LEGE nr. 353 din 18 decembrie 2013privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2013, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2014, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Economie şi finanţe:1. reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi în domeniul bancar;2. reglementarea unor măsuri necesare instituţiilor sistemului justiţiei şi administraţiei penitenciare, pentru punerea în aplicare a noilor coduri;3. reglementarea unor măsuri speciale în procedura de valorificare a creanţelor statului aflate în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;4. măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice aflate în zone de interes naţional, precum şi măsuri în domeniul sportului;5. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, cu modificările ulterioare;6. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările şi completările ulterioare;7. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;8. modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;9. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare;10. reglementări privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor;11. rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, precum şi a dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi;12. reglementări privind situaţia juridică a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".II. Afaceri interne:1. modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare.III. Fonduri externe nerambursabile:1. măsuri pentru stimularea absorbţiei instrumentelor structurale în actualul exerciţiu financiar;2. măsuri pentru implementarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020;3. măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă.IV. Agricultură şi dezvoltare rurală:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009;2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare;3. măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările ulterioare;5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare.V. Educaţie şi cercetare:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările şi completările ulterioare;3. reglementări privind asigurarea calităţii în sistemul de învăţământ;4. reglementări referitoare la finanţarea învăţământului preuniversitar, învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice.VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2014. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,Viorel HrebenciucPREŞEDINTELE SENATULUI,George-Crin Laurenţiu AntonescuBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 353._________