România a instituției de credit. Verificarea la fața locului sau inspecția poate fi realizată direct ori prin intermediul unor terțe persoane împuternicite în acest scop și cu informarea prealabilă a Băncii Naționale a României.(2) Autoritatea competentă din statul membru de origine poate solicita Băncii Naționale a României să efectueze inspecții la sediul sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate în statul membru respectiv, caz în care Banca Națională a României procedează la efectuarea acestor inspecții, în mod direct sau prin intermediul unei terțe persoane împuternicite în acest sens. Autoritatea competentă solicitantă poate participa la efectuarea inspecțiilor respective, dacă nu o realizează ea însăși potrivit alin. (1).149. La articolul 211, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:(2^1) Banca Națională a României poate efectua, de la caz la caz, după consultarea autorității competente din statul membru de origine, verificări la fața locului și inspecții la sediul sucursalelor înființate pe teritoriul României de instituțiile de credit din alte state membre și poate solicita respectivelor sucursale informații despre activitățile acesteia și în scop de supraveghere, pe care le consideră relevante din considerente de stabilitate a sistemului financiar din România.(2^2) Stabilirea de către autoritatea competentă din statul membru de origine a unui program de supraveghere prudențială nu împiedică efectuarea de către Banca Națională a României, de la caz la caz, a verificărilor la fața locului și a inspecțiilor la sediul sucursalelor înființate pe teritoriul României de instituțiile de credit din alte state membre în conformitate cu prevederile alin. (2^1).(2^3) Banca Națională a României comunică autorității competente din statul membru de origine informațiile obținute și constatările rezultate în urma verificărilor la fața locului și a inspecțiilor efectuate potrivit alin. (2^1), care sunt relevante pentru evaluarea riscurilor instituției de credit sau pentru stabilitatea sistemului financiar din România.(2^4) Verificările la fața locului și inspecțiile la sediul sucursalelor înființate pe teritoriul României de instituțiile de credit din alte state membre se desfășoară potrivit legislației românești.150. La articolul 211, alineatul (3) se abrogă.151. La articolul 215, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 215(1) Banca Națională a României poate să schimbe informații cu autoritățile competente din celelalte state membre și să transmită informații Comitetului European pentru Risc Sistemic și Autorității Bancare Europene, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale altor acte normative aplicabile instituțiilor de credit, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, ale prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 , ale prevederilor art. 31, 35 și 36 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 , precum și ale prevederilor art. 31 și 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei.152. La articolul 215, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Publicarea de către Banca Națională a României a rezultatelor simulărilor de criză efectuate potrivit prevederilor art. 166 alin. (4) din prezenta ordonanță de urgență sau potrivit prevederilor art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 și transmiterea rezultatelor acestor simulări către Autoritatea Bancară Europeană, în vederea publicării de către aceasta a rezultatelor simulărilor de criză efectuate la nivelul Uniunii, nu reprezintă încălcări ale obligației de păstrare a secretului profesional prevăzute la art. 214 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență.153. La articolul 218 alineatul (1), după litera a) se introduc trei noi litere, literele a^1)-a^3), cu următorul cuprins:a^1) autoritățile sau organismele responsabile cu menținerea stabilității sistemului financiar în statele membre, prin utilizarea reglementărilor macroprudențiale;a^2) autoritățile sau organismele de reorganizare care au ca scop protejarea stabilității sistemului financiar;a^3) sistemele de protecție contractuală sau instituțională astfel cum sunt menționate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;154. La articolul 218, litera c) a alineatului (1) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) auditorii financiari, din România și din celelalte state membre, ai instituțiilor de credit, firmelor de investiții, întreprinderilor de asigurare, precum și ai altor instituții financiare.................................................................................................(4) Banca Națională a României poate să furnizeze organismelor care administrează scheme de garantare a depozitelor și scheme de compensare a investitorilor, din România și din alte state membre, informații necesare exercitării funcțiilor acestora.155. La articolul 219 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) sistemele de protecție contractuală sau instituțională, astfel cum sunt menționate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;156. Articolul 221 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 221Banca Națională a României transmite Autorității Bancare Europene numele autorităților din România care pot primi informații potrivit prevederilor art. 219 și 220.157. La articolul 222, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 222(1) În exercitarea atribuțiilor de supraveghere a instituțiilor de credit, Banca Națională a României poate transmite următoarelor autorități și entități informații destinate îndeplinirii atribuțiilor acestora:158. La articolul 222 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) sistemele de protecție contractuală sau instituțională, astfel cum sunt menționate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) 1nr. 575/2013;159. La articolul 222, litera c) a alineatului (1) și alineatul (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) Comitetului European pentru Risc Sistemic, Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 , precum și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 , dacă informațiile sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor lor statutare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 , Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 sau de Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 ................................................................................................(6) În cazul apariției unei situații de urgență, astfel cum este prevăzută la art. 183 alin. (1), Banca Națională a României transmite, de îndată, informații băncilor centrale aparținând Sistemului European al Băncilor Centrale, dacă aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare și furnizarea de lichidități, supravegherea sistemelor de plăți, a sistemelor de compensare și decontare și menținerea stabilității sistemului financiar, precum și Comitetului European pentru Risc Sistemic, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 , dacă astfel de informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor sale statutare.160. La articolul 222^1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 222^1(1) Fără a se aduce atingere dispozițiilor art. 214 și 216, Banca Națională a României poate furniza anumite informații departamentelor din administrația centrală responsabile cu legislația în domeniul supravegherii instituțiilor de credit, firmelor de investiții, instituțiilor financiare, serviciilor de investiții financiare și societăților de asigurări, precum și inspectorilor care acționează în numele acestor departamente.(2) Furnizarea informațiilor prevăzută la alin. (1) poate fi făcută numai pentru scopuri de supraveghere prudențială, de aplicare a măsurilor preventive și a rezoluției instituțiilor de credit aflate în dificultate. Persoanele cărora le sunt furnizate informații potrivit alin. (1) sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.161. La articolul 222^1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Banca Națională a României poate furniza anumite informații referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit comisiilor de anchetă ale Parlamentului României, Curții de Conturi a României, precum și altor entități din România cu competențe de anchetă, în următoarele condiții:a) aceste entități au un mandat legal special de investigare sau examinare a activității Băncii Naționale a României de supraveghere și reglementare prudențială a instituțiilor de credit;b) informațiile sunt necesare strict pentru îndeplinirea mandatului prevăzut la lit. a);c) persoanele care au acces la informații sunt supuse unor cerințe referitoare la păstrarea secretului profesional cel puțin echivalente celor prevăzute la art. 214;d) dacă informațiile provin de la autoritățile competente dintr-un alt stat membru, acestea nu pot fi divulgate decât cu acordul expres al autorităților respective și doar în scopurile pentru care acordul a fost obținut.(5) În măsura în care furnizarea de informații potrivit alin. (4) implică prelucrarea de date cu caracter personal, trebuie respectate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.162. Articolul 222^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 222^2În situațiile prevăzute la art. 222^1, informațiile primite de Banca Națională a României potrivit art. 215 și 218 și cele obținute ca urmare a verificărilor la fața locului sau a inspecțiilor efectuate în condițiile art. 174 alin. (1) nu se divulgă de către aceasta fără acordul expres al autorității competente de la care s-au primit informațiile, respectiv al autorității competente din statul membru în care a fost efectuată o astfel de verificare la fața locului sau inspecție.163. După articolul 223 se introduce un nou articol, articolul 223^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 223^1Prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentei ordonanțe de urgență se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001 .164. La articolul 224 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) date statistice agregate privind aspectele principale ale aplicării cadrului legal și de reglementare în domeniul prudențial, inclusiv numărul și natura măsurilor dispuse potrivit prevederilor art. 226, precum și a sancțiunilor și măsurilor sancționatoare aplicate potrivit prevederilor art. 204 și 229.165. La partea I titlul III, titlul capitolului VII se modifică și va avea următorul cuprins:CAPITOLUL VIIMăsuri, sancțiuni și alte măsuri sancționatoare166. Articolul 225 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 225(1) În exercitarea funcțiilor sale, Banca Națională a României este competentă să dispună, față de o instituție de credit, persoană juridică română, sau față de persoanele responsabile, care încalcă dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la condițiile de desfășurare a activității, ori ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, măsuri potrivit prevederilor art. 226 și/sau să aplice sancțiuni și măsuri sancționatoare, potrivit prevederilor art. 229.(2) Banca Națională a României își exercită competențele de supraveghere și de aplicare a măsurilor, sancțiunilor și măsurilor sancționatoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgențe și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, în oricare din următoarele modalități:a) în mod direct;b) în colaborare cu alte autorități;c) prin delegarea competențelor sale către alte autorități, cu păstrarea responsabilității pentru competențele delegate;d) prin sesizarea autorităților judiciare competente.(3) Sancțiunile și măsurile sancționatoare aplicate potrivit art. 229 trebuie să fie eficace și proporționale cu faptele și deficiențele constatate și să fie de natură a avea un efect descurajant.(4) La stabilirea tipului sancțiunii sau a măsurii sancționatoare și a cuantumului amenzii, Banca Națională a României are în vedere toate circumstanțele reale și personale relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:a) gravitatea și durata faptei;b) gradul de vinovăție a persoanei fizice sau juridice responsabile;c) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezultă, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile;d) importanța profiturilor realizate sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în beneficiul acesteia, în măsura în care acestea pot fi determinate;e) prejudiciile cauzate terților, în măsura în care pot fi determinate;f) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Națională a României;g) încălcările săvârșite anterior de persoana fizică sau juridică responsabilă;h) orice consecințe potențial sistemice ale faptei săvârșite.(5) Banca Națională a României are competența de a colecta toate informațiile necesare și de a efectua toate cercetările necesare în exercitarea funcțiilor sale.(6) Fără a se aduce atingere prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, competența prevăzută la alin. (5) include:a) competența de a solicita furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Băncii Naționale a României, inclusiv a informațiilor care trebuie furnizate, în scopuri de supraveghere și în scopuri statistice, la intervale regulate și în formatele specificate;b) competența de a efectua toate cercetările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Băncii Naționale a României, în legătură cu orice persoană fizică sau juridică prevăzută la alin. (7), având domiciliul sau sediul social în România;c) competența de a efectua toate inspecțiile necesare la sediile persoanelor juridice menționate la alin. (7) și la sediul oricărei altei entități incluse în supravegherea consolidată pentru care Banca Națională a României este supraveghetor consolidant, cu condiția notificării prealabile a autorităților competente implicate.(7) În sensul prevederilor alin. (6) lit. a) sunt supuse obligației de furnizare a informațiilor:a) instituțiile de credit cu sediul social în România;b) societățile financiare holding cu sediul social în România;c) societățile financiare holding mixte cu sediul social în România;d) societățile financiare holding cu activitate mixtă cu sediul social în România;e) persoanele fizice care aparțin entităților menționate la lit. a)-d);f) terțele persoane către care entitățile menționate la lit. a)-d) au externalizat anumite funcții operaționale sau activități.(8) Competența prevăzută la alin. (6) lit. b) include dreptul:a) de a solicita prezentarea de documente;b) de a examina evidențele și registrele persoanelor menționate la alin. (7) și de a ridica fotocopii sau extrase ale acestor evidențe și registre;c) de a obține explicații scrise sau verbale de la orice persoană prevăzută la alin. (7) sau de la reprezentanții ori personalul acesteia;d) de a intervieva orice altă persoană, cu consimțământul acesteia, în scopul colectării de informații referitoare la obiectul unei cercetări.167. Articolul 226 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 226(1) Banca Națională a României dispune unei instituții de credit, persoană juridică română, să întreprindă, într-un stadiu incipient, demersurile necesare pentru a remedia deficiențele în cazul în care aceasta se află în următoarele situații:a) instituția de credit nu respectă cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în reglementările emise în aplicarea acestora;b) Banca Națională a României dispune de indicii că în următoarele 12 luni este probabil ca instituția de credit să nu se conformeze prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), competențele Băncii Naționale a României le includ pe cele menționate la art. 226 alin. (3) și la art. 226^1.(3) Pentru scopurile art. 166, art. 166^1 alin. (3)-(4) și art. 166^2 din prezenta ordonanță de urgență, ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia și ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României poate să dispună, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri:a) să oblige instituția de credit să dispună de fonduri proprii la un nivel mai mare decât cel al cerințelor de fonduri proprii prevăzute în art. 126-126^2, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și în reglementările emise în aplicarea acestora, pentru acoperirea riscurilor și acelor elemente ale riscurilor neacoperite potrivit prevederilor art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;b) să solicite instituției de credit îmbunătățirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate în vedere respectării dispozițiilor art. 24 și 148;c) să solicite instituției de credit să aplice o politică specifică de provizionare sau un tratament specific al activelor din perspectiva cerințelor de fonduri proprii;d) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile sau rețeaua instituției de credit, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înființarea sucursalelor din străinătate;e) să solicite instituției de credit reducerea riscurilor aferente operațiunilor, produselor și/sau sistemelor acesteia;f) să dispună instituției de credit limitarea componentei variabile a remunerației la un procentaj din veniturile totale nete, dacă nivelul acesteia nu este în concordanță cu menținerea unei baze de capital sănătoase;g) să dispună instituției de credit să utilizeze profiturile nete pentru întărirea fondurilor proprii;h) să dispună instituției de credit înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit;i) să instituie supravegherea specială;j) să limiteze deținerile calificate în entități financiare sau nefinanciare, situație în care instituția de credit este obligată la înstrăinarea acestora;k) să dispună instituției de credit prezentarea unui plan de restabilire a conformității cu cerințele de supraveghere prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și de reglementările emise în aplicarea acestora, care să detalieze demersurile și acțiunile ce vor fi întreprinse în acest sens și care să stabilească termenul de implementare a respectivelor demersuri și acțiuni, precum și îmbunătățirile ulterioare aduse planului de restabilire, în ceea ce privește sfera de aplicare și termenul de implementare;l) să impună cerințe de raportare suplimentare sau cu o frecvență sporită, inclusiv de raportare a pozițiilor de capital sau de lichiditate;m) să impună cerințe de lichiditate specifice, inclusiv restricții în ceea ce privește neconcordanțele între scadențele activelor și datoriilor instituțiilor de credit;n) să dispună instituției de credit publicarea de informații suplimentare.(4) Măsura prevăzută la alin. (3) lit. a) este dispusă de Banca Națională a României cu privire la o instituție de credit, persoană juridică română, cel puțin în următoarele situații:a) instituția de credit nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 24-24^1, art. 164^2 -164^3 și art. 148 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora sau cele prevăzute la art. 393 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;b) riscurile sau elemente ale acestora nu sunt acoperite de cerințele de fonduri proprii prevăzute la art. 126-126^2 din prezenta ordonanță de urgență, în reglementările emise în aplicarea acesteia sau în Regulamentul (UE) nr. 575/2013;c) aplicarea exclusivă a altor măsuri nu este susceptibilă să conducă la o îmbunătățire satisfăcătoare și în timp util a cadrului de administrare, a strategiilor, a proceselor și a mecanismelor implementate de instituția de credit, persoană juridică română;d) verificarea realizată potrivit art. 166, care ia în considerare examinarea ajustărilor de valoare efectuate și a provizioanelor constituite pentru pozițiile/portofoliile din cadrul portofoliului de tranzacționare, precum și cea realizată potrivit prevederilor art. 166^1 arată că nerespectarea cerințelor pentru aplicarea abordării respective va conduce cel mai probabil la cerințe de fonduri proprii inadecvate;e) deși este asigurată respectarea cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, există o probabilitate ridicată ca riscurile la care instituția de credit este expusă să fie subestimate de aceasta;f) instituția de credit raportează Băncii Naționale a României, conform prevederilor art. 377 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, că necesarul de fonduri proprii rezultat din simulările de criză depășește în mod semnificativ cerința de fonduri proprii pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație.(5) În scopul determinării nivelului adecvat al fondurilor proprii pe baza verificării și evaluării efectuate conform art. 166, 166^1, 169^1 și 211 din prezenta ordonanță de urgență, precum și conform reglementărilor emise în aplicarea acesteia, Banca Națională a României determină dacă este necesară impunerea unei cerințe suplimentare de fonduri proprii, peste cerința de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor la care instituția de credit este sau ar putea fi expusă, luând în considerare următoarele elemente:a) aspectele cantitative și calitative ale procesului intern de evaluare al instituției de credit, prevăzut la art. 148;b) cadrul de administrare, procesele și mecanismele instituției de credit, prevăzute la art. 24;c) rezultatele verificărilor și evaluărilor efectuate conform art. 166 sau 166^1;d) evaluarea riscului sistemic.(6) În scopul determinării nivelului corespunzător al cerințelor de lichiditate pe baza verificării și evaluării realizate potrivit art. 166, 166^1, 169^1 și 211 din prezenta ordonanță de urgență, precum și potrivit reglementărilor emise în aplicarea acesteia, Banca Națională a României evaluează dacă impunerea vreunei cerințe specifice de lichiditate este necesară pentru a acoperi riscurile de lichiditate la care instituția de credit este sau ar putea fi expusă, luând în considerare următoarele:a) modelul de afaceri al instituției de credit;b) cadrul de administrare, procesele și mecanismele instituției de credit, prevăzute la art. 24-24^1, art. 106-108^1, art. 152^1, art. 162, art. 164^2 - 166^6 din prezenta ordonanță de urgență, precum și în reglementările emise în aplicarea acesteia;c) rezultatul verificării și evaluării realizate potrivit art. 166;d) riscul de lichiditate sistemic care amenință integritatea piețelor financiare din România.(7) În mod special, fără a aduce atingere art. 228 și 229 din prezenta ordonanță de urgență, Banca Națională a României analizează necesitatea aplicării unor sancțiuni sau a altor măsuri, inclusiv a unor cerințe prudențiale, al căror nivel este corelat în general cu diferența dintre poziția lichidității curente a unei instituții de credit și oricare cerințe de lichiditate și finanțare stabilă definite la nivel național sau la nivelul Uniunii.(8) Planul de restabilire a conformității cu cerințele de supraveghere prevăzut la alin. (3) lit. k) poate să includă, fără a se limita la acestea, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (3) lit. a)-h) și j) sau o combinare a acestor măsuri și poate fi pus în aplicare dacă Banca Națională a României îl consideră adecvat pentru atingerea scopului stabilit.(9) Adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (3) este supusă dispozițiilor privind schimbul de informații și secretul profesional, potrivit capitolului V din prezentul titlu.168. După articolul 226 se introduce un nou articol, articolul 226^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 226^1Dispozițiile art. 226 nu aduc atingere prerogativelor Băncii Naționale a României de a aplica sancțiunile și/sau măsurile sancționatorii prevăzute la art. 229 ori de a dispune instituirea unor măsuri de administrare specială ori de stabilizare potrivit secțiunii a 2-a și secțiunii a 2^1-a din capitolul VIII, titlul III, partea I din prezenta ordonanță de urgență.169. Articolul 228 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 228(1) Banca Națională a României poate aplica sancțiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) și măsurile sancționatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) și b) în cazurile în care constată că o instituție de credit persoană juridică română și/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit se fac vinovate de următoarele fapte:a) instituția de credit a obținut autorizație pe baza unor informații false sau prin orice alt mijloc ilegal;b) instituția de credit nu informează Banca Națională a României cu privire la orice achiziții sau cesiuni de participații în capitalul lor care depășește nivelurile prevăzute la art. 25 alin. (1) și (2), respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la art. 27, de care a luat cunoștință, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1);c) instituția de credit, listată pe o piață reglementată, inclusă în lista publicată de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, potrivit art. 47 din Directiva 2004/39/CE , nu informează Banca Națională a României, cel puțin anual, cu privire la identitatea persoanelor care au dețineri calificate și la nivelul acestor dețineri, potrivit art. 29 alin. (2);d) instituția de credit nu dispune de cadrul de administrare a activității, solicitat de Banca Națională a României, potrivit prevederilor art. 24;e) instituția de credit nu raportează sau raportează informații incomplete sau inexacte către Banca Națională a României referitoare la îndeplinirea cerințelor de fonduri proprii prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu încălcarea prevederilor art. 99 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;f) instituția de credit nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la cerințele de fonduri proprii, cu încălcarea prevederilor art. 101 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;g) instituția de credit nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la o expunere mare, cu încălcarea prevederilor art. 394 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;h) instituția de credit nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la lichiditate, cu încălcarea prevederilor art. 415 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;i) instituția de credit nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la indicatorul efectului de levier, cu încălcarea prevederilor art. 430 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;j) instituția de credit nu deține active lichide potrivit prevederilor art. 412 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, iar fapta are caracter repetat sau continuu;k) instituția de credit înregistrează o expunere care depășește limitele prevăzute de art. 395 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;l) instituția de credit este expusă riscului de credit al unei poziții din securitizare, fără a îndeplini condițiile prevăzute la art. 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;m) instituția de credit nu publică informații sau furnizează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu încălcarea prevederilor art. 431 alin. (1)-(3) și ale art. 451 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;n) instituția de credit efectuează plăți către deținătorii de instrumente incluse în fondurile proprii, cu încălcarea prevederilor relevante în materie sau în cazurile în care art. 28, 51 și 63 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 interzic efectuarea unor astfel de plăți;o) instituția de credit permite uneia sau mai multor persoane care încalcă prevederile art. 108 să devină ori să rămână membri ai structurii de conducere;p) orice încălcări ale prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, respectiv ale regulamentelor de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile reglementate de prezenta ordonanță de urgență, în măsura în care aceste fapte nu intră sub incidența prevederilor lit. a)-o);q) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Națională a României.(2) În cazurile în care Banca Națională a României constată că o instituție de credit persoană juridică română este găsită răspunzătoare pentru o încălcare gravă a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României poate aplica măsura sancționatorie prevăzută la art. 229 alin. (2) lit. b).170. Articolul 229 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 229(1) Sancțiunile care pot fi aplicate potrivit prezentei ordonanțe de urgență sunt:a) avertisment scris;b) avertisment public prin care se indică persoana fizică, instituția de credit, societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă responsabilă și fapta săvârșită;c) amendă aplicabilă persoanei juridice, până la 10% din valoarea totală netă a cifrei de afaceri realizată în exercițiul financiar precedent, care include venitul brut constând din dobânzile de încasat și alte venituri similare, venituri din acțiuni și alte titluri cu randament variabil sau fix, precum și comisioanele ori taxele de încasat așa cum sunt prevăzute la art. 316 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; în cazul în care persoana juridică are calitatea de filială a unei societăți-mamă, venitul brut relevant este cel rezultat din situațiile financiare consolidate ale societății-mamă de cel mai înalt rang, din exercițiul financiar precedent;d) amendă aplicabilă persoanei fizice, până la echivalentul în lei a 5 milioane de euro la cursul de schimb din 17 iulie 2013;e) retragerea aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1);f) amendă până la de două ori valoarea beneficiului obținut prin săvârșirea faptei, dacă acesta poate fi determinat.(2) Măsurile sancționatoare care pot fi aplicate potrivit prezentei ordonanțe de urgență sunt:a) ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice și de abținere de la repetarea acesteia;b) retragerea autorizației acordate instituției de credit, potrivit prevederilor art. 39;c) suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acționarului sau acționarilor responsabili.(3) Măsurile sancționatoare prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de sancțiuni sau independent de acestea.(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e) și f) și măsura sancționatorie prevăzută la alin. (2) lit. a) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor stabilite conform legislației aplicabile societăților, reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și cadrului intern de administrare ori, după caz, persoanelor în privința cărora Banca Națională a României constată că acestea nu își desfășoară activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase și/sau că nu mai corespund cerințelor de reputație și competență adecvată naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate.171. După articolul 229 se introduce un nou articol, articolul 229^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 229^1Banca Națională a României poate aplica sancțiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) și măsurile sancționatorii prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) și c) în cazurile în care constată că o persoană fizică sau juridică, o instituție de credit, persoană juridică română, și/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit se fac vinovate de următoarele fapte:a) achiziționarea, direct sau indirect, a unei dețineri calificate, în sensul prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 1^1-1^3, cu nerespectarea obligației de notificare prevăzute la art. 25 alin. (1) și (1^1), pe durata evaluării prevăzute la art. 25 sau fără a ține seama de opoziția formulată de Banca Națională a României, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2);b) cedarea, direct sau indirect, a unei dețineri calificate într-o instituție de credit, persoană juridică română, ori reducerea acesteia, astfel încât proporția drepturilor de vot sau a deținerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel încât instituția de credit să nu mai fie o filială, cu nerespectarea obligației de notificare prevăzute la art. 27;c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a poziției financiare sau expunerii instituției de credit;d) periclitarea credibilității și/sau viabilității instituției de credit prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor.172. La articolul 230^1 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) Banca Națională a României nu a dispus între timp aplicarea unor măsuri de administrare specială, de stabilizare ori de lichidare în privința instituției de credit, conform prevederilor cuprinse în capitolul VIII din prezentul titlu.173. Alineatul (1) al articolului 231 se abrogă.174. La articolul 231, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul aplicării, potrivit art. 229 alin. (2) lit. c), a măsurii sancționatorii privind suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acționarului sau acționarilor responsabili pentru săvârșirea faptelor prevăzute la art. 229^1 lit. a), pentru ținerea unei adunări generale a acționarilor sunt aplicabile prevederile art. 230 alin. (3).(3) Măsura sancționatorie privind suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acționarului sau acționarilor responsabili își încetează efectele la data la care achiziționarea unei dețineri calificate ori majorarea acesteia este aprobată în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la art. 25 alin. (3)-(9).175. Articolul 231^1 se abrogă.176. La articolul 233, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Actele cu privire la o instituție de credit, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni și măsuri sancționatoare potrivit prezentei ordonanțe de urgență, se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, cu excepția măsurii prevăzute la art. 226 alin. (3) lit. i), a sancțiunilor prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. e) și a măsurii sancționatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. b), a căror aplicare este de competența consiliului de administrație.177. La articolul 234, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 234(1) Aplicarea sancțiunilor și măsurilor sancționatorii prevăzute la art. 229 se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârșirii faptei.178. La articolul 234, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:(4) Banca Națională a României publică, de îndată, pe website-ul său oficial, sancțiunile aplicate potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) care nu au fost contestate în condițiile art. 275 și pe cele în privința cărora contestațiile au fost respinse în mod definitiv, precum și informații privind tipul și natura încălcării săvârșite și identitatea persoanei fizice sau juridice sancționate, după ce aceasta a fost informată cu privire la aplicarea sancțiunii.(5) Banca Națională a României publică sancțiunile fără a indica identitatea entităților implicate, în oricare dintre următoarele circumstanțe:a) în situația în care sancțiunea este aplicată unei persoane fizice și, în urma unei evaluări anterioare obligatorii, se dovedește că publicarea datelor cu caracter personal este disproporționată în raport cu fapta sancționată;b) în situația în care publicarea ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o cercetare penală în curs de desfășurare;c) în situația în care publicarea ar cauza un prejudiciu disproporționat persoanelor implicate.(6) În cazul în care circumstanțele prevăzute la alin. (5) pot înceta într-un termen rezonabil, Banca Națională a României poate amâna publicarea sancțiunilor până la încetarea circumstanțelor.(7) Informațiile publicate potrivit alin. (4) sau (5) sunt păstrate de Banca Națională a României pe website-ul său oficial o perioadă de cel puțin 5 ani. Datele cu caracter personal sunt păstrate pe website-ul oficial al Băncii Naționale a României doar cât timp este necesar, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.179. După articolul 234 se introduc două noi articole, articolele 234^1 și 234^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 234^1(1) Banca Națională a României informează Autoritatea Bancară Europeană cu privire la toate sancțiunile și interdicțiile permanente aplicate potrivit prevederilor art. 225, 228, 229 și 229^1, precum și cu privire la stadiul procedurii de contestare și rezultatul acesteia. Informațiile primite sunt incluse de Autoritatea Bancară Europeană în baza de date centralizată a sancțiunilor administrative, pe care aceasta o administrează și care poate fi accesată și consultată numai de autoritățile competente din statele membre.(2) În cazul în care Banca Națională a României evaluează buna reputație a persoanelor care asigură administrarea și sau/conducerea unei instituții de credit, precum și a acționarilor respectivei acesteia, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Banca Națională a României consultă baza de date centralizată a sancțiunilor, pe care Autoritatea Bancară Europeană o administrează.(3) În cazul în care au intervenit schimbări cu privire la stadiul procedurii de contestare a sancțiunii ori acestea au fost soluționate în mod definitiv în favoarea contestatarului, Banca Națională a României solicită Autorității Bancare Europene actualizarea sau eliminarea din baza de date a informațiilor comunicate potrivit alin. (1).Art. 234^2. - (1) Banca Națională a României stabilește mecanisme eficiente și credibile pentru încurajarea raportării încălcărilor, inclusiv a celor potențiale, ale prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.(2) Mecanismele prevăzute la alin. (1) includ cel puțin:a) proceduri specifice pentru primirea raportărilor privind încălcările, inclusiv cele potențiale, și pentru urmărirea acestora;b) protecția corespunzătoare pentru angajații instituțiilor de credit care raportează încălcările din cadrul instituțiilor de credit, cel puțin împotriva represaliilor, discriminării sau a oricărui alt tip de tratament inechitabil, aplicate ca urmare a raportării;c) protecția datelor cu caracter personal atât în privința persoanelor care raportează încălcarea, cât și a celor pretins vinovate de respectiva încălcare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;d) prevederi clare în scopul garantării confidențialității pentru persoana care raportează încălcările din cadrul instituției de credit, cu excepția cazului în care dezvăluirea are loc în contextul unor anchete suplimentare sau al unor proceduri judiciare ulterioare.(3) Instituțiile de credit trebuie să dispună de proceduri adecvate pentru raportarea internă de către angajați a încălcărilor prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, prin intermediul unui canal specific independent.180. Articolul 235 se abrogă.181. La articolul 240 alineatul (1), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) instituția de credit nu a asigurat implementarea în totalitate și în termenele stabilite a unora sau a mai multora dintre măsurile dispuse față de aceasta, potrivit art. 226 alin. (3) lit. a)-h) și j), situație care este de natură să pună în pericol lichiditatea instituției de credit și/sau nivelul adecvat al fondurilor proprii;...............................................................................................f) instituția de credit nu a prezentat, în termenul indicat de Banca Națională a României, un plan de restabilire a conformității cu cerințele de supraveghere, potrivit art. 226 alin. (3) lit. k), sau Banca Națională a României constată că planul prezentat nu este fezabil ori că instituția de credit nu și-a îndeplinit, în termenele stabilite, angajamentele asumate printrun asemenea plan ori că deficiențele constatate legate de lichiditatea sau de nivelul fondurilor proprii ale instituției de credit nu pot fi înlăturate printr-un plan de restabilire;182. La articolul 275, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 275(1) Actele adoptate de Banca Națională a României conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, cu privire la o instituție de credit, inclusiv cele cu privire la persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) ori la persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit și actele cu privire la acționarii acesteia, pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care se pronunță prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.183. Articolele 278-284 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 278(1) Următoarele dispoziții ale prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător societăților de servicii de investiții financiare și societăților de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții în condițiile prevăzute în articolele care urmează:a) secțiunea a 2-a a cap. I din titlul I partea I;b) art. 24 și art. 24^1 titlul I, cap. II, secțiunea a 2-a pct. 2.1;c) art. 106 din titlul II, cap. I;d) art. 121, secțiunile 1-8 și art. 150 alin. (1) lit. b) și c) din secțiunea a 9-a a cap. III din titlul II partea I;e) art. 152^1, art. 163-169^1, art. 171, 173, 173^2, 173^4, 174 și cap. II și V din titlul III partea I;f) art. 210-211, art. 214-229, art. 234-234^2 din titlul III partea I.(2) Autorității de Supraveghere Financiară îi sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile cap. VI din titlul III partea I.  +  Articolul 279În aplicarea dispozițiilor art. 278 se au în vedere următoarele:a) orice referire la o instituție de credit, persoană juridică română, la o instituție de credit-mamă la nivelul României sau la o instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene se consideră a fi făcută la o societate de servicii de investiții financiare, la o firmă de investiții-mamă la nivelul României și, respectiv, la o firmă de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu excepția art. 177 la care numai prima referire a textului la instituții de credit, persoane juridice române, se consideră a fi făcută la societăți de servicii de investiții financiare. Orice referire la Banca Națională a României se consideră a fi făcută la Autoritatea de Supraveghere Financiară;b) în scopul aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență în cazul grupurilor din care face parte o societate de servicii de investiții financiare, dar care nu includ o instituție de credit, expresiile "autoritate competentă", "societate financiară holding", "societate financiară holding mixtă", "societate holding cu activitate mixtă" au următoarele semnificații:1. autoritate competentă - autoritatea competentă, așa cum este aceasta definită la art. 4 alin. (1) pct. 40 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, împuternicită cu supravegherea prudențială a firmelor de investiții;2. societate financiară holding - o instituție financiară ale cărei filiale sunt în exclusivitate sau în principal firme de investiții sau alte instituții financiare, cel puțin una dintre ele fiind o firmă de investiții, și care nu este o societate financiară holding mixtă;3. societate holding cu activitate mixtă - o întreprindere-mamă, alta decât o societate financiară holding, o firmă de investiții sau o societate financiară holding mixtă, ale cărei filiale includ cel puțin o firmă de investiții;4. societate financiară holding mixtă - o societate definită conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 21 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;c) în aplicarea art. 168 alin. (2), trimiterea la prezenta ordonanță de urgență se consideră a fi făcută la Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;d) în aplicarea art. 202 alin. (2) și art. 226 alin. (9), trimiterea la cap. V din titlul III partea I se consideră a fi făcută la art. 7 alin. (2^1) și (2^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) în aplicarea art. 226 alin. (3) lit. j) și art. 226^1, trimiterea la cap. VIII din titlul III partea I se consideră a fi făcută la titlul IX din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 280Pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată, orice referință la instituțiile de credit se consideră a fi făcută la instituții de credit sau la firme de investiții, după caz.  +  Articolul 281În cazul în care o societate financiară holding mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene are ca filiale atât o instituție de credit, cât și o firmă de investiții, prevederile titlului III partea I se aplică atât supravegherii instituțiilor de credit, cât și, după caz, supravegherii societăților de servicii de investiții financiare.  +  Articolul 282(1) În cazul în care o instituție de credit are ca societate-mamă o firmă de investiții-mamă la nivelul României, doar firma de investiții este supravegheată pe bază consolidată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.(2) În cazul în care o societate de servicii de investiții financiare are ca societate-mamă o instituție de credit-mamă la nivelul României, doar instituția de credit este supravegheată pe bază consolidată de către Banca Națională a României, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.(3) În cazul în care o societate financiară holding are ca filiale cel puțin o instituție de credit, persoană juridică română, și o societate de servicii de investiții financiare, este supusă supravegherii pe bază consolidată de către Banca Națională a României doar instituția de credit, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 283(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară asigură cooperarea cu autoritățile competente ale statelor membre pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prezenta ordonanță de urgență, din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și din reglementările emise în aplicarea acestora, în special atunci când serviciile și activitățile de investiții sunt furnizate în baza liberei circulații a serviciilor sau prin înființarea de sucursale.(2) Supravegherea prudențială a unei firme de investiții din alte state membre este responsabilitatea autorităților competente din statul membru de origine, fără a aduce atingere competențelor Autorității de Supraveghere Financiară prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(3) Dispozițiile alin. (2) nu împiedică exercitarea supravegherii pe baze consolidate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(4) Măsurile luate de Autoritatea de Supraveghere Financiară față de firmele de investiții din alte state membre care desfășoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminatoriu sau restrictiv pe considerente legate de faptul că firmele de investiții respective sunt autorizate în alte state membre.(5) Autoritatea de Supraveghere Financiară emite reglementări în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013.(6) În activitatea lor, societățile de servicii de investiții financiare se supun reglementărilor și măsurilor adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și a reglementărilor emise în aplicarea acestora.  +  Articolul 284(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară este competentă să dispună față de o societate de servicii de investiții financiare sau față de persoanele responsabile, care încalcă dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora sau nu se conformează recomandărilor formulate, măsurile necesare și/sau să aplice sancțiuni, în scopul înlăturării deficiențelor și a cauzelor acestora.(2) Măsurile ce pot fi dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a asigura redresarea, în cel mai scurt timp, a situației entităților prevăzute la alin. (1) sunt cele prevăzute la art. 226, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 227.(3) În cazurile în care cerințele prudențiale prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în reglementările emise în aplicarea acestora nu sunt respectate sau nu s-a dat curs recomandărilor formulate, Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, cu prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile titlului I, cap. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.184. La articolul 307, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 307(1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot deține participații exclusiv la capitalul unor societăți al căror obiect de activitate cuprinde activități în domeniul locativ și care desfășoară preponderent astfel de activități, în limita unei treimi din capitalul social al acestora și cu respectarea dispozițiilor art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.185. La articolul 338, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 338(1) Autorizarea cooperativelor de credit se realizează în condițiile aplicabile instituțiilor de credit prevăzute în cap. II din titlul I partea I, cu excepția art. 11 și 17, ale căror prevederi nu se aplică la nivelul cooperativelor de credit din rețea, dacă sunt îndeplinite la nivelul rețelei cooperatiste condițiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.186. Articolul 339 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 339Banca Națională a României poate stabili un nivel minim al capitalului inițial pentru cooperativele de credit, cu aplicarea în mod corespunzător a cerinței prevăzute la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.187. Articolul 350 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 350Dacă se aplică prevederile art. 338 alin. (1), atunci dispozițiile cuprinse în cap. VI din titlul I partea I sunt aplicabile numai la nivelul ansamblului constituit din casa centrală și cooperativele de credit afiliate.188. La articolul 351, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) În orice formă de publicitate, în toate informările și/sau documentele precontractuale, în contractele și corespondența referitoare la depozite, astfel cum acestea din urmă sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile cooperatiste de credit sunt obligate să menționeze denumirea schemei de garantare a depozitelor oficial recunoscută la care participă casa centrală din cadrul rețelei cooperatiste de credit.(3^2) Prevederile alin. (3^1) nu sunt aplicabile în cazul informărilor, documentelor precontractuale, contractelor și corespondenței adresate deponenților negarantați.189. Articolul 368 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 368Cooperativele de credit repartizează anual 25% din profitul contabil determinat după deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare, destinată asigurării unei desfășurări optime și în condiții prudențiale solide a operațiunilor cu membrii cooperatori.190. Articolul 383 se modifică și va avea următorul cuprins:Art. 383. - Prin excepție de la dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite la nivelul rețelei cooperatiste condițiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cooperativele de credit care au cel mult 5.000 de membri cooperatori pot desemna un singur administrator, care va trebui să delege atribuțiile de conducere cel puțin unui director sau, după caz, pot desemna un director general unic, sub controlul permanent al unei persoane care îndeplinește atribuțiile consiliului de supraveghere.191. La articolul 384, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 384(1) Dacă se aplică prevederile art. 338 alin. (1), atunci dispozițiile art. 24, art. 106 alin. (2), art. 108-108^1, art. 126^1-126^2, art. 152^1, art. 162 alin. (1^1), art. 164^1-164^2 și art. 166^4-166^6 se aplică numai la nivelul ansamblului constituit din casa centrală și cooperativele de credit afiliate..................................................................................................(3) Respectarea cerințelor prevăzute în cap. V din titlul II, partea I se asigură de către casa centrală pentru activitatea proprie, precum și pentru cea a întregii rețele cooperatiste.192. La articolului 384, alineatul (2) se abrogă.193. La articolul 385, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 385(1) Fiecare organizație cooperatistă de credit trebuie să respecte dispozițiile cuprinse în părțile a II-a-a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României și, după caz, cu reglementările-cadru ale casei centrale.194. La articolul 418, alineatul (4) se abrogă.195. Articolul 420 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 420(1) Banca Națională a României emite reglementări în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe pagina de internet a Băncii Naționale a României.(2) În scopul unei aplicări unitare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, a Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum și a reglementărilor emise în baza acestora, Banca Națională a României poate emite instrucțiuni și precizări, care se comunică tuturor instituțiilor de credit și se publică pe pagina de internet a Băncii Naționale a României.(3) La elaborarea reglementărilor, instrucțiunilor și precizărilor, Banca Națională a României asigură transpunerea legislației relevante adoptate la nivelul Uniunii Europene și urmărește implementarea celor mai bune practici internaționale în domeniul supravegherii prudențiale.196. Articolele 421 și 421^1 se abrogă.  +  Articolul IXUrmătoarele sintagme din cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc astfel:a) ”cerințe de capital” cu ”cerințe de fonduri proprii”;b) ”legislație comunitară” cu ”legislația Uniunii Europene”;c) ”la nivel comunitar” cu ”la nivelul Uniunii”;d) ”participație calificată” cu ”deținere calificată”;e) ”persoanele aflate în relații speciale cu instituția de credit” cu ”persoanele afiliate cu instituția de credit”;f) ”societate de asigurare” cu ”întreprindere de asigurare”;g) ”societate de asigurări de viață” cu ”întreprindere de asigurări de viață”;h) ”societate de asigurări generale” cu ”întreprindere de asigurări generale”;i) ”societate de reasigurare” cu ”întreprindere de reasigurare”;j) ”societate-mamă” cu ”întreprindere-mamă”;k) ”societate prestatoare de servicii auxiliare” cu ”întreprindere prestatoare de servicii auxiliare”;l) ”societate de administrare a investițiilor” cu ”societate de administrare a activelor”;m) ”valori mobiliare” cu ”titluri de valoare”.  +  Articolul XÎn aplicarea prevederilor art. 126^1 și 164^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, până la operaționalizarea structurii inter-instituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, recomandările și, respectiv, opiniile consultative se adoptă în baza unui acord de cooperare dintre Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul XIPrevederile art. VIII-X intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu următoarele excepții:a) prevederile art. VIII pct. 3 referitor la modificarea art. 4 alin. (5), ale art. VIII pct. 4 referitor la modificarea art. 4^1 alin. (5), ale art. VIII pct. 38, 39, 41, 42, 46, 47, ale art. VIII pct. 49 referitor la modificarea art. 63^1 alin. (3), ale art. VIII pct. 55, ale art. VIII pct. 56 referitor la modificarea art. 85 alin. (1^1), ale art. VIII pct. 59, 60, 97-100, 103, 142-145, 147-149, intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE ;b) prevederile art. VIII pct. 83 intră în vigoare la data introducerii depline în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerința de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu art. 460 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;c) prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE .  +  Articolul XIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.*Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 176 din 26 iunie 2013.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niță
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale,
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Directorul Serviciului
  Român de Informații,
  George Cristian Maior
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 18 decembrie 2013.Nr. 113.  +  Anexa
  CANTITĂȚILE DE COMBUSTIBILI
  ce vor fi împrumutate de la Administrația Națională a Rezervelor
  de Stat și Probleme Speciale de operatori
  economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic
  național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație
  Nr. crt. Operatorul economic Cantitatea ce va fi împrumutată (tone)
  Cărbune energetic Păcură
  1. Societatea Comercială "Electrocentrale București" - S.A. - 50.000,000
  2. Societatea Comercială "Electrocentrale Galați" - S.A. - 15.500,000
  3. Societatea Comercială "C.E.T. Arad" - S.A. 100.000,000 -
  4. Societatea Comercială "C.E.T. Hidrocarburi" - S.A. Arad - 3.000,000
  5. Societatea Comercială "C.E.T. Govora" - S.A. 250.000,000 5.000,000
  6. Societatea Comercială "Dalkia Termo Prahova" - S.R.L. - 14.000,000
  7. Societatea Comercială "Compania Locală de Termoficare COLTERM" - S.A. Timișoara 100.000,000 1.000,000
  8. Societatea Comercială "Modern Calor" - S.A. Botoșani - 1.000,000
  9. Societatea Comercială "Dalkia Termo Iași" - S.A. - 1.395,897
  TOTAL: 450.000 90.895,897
  -----