ORDIN nr. 112 din 20 decembrie 2013privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013    Văzând Referatul de aprobare nr. 3.124 din 6 decembrie 2013, întocmit de Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei generale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor,ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2014."2. Norma sanitară veterinară prevăzută în anexă se modifică după cum urmează: a) Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti stabileşte numărul de personal de specialitate necesar fiecărei unităţi menţionate la pct. I din anexa nr. 1, în funcţie de specificul activităţii acestora, de capacitatea de producţie, fluxul tehnologic, de sistemul de organizare, în baza propunerilor scrise din partea şefului serviciului/biroului control oficial siguranţa alimentelor, ţinând cont de posibilitatea asigurării veniturilor extrabugetare pentru plata salariilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (2) Personalul de specialitate care efectuează controale oficiale în unităţile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar care produc, prelucrează, depozitează şi/sau distribuie alimente de origine animală este încadrat pe o perioadă determinată la nivelul serviciului/biroului de control oficial al siguranţei alimentelor din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Şeful serviciului/biroului control oficial siguranţa alimentelor vizează prezenţa personalului de specialitate, documentul justificativ prevăzut în anexa nr. 3 şi verifică îndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişelor de post." b) Articolul 7^1 va avea următorul cuprins:"Art. 7^1. - Controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 se realizează cu frecvenţa stabilită în conformitate cu prevederile Programului privind acţiunile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvinelor şi ale Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi în conformitate cu instrucţiunile transmise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în ceea ce priveşte timpul minim necesar efectuării controlului oficial, ţinând cont de producţiile realizate de fiecare categorie de unitate în parte." c) În tot cuprinsul normei sanitare veterinare, sintagma "şeful serviciului/biroului de igienă veterinară şi epidemiologie" se înlocuieşte cu "şeful serviciului/biroului control oficial siguranţa alimentelor".3. Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară se modifică şi se completează după cum urmează: a) La punctul I litera B, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:"3. centru de ambalare ouă consum." b) La punctul I litera G, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:"6. fermă de acvacultură cu centru de colectare peşte." c) La punctul II poziţia 7, coloana a doua "Specificaţie" se modifică şi va avea următorul cuprins:"- produse de origine animală, inclusiv ouă destinate consumului uman." d) La punctul II poziţia 7, coloana a treia "Tariful" se modifică şi va avea următorul cuprins:"- 0,5 euro/tonă produse de origine animală, inclusiv ouă destinate consumului uman."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Ovidiu Airimiţoaie,secretar generalBucureşti, 20 decembrie 2013.Nr. 112.--------