LEGE nr. 355 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 19 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2)-(4) şi ale art. 20 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.  +  Articolul 2 (1) Plafonul soldului bugetar general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2014 de -2,2%, iar în anul 2015 de -1,4%. (2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent la produsul intern brut, este de 7,3% în anul 2014 şi de 7,2% în anul 2015. (3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2014 şi 2015, plafoanele indicatorilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii.  +  Articolul 3 (1) În anul 2014, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile care pot fi autorizate pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual. (2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare Economică a Balcanilor - HIPERB. (3) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru anul 2014 este de 8.000,0 milioane lei. (4) În anul 2014, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (5) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2014, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (6) În anul 2014, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -3.486,5 milioane lei. (7) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1)-(6) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 şi reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.  +  Articolul 4Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 69/2010, precum şi cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 355.  +  Anexa 1 PLAFOANELE NOMINALEale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal pe anul 2014*)
                                                            - milioane lei -
  ┌───────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐│ │Cheltuieli │ din care: ││ │ totale ├─────────────────┤│ │ │ Cheltuieli de ││ │ │ personal │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Bugetul general consolidat │ 216.662,2│ 48.006,1 ││Bugetul de stat │ 111.357,9│ 20.793,2 ││Bugetul general centralizat al unităţilor │ │ ││administrativ-teritoriale**) │ 56.717,9│ 19.507,0 ││Bugetul asigurărilor sociale de stat │ 52.001,2│ 161,0 ││Bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 1.849,7│ 97,9 ││Bugetul Fondului naţional unic de asigurări │ │ ││sociale de sănătate**) │ 22.526,1│ 156,2 ││Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate │ │ ││integral şi/sau parţial din venituri proprii**)│ 16.751,3│ 7.056,8 ││Alte bugete componente ale bugetului general │ │ ││consolidat**) │ 8.029,5│ 234,0 │└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘________ Notă *) Nu includ asistenţa financiară din partea Uniunii Europene sau alţi donatori. Notă **) Estimări.
   +  Anexa 2 PLAFOANELE NOMINALEale soldurilor bugetului general consolidat şi ale principalelor bugetecomponente pentru anul 2014
                                                           - milioane lei -
  Bugetul general consolidat din care: Bugetul de stat Bugetul asigurărilor sociale de stat Bugetul asigurărilor pentru şomaj Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii -14.710,0 -18.542,3 198,9 222,2 158,0
  _________