HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 11 decembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Grupul se constituie din câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorului următoarelor autorităţi/instituţii publice sau, după caz, structuri ale acestora, după cum urmează:A. din cadrul Ministerului Afacerilor Interne: a) Inspectoratul General pentru Imigrări; b) Poliţia de Frontieră Română; c) Poliţia Română; d) Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale; e) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane; f) Direcţia Schengen; g) Jandarmeria Română; h) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;B. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe: a) Departamentul consular;C. din cadrul, din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: a) Direcţia ocupare şi egalitate de şanse; b) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; c) Direcţia protecţia copilului; d) Direcţia protecţia persoanelor cu dizabilităţi; e) Inspecţia Muncii;D. din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale: a) Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii; b) Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene;E. Ministerul Sănătăţii;F. instituţii în subordinea Guvernului: a) Institutul Naţional de Statistică;G. instituţii publice autonome: a) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.................................................................... (3) Activitatea Grupului este coordonată de secretarul de stat pentru ordine publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplineşte funcţia de preşedinte."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Cheltuielile financiare pentru materiale de lucru şi servicii necesare bunei desfăşurări a activităţii Grupului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen Nicolăescup. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul delegat pentru învăţământsuperior, cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.056.--------