HOTĂRÂRE nr. 443 din 31 iulie 1998privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 7 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) În vederea aplicării Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, unităţile sanitare organizate ca instituţii publice finanţate din bugetele Ministerului Sănătăţii, Ministerului Transporturilor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se reorganizează astfel: a) unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 1 funcţionează în continuare ca unităţi finanţate integral de la bugetul de stat şi, după caz, din bugetul Fondului special pentru sănătate; b) unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 2 se reorganizează ca unităţi finanţate integral din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. (2) Unităţile sanitare finanţate prin bugetele Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, Serviciul Roman de Informaţii şi Ministerului Transporturilor se reorganizează şi se finanţează potrivit anexelor nr. 3 şi 5. (3) Activităţile medicale specifice care se realizează prin unităţile medicale prevăzute în anexele nr. 3 şi 5, finanţate de la bugetul de stat, sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 şi 6.  +  Articolul 2 (1) Veniturile extrabugetare ale unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 se constituie din sumele realizate pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale, încheiate cu casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi din alte venituri obţinute de la persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii. (2) Contribuţia personală a asiguraţilor sau alte sume plătite pentru serviciile furnizate potrivit Legii nr. 145/1997 se vor incasa de către unităţile sanitare până la aprobarea contractului-cadru, pe baza tarifelor stabilite de către consiliul de administraţie al acestora. Tarifele nu vor putea depăşi costul prestaţiilor respective.  +  Articolul 3 (1) Pentru anul 1998, contractele de furnizare de servicii medicale se încheie de către furnizorii de servicii medicale cu direcţiile sanitare judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, care, potrivit prevederilor art. 88 alin. (3) din Legea nr. 145/1997, îndeplinesc atribuţiile caselor de asigurări de sănătate. (2) Contractele de furnizare a serviciilor medicale ce se încheie pentru anul 1998 de către unităţile sanitare prevăzute la art. 1 alin. (2) se avizează de către Direcţia medicală Ministerului Apărării Naţionale şi, respectiv, de către Direcţia generală medicală şi asistenţa socială a Ministerului Transporturilor, potrivit protocoalelor ce se încheie cu Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 4 (1) Unităţile prevăzute la art. 1 întocmesc anual bugete proprii, care se aproba în condiţiile legii. (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetelor unităţilor finanţate integral din venituri extrabugetare se reportează în anul următor. (3) Din soldurile anuale realizate de unităţile sanitare finanţate integral din venituri extrabugetare, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, o cota de până la 50% se poate utiliza pentru stimularea personalului încadrat cu contract individual de muncă, în raport cu performanţele şi responsabilităţile în activitate, iar diferenţa se utilizează pentru dotare şi tehnica medicală. (4) Persoanele care beneficiază de premii speciale potrivit alin. (3) şi cuantumul acestora se stabilesc de către conducerea unităţilor sanitare. Pentru conducătorii unităţilor sanitare, premiile speciale se aproba de către conducătorul direcţiei sanitare care îndeplineşte rolul casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. (5) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor unităţilor finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat se regularizează, la sfârşitul anului, cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 5 (1) În teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar, pentru asigurarea serviciilor medicale consiliile locale pot acorda stimulente în natura şi în bani, în condiţiile legii şi pe perioadele stabilite prin contract încheiat între consiliul local şi personalul medical care aparţine instituţiilor publice. (2) Stimulentele în natura pot consta în: a) asigurarea de spaţii pentru cabinet medical; b) asigurarea locuinţei; c) asigurarea mijloacelor de transport necesare acordării serviciilor medicale în teritoriu. (3) Stimulentele în bani pot consta în: a) acordarea unei indemnizaţii de instalare, potrivit dispoziţiilor legale; b) acordarea unor sporuri pentru activitatea desfăşurată în zone izolate sau în care atragerea personalului medical se face cu greutate, potrivit dispoziţiilor legale. (4) Cheltuielile aferente stimulentelor în bani şi în natura se suporta din bugetele locale.  +  Articolul 6Agenţii economici sau instituţiile publice pot prelua sau organiza, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 145/1997, cabinete medicale pentru asistenţa medicală la locul de muncă, finantand cheltuielile aferente acestora din bugetele proprii sau din asigurări private, organizate în condiţiile legii. Pentru instituţiile publice, încadrarea acestora cu personal se va face în limita numărului maxim de posturi aprobat şi a bugetului alocat.  +  Articolul 7Clădirile, împreună cu dotările aferente, aflate în administrarea unor instituţii publice în care funcţionează cabinete medicale, dispensare, centre de diagnostic şi tratament, precum şi alte unităţi sanitare, pot fi puse la dispoziţie medicilor şi personalului sanitar pe bază de contract pentru furnizarea de servicii medicale, potrivit legii.  +  Articolul 8Până la intrarea în vigoare a contractului-cadru, alocarea sumelor din Fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate se realizează de către direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin contracte încheiate cu furnizorii de servicii pe baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, luându-se în calcul atât realizarile din perioada precedenta, cat şi indicatorii estimati pentru perioada următoare, până la finele anului 1998.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------p. Ministrul sănătăţii,Alexandru Ciocalteu,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu p. Ministru de interne,Nicolae Lângă,secretar de statMinistrul transporturilor,Traian Basescup. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Constantin Degeratu,secretar de statDirectorul Serviciului Romande Informaţii,Costin Georgescu  +  Anexa 1 UNITĂŢI SANITAREfinanţate integral de la bugetul de stat şi, după caz, din bugetul Fondului special pentru sănătate a) Unităţi cu personalitate juridică1. Institute şi centre de sănătate publică2. Inspectorate de sănătate publică şi centre de medicina preventivă3. Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucureşti4. Crese5. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti6. Oficiul Central de Stocare Bucureşti7. Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti8. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti şi reţeaua de transfuziologie9. Institutul de Medicina Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti şi reţeaua de medicina legală10. Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetări Farmaceutice "Petre Ionescu Stoian" Bucureşti11. Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman12. Institutul de Medicina Sportiva Bucureşti şi Reţeaua de medicina sportiva13. Spitale de psihiatrie pentru bolnavii cronici, precum şi pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 114 din Codul penal14. Sanatorii, preventorii, spitale şi dispensare TBC15. Unităţi balneare pentru recuperare şi reabilitare copii16. Spitale şi boli infecto-contagioase17. Leprozeria Tichilesti b) Unităţi fără personalitate juridică1. Laboratoare şi centre de psihiatrie şi logopedie2. Dispensare şi cabinete medicale din cadrul gradinitelor, şcolilor şi unităţilor de învăţământ superior sau al altor instituţii publice3. Cabinete medicale de frontieră, porturi şi aeroporturi4. Centre de planificare familială5. Centre de dezintoxicare, cura şi postcura pentru tratamentul toxicomanilor.  +  Anexa 2 UNITĂŢI SANITAREfinanţate integral din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat a) Unităţi finanţate integral din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate1. Cabinete de asistenţa medicală primara2. Unităţi de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate3. Centre de sănătate4. Spitale (inclusiv reţeaua de întreţinere a aparaturii medicale)5. Sanatorii de recuperare şi balneare.NOTĂ:În măsura în care desfăşoară activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate, unităţile menţionate la lit. a) vor primi sume cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat. b) Unităţi finanţate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări de sănătate şi alocaţii de la bugetul de stat1. Unităţi sanitare cu secţii de psihiatrie pentru bolnavi cronici, de boli infecto-contagioase şi TBC2. Servicii de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti, inclusiv Statia Centrala de Salvare3. Statia de verificare şi întreţinere aparatura medicală Bucureşti - numai pentru activitatea de autorizare a aparaturii medicale. c) Unităţi sanitare cu activitate de cercetare şi de învăţământ sau care coordonează programe de sănătate şi se finanţează din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi alocaţii de la bugetul de stat1. Institutul Oncologic Bucureşti2. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti6. Institutul de Medicina Fizica, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală Bucureşti7. Institutul de Fiziologie Normală şi Patologica "D. Danielopolu" Bucureşti8. Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti9. Institutul de Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti10. Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucureşti11. Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă12. Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociota" Bucureşti13. Centrele de cardiologie din Targu Mures, Timişoara, Iaşi14. Institutul de Cardiologie "Prof. Dr. C. Iliescu" Bucureşti15. Institutul Inimii, Cluj-Napoca16. Spitale cu secţii clinice17. Centrul de Cercetare şi Asistenţa Medicală Simleu Silvaniei18. Centrele de perfecţionare postuniversitară a medicilor şi farmacistilor şi de pregătire superioară de specialitate a asistentilor medicali.  +  Anexa 3 FINANŢAREAunităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionalaI. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat1. Infirmerii (cabinete medicale de unitate)2. Depozite sanitare3. Formaţiuni medicale de companie4. Centrul de Hematologie5. Centrele de medicina preventivă6. Direcţiile medicale7. Sanatoriul antituberculos al Ministerului de Interne, Busteni.II. Unităţi finanţate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi alocaţii de la bugetul de stat sau din alte venituri proprii (autofinanţare) - pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 41. Policlinici2. Spitale militare3. Centrul de Boli Cardiovasculare4. Spitalul Elias5. Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu6. Institutul de Medicina Aeronautica7. Centrul de Medicina Navala8. Secţii-spital din unităţile de penitenciare.III. Unităţi finanţate integral din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate1. Staţiunea Balneara de Recuperare Medicală Baltatesti2. Complexul militar de tratament, odihna şi agrement Olanesti3. Policlinica Balneara "Doina" Neptun4. Centre de recuperare balneara5. Centre de tratament şi odihnă6. Spitale-penitenciar  +  Anexa 4 ACTIVITĂŢILE MEDICALE SPECIFICEfinanţate din bugetele instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala1. Asistenţa medicală curativă la locul de muncă pentru personalul prevăzut la pct. 22. Controalele medicale periodice ale:- cadrelor militare, militarilor în termen şi cu termen redus;- militarilor angajaţi pe bază de contract;- salariaţilor civili;- bolnavilor dispensarizati pentru boli cronice;- persoanelor private de libertate.3. Vizita medicală a:- personalului aeronavigant înainte de plecarea în misiune;- militarilor în termen la plecarea şi înapoierea din misiune şi înaintea intrării în serviciul de garda;- personalului militar care intră în serviciul de zi pe unitate;- personalului care executa paza obiectivelor speciale;- personalului din blocurile alimentare;- salariaţilor civili la încadrarea în munca;- personalului militar la chemarea în activitate.4. Expertiza medico-militară a:- cadrelor militare în activitate;- militarilor angajaţi pe bază de contract;- candidaţilor şi studenţilor (elevilor) instituţiilor militare de învăţământ;- tinerilor la recrutare şi recrutilor la încorporare;- militarilor în termen pe timpul îndeplinirii obligaţiilor militare.5. Expertiza medicală a:- personalului care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar şi pe navele Marinei militare;- personalului aeronavigant;- pensionarilor încadraţi în grade de invaliditate;- persoanelor private de libertate, la solicitarea instanţelor judecătoreşti.6. Asistenţa medicală:- pe timpul exerciţiilor de mobilizare;- pe timpul iesirii în tabere, la trageri, aplicaţii, misiuni, activităţi în cadrul Parteneriatului pentru Pace, misiuni umanitare etc.;- în caz de calamitate, prin formaţiuni medicale de intervenţie.7. Activităţi medicale pentru acordarea primului ajutor medical şi a asistenţei medicale specifice în cazul folosirii armelor nucleare, biologice şi chimice8. Activităţi medicale profilactice specifice:- imunizari prin vaccinari;- controlul medical şi avizarea sanitar-veterinara a blocurilor alimentare;- controlul medical al spaţiilor de cazare a personalului.9. Asistenţa medicală şi tratamentul bolilor profesionale cu risc crescut, în caz de accidente survenite în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, precum şi a activităţilor desfăşurate de persoanele private de libertate10. Asigurarea asistenţei medicale de urgenta, curative şi profilactice, specifică la locurile de muncă sau pentru categoriile de persoane stabilite potrivit reglementărilor în vigoare11. Asistenţa medicală asigurata prin infirmerii (cabinete medicale de unitate) şi prin secţii spital-penitenciar pentru persoanele private de libertate12. Asigurarea asistenţei medicale de urgenta şi specifice pentru demnitarii români şi membrii delegatiilor străine, conform reglementărilor legale în vigoare13. Asigurarea asistenţei medicale şi a tratamentului personalului militar conform drepturilor stabilite prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, altele decât cele prevăzute în Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.  +  Anexa 5 FINANŢAREAunităţilor sanitare care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea Ministerului TransporturilorI. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat şi, după caz, din bugetul Fondului special pentru sănătate1. Dispensare medicale din depouri şi staţii de cale ferată, porturi, aeroporturi şi din transportul auto2. Depozit sanitar3. Formatiunea mobila sanitară (tren sanitar)4. Centrele de medicina preventivă5. Direcţia medicală6. Comisiile medicale de siguranţă a circulaţiei şi navigaţiei7. Laboratoarele de psihologie pentru siguranţa circulaţiei şi navigaţiei.II. Unităţi finanţate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi alocaţii de la bugetul de stat pentru activităţi specifice, nominalizate în anexa nr. 61. Policlinici2. Spitale3. Centre medicale de diagnostic şi tratament.  +  Anexa 6 ACTIVITĂŢI MEDICALE ŞI PSIHOLOGICE SPECIFICE,finanţate din bugetul Ministerului Transporturilor pentru activităţi de transporturi şi comunicaţii de interes naţional1. Asistenţa medicală curativă la locul de muncă pentru angajaţii prevăzuţi la pct. 22. Controale medicale periodice ale:- salariaţilor din unităţile asistate de reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor, implicaţi în activităţi de interes naţional;- bolnavilor din aceste unităţi, dispensarizati pentru boli cronice.3. Vizita medicală a:- personalului angajat implicat în activităţi de interes naţional, înainte de intrarea în serviciu;- salariaţilor la angajarea în munca;- personalului din blocurile alimentare şi a celui din unităţile de alimentaţie publică de pe mijloacele de transport.4. Examinarea medicală şi psihologică a:- personalului angajat care concura direct şi indirect la siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi este implicat în activităţi de interes naţional;- personalului care se angajează în funcţii legate de siguranţă circulaţiei;- candidaţilor pentru admiterea în formele de calificare profesională care concura la siguranţa circulaţiei.5. Expertiza medicală şi psihologică a:- personalului declarat inapt medical şi psihologic pentru funcţiile care concura la siguranţa circulaţiei şi care pot afecta siguranţa naţionala;- personalului implicat în evenimente şi accidente de circulaţie care afectează siguranţa naţionala.6. Asistenţa medicală:- în caz de urgenta şi prim ajutor în evenimentele de transport (în colaborare cu unităţi medicale de intervenţie ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Apărării Naţionale);- prin formaţiuni mobile sanitare (auto, feroviare, navale şi aeriene)7. Activităţi medicale profilactice specifice:- imunizari prin vaccinari;- prevenirea patrunderii în ţara a bolilor transmisibile carantinale prin mijloacele de transport;- prevenirea toxiinfectiilor alimentare la nivelul mijloacelor de transport;- controlul condiţiilor de muncă şi cazare în toate unităţile specifice din transporturi, inclusiv vehicule;- controlul sanitar-veterinar al mijloacelor de transport.8. Asistenţa medicală şi tratarea bolilor profesionale cu risc crescut, intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor legate de muncă din transporturi şi comunicaţii9. Asigurarea asistenţei medicale de urgenta, curative şi profilactice, specifică la locurile de muncă din transporturi şi comunicaţii sau pentru categoriile de persoane stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.----------------