HOTĂRÂRE nr. 993 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi este de 278, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Structura cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate este Agenţia Naţională de Programe de Sănătate, organizată ca direcţie generală în cadrul Ministerului Sănătăţii. (2) Agenţia Naţională de Programe de Sănătate îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează şi propune spre aprobare programele naţionale de sănătate, în concordanţă cu Strategia naţională de sănătate; b) elaborează şi propune spre aprobare actele normative care reglementează derularea programelor naţionale de sănătate; c) fundamentează necesarul de resurse financiare pentru derularea programelor naţionale de sănătate; d) realizează coordonarea, evaluarea şi controlul derulării programelor naţionale de sănătate; e) propune măsuri pentru îmbunătăţirea derulării programelor naţionale de sănătate."3. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - În subordinea Ministerului Sănătăţii funcţionează serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, unităţi sanitare publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat."4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 993.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)*Font 7*                                                            Numărul maxim de posturi = 278,                                                            exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului                                             STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                                             a Ministerului Sănătăţii┌-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------┐| ┌───────────────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐ || │Colegiul Ministerului Sănătăţii├──────────────────────────────────────────┤ ├──────────────┤Cabinet ministru│ || └───────────────────────────────┘ │ MINISTRU │ └────────────────┘ || │ │ || ┌───────────────────────────────┐ └──────┬───────┘ || │ Serviciul audit public ├─────────────────────────────────────────────────┤ || └───────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────┐ || ┌───────────────────────────────┐ ├───────────────┤ Compartiment integritate │ || │ Corpul de control** ├─────────────────────────────────────────────────┤ └────────────────────────────┘ || └───────────────────────────────┘ │ || │ || │ ||┌────────────────────────────────────────┐ │ ||│Compartiment afaceri europene şi relaţii├───────────────────────────────────────────┤ ||│ internaţionale │ │ ||└────────────────────────────────────────┘ │ || │ || ┌───────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬─────────────┼──────────────────────────┐ || │ │ │ │ │ │ ||┌─────┴──────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──┴─────────────┐ ┌───────┴─────────┐ ||│Secretar de stat│ │ Secretar de stat │ │Secretar de stat│ │Subsecretar│ │Secretar general│ │Direcţia generală│ ||└┬───────────────┘ └─┬────────────────┘ └─┬──────────────┘ │de stat │ └─┬──────────────┘ │de infrastructură│ || │ │ │ └─────┬─────┘ │ │ şi aparatură │ || │ ┌────────┐ │ ┌────────────┐ │ ┌───────────┐ │ │ ┌───────────┐ │ medicală │ || ├─┤Cabinet │ │ │ Cabinet │ │ │ Cabinet │ │ ├─┤ Secretar │ └─┬───────────────┘ || │ │secretar│ ├──┤secretar de │ ├──┤secretar de│ ┌─────┴──────┐ │ │ general │ │ ┌───────────┐ || │ │de stat │ │ │ stat │ │ │ stat │ │Compartiment│ │ │ adjunct │ │ │Unitatea de│ || │ └────────┘ │ └────────────┘ │ └───────────┘ │ relaţia cu │ │ └───────────┘ │ │ achiziţii │ || │ │ │ │ Parlamentul│ │ ┌───────────┐ ├─┤centraliza-│ || │ ┌──────────┐ │ ┌────────────┐ │ ┌───────────┐ └────────────┘ │ │ Serviciul │ │ │te** │ || ├─┤ Centrul │ │ │Direcţia de │ │ │Comparti- │ │ │ avizare │ │ └───────────┘ || │ │ operativ │ ├──┤strategii şi│ │ │ment │ │ │interminis-│ │ ┌───────────┐ || │ │ pentru │ │ │politici în │ │ │relaţia cu │ ├─┤terială şi │ │ │ Direcţia │ || │ │ situaţii │ │ │ sănătate │ └──┤patronatele│ │ │ pregătire │ │ │patrimoniu,│ || │ │de urgenţă│ │ └────────────┘ │ şi │ │ │ şedinţe de│ │ │ aparatură │ || │ └──────────┘ │ │sindicatele│ │ │ Guvern │ │ │medicală şi│ || │ │ ┌────────────┐ └───────────┘ │ └───────────┘ │ │investiţii │ || │ ┌──────────┐ │ │ Direcţia │ │ ┌───────────┐ ├─┤ în │ || │ │ Serviciu │ ├──┤monitorizare│ │ │ Direcţia │ │ │infrastruc-│ || │ │ politici │ │ │şi evaluare │ │ │ resurse │ │ │tură │ || ├─┤coordonare│ │ │în sănătate │ ├─┤ umane şi │ │ └───────────┘ || │ │şi monito-│ │ └────────────┘ │ │ pregătire │ │ ┌───────────┐ || │ │rizare │ │ │ │profesiona-│ │ │Unitatea de│ || │ │asistenţă │ │ ┌────────────┐ │ │lă │ │ │implementa-│ || │ │medicală │ │ │ Inspecţia │ │ └───────────┘ └─┤re şi │ || │ │de urgenţă│ ├──┤sanitară de │ │ ┌───────────┐ │coordonare │ || │ │telemedi- │ │ │ stat** │ │ │ Birou │ │programe** │ || │ │cină şi │ │ └────────────┘ │ │relaţii cu │ └───────────┘ || │ │ programe │ │ ┌────────────┐ ├─┤ presa şi │ || │ │strategice│ │ │ Serviciul │ │ │ relaţii │ || │ └──────────┘ │ │politici de │ │ │ publice │ || │ │ │organizare a│ │ └───────────┘ || │ ┌──────────┐ │ │ sistemului │ │ ┌───────────┐ || │ │Comparti- │ ├──┤de sănătate,│ │ │ Serviciul │ || │ │ment NATO │ │ │ politici │ ├─┤juridic şi │ || └─┤şi infra- │ │ │salariale şi│ │ │contencios │ || │structură │ │ │monitorizare│ │ └───────────┘ || │ critică │ │ │ posturi │ │ ┌───────────┐ || └──────────┘ │ └────────────┘ │ │ Direcţia │ || │ └─┤ buget şi │ || │ ┌────────────┐ │contabilita│ || │ │ Agenţia │ │te │ || └──┤Naţională de│ └───────────┘ || │Programe de │ || │ Sănătate* │ || └────────────┘ |└-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------┘     * Funcţionează la nivel de direcţie generală ** Funcţionează la nivel de serviciu  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)LISTAcuprinzând unităţile cu personalitate juridicăaflate în subordinea, sub autoritatea sau încoordonarea Ministerului SănătăţiiA. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢIII. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);--------- Notă *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează:- unităţi cu personalitate juridică, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;- centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;4. Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti;5. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;6. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;7. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;8. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti;9. Spitalul Tichileşti (leprozerie);10. serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.Numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.494, din care:- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;- medici rezidenţi pe post - 49.II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:Arad1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" DeznaBihor2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix3. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei4. Spitalul Clinic Căi Ferate OradeaBraşov5. Sanatoriul de Nevroze Predeal6. Spitalul General Căi Ferate BraşovBucureşti7. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociotă"8. Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon"9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare10. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. dr. Florin Brătilă"11. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan"12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş"13. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie14. Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu"15. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"16. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. A. Rusescu"17. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"18. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "N. C. Paulescu"19. Institutul Clinic Fundeni20. Spitalul Clinic de Urgenţă21. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"22. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni"23. Spitalul Universitar de Urgenţă24. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi25. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"26. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie"27. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"28. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice29. Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu"Buzău30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă SăpocaCluj31. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu"32. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă"33. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal34. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca35. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie "Prof. dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca36. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-NapocaConstanţa37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia38. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord39. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol40. Spitalul Clinic Căi Ferate ConstanţaCovasna41. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" CovasnaDolj42. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova43. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare44. Spitalul Clinic Căi Ferate CraiovaGalaţi45. Spitalul General Căi Ferate GalaţiHunedoara46. Spitalul de Psihiatrie ZamIaşi47. Institutul Regional de Oncologie Iaşi48. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. G. I. M. Georgescu"49. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon"50. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri51. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola"52. Spitalul Clinic Căi Ferate IaşiMaramureş53. Spitalul de Recuperare BorşaMehedinţi54. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinMureş55. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş56. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu MureşPrahova57. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni58. Spitalul General Căi Ferate PloieştiSibiu59. Spitalul General Căi Ferate SibiuTimiş60. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara61. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara62. Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş63. Spitalul de Psihiatrie Gătaia64. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel65. Institutul Regional de Oncologie Timişoara66. Spitalul Clinic Căi Ferate TimişoaraVrancea67. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani68. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni69. Spitalul "N.N. Săveanu" VidraNumărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-69 este de 48969,5.Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti;2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;5. Institutul de Medicină Legală Craiova;6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti;8. Academia de Ştiinţe Medicale.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-8 este de 380.B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;2. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.C. INSTITUŢII PUBLICE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;2. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 este de 85.D. INSTITUT NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AFLAT ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti--------