LEGE nr. 356 din 18 decembrie 2013bugetului de stat pe anul 2014
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 19 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2014 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2014  +  Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 100.932,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 119.254,6 milioane lei, cu un deficit de 18.322,3 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3.(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2014  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 15.225,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:a) 2.056,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;b) 11.046,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;c) 368,3 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:a) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;b) finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare;c) finanțării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional;d) finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 800/2013 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei și frecvenței distribuției, a limitei valorii zilnice/elev și a fondurilor necesare pentru distribuția fructelor și a măsurilor adiacente distribuției de fructe, a bugetului aferent acestora, precum și a modalității de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul școlar 2013-2014;e) finanțării învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;f) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;g) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;h) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;i) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012;c) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;e) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;f) finanțării cheltuielilor creșelor;g) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 800/2013, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare și municipiul București, potrivit prevederilor legale în vigoare.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (3), pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, după consultarea consiliului județean și a primarilor, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.(7) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. i) și la alin. (3) lit. b) se efectuează în anul 2014 în mod eșalonat, în tranșe trimestriale egale.(8) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 6(1) În anul 2014, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanța cu prioritate acele lucrări de investiții/activități noi sau în continuare, aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.(2) Finanțarea lucrărilor de investiții noi se va realiza cu condiția asigurării finanțării pentru lucrări de investiții/activități în continuare prioritare, astfel încât să se respecte graficele de execuție/termenele de punere în funcțiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Excepție fac lucrările de investiții colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial și funcțional de o anumită investiție directă, necesare punerii în funcționare și exploatării investiției directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.(3) Prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător și ordonatorilor de credite ai bugetelor unităților administrativ-teritoriale.  +  Articolul 7Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2014 sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Articolul 8Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora, cu excepția proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și/sau din fonduri externe rambursabile.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2014  +  Articolul 9(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.(2) Potrivit dispozițiilor art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 3.088,1 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(3) Suma prevăzută la alin. (2) include și sumele încasate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu completările ulterioare, precum și potrivit art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, și reflectate în rezultatul execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2013.(4) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2014 este inclusă atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli suma aferentă anului 2014 din contribuția prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu completările ulterioare, precum și sumele încasate potrivit art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013.(5) Pentru anul 2014, cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligația plății contribuției direct sau cu plata din alte surse.  +  Articolul 10Prevederile art. 45 se aplică în mod corespunzător și ordonatorului principal de credite al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 11(1) Prevederile art. 46 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse și fondurile aferente plății titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanței Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2014  +  Articolul 12(1) Pentru anul 2014, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, altor programe/instrumente/ facilități postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituții publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în condițiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanțare.(3) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității.(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității:a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul de stat;c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.(7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condițiile legii.(8) În condițiile alin. (7), ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) efectuează, în cursul întregului an, virări/redistribuire de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, introduc anexe la bugetul lor cu proiecte noi și modifică Programul de investiții publice, după caz, respectând condițiile prevăzute la alin. (5).(9) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.(10) În bugetele ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităților, sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare", precum și "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN".  +  Articolul 13(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 12 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității în maximum 3 luni de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi, la proiectele prevăzute la art. 12 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, Autoritatea de certificare și plată ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.(3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2011 și 2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2014 și se evidențiază în bugetul de stat la o poziție distinctă de venituri bugetare.(4) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană sunt mai mici decât sumele utilizate din venituri din privatizare, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligația să restituie diferența până la concurența sumei totale alocate temporar în anul 2013, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare pentru neachitarea sumelor datorate la termenele scadente din bugetul propriu până cel târziu la data de 31 decembrie 2014.(5) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare.(6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 14(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 15(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.(2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate și cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (7).(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanțate/aprobate la finanțare sau pentru introducerea unor proiecte finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv, cu condiția existenței fișelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanțare/finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, și să modifice Programul de investiții publice, după caz.(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(11) Virările de credite bugetare și de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(9), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la art. 12 alin. (8) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(13) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".  +  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020  +  Articolul 16(1) Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, se introduc în bugetele ordonatorilor principali de credite la un titlu de cheltuieli distinct, după intrarea în vigoare a bazei legale naționale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) și să asigure sumele necesare finanțării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 prin virări de credite bugetare și credite de angajament între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole.(3) Ordonatorii principali de credite, în cursul întregului an, pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul prevăzut la alin. (1).(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1), redistribuiri de credite de angajament și de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.(5) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(6) Sumele cuprinse la titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(7) Propunerile de credite de angajament și credite bugetare, necesare asigurării finanțării proiectelor din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor operaționale.(8) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însușite de ordonatorul principal de credite, însoțite de fișele de fundamentare prevăzute la alin. (1).  +  Secţiunea a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2014  +  Articolul 17(1) Pentru anul 2014, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.  +  Articolul 18Fac excepție de la prevederile art. 17 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.  +  Articolul 19(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/ programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.  +  Articolul 20În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".  +  Articolul 21Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.  +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 22Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovare a intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter științific și social-cultural sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23Din suma prevăzută în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 84.01 "Transporturi" titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", suma de 400.000 mii lei poate fi repartizată, angajată și utilizată numai după obținerea opiniei favorabile a EUROSTAT cu privire la clasificarea obiectivului de investiție "Construcția autostrăzii București - Brașov, tronsonul Comarnic - Brașov" ca activ în afara bilanțului administrației publice.  +  Articolul 24În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă și suma de 90.000 mii lei care va fi utilizată de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condițiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea și octoxid de uraniu.  +  Articolul 25(1) În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA", din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanțării cheltuielilor aferente schemelor de plăți directe pe suprafață, respectiv schema de plată directă unică pe suprafață, schema de plată separată pentru zahăr, măsurilor de piață și intervenție în agricultură, precum și ajutoarelor specifice care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, sume ce se alocă temporar sub formă de împrumut din veniturile din privatizare în lei și în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, în baza unor hotărâri ale Guvernului, și se recuperează din sumele rambursate de către Uniunea Europeană.(2) Prin hotărâri ale Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice poate aloca temporar sub formă de împrumut în anul 2014, și altor ordonatori principali de credite pentru asigurarea plăților aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanțate din fonduri europene, precum și pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plată, sume din venituri din privatizare în lei și în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României.(3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadență prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare se datorează dobânzi și penalități de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile și penalitățile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului și se asigură de ordonatorii principali de credite din bugetele proprii.  +  Articolul 26În anul 2014, sumele reprezentând plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal aferente anului 2013, acordate în completarea schemelor de plăți naționale directe pe suprafață, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.18 "Alte transferuri curente interne".  +  Articolul 27Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" în vederea asigurării sumelor necesare cheltuielilor directe efectuate în vederea implementării măsurii 511 "Asistență tehnică" de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Influențele în structura creditelor bugetare, rezultate în baza virărilor de credite, vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.04 "Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)", alineatul 56.04.01 "Finanțarea națională" și alineatul 56.04.02 "Finanțarea externă nerambursabilă".  +  Articolul 28În anul 2014, activitățile unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", care nu au fost reorganizate conform art. 28 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de sume alocate de la bugetul de stat numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 29(1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul 40.05 "Subvenții pentru transportul de călători cu metroul", se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2013.(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2014, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.55 "Întreținerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc și a plății ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013.  +  Articolul 30(1) În anul 2014, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor de învățământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educației Naționale se aprobă de către organul de conducere al acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite și al Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 28 februarie.(2) Din sumele prevăzute în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii" la bugetul Ministerului Educației Naționale pe anul 2014, titlul 10 "Cheltuieli de personal", se poate asigura și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești pentru plata salariilor în instituțiile de învățământ superior de stat.(3) De prevederile art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază în anul 2014 și candidații care au obținut cel puțin nota 7 la concursul de titularizare în anii 2012 și 2013, în condițiile legii.  +  Articolul 31(1) În bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 "Transferuri între unități ale administrației publice" se cuprinde și suma de 30.894 mii lei, reprezentând suma cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, din care suma de 9.268 mii lei pentru Fondul cinematografic și suma de 21.625 mii lei pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă Centrului Național al Cinematografiei și Institutului Național al Patrimoniului în tranșe lunare egale.  +  Articolul 32(1) În bugetul Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 20 "Bunuri și servicii", în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse și sume pentru susținerea editării de reviste și publicații, care pot fi utilizate pentru finanțarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru revistele și publicațiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii, pe baza contractelor încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, cu revistele și publicațiile culturale.(2) Se autorizează Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri" să asigure finanțarea cheltuielilor aferente organizării Concursului Internațional "George Enescu", ediția a XXI-a, din anul 2014, prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată.  +  Articolul 33În bugetul Societății Române de Radiodifuziune la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.18 "Alte transferuri curente interne", este cuprinsă și suma de 1.200 mii lei pentru finanțarea activității postului de radio "Radio Chișinău", precum și pentru amenajarea spațiilor de producție și emisie ale acestui post.  +  Articolul 34(1) În bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale la capitolul 80.01 "Acțiuni generale, economice și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", sunt cuprinse sume reprezentând ajutoare de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii, cu modificările ulterioare.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea Ministerului Economiei, să suplimenteze prevederile bugetare ale Ministerului Economiei pe anul 2014 la capitolul 80.01 "Acțiuni generale, economice și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", și să diminueze corespunzător prevederile Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale la capitolul 80.01 "Acțiuni generale, economice și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", pentru achitarea cererilor de plată ale ajutorului de minimis, numai după îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea plăților ajutoarelor acordate prin acordurile de finanțare emise în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 274/2013, cu modificările ulterioare, și fără a depăși în anul 2014 suma maximă de 250.000 mii lei.  +  Articolul 35Creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", respectiv la alineatul 30.02.04 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 "Dobânzi" să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 36(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum și de la aprobarea rectificărilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au obligația de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii și livra bunuri, valoare calculată ca diferență între creditele bugetare aprobate și sumele aferente plăților restante, precum și reținerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ordonatorii de credite au obligația de a întocmi și de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanții și furnizorii, graficele de execuție/livrare, atât fizice, cât și valorice, anexe la contracte, aferente anului 2014, în funcție de valoarea maximă calculată conform alin. (1).(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepționarea de servicii, lucrări și produse peste valoarea maximă calculată și notificată conform alin. (1).(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și operatorilor economici cu capital majoritar de stat/regiilor autonome care beneficiază/derulează prin bugetul propriu sume alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul 37Sumele prevăzute în bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, se repartizează cu prioritate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează plăți restante ca urmare a neonorării contractelor de finanțare încheiate cu acestea, potrivit legii.  +  Articolul 38(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu și al instituțiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare, primite în cursul anului și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2014.(2) Ordonatorii principali de credite vor comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 39(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri/virări de sume între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare și să modifice Programul de investiții publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul "Alte transferuri".(2) Ordonatorii principali de credite au obligația să comunice lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit alin. (1).  +  Articolul 40(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor la care se face referire la art. 17.(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 41(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățenii străini aflați în centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" și "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute" și la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția realocărilor între aceste poziții și a celor către titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", alineatele "Finanțare externă nerambursabilă", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași titlu, cu excepția realocărilor între aceste poziții.(4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.(5) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi virate la alte obiective sau categorii de investiții.(6) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pre- și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă;b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând majorările de întârziere.(7) Ministerul Finanțelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene".(8) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Împrumuturi" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(10) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament de la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(11) Se interzice Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice să execute lucrări de investiții în cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii.(12) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an suplimentări de credite bugetare la poziția bugetară "Fondul Național de Preaderare", prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole și alineate de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol de cheltuieli, în funcție de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă de preaderare.  +  Articolul 42Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 43În anul 2014, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.  +  Articolul 44În anul 2014, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A., se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăși 1% asupra valorii sumelor plătite.  +  Articolul 45Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2014, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 46(1) În anul 2014, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eșalonat în tranșe trimestriale egale.(2) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii și subvenții alocate de la bugetul de stat, precum și cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituțiilor subordonate finanțate din venituri proprii și subvenții alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform alin. (1).  +  Articolul 47Se autorizează Senatul României și Camera Deputaților ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să detalieze, cu încadrare în creditele bugetare aprobate pe anul 2014 potrivit prezentei legi, bugetul pe programe, bugetele instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii, programul de investiții publice, precum și programele/proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, după caz, pe care le comunică Ministerului Finanțelor Publice. Creditele de angajament cuprinse în programul de investiții publice se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 48(1) Pentru anul 2014, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, determină cheltuielile de natură salarială ce vor fi prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli astfel: operatorii economici pot majoră cheltuielile de natură salarială realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2014.(2) În anul 2014, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu pot majoră numărul prognozat de personal la finele anului față de cel realizat în anul 2013, cu încadrarea în cel aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli. În cazuri temeinic justificate și numai cu aprobarea Guvernului prin memorandum sau a consiliului local, județean, ori a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al acestor operatori economici se pot propune:a) creșterea numărului de personal prevăzut pentru finele anului 2014, față de cel realizat în anul precedent, cu încadrarea în cel aprobat, și a cheltuielilor de natură salarială aferente, peste limitele de cheltuieli determinate conform alin. (1), în cazul în care se justifică, din punct de vedere economic, extinderea activității și a producției ce urmează a se realiza;b) majorarea cheltuielilor de natură salarială peste limitele de cheltuieli determinate conform alin. (1) ca urmare a creșterii numărului de personal în anul 2013, cu încadrarea în cel aprobat, și pentru care cheltuielile de natură salarială au fost aprobate pentru o fracțiune din an.(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat va fi corelată cu creșterea productivității muncii, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013.  +  Articolul 49Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care au înregistrat pierderi în anul precedent nu pot majoră în anul 2014 numărul de personal și cheltuielile de natură salarială realizate în anul precedent.  +  Articolul 50(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice creditele bugetare și creditele de angajament, precum și valoarea totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finanțate din titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", precum și a celor finanțate din titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare.(2) Încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum și majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se face pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.(3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite, însoțite de fundamentări.  +  Articolul 51Sumele rambursate de la Comisia Europeană în cadrul proiectului "Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere", aferente plăților reprezentând lucrări de decontaminare efectuate conform prevederilor Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, se fac venit la bugetul de stat și se varsă într-un cont de venituri distinct.  +  Articolul 52Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și securitate națională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile de apărare națională, ordine publică și siguranță națională din care provin cursanții.  +  Articolul 53(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 54Pentru anul 2014, angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale se va face în limita creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 55Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.-------------------- Notă *) Anexele nr. 1-10 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  București, 18 decembrie 2013.Nr. 356.  +  Anexa nr. 1    TOTAL                                BUGETUL DE STAT                               pe anii 2014-2017                                  - SINTEZA -                                                                                                                          - mii lei -
  Ca- pi- tol  Sub-ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru-pa/ Ti- tlu Ar-ti-col A- li-ne-at   Denumire indicator     Program 2014    Estimări 2015    Estimări 2016    Estimări 2017  
  A B 1 2 3 4
  0001 01 0002 01 0003 01 0004 01 0005 01  0101 01 02 0201   01   02    03 04    05    06 07     50  0300 01  0301 01 02 03 04 05 06 07 08    09   10    11   12   13 15   16    17   18   19   21 22 50 60 0401   01 0500 01  0501   50  0700 01 0701 03   04 1000 01 1001 1101 01    02     05   06  1201 01   05    11    12 13  1401 1601   01 03   04   05   06 07   50  1700 01  1701   01 03 1800 01 1801 01   03   50 2000 01 2001 05  2900 01 3000 01 3001 01 02 05 08 50 3101 03 3300 01 3301 02 03 04   05 06   08 09 16   17   20 23 25   26 29    50  3401 01   50  3501 01   02   03    04   05 50 3601 01 02   03   04 05   11 14   16    17   18    19 20   21    50 3900 01 3901 01   02   03   06   07    09    50 4000 01 4001 04   07   50 4501  5001 01 10 20 30 40 50 51   55 56   57 59 65   70 71 72 75 79 80 81 5100 01 01 10 20 30 50 51   55 56   59 65   70 71 72 75 79 81 5101 01 10 20 51   55 56   59 65   70 71 01 01 02 03 04 03 04  5301 01 10 20 51   55 56   59 70 71 01 02  5401 01 10 20 50 51   55 59 70 71 72 75 02 03 04 11 12 14   15   50 5501 01 20 30 51   79 81 5601   01 51   02   03   04  6000 01   01 10 20 51   55 56   57 59 65   70 71 6001 01 10 20 51   55 57 59 70 71 01 02 03   25 50 6101 01 10 20 51   55 56   57 59 65   70 71 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25   50  6500 01 01 10 20 51   55 56   57 59 65   70 71 6501 01 10 20 51   55 56   57 59 65   70 71 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 20 51   55 56   65   70 71 01 02 04 05 06 01 08 09 10   50 50 6701 01 10 20 51   55 56   59 65   70 71 01 02 03 03 04 11 12 14 16   05 01 02 50  6801 01 10 20 51   55 56   57 59 65   70 71 01 02 03 05 02 06 08   09 15 01 03   04 50   50  7000 01   01 10 20 30 40 51   55 56   59 65   70 71 79 81 7001 01 20 40 51   55 56   65   70 71 03 01 05 02 50  7401 01 10 20 30 51   55 56   59 70 71 79 81 01 03 04 25 50 8000 01 01 10 20 30 40 51   55 56   59 65   70 71 79 80 81 8001 01 10 20 40 55 56   70 71 01 01 03 05 06 07   10 11 12 30  8101 01 40 55 02 50 8201 01 30 40 55 79 81 50 8301 01 10 20 30 40 51   55 56   59 65   70 71 79 80 81 01 02 03 02   03 04 05 30 04 50  8401 01 10 20 30 40 51   55 56   59 65   70 71 79 81 01 03 01 04 01 02 05 06 02 50 8501 01 10 20 55 56   59 70 71 01 8601 01 51   55 02   03   04  8701 01 20 56   65   01 04 9901 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITALDE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agenții economici Impozit pe profit de la băncile comerciale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridicenerezidente Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Impozitul pe venitul microîntreprinderilor Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITALDE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din activități independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobânzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe venituri din premii Impozit pe veniturile din economii sub formă de dob. realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente Impozit pe venituri din activități agricole Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară Impozit pe venituri din activități desfășurate în bazacontractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent Impozitul pe onorariul avocaților și notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit Impozit pe veniturile din arendă Impozit pe veniturile din jocuri de noroc Impozit pe venituri din alte surse Regularizări COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru Impozitul pe construcții speciale A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI Taxe pentru jocurile de noroc Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberareaautorizațiilor de transport în trafic internațional Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale Contribuții în sectorul zahărului A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxe- lor agricole și taxelor anti-dumping Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale Alte impozite și taxe B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cuhandicap neîncadrate C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Încasări din cota reținută, conform codului penal Venituri din concesiuni și închirieri Venituri din dividende Alte venituri din proprietate VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestații vamale Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate delaboratoare Taxe și alte venituri în învățământ Venituri din expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară Venituri din prestări de servicii Taxe și alte venituri din protecția mediului Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare Venituri din cercetare Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despăgubiri Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans Alte venituri din prestări de servicii și alte activități VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Amenzi judiciare Alte amenzi, penalități și confiscări DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescripției extinctive Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarealaptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizateSume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri Venituri din recuperarea creanțelor fiscale Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conformLegii nr. 118/2010Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate Alte venituri II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelorbugetare Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casă" Alte venituri din valorificarea unor bunuri III. OPERAȚIUNI FINANCIARE ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Autorități executive și legislative Administrația prezidențială Autorități legislative Autorități executive Alte organe ale autorităților publice Contribuția la bugetul UE Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - F0NDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului Fond de intervenție la dispoziția Guvernului Fondul Național de Preaderare Asistență națională externă pentru dezvoltare Fondul Național de Dezvoltare Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casa Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administrație centrală Apărare națională Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului român Cercetare și dezvoltare pentru apărare Alte cheltuieli în domeniul apărării ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administrația centrală Ordine publică Poliție Jandarmerie Paza și supravegherea frontierei Siguranța națională Protecție civilă și protecția contra incendiilor Autorități judecătorești Penitenciare Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranța națională Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂȚĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administrație centrală Servicii publice descentralizate Învățământ preșcolar și primar Învățământ preșcolar Învățământ secundar Învățământ secundar inferior Învățământ secundar superior Învățământ profesional Învățământ postliceal Învățământ superior Învățământ universitar Învățământ postuniversitar Învățământ nedefinibil prin nivel Biblioteci centrale, universitare și pedagogice Servicii auxiliare pentru educație Cămine și cantine pentru studenți Alte servicii auxiliare Cercetare și dezvoltare pentru învățământ Alte cheltuieli în domeniul învățământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administrația centrală Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Asistență medicală în centre medicale multifuncționaleServicii medicale în unități sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie și securitate transfuzională Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătății Alte instituții și acțiuni sanitare CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administrație centrală Servicii publice descentralizate Servicii culturale Muzee Instituții publice de spectacole și concerte Edituri Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale Servicii recreative și sportive Sport Tineret Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administrație centrală Servicii publice descentralizate Pensii și ajutoare pentru bătrânețe Asistență socială în caz de boli și invalidități Asistență socială în caz de invaliditate Asistență socială pentru familie și copii Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmași Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistențeisociale Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Locuințe Dezvoltarea sistemului de locuințe Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor șidezvoltării comunale PROTECȚIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARE DE CREDITE Administrație centrală Reducerea și controlul poluării Protecția biosferei și a mediului natural Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului Alte servicii în domeniul protecției mediului Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Acțiuni generale economice și comerciale Administrație centrală Meteorologie Sistemul național antigrindină Prevenire și combatere inundații și ghețuri Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale Programe de dezvoltare regională și socială Rezerve de stat și de mobilizare Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Cărbune și alți combustibili minerali solizi Alte cheltuieli privind combustibili și energia INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Administrație centrală Servicii publice descentralizate Agricultură Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combaterea eroziunii solului Protecția plantelor și carantina fitosanitară Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproducția și selecția animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvicultură Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Administrație centrală Transport rutier Drumuri și poduri Transport feroviar Transport pe cale ferată Transport cu metroul Transport pe apă Transport aerian Aviația civilă Alte cheltuieli în domeniul transporturilor COMUNICAȚII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Comunicații CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului șienergiei Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare și construcțiilor ALTE ACȚIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ Fondul Român de Dezvoltare Socială Turism DEFICIT 100.932.274 92.529.909 85.728.709 20.514.972  12.677.800 11.345.800 11.283.019 62.781  1.332.000  712.264   44 83.007   4.284   105 531.928    337  31  7.837.032 23.738.666 621.057 17.279.151 420.817 1.582.128 722.586 1.322.815 30.750   5.485  210.637   6.081  94.916  102.385 175.803  6.418   238.869  3.203  307.493  -122.371 56.811 59.858 201.670 412.104 -15.901.634-15.901.634  140  140  140 568.600 568.600  80.600 488.000 63.975.256 54.621.600-15.225.444   -2.056.775   -11.046.363  -368.323  -1.753.983 660.700  17.400   40   290.935 111.807  240.518 22.878.900  1.039.500 678.025  336.924  21.895  1.419 12  805  420  623.000  623.000 616.900 6.100 46.881 46.881  44.641  315 1.905 173.500 173.500  173.500 6.627.700 4.216.141 3.934.058 193.737 55 1.770.614 1.969.452 200 282.083 282.083 2.411.559 995.932 234.650 190  21 421  180 625.585 24.100  2  2.850 42 885  27.837 4.069   800  74.300 183.770  704  183.066 617.312  495.060  422   107.200  130 13.400 1.100 614.545 56.733  1.000  4.000 20  280.100 580  2.970   49.804  130   28 15  1.100   15 218.050 279.600 279.600  8.140  560  24.900  242.092   338   1.420 2.150 6.125 6.125  80  992 5.053  8.116.640119.254.648113.709.619 20.573.342 4.462.294 10.202.198 4.122.836 168.269  27.990.293 11.634.182  16.286.746 14.051.324 2.079.097  2.139.038 1.853.479 1.810.041 38.438 5.000 3.691.550 100.000 3.591.550 47.442.946 44.091.033 4.524.662 905.707 10.110.568 168.269  16.335.423 8.307.600  2.766.614 939.275  32.915 175.650 132.212 38.438 5.000 3.176.263 3.176.263 13.840.914 13.708.920 3.469.741 781.516  9.831 7.109.268  2.292.418 13.231  32.915 131.994 131.994 5.159.445 22.915 336.163 4.459.669 340.698 7.031.489  1.649.980 1.716.709 1.716.510 140.288 10.889  26.667 1.048.844  474.196 15.696 199 199 150.138  1.566.571 2.284.866 2.241.409 914.633 58.601 168.269  40.000 149.488 910.418 43.457 19 38.438 5.000 161.269 7.000 37.310 69.270 5.000  10.000  32.475 1.962.542 13.442.063 10.265.800 54.701 10.110.568  100.531 3.176.263 3.176.263  16.158.394 16.158.394  16.158.394  12.519.181  551.151  3.088.062  17.907.335 16.770.128 13.945.096 1.377.566  1.095.210 129.529  170.695 182 5.114  46.736 1.137.207 1.137.207 5.110.798 4.139.330 3.457.947 484.881  80.086 116.000 166 250 971.468 971.468 242.946 4.608.925  223.399 25.579 9.949 12.796.537 12.630.798 10.487.149 892.685  1.015.124 13.529  170.695 16 4.864  46.736 165.739 165.739 1.351.003 4.707.043 2.891.771 1.096.697 718.575 1.712.680 1.185.580 2.093.203 920.877  1.040  825.111 26.668.642 26.531.979 1.567.385 1.942.580  6.830.741 48.460  783.935 14.051.142 1.044.596  263.140 136.663 136.663 4.188.714 4.085.616 564.739 188.627  2.083.914 1.262  420.785 308.545 474.244  43.500 103.098 103.098 253.460 328.540 3.472 3.472 338.035 150.000 163.035 25.000 54.839 2.266.403 2.174.696 91.707 26.000 26.000 326.500 141.500 185.000 10 591.455 2.921.401 2.898.401 743.306 1.222.016  859.539 4.000  21.400  48.140 23.000 23.000 20.460 135.896 7.482 7.482 27.700 27.700 39.500 93.707  6.211 2.590.445 2.590.445 1.741.571 1.737.787 40.419 381.427  598.619 39.941  13.351 524.030  140.000 3.784 3.784 40.303 11.288 315.322 74.441 214.772 1.956 20.000 3.153  1.000 296.094 285.282 10.812  1.078.564 17.816.956 17.810.175 218.921 150.510  3.288.669 3.257  328.399 13.742.597 46.322  31.500 6.781 6.781 374.145 226.545 8.376.278 2.223.607 2.223.607 4.989.726  6.174 800 1.227.952 1.176.943  3.100 1.000  46.909  391.729  4.713.893 4.470.293 130.310 45.389 11.160 137.224  1.607.531 297.568  2.007.382 2.000  231.729 198.600 198.600 45.000 45.000 2.589.584 2.424.584 7.000 137.224  1.591.981 256.650  200.000  231.729 165.000 165.000 752.276 752.276 326.327 326.327  1.510.981 2.124.309 2.045.709 130.310 38.389 11.160  15.550 40.918  1.807.382 2.000 33.600 33.600 45.000 45.000 48.075 2.050.534 3.800 16.000 5.900 22.521.832 21.846.186 405.889 191.052 80.470 3.985.612  2.121.388 2.851.025  10.558.120 88.112  1.564.518 205.359 205.359 470.287 100.000 370.287 2.961.312 2.870.466 6.974 51.579 194.110 555.639  2.062.164 90.846 90.846 2.961.312 35.964 39.602 8.000 6.293  194.110 2.034.824 95.780 483.100  63.639 174.977 174.977 173.977 1.000 173.977 1.000 171.650 115.826 4.291 73.035 38.500 55.824 55.824 171.650 6.398.091 6.247.791 368.772 124.600 400 1.528.046  778.416 684.118  2.665.919 71.250  26.000 46.700 46.700 103.600 100.000 3.600 98.218 534.776 1.850.161  170.543 11.961 1.528.046 25.594 114.017 114.194  3.800.742 12.503.267 12.189.570 22.001 7.997 75.779 2.016.444  1.306.596 1.498.646  5.707.800 16.489  1.537.818 2.834 2.834 310.863 310.863 105.104 6.262.876 6.262.876 5.249.641 4.215.498 1.034.143 757.122 114.622 114.622 13.902 136.821 71.842 8.142 5.714 1.343  56.540 103 64.979 64.979 136.821 108.155 108.155 36.376  71.779  36.376  67.279  4.500 67.559 67.559 1.162  65.697  700 6.897 60.662-18.322.374 106.490.715 96.595.762 89.482.769 21.676.700  13.419.613 12.020.181 11.954.222 65.959  1.399.432  748.322   46 87.209   4.501   110 558.857    354  33  8.256.939 25.095.416 659.075 18.376.373 427.740 1.667.088 742.818 1.359.854 31.611   5.639  221.948   6.252  100.730  107.883 185.244  6.598   245.557  3.293  316.103  -129.877 58.402 61.534 207.317 434.234  -16.838.477 -16.838.477  148  148  148 595.998 595.998  84.928 511.070 66.554.231 57.312.700 -15.792.147   -2.069.665    -11.540.751  -378.636  -1.803.095 18.376  18.334   42       23.919.980  1.095.322 714.435  355.017  23.071  1.495 13  848  443  655.840  655.840 649.740 6.100        182.817 182.817  182.817 6.930.176 4.448.149 4.158.168 204.141 58 1.878.546 2.075.212 211 289.981 289.981 2.482.027 1.023.817 241.220 195  22 433  185 643.101 24.775  2  2.930 43 910  28.616 4.183   822  76.380 188.916  724  188.192 621.748  496.072  434   110.202  134 13.775 1.131 647.546 59.780  1.054  4.215 21  295.141 611  3.129   52.478  137   30 16  1.159   16 229.759 294.613 294.613  8.577  590  26.237  255.092   356   1.496 2.265 6.296 6.296  82  1.020 5.194  9.594.044 119.930.249 114.553.255 21.762.284 4.929.015 10.971.187 4.280.936 107.000  26.418.228 11.458.392  17.127.278 14.467.264 1.843.382  1.188.289 1.977.112 1.890.261 81.851 5.000 3.399.882 100.000 3.299.882 46.111.838 42.849.082 4.903.153 1.185.019 10.891.964 107.000  15.088.265 7.939.006  1.977.483 712.000  45.192 316.061 229.210 81.851 5.000 2.946.695 2.946.695 13.333.526 13.108.362 3.668.966 1.086.165  11.684 6.808.872  1.485.965 1.518  45.192 225.164 225.164         1.680.336 1.676.310 144.216 11.194  27.412 985.906  491.518 16.064 4.026 4.026    2.183.228 2.096.357 1.089.971 60.740 107.000   144.228 694.418 86.871 20 81.851 5.000           14.095.846 11.149.151 26.920 10.891.964  230.267 2.946.695 2.946.695  14.818.902 14.818.902  14.818.902        18.877.669 17.578.490 14.675.516 1.462.477  1.114.656 133.575  154.990 227 12.049  25.000 1.299.179 1.299.179 5.453.959 4.402.780 3.692.385 499.495  90.561 119.923 166 250 1.051.179 1.051.179       13.423.710 13.175.710 10.983.131 962.982  1.024.095 13.652  154.990 61 11.799  25.000 248.000 248.000              27.457.612 27.319.583 1.612.463 2.020.807  6.969.733 74.507  800.304 14.467.037 1.032.129  342.603 138.029 138.029 4.377.628 4.268.304 580.682 193.882  2.249.339 1.550  421.897 332.422 488.532   109.324 109.324                    2.927.231 2.906.671 764.477 1.250.373  806.194 4.000  21.999  59.628 20.560 20.560             1.865.890 1.863.989 42.036 400.712  620.359 65.609  18.745 524.467  192.061 1.901 1.901                18.286.863 18.280.619 225.268 175.840  3.293.841 3.348  337.663 14.134.615 19.130  90.914 6.244 6.244                    3.658.031 3.513.575 142.608 46.478 12.839 133.801  899.686 131.897  2.057.069 2.048  87.149 97.956 97.956 46.500 46.500 1.543.146 1.463.060 7.168 133.801  849.271 94.013  291.658  87.149 80.086 80.086       2.114.885 2.050.515 142.608 39.310 12.839  50.415 37.884  1.765.411 2.048 17.870 17.870 46.500 46.500      23.825.099 23.292.525 428.544 214.234 66.384 4.147.135  2.345.888 3.179.407  12.137.432 85.156  688.345 125.887 125.887 406.687 100.000 306.687 1.842.670 1.833.022 7.711 52.811 204.206 562.466  1.005.828 9.648 9.648             143.475 143.475 143.475    195.595 139.771 1.959 102.012 35.800 55.824 55.824  7.197.950 7.046.511 389.374 144.233 450 1.539.675  833.834 766.580  3.302.782 67.583  2.000 47.839 47.839 103.600 100.000 3.600             13.782.790 13.532.525 22.551 8.197 63.975 2.157.767  1.475.678 1.739.391  7.361.154 17.467  686.345 3.002 3.002 247.263 247.263           116.620 51.222 8.908 5.883 1.381  34.944 106 65.398 65.398  110.165 110.165 36.376  73.789       435.834 435.834 3.110  432.724     -13.439.534 112.145.344 101.933.429 94.489.607 22.716.941  14.034.744 12.560.176 12.490.675 69.501  1.474.568  788.500   49 91.891   4.743   116 588.862    373  34  8.682.041 26.475.807 695.466 19.490.539 438.433 1.760.028 761.389 1.393.850 32.401   5.780  234.322   6.408  106.126  113.898 195.571  6.763   251.696  3.375  324.005  -138.119 59.862 63.072 212.500 458.442  -17.793.766 -17.793.766  156  156  156 625.368 625.368  89.663 535.705 70.462.878 60.122.100 -16.137.849   -2.084.019    -11.817.556  -388.102  -1.848.172 19.401  19.357   44       25.302.840  1.156.386 754.265  374.809  24.357  1.579 13  896  467  684.420  684.420 684.420         193.009 193.009  193.009 7.250.813 4.686.821 4.389.590 215.522 61 1.982.880 2.190.905 222 297.231 297.231 2.563.992 1.049.415 247.251 200  22 444  190 659.179 25.394  2  3.003 44 933  29.332 4.288   843  78.290 193.639  742  192.897 637.291  508.473  445   112.957  137 14.120 1.159 683.647 63.112  1.112  4.450 22  311.596 645  3.304   55.404  145   31 17  1.224   17 242.568 311.040 311.040  9.055  623  27.700  269.314   376   1.580 2.392 6.453 6.453  84  1.045 5.324  9.894.422 125.510.668 120.617.771 22.535.604 4.796.855 11.894.811 4.404.358 107.000  27.337.505 11.751.662  20.148.215 14.819.850 1.839.134  982.777 2.134.062 2.051.673 77.389 5.000 2.758.835 115.201 2.643.634 49.764.674 46.937.566 5.470.192 919.447 11.822.453 107.000  15.925.191 8.090.294  3.851.274 677.950  73.765 431.501 349.112 77.389 5.000 2.395.607 2.395.607 15.738.973 15.393.907 3.768.437 818.702  11.890 6.935.511  3.783.961 1.641  73.765 345.066 345.066         1.285.748 1.281.722 147.821 11.474  28.096 1.010.553  67.313 16.465 4.026 4.026    2.608.498 2.526.089 1.553.934 61.081 107.000   144.230 659.844 82.409 20 77.389 5.000           14.467.979 12.072.372 28.190 11.822.453  221.729 2.395.607 2.395.607  15.663.476 15.663.476  15.663.476        19.199.145 17.860.731 14.830.311 1.543.971  1.148.138 137.868  163.559 227 11.657  25.000 1.338.414 1.338.414 5.565.715 4.484.329 3.711.222 553.115  94.655 124.921 166 250 1.081.386 1.081.386       13.633.430 13.376.402 11.119.089 990.856  1.053.483 12.947  163.559 61 11.407  25.000 257.028 257.028              28.220.192 28.070.768 1.648.005 2.065.737  7.019.587 50.773  1.251.832 14.819.623 1.061.077  154.134 149.424 149.424 4.918.395 4.798.265 589.966 197.011  2.300.629 1.552  869.038 340.138 499.931   120.130 120.130                    2.994.047 2.972.973 783.389 1.281.632  825.409 4.000  22.549  55.994 21.074 21.074             1.793.099 1.791.175 43.768 409.968  637.004 41.789  14.633 545.873  98.140 1.924 1.924                18.514.651 18.508.355 230.882 177.126  3.256.545 3.432  345.612 14.479.485 15.273   6.296 6.296                    3.383.452 3.223.794 146.618 47.871 16.400 151.147  905.685 140.157  1.776.635 2.109  37.172 113.158 113.158 46.500 46.500 1.276.464 1.196.369 7.383 151.147  905.685 94.982    37.172 80.095 80.095       2.106.988 2.027.425 146.618 40.488 16.400   45.175  1.776.635 2.109 33.063 33.063 46.500 46.500      24.943.205 24.524.912 440.478 219.829 55.958 4.253.211  2.338.904 3.332.570  13.104.915 86.341  692.706 101.565 101.565 316.728 115.201 201.527 2.289.998 2.278.241 7.928 54.239 205.534 561.653  1.448.887 11.757 11.757             97.504 97.504 97.504    194.078 193.124 202 157.122 35.800 954 954  7.253.311 7.067.256 400.321 147.882  1.513.489  848.230 786.773  3.302.782 67.779   70.854 70.854 115.201 115.201              14.919.228 14.715.483 23.070 8.386 55.756 2.279.562  1.453.279 1.871.295  8.312.976 18.453  692.706 3.172 3.172 200.573 200.573           67.443 51.661 9.159 6.034 1.415  34.944 109 15.782 15.782  113.029 113.029 37.395  75.634       8.614 8.614 3.288  5.326     -13.365.324 118.220.998 107.491.018 99.698.654 23.926.105  14.816.844 13.260.104 13.186.730 73.374  1.556.740  832.440   51 97.012   5.007   123 621.677    394  36  9.109.096 27.865.969 734.534 20.608.378 445.459 1.859.925 778.901 1.425.909 33.147   5.913  247.621   6.555  111.706  120.363 206.671  6.918   257.485  3.453  331.457  -146.038 61.239 64.523 217.387 484.463  -18.756.873 -18.756.873  165  165  165 656.524 656.524  94.752 561.772 74.395.205 63.340.700 -16.927.429   -2.119.545    -12.520.176  -397.028  -1.890.680 20.502  20.455   47       26.739.412  1.222.020 797.076  396.083  25.739  1.668 14  946  494  720.820  720.820 720.820         203.964 203.964  203.964 7.588.400 4.942.360 4.638.293 227.754 65 2.094.981 2.315.258 235 304.067 304.067 2.646.040 1.073.549 252.937 205  23 454  194 674.340 25.978  2  3.072 45 954  30.006 4.386   862  80.091 198.092  759  197.333 651.949  520.169  455   115.555  140 14.444 1.186 722.450 66.694  1.176  4.702 24  329.281 682  3.491   58.549  153   33 18  1.293   18 256.336 328.693 328.693  9.569  658  29.272  284.600   397   1.669 2.528 6.602 6.602  86  1.069 5.447  10.394.685 131.065.629 126.066.416 21.682.074 4.939.051 11.787.360 4.573.592 107.000  26.872.776 12.593.532  22.468.378 15.175.596 4.934.173  932.884 2.061.666 2.014.885 41.781 5.000 2.937.547 94.292 2.843.255 51.999.203 48.965.775 4.146.344 937.267 11.720.758 107.000  15.332.644 8.043.784  4.865.564 3.735.373  77.041 404.921 358.140 41.781 5.000 2.628.507 2.628.507 16.802.349 16.445.264 3.866.364 840.337  12.026 6.850.019  4.797.719 1.758  77.041 357.085 357.085         1.311.219 1.310.184 151.221 11.737  28.742 1.033.795  67.845 16.844 1.035 1.035    4.220.040 4.173.239 128.759 60.739 107.000   159.970 3.716.771 46.801 20 41.781 5.000           14.593.952 11.965.445 24.454 11.720.758  220.233 2.628.507 2.628.507  15.071.643 15.071.643  15.071.643        19.664.585 18.376.905 15.248.797 1.619.375  1.176.736 151.974  140.827 228 13.968  25.000 1.287.680 1.287.680 5.695.274 4.660.867 3.824.734 607.273  98.525 129.919 166 250 1.034.407 1.034.407       13.969.311 13.716.038 11.424.063 1.012.102  1.078.211 22.055  140.827 62 13.718  25.000 253.273 253.273              28.782.192 28.630.388 1.685.794 2.107.633  7.095.548 84.405  1.276.580 15.175.368 1.094.924  110.136 151.804 151.804 5.027.067 4.905.192 602.742 199.519  2.350.404 1.576  892.254 347.602 511.095   121.875 121.875                    3.049.120 3.027.561 801.479 1.311.071  843.497 4.000  26.578  40.936 21.559 21.559             1.836.183 1.834.236 45.428 418.706  652.841 75.318  4.187 568.556  69.200 1.947 1.947                18.869.822 18.863.399 236.145 178.337  3.248.806 3.511  353.561 14.827.766 15.273   6.423 6.423                    4.898.988 4.737.918 150.137 49.452 16.400 154.623  940.501 141.619  3.270.835 2.179  12.172 114.570 114.570 46.500 46.500 2.931.842 2.849.399 7.627 154.623  940.501 95.887  1.638.589  12.172 82.443 82.443       1.967.146 1.888.519 150.137 41.825 16.400   45.732  1.632.246 2.179 32.127 32.127 46.500 46.500      25.720.661 25.355.430 451.002 225.324 50.202 4.418.969  2.327.347 4.171.750  12.914.572 87.729  708.535 102.691 102.691 262.540 94.292 168.248 2.689.217 2.678.460 8.118 55.846 206.786 1.203.299  1.204.411 10.757 10.757             58.191 58.191 58.191    243.814 242.860 202 204.158 38.500 954 954  7.370.813 7.204.007 409.928 151.375  1.596.264  861.948 813.145  3.302.782 68.565   72.514 72.514 94.292 94.292              15.171.025 15.000.456 23.578 8.571 50.000 2.353.570  1.427.069 2.038.017  8.372.064 19.052  708.535 3.275 3.275 167.294 167.294           68.162 52.017 9.378 6.168 1.415  34.944 112 16.145 16.145  115.704 115.704 38.330  77.374       3.735 3.735 3.364  371     -12.844.631
   +  Anexa nr. 2    TOTAL                                    SINTEZA      cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe,             titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz                               pe anii 2014-2017                                                                                                                          - mii lei -
  Ca- pi- tol  Sub-ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru-pa/ Ti- tlu Ar-ti-col A- li-ne-at   Denumire indicator     Program 2014    Estimări 2015    Estimări 2016    Estimări 2017  
  A B 1 2 3 4
  5000 01 10 20 30 40 50 51   55 56   57 59 65   70 71 72 75 79 80 81 5001 01 10 01 01 03 05 06 10 11 12 13 14 15 16 30 02 01 02 03 04   05 30 03 01 02 03 04   05   06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09   30   02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15   16 18   21 22 23 24 01   02   03 04   25    26 28 30 01 02 03 04 06 07   08 09 30 31    32    33   30 01 01 02 01 02   04   40 02 03   04   05 06 08 13   14 15 16 30 50 01 02 51   01 01 02 03 04   07   08   10    11    13 25 26    28 30   31   32 37    38    40   45   48   52    53    54    55 56   02 04   05    06   08   09    10   11 12 13 14 22    23    24   30 31    32     35 36   37 55 01 01 02   03 05   06 07 08   10 12 13 14 16    18 26    28 29   46   47   48   49   50   53   02   01 03 04 05   03 01 03 04 05   06 07 56   01   01 02 03 02 01 02 03 03 01 02 03 04   01 05 01 02 03 06   01 03 07   01 02 08   01 02 03 09   01 02 03 10 01 02 03 11   01 02 03 12 01 02 03 13 01 03 15   01 02 03 16 01 02 03 17 01 02 03 18 01 02 03 19   01 02 03 20   01 02 03 21    22       01     02     23   24   25    01 02 03 27 02 03 28   03 35    36    37    38    39   57 01 02 01 02 59 01 03 04    05   07   08 11 12 13   14   15 16   17 19 20   22 23   24   26 27 28   30   33   34     65   01   70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 72 01 01   75 79 80 30 81 01 01   06 02 02 03  5101 01 10 01 01 05 06 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04   05 30 03 01 02 03 04   05   06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09   30   02 03 02 04 01 02 03 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 16 25    26 30 01 02 03 04 07   08 09 30 51   01 01 03 55 01 07 08   12 18 02   01 04 03 01 03 04 05   06 07 56    01   01 02 03 02 01 02 03 08   01 02 03 12 01 02 03 13 01 03 15   01 02 03 16 01 02 03 17 01 02 03 18 03 19   01 02 03 20   01 02 03 21    22       01     02     23   24   25    01 02 03 27 02 03 28   03 35    36    59 01 11 17 19 22 30   65   01   70 71 01 01 02 03 30 03 01 01 02 03 04 03 04  5301 01 10 01 01 05 06 12 13 02 04   03 01 02 03 04   06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09   30   02 03 02 05 30 06 01 02 09 11 12 13 14 30 02 04 07   30 51   01 01 55 01 12 13 48   02   01 56   01   01 02 03 02 01 02 03 15   01 02 19   01 02 20   01 02 03 23   35    37    59 01 11 19 22 26 70 71 01 01 02 30 01 02  5401 01 10 01 30 03 01 02 03 20 01 08 09   12 25    28 30 09 30 50 01 02 51   02 30 55 01 14 47   50   02   03 05   59 03 17 70 71 01 02 30 72 01 01   75 02 03 04 11 12 14   15   50 5501 01 20 24 01   02   03 04   30 01 01 02 01 04   51   02 10   79 81 01 06 02 02 03  5601   01 51   01 07   08   11   02   03   04  6001 01 10 01 01 05 06 10 11 12 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 05   06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09  30  02 03 01 02 04 01 02 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15   25    30 02 03 04 09 30 51   01 03 55 02   01 57 02 01 02 59 11 70 71 01 01 02 30 03 01 02 03   25 50 6101 01 10 01 01 03 05 06 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04  05 30 03 01 02 03 04  05  06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09  30  02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15   24 01  02  25    28 30 01 02 03 04 07  30 51   01 01 03 10   52   02 08  12 55 01 18 02   01 56   01   01 02 03 02 01 02 03 07   01 02 08   01 02 03 09 01 02 03 10 01 02 03 11   01 02 03 12 01 02 03 15   01 02 03 16 01 02 03 18 03 19   01 02 23   25    01 02 03 36    38     57 02 01 02 59 01 11 17 65   01   70 71 01 01 02 03 30 03 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25   50  6501 01 10 01 01 03 05 06 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04  05 30 03 01 02 03 04  05  06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09  30  02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15   16 25    30 01 02 03 04 07  30 51   01 01 02 03 55 01 18 02   01 56   02 01 02 03 07   01 02 15   01 16 01 02 03 25    01 57 02 01 02 59 01 15 17 19 65   01   70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 01 01 05 06 10 11 12 13 14 30 02 01 02 03 05 30 03 01 02 03 04  06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09  30  02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 25    30 02 03 04 09 30 31    32    33   51   01 01 03 11   25 38   45  02 08  11 12  22   23   24  55 02   01 56   01   01 02 03 02 01 02 03 18 01 25    01 65   01   70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 04 05 06 01 08 09 10   50 50 6701 01 10 01 01 12 13 14 15 16 30 03 01 02 03 04  06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09  30  02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 25    30 01 02 03 04 07  30 51   01 01 53   55 01 02  18 02   01 56   01   01 02 03 02 01 02 03 15   01 23   35    37    59 04    05   07   08 12 13   14   16    19 20   22 23   24   28   65   01   70 71 01 02 03 30 01 02 03 03 04 11 12 14 16   05 01 02 50  6801 01 10 01 01 05 06 10 12 13 14 30 02 02 04  05 30 03 01 02 03 04  06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09  30  02 03 01 04 01 02 03 04 05 03 30 06 01 02 10 11 12 13 14 16 25    30 01 02 03 04 06 07  09 30 51   01 01 04  26   30  31  37   54  02 31   32    55 02   01 56   01   01 02 03 02 01 02 03 15   01 16 01 02 03 17 01 18 01 02 20   01 02 21    22       01    23   57 01 02 01 02 59 11 17 65   01   70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 03 05 02 06 08   09 15 01 03   04 50   50  7001 01 20 22 30 30 40 30 51   01 13 32 02 04  05   06  09   35 36  37 55 01 03 12 26   56   03 01 02 03 65   01   70 71 01 01 30 03 01 05 02 50  7401 01 10 01 01 05 06 12 13 14 30 03 01 02 03 04  06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09   30   02 03 01 04 03 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 24 01   25    30 02 03 04 07   09 30 30 02 02   51   02 14 55 01 08   12 48   02   01 56   01   01 02 03 02 01 02 03 08   01 15   01 02 03 16 01 02 03 17 02 19   01 02 03 20   01 02 03 21    22       01     02     23   39   59 17 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01   01 03 04 25 50 8001 01 10 01 01 12 13 03 01 02 03 04  06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09  30  02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 21 23 25    30 01 02 03 04 30 40 08 13   55 01 05  12 16   46  53  56   01   01 02 03 02 01 02 03 08   01 02 20   01 02 21    22       01     02     23   39   70 71 01 02 02 01 03 01 01 03 05 06 07   10 11 12 30  8101 01 40 16 55 01 12 02 50 8201 01 30 02 02  40 03   16 55 01 01 79 81 01 01  50 8301 01 10 01 01 05 06 12 13 30 03 01 02 03 04  06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09  30  02 03 01 04 01 02 03 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 18   25    30 01 02 04 07  30 30 02 02  40 06 15 51   01 01 48  55 01 06 08  10 12 18 02   01 56   02 01 02 03 04   01 05 01 02 03 06   01 03 15   01 02 03 25    01 59 17 27 65   01   70 71 01 01 02 03 30 03 79 80 30 81 01 01  01 02 03 02   03 04 05 30 04 50  8401 01 10 01 01 05 06 12 13 30 03 01 02 03 04  06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09  30  02 04 02 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 24 01  25    30 01 02 04 07  30 30 02 02  40 02 04   05 14 51   01 01 28 55 02 13 55 01 03 08  12 28 29  02   01 56   01   01 02 03 02 01 02 03 03 01 02 03 08   01 03 16 01 02 03 20   01 02 03 59 01 33   34     65   01   70 71 01 02 03 30 79 81 01 01  01 03 01 04 01 02 05 06 02 50 8501 01 10 01 01 12 13 30 03 01 02 03 04  06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 30  02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 25    30 01 02 07  30 55 02   01 56   01   01 02 03 02 01 02 03 15   01 02 03 20    01 02 59 17 70 71 01 03 30 01 8601 01 51   01 01 56  55 01 48  49  02   03   04  8701 01 20 30 30 56   01   01 02 03 23   37    65   01   01 04 5006 70 71 01 026106 70 71 01 02 03 03 5008 01 20 01 01 05 30 06 01 02 12 16 30 30 55 01 07 08  56   04   02 05 02 06   02 08   02 09 02 10 02 11   02 12 02 15   02 16 02 18 01 02 25    02 70 71 01 02 03 305108 01 55 01 07 08  56   08   02 12 02 15   02 16 02 18 02 25    02 01 03 5308 01 55 01 08  56   15   02 02  6108 01 56   08   02 09 02 10 02 11   02 12 02 15   02 16 02 18 01 02 25    02 01 03 01 02 03 05 06 07 50  6508 01 56   15   02 16 02 06 01 50 6608 70 71 01 02 02 6808 01 20 01 01 05 30 06 01 02 12 16 30 30 70 71 01 03 30 01 7408 01 55 01 08  56   08   02 03 8008 01 55 01 08  56   08   02 16 02 18 02 01 10 8308 01 56   04   02 05 02 06   02 03 04 8508 01 56   16 02 01 5010 01 10 01 01 03 05 06 11 12 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 04  06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09  30  02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15   16 17 25    30 01 02 03 04 07  30 35     30 01 01 40 16 51   01 01 03 25 35   02 08  11 12  25    26   27