LEGE nr. 340 din 10 decembrie 2013a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2014 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2014.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 51.888,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 51.888,7 milioane lei. (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 311,3 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 112,4 milioane lei, cu un excedent de 198,9 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexele nr. 2/03/01-2/03/04. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03 şi 4/03.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014  +  Articolul 3 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.806 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 1.806 milioane lei. (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 265,9 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 43,6 milioane lei, cu un excedent de 222,3 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04 şi 4/04. (6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 5/04.  +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 4 (1) Pentru anul 2014, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, altor programe/ instrumente/facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări prevăzute la alin. (1), denumit în continuare ordonatorul principal de credite, poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ ordinele de finanţare. (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanţare. (4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite. (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii. (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România; b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare; c) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor pentru şomaj. (7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii. (8) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetele lui cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, în condiţiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 5 (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, autoritatea de certificare şi plată ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare.  +  Articolul 6 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014. (3) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin buget şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7). (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(4) se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii. (6) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".  +  Articolul 7 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.  +  Articolul 8 (1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare. (2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 9Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 10Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.  +  Articolul 11 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Articolul 12Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.  +  Articolul 13Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, ca urmare a contestării recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c)-g) şi h), cu excepţia drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 14 (1) În anul 2014 plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020  +  Articolul 15 (1) Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se introduc în bugetele ordonatorului principal de credite la un titlu de cheltuieli distinct, după intrarea în vigoare a bazei legale naţionale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii. (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) şisă asigure sumele necesare finanţării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 prin virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole. (3) Prin excepţie de la art. 6 alin. (1)-(4), ordonatorul principal de credite, în cursul întregului an, poate efectua virări de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul prevăzut la alin. (1). (4) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlul prevăzut la alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (5) Sumele cuprinse în titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014. (6) Propunerile de credite de angajament şi credite bugetare necesare asigurării finanţării proiectelor din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se stabilesc de ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor operaţionale. (7) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fişele de fundamentare prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 16Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.  +  Articolul 17Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.  +  Articolul 18În anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.  +  Articolul 19În anul 2014 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.  +  Articolul 20 (1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2014 sunt cele prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21În anul 2014 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 86^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22 (1) În anul 2014, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv. (2) În anul 2014, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.  +  Articolul 23Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2014, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 24În anul 2014 creditele bugetare estimate pentru 2015-2017 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.  +  Articolul 25Anexele nr. 1/03-4/03 şi nr. 1/04-5/04) fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 10 decembrie 2013.Nr. 340.  +  Anexa 1/03BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anii 2014-2017- SINTEZĂ -*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│0001 03 │VENITURI - TOTAL │52.200.063│54.334.241│57.544.650│59.874.568││0002 03 │I. VENITURI CURENTE │39.680.882│41.613.849│43.393.673│45.766.349││2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │39.558.000│41.484.507│43.257.386│45.627.188││2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │28.957.017│30.653.170│32.703.910│34.382.748││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │28.656.205│30.334.507│32.368.280│34.029.363││ │angajatori │ │ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale datorate de angajatori │ 300.812│ 318.663│ 335.630│ 353.385││2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │10.600.983│10.831.337│10.553.476│11.244.440││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ ││ │asiguraţi │13.575.972│14.369.721│15.131.168│15.912.833││ 04 │Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane │ │ │ │ ││ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ 187.740│ 178.828│ 167.710│ 155.106││ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 27.000│ 32.000│ 37.000│ 37.000││ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │ │ │ ││ │care încheie asigurarea │ 60│ 70│ 80│ 90││ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │ │ │ ││ │(se scade) │-3.615.435│-4.197.420│-5.251.383│-5.351.159││ 12 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ ││ │persoane care realizează venituri din activităţi │ │ │ │ ││ │independente, activităţi agricole şi asocieri fără │ │ │ │ ││ │personalitate juridică │ 354.047│ 371.827│ 388.529│ 405.961││ 13 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ ││ │de persoanele care realizează venituri din drepturi de│ │ │ │ ││ │proprietate intelectuală │ 20.955│ 22.947│ 24.177│ 25.453││ 14 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ ││ │de persoanele care realizează venituri din activităţi │ │ │ │ ││ │desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile │ │ │ │ ││ │încheiate potrivit Codului civil, precum şi a │ │ │ │ ││ │contractelor de agent │ 50.598│ 53.316│ 56.144│ 59.103││ 15 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ ││ │de persoanele care realizează venituri din activitatea│ │ │ │ ││ │de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi │ │ │ │ ││ │extrajudiciară │ 46│ 48│ 51│ 53││2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 122.882│ 129.342│ 136.287│ 139.161││3000 03 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 10.467│ 11.030│ 11.631│ 12.252││3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 10│ 10│ 10│ 10││ 07 │Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă│ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 10│ 10│ 10│ 10││3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 10.457│ 11.020│ 11.621│ 12.242││ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ │ │ │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 10.457│ 11.020│ 11.621│ 12.242││3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 112.415│ 118.312│ 124.656│ 126.909││3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 73.354│ 77.626│ 81.974│ 83.229││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 83│ 88│ 93│ 98││ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă │ 73.071│ 77.388│ 81.781│ 83.081││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │ │ │ ││ │activităţi │ 200│ 150│ 100│ 50││3603 │DIVERSE VENITURI │ 39.061│ 40.686│ 42.682│ 43.680││ 50 │Alte venituri │ 39.061│ 40.686│ 42.682│ 43.680││4100 03 │IV. SUBVENŢII │12.519.181│12.720.392│14.150.977│14.108.219││4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│12.519.181│12.720.392│14.150.977│14.108.219││4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │12.519.181│12.720.392│14.150.977│14.108.219││ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ │ │ │ ││ │de stat │12.519.181│12.720.392│14.150.977│14.108.219││4903 01 │Venituri sistem public de pensii │51.888.724│54.004.478│57.197.309│59.508.841││4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││ │profesionale │ 311.339│ 329.763│ 347.341│ 365.727││5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │52.001.169│54.118.181│57.314.539│59.629.089││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │51.996.278│54.114.581│57.310.939│59.625.489││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 161.000│ 168.067│ 171.498│ 175.620││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 126.630│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 121.921│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 672│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 282│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 188│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.467│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 25│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 34.345│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 25.784│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 638│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.604│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 238│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.081│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 412.386│ 455.729│ 474.082│ 516.201││ 01 │Bunuri şi servicii │ 32.556│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.065│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 74│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 7.640│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 922│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 590│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 286│ │ │ ││ 07 │Transport │ 9│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6.415│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 280│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 12.275│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 320│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 320│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 600│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 300│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 300│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 510│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 410│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 837│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 615│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 222│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 105│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 115│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.705│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 372.598│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 24│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 280│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.010│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 351.519│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.755│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.005│ 30.005│ 30.005│ 30.005││ 03 │Alte dobânzi │ 30.005│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.005│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183││ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ ││ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ │ │ │ ││ │boală profesională │ 852│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ ││ │profesională │ 148│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 23.465│ │ │ ││ 01 │ Finanţare naţională │ 2.923│ │ │ ││ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 16.111│ │ │ ││ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 4.431│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │51.368.422│53.455.467│56.634.171│58.902.480││ 01 │Asigurări sociale │50.519.027│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 849.395│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 528.800│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 320.595│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600││ 01 │Active fixe │ 3.891│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.391│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │SOCIAL-CULTURALE │52.001.169│54.118.181│57.314.539│59.629.089││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │51.996.278│54.114.581│57.310.939│59.625.489││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 161.000│ 168.067│ 171.498│ 175.620││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 412.386│ 455.729│ 474.082│ 516.201││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.005│ 30.005│ 30.005│ 30.005││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183││ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │51.368.422│53.455.467│56.634.171│58.902.480││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │51.888.724│54.004.478│57.197.309│59.508.841││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │51.883.933│54.000.978│57.193.809│59.505.341││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 154.732│ 161.745│ 165.093│ 169.075││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 121.727│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 117.254│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 640│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 282│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 188│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 96│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.267│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 25│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 32.980│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 24.760│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 610│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.345│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 229│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.036│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 410.715│ 454.061│ 472.386│ 514.477││ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.769│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.000│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 70│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 7.500│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 900│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 280│ │ │ ││ 07 │Transport │ 9│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6.300│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 280│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 12.000│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 320│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 320│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 600│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 300│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 300│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 800│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 600│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 200│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 100│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.700│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 371.786│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ ││ 03 │Prime şi asigurare non-viaţă │ 220│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 350.836│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.700│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000││ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 23.465│ │ │ ││ 01 │ Finanţare naţională │ 2.923│ │ │ ││ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 16.111│ │ │ ││ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 4.431│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │51.265.021│53.351.008│56.526.330│58.791.789││ 01 │Asigurări sociale │50.453.606│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 811.415│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 500.366│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 311.049│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.791│ 3.500│ 3.500│ 3.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.791│ 3.500│ 3.500│ 3.500││ 01 │Active fixe │ 3.791│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.291│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │50.453.606│ │ │ ││ 04 │Asistenţa acordată persoanelor în vârstă │ 311.049│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 500.366│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 623.703│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 350.836│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 272.867│ │ │ ││6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 112.445│ 113.703│ 117.230│ 120.248││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 112.345│ 113.603│ 117.130│ 120.148││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.268│ 6.322│ 6.405│ 6.545││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.903│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 4.667│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 32│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 200│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 1.365│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.024│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 28│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 259│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 9│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 45│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.671│ 1.668│ 1.696│ 1.724││ 01 │Bunuri şi servicii │ 787│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 65│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 4│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 140│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 22│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 160│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 6│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 115│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 275│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 37│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 22│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 15│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 812│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 4│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 60│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 10│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 683│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 55│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5│ 5│ 5│ 5││ 03 │Alte dobânzi │ 5│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183││ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ ││ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ │ │ │ ││ │boală profesională │ 852│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ ││ │profesională │ 148│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 103.401│ 104.459│ 107.841│ 110.691││ 01 │Asigurări sociale │ 65.421│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 37.980│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 28.434│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 9.546│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 100│ 100│ 100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 100│ 100│ 100││ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 65.421│ │ │ ││ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 36.027│ │ │ ││ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 18.409│ │ │ ││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 17.618│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 35│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.918│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 8.044│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 683│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.361│ │ │ ││9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 198.894│ 216.060│ 230.111│ 245.479││9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││ │profesionale │ 198.894│ 216.060│ 230.111│ 245.479│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/01MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEISOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICEBugetul asigurărilor sociale de statpe anii 2014-2017*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │47.166.246│49.071.892│51.985.142│54.108.009││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │46.161.355│49.068.292│51.981.542│54.104.409││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 161.000│ 168.067│ 171.498│ 175.620││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 126.630│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 121.921│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 672│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 282│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 188│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.467│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 25│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 34.345│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 25.784│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 638│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.604│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 238│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.081│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 394.016│ 434.329│ 451.685│ 493.380││ 01 │Bunuri şi servicii │ 32.556│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.065│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 74│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 7.640│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 922│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 590│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 286│ │ │ ││ 07 │Transport │ 9│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6.415│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 280│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 12.275│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 320│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 320│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 600│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 300│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 300│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 510│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 410│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 837│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 615│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 222│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 105│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 115│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.705│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 354.228│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 24│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 280│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.010│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 333.149│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.755│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.005│ 30.005│ 30.005│ 30.005││ 03 │Alte dobânzi │ 30.005│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.005│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183││ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │fondul naţional unic de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conce-│ │ │ │ ││ │diu medical din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ ││ │profesională │ 852│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ ││ │profesională │ 148│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 23.465│ │ │ ││ 01 │ Finanţarea naţională │ 2.923│ │ │ ││ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 16.111│ │ │ ││ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 4.431│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │46.551.869│48.430.578│51.327.171│53.404.221││ 01 │Asigurări sociale │45.716.061│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 835.808│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 515.453│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 320.355│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600││ 01 │Active fixe │ 3.891│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.391│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │47.166.246│49.071.892│51.985.142│54.108.009││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │47.161.355│49.068.292│51.981.542│54.104.409││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 161.000│ 168.067│ 171.498│ 175.620││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 394.016│ 434.329│ 451.685│ 493.380││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.005│ 30.005│ 30.005│ 30.005││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │46.551.869│48.430.578│51.327.171│53.404.221││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │47.053.801│48.958.189│51.867.912│53.987.761││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │47.049.010│48.954.689│51.864.412│53.984.261││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 154.732│ 161.745│ 165.093│ 169.075││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 121.727│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 117.254│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 640│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 282│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 188│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 96│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.267│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 25│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 32.980│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 24.760│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 610│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.345│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 229│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.036│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 392.345│ 432.661│ 449.989│ 491.656││ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.769│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.000│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 70│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 7.500│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 900│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 280│ │ │ ││ 07 │Transport │ 9│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6.300│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 280│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 12.000│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 320│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 320│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 600│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 300│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 300│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 800│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 600│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 200│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 100│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.700│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 353.416│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 220│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 332.466│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.700│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000││ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 23.465│ │ │ ││ 01 │ Finanţare naţională │ 2.923│ │ │ ││ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 16.111│ │ │ ││ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 4.451│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │46.448.468│48.326.119│51.219.330│53.293.530││ 01 │Asigurări sociale │45.650.640│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 797.828│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 487.019│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 310.809│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.791│ 3.500│ 3.500│ 3.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.791│ 3.500│ 3.500│ 3.500││ 01 │Active fixe │ 3.791│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.291│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │45.650.640│ │ │ ││ 04 │Asistenţă acordată persoanelor în vârstă │ 310.809│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 487.019│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 605.333│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 332.466│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 272.867│ │ │ ││6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 112.445│ 113.703│ 117.230│ 120.248││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 112.345│ 113.603│ 117.130│ 120.148││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.268│ 6.322│ 6.405│ 6.545││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.903│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 4.667│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 32│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 200│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 1.365│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.024│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 28│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 259│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 9│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 45│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.671│ 1.668│ 1.696│ 1.724││ 01 │Bunuri şi servicii │ 787│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 65│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 4│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 140│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 22│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 160│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 6│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 115│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 275│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 37│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 22│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 15│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 812│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 4│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 60│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 10│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 683│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 55│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5│ 5│ 5│ 5││ 03 │Alte dobânzi │ 5│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183││ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conce-│ │ │ │ ││ │diu medical din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ ││ │profesională │ 852│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ ││ │profesională │ 148│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 103.401│ 104.459│ 107.841│ 110.691││ 01 │Asigurări sociale │ 65.421│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 37.980│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 28.434│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 9.546│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 100│ 100│ 100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 100│ 100│ 100││ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ │ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 65.421│ │ │ ││ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 36.027│ │ │ ││ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 18.409│ │ │ ││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 17.618│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 35│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.918│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 8.044│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 683│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.361│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/02MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEBugetul asigurărilor sociale de statpe anii 2014-2017*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.041│ 13.535│ 14.009│ 14.009││ 30 │Alte cheltuieli │ 10.041│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 10.041│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.489.959│ 2.595.505│ 2.731.926│ 2.794.760││ 01 │Asigurări sociale │ 2.482.933│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 7.026│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 7.026│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.041│ 13.535│ 14.009│ 14.009││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.489.959│ 2.595.505│ 2.731.926│ 2.794.760││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.041│ 13.535│ 14.009│ 14.009││ 30 │Alte cheltuieli │ 10.041│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 10.041│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.489.959│ 2.595.505│ 2.731.926│ 2.794.760││ 01 │Asigurări sociale │ 2.482.933│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 7.026│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 7.026│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 2.482.933│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 7.026│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 10.041│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 10.041│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/03MINISTERUL AFACERILOR INTERNEBugetul asigurărilor sociale de statpe anii 2014-2017*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.160│ 7.100│ 7.600│ 8.000││ 30 │Alte cheltuieli │ 7.160│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 7.160│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.967.465│ 2.056.720│ 2.191.230│ 2.308.140││ 01 │Asigurări sociale │ 1.961.225│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 6.240│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.000│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 240│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.160│ 7.100│ 7.600│ 8.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.967.465│ 2.056.720│ 2.191.230│ 2.308.140││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.160│ 7.100│ 7.600│ 8.000││ 30 │Alte cheltuieli │ 7.160│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 7.160│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.967.465│ 2.056.720│ 2.191.230│ 2.308.140││ 01 │Asigurări sociale │ 1.961.225│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 6.240│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.000│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 240│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 1.961.225│ │ │ ││ 04 │Asistenţă acordată persoanelor în vârstă │ 240│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 6.000│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 7.160│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 7.160│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/04SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIIBugetul asigurărilor sociale de statpe anii 2014-2017*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.169│ 765│ 788│ 812││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.169│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 1.169│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 359.129│ 372.664│ 383.844│ 395.359││ 01 │Asigurări sociale │ 358.808│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 321│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 321│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.169│ 765│ 788│ 812││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 359.129│ 372.664│ 383.844│ 395.359││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.169│ 765│ 788│ 812││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.169│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 1.169│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 359.129│ 372.664│ 383.844│ 395.359││ 01 │Asigurări sociale │ 358.808│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 321│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 321│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 358.808│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 321│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 1.169│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 1.169│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 3/03Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceI. Credite de angajamentII. Credit bugetarSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                       mii lei┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│Cod Denumirea program │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ instrument/facilitate │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori││ │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 80.392 11.995 39.022 1.746 23.465 4.164 0 0 0  II. Credite bugetare 80.392 381 42.006 10.376 23.465 4.164 0 0 0 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1711 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi      din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0 68035601 6803560101 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 3.901 1.581 2.320 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 3.901 0 2.769 1.132 0 0 0 0 0 68035601 6803560102 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 17.320 7.023 10.297 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 17.320 0 12.296 5.024 0 0 0 0 0 68035601 6803560103 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 5.093 2.065 3.028 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 5.093 0 3.616 1.477 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 54.078 1.326 23.377 1.746 23.465 4.164 0 0 0  II. Credite bugetare 54.078 381 23.325 2.743 23.465 4.164 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1709 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale de pensii   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care interacţionează;          date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX)   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2142 Îmbunătăţirea gestiunii documentelor în Casa Naţională de Pensii şi Alte drepturi de Asigurări Sociale şi          instituţiile sale subordonate   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4548 Dezvoltarea unui model de simulare pentru sprijinirea luării deciziilor în domeniul sistemului de pensii   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0 68035602 6803560201 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 6.693 164 2.850 226 2.923 530 0 0 0  II. Credite bugetare 6.693 49 2.834 357 2.923 530 0 0 0 68035602 6803560202 Finanţare externă nerambursabilă    I. Credite de angajament 37.311 928 16.148 1.279 16.111 2.845 0 0 0   II. Credite bugetare 37.311 278 16.059 2.018 16.111 2.845 0 0 0 68035602 6803560203 Cheltuieli neeligibile    I. Credite de angajament 10.074 234 4.379 241 4.431 789 0 0 0   II. Credite bugetare 10.074 54 4.432 368 4.431 789 0 0 0  +  Anexa 3/03/01Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 02 Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori││ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 1711 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de                 pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0 6803560101 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 3.901 1.581 2.320 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 3.901 0 2.769 1.132 0 0 0 0 0 6803560102 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 17.320 7.023 10.297 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 17.320 0 12.296 5.024 0 0 0 0 0 6803560103 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 5.093 2.065 3.028 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 5.093 0 3.616 1.477 0 0 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori││ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 1709 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor                 teritoriale de pensii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0 6803560201 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 152 36 115 1 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 152 11 50 91 0 0 0 0 0 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 865 202 651 12 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 865 62 287 516 0 0 0 0 0 6803560203 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 121 55 65 1 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 121 18 39 64 0 0 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori││ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0 6803560201 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 332 64 93 175 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 332 29 89 214 0 0 0 0 0 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 1.897 362 526 1.009 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.897 167 500 1.230 0 0 0 0 0 6803560203 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 358 76 102 180 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 358 22 96 240 0 0 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 04 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori││ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care                 interacţionează; date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX) Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0 6803560201 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 2.701 64 2.637 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.701 9 2.692 0 0 0 0 0 0 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 15.304 364 14.940 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 15.304 49 15.255 0 0 0 0 0 0 6803560203 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 4.306 103 4.203 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 4.306 14 4.292 0 0 0 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi dePescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori││ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 2142 Îmbunătăţirea gestiunii documentelor în Casa Naţională de Pensii şi Alte drepturi de Asigurări                 Sociale şi instituţiile sale subordonate Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0 6803560201 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 2.693 0 5 39 2.649 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.693 0 3 41 2.649 0 0 0 0 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 15.258 0 31 213 15.014 0 0 0 0  II. Credite bugetare 15.258 0 17 227 15.014 0 0 0 0 6803560203 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 4.238 0 9 60 4.169 0 0 0 0  II. Credite bugetare 4.238 0 5 64 4.169 0 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 99 Alte programe/facilităţiI. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi dePescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori││ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 4548 Dezvoltarea unui model de simulare pentru sprijinirea luării deciziilor în domeniul sistemului de pensii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0 6803560201 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 815 0 0 11 274 530 0 0 0  II. Credite bugetare 815 0 0 11 274 530 0 0 0 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 3.987 0 0 45 1.097 2.845 0 0 0  II. Credite bugetare 3.987 0 0 45 1.097 2.845 0 0 0 6803560203 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 1.051 0 0 0 262 789 0 0 0  II. Credite bugetare 1.051 0 0 0 262 789 0 0 0  +  Anexa 4/03MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICEPROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE*Font 7*                                                                                                            - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări     angajament efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 aniiII - Credite bugetare până la 2013 ulteriori  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2012─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.727                                II 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.7275003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.727SOCIALE DE STAT II 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.727 50037101 Active fixe I 18.918 500 3.891 1.600 1.600 1.600 9.727                                II 18.918 500 3.891 1.600 1.600 1.600 9.727 5003710101 Construcţii I 9.727 9.727                                II 9.727 9.727 5003710102 Maşini, echi- I 5.891 100 3.391 800 800 800 pamente şi mijloace de II 5.891 100 3.391 800 800 800 transport 5003710103 Mobilier, I 900 300 300 300 aparatură birotică şi II 900 300 300 300 alte active corporale 5003710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500                                II 2.400 400 500 500 500 500 50037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări     angajament efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 aniiII - Credite bugetare până la 2013 ulteriori  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2012─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 9.727 9.727                                II 9.727 9.7275003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 9.727 9.727SOCIALE DE STAT II 9.727 9.727 50037101 Active fixe I 9.727 9.727                                II 9.727 9.727 5003710101 Construcţii I 9.727 9.727                                II 9.727 9.727───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600                                II 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.6005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600SOCIALE DE STAT II 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 50037101 Active fixe I 9.191 500 3.891 1.600 1.600 1.600                                II 9.191 500 3.891 1.600 1.600 1.600 5003710102 Maşini, echipamente I 5.891 100 3.391 800 800 800 şi mijloace de transport II 5.891 100 3.391 800 800 800 5003710103 Mobilier, aparatură I 900 300 300 300 birotică şi alte active II 900 300 300 300 corporale 5003710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500                                II 2.400 400 500 500 500 500 50037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b. Dotări independente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100                                II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.1005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100SOCIALE DE STAT II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100 50037101 Active fixe I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100                                II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100 5003710102 Maşini, I 5.891 100 3.391 800 800 800 echipamente şi mijloace de II 5.891 100 3.391 800 800 800 transport 5003710103 Mobilier, aparatură I 900 300 300 300 birotică şi alte active II 900 300 300 300 corporale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 2.400 400 500 500 500 500                                II 2.400 400 500 500 500 5005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 2.400 400 500 500 500 500SOCIALE DE STAT II 2.400 400 500 500 500 500 50037101 Active fixe I 2.400 400 500 500 500 500                                II 2.400 400 500 500 500 500 5003710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500                                II 2.400 400 500 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică pentru probe tehnologice şi teste şi predare labeneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de investiţii, cu excepţiacelor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentruobţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000                                II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.0005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000SOCIALE DE STAT II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000 50037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.727SOCIALĂ II 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.7276803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.727SOCIALĂ II 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.727 68037101 Active fixe I 18.418 400 3.791 1.500 1.500 1.500 9.727                                II 18.418 400 3.791 1.500 1.500 1.500 9.727 6803710101 Construcţii I 9.727 9.727                                II 9.727 9.727 6803710102 Maşini, echipamente I 5.391 3.291 700 700 700 şi mijloace de transport II 5.391 3.291 700 700 700 6803710103 Mobilier, aparatură I 900 300 300 300 birotică şi alte active II 900 300 300 300 corporale 6803710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500                                II 2.400 400 500 500 500 68037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 500 100 100 100 100 100 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 500 100 100 100 100 100 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA 500 100 100 100 100 100 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 500 100 100 100 100 100 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 69037101 Active fixe I 500 100 100 100 100 100                                II 500 100 100 100 100 100 6903710102 Maşini, echipamente I 500 100 100 100 100 100 şi mijloace de transport II 500 100 100 100 100 100───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 9.727 9.727SOCIALĂ II 9.727 9.7276803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 9.727 9.727SOCIALĂ II 9.727 9.727 68037101 Active fixe I 9.727 9.727                                II 9.727 9.727 6803710101 Construcţii I 9.727 9.727                                II 9.727 9.727───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500SOCIALĂ II 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.5006803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500SOCIALĂ II 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 68037101 Active fixe I 8.691 400 3.791 1.500 1.500 1.500                                II 8.691 400 3.791 1.500 1.500 1.500 6803710102 Maşini, I 5.391 3.291 700 700 700 echipamente şi mijloace de II 5.391 3.291 700 700 700 transport 6803710103 Mobilier, aparatură I 900 300 300 300 birotică şi alte active II 900 300 300 300 corporale 6803710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500                                II 2.400 400 500 500 500 500 68037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.0006900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 500 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 500 100 100 100 100 100MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 500 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 500 100 100 100 100 100MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 69037101 Active fixe I 500 100 100 100 100 100                                II 500 100 100 100 100 100 6903710102 Maşini, I 500 100 100 100 100 100 echipamente şi mijloace de II 500 100 100 100 100 100 transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4/03/01MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICECOD OBIECTIV 2FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIb. Dotări independente*Font 7*   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament     II - Credite bugetare                                                                                                             - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii                                               până la 2013 ulteriori                                             31.12.2012─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100                                II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.1006800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 6.791 3.291 1.000 1.000 1.000SOCIALĂ II 6.791 3.291 1.000 1.000 1.0006803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 6.791 3.291 1.000 1.000 1.000SOCIALĂ II 6.791 3.291 1.000 1.000 1.000 68037101 Active fixe I 6.791 3.291 1.000 1.000 1.000                                II 6.791 3.291 1.000 1.000 1.000 6803710102 Maşini, I 5.391 3.291 700 700 700 echipamente şi mijloace II 5.391 3.291 700 700 700 de transport 6803710103 Mobilier, I 900 300 300 300 aparatură birotică şi II 900 300 300 300 alte active corporale6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 500 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 500 100 100 100 100 100DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 500 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 500 100 100 100 100 100DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 69037101 Active fixe I 500 100 100 100 100 100                                II 500 100 100 100 100 100 6903710102 Maşini, I 500 100 100 100 100 100 echipamente şi mijloace II 500 100 100 100 100 100 de transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICECOD OBIECTIV 5FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIe. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor*Font 7*   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament     II - Credite bugetare                                                                                                             - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii                                               până la 2013 ulteriori                                             31.12.2012─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 2.400 400 500 500 500 500                                II 2.400 400 500 500 500 5006800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 2.400 400 500 500 500 500SOCIALĂ II 2.400 400 500 500 500 5006803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 2.400 400 500 500 500 500SOCIALĂ II 2.400 400 500 500 500 500 68037101 Active fixe I 2.400 400 500 500 500 500                                II 2.400 400 500 500 500 500 6803710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500                                II 2.400 400 500 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICECOD OBIECTIV 1078FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIf. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probetehnologice şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiilecapitale, precum şi alte categorii de lucrări de investiţii, cu excepţiacelor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilorşi acordurilor prevăzute de lege*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE       ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                          - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii                                                până la 2013 ulteriori                                              31.12.2012──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000                                II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.0006800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000     SOCIALĂ II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.0006803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000     SOCIALĂ II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000 68037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE    COD OBIECTIV 761                                      FIŞA        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII SEDIU CJP GORJ    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE    1. Date geografice:      1.1 Judeţ /Sector Gorj      1.2 Municipiu /Oraş /Comună Târgu Jiu      1.3 Amplasament Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 417/01.07.2008   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 11408     2. Data preţului pentru calculul valorii        totale (lună/an) 03/2008     3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP;                                                                    80 SALARIAŢI     4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 11408     2. Data preţului (lună/an) 01/2009     3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 24     4. Data începerii investiţiei (lună/an) 06/2018     5. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) 06/2020     6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2012 (mii lei)     7. Valoarea programată în anul 2013 (mii lei)     8. Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2013 (mii lei) 8345────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ       PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                          - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii                                                până la 2013 ulteriori                                              31.12.2012──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 8.345 8.345                                II 8.345 8.3456800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 8.345 8.345     SOCIALĂ II 8.345 8.3456803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 8.345 8.345     SOCIALĂ II 8.345 8.345 68037101 Active fixe I 8.345 8.345                                II 8.345 8.345 6803710101 Construcţii I 8.345 8.345                                II 8.345 8.345──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE    COD OBIECTIV 762                                      FIŞA        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII EXTINDERE SEDIU CNPAS    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE    1. Date geografice:      1.1 Judeţ /Sector Sector 2      1.2 Municipiu /Oraş /Comună Bucureşti      1.3 Amplasament Str. Latină nr. 8    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizia 847/11.11.2008   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 1382     2. Data preţului pentru calculul valorii        totale (lună/an) 10/2008     3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 339 26 MP;     4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 1382     2. Data preţului (lună/an) 01/2009     3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 12     4. Data începerii investiţiei (lună/an) 06/2018     5. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) 06/2019     6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2012 (mii lei)     7. Valoarea programată în anul 2013 (mii lei)     8. Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2013 (mii lei) 1382────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ       PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                          - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii                                                până la 2013 ulteriori                                              31.12.2012──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 1.382 1.382                                II 1.382 1.3826800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.382 1.382     SOCIALĂ II 1.382 1.3826803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.382 1.382     SOCIALĂ II 1.382 1.382 68037101 Active fixe I 1.382 1.382                                II 1.382 1.382 6803710101 Construcţii I 1.382 1.382                                II 1.382 1.382──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 1/04MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICEBUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJpe anii 2014 - 2017- SINTEZĂ -
                         
    - mii lei -
    Ca pi- tolSub- capi tolPa ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli ne- atDenumire indicatorProgram 2014Estimări 2015Estimări 2016Estimări 2017
    AB1234
    000104         VENITURI - TOTAL2.071.9092.069.4422.099.4122.116.169
    000204         I. VENITURI CURENTE1.520.7581.603.6291.688.7411.776.151
    1604           TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI58596162
      03         Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare58596162
    200004         B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI1.493.3001.575.3701.659.7801.746.989
    2004           CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR874.695925.372975.3341.027.115
      02         Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori625.807657.812692.483728.319
      06         Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale248.888267.560282.851298.796
    2104           CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR618.605649.998684.446719.874
      02         Contribuţii de asigurări pentru somaj datorate de asiguraţi618.605649.998684.446719.874
    290004         C. VENITURI NEFISCALE27.40028.20028.90029.100
    300004         C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI18.80018.30020.90021.170
    3104           VENITURI DIN DOBÂNZI18.80018.30020.90021.170
      03         Alte venituri din dobânzi1 .8001.5002.4002.400
      04         Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale17.00016.800l8.50018.770
    360004         C2. VANZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII8.6009.9008.0007.930
    3604           DIVERSE VENITURI8.6009.9008.0007.930
      12         Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale27282930
      50         Alte venituri8.5739.8727.9717.900
    410004         IV. SUBVENŢII551.151465.813410.671340.018
    420004         SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE551.151465.813410.671340.018
    4204           SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT551.151465.813410.671340.018
      25         Subventii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj551.151465.813410.671340.018
    490401         Venituri sistem asigurări pentru şomaj1.805.9941.785.0541.798.0321.798.573
    490402         Venituri fond garantare pentru plata creanţelor salariale265.915284.388301.380317.596
    5004           BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ1.849.6411.833.2161.846.1941.846.735
          01     CHELTUIELI CURENTE1.844.5461.829.2271.842.1051.842.646
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL97.900107.777118.369104.889
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII68.27276.71175.90776.038
          30     TITLUL III DOBÂNZI5.0005.0005.0005.000
          40     TITLUL IV SUBVENŢII5.3326.1736.3656.468
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE375.638387.377387.560391.113
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI385400400400
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.5692.681100100
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.243.8611.196.0981.201.3941.211 .628
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI42.58947.01047.01047.010
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL5.0953.9894.0894.089
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE5.0953.9894.0894.089
    640004         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-1.682.2471.669.1081.678.3971.678.713
                CULTURALE        
          01     CHELTUIELI CURENTE1.677.1521.665. 1191.674.3081.674.624
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL97.900107.777118.369104.889
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII67.01275.41574.57574.668
          30     TITLUL III DOBÂNZI5.0005.0005.0005.000
          40     TITLUL IV SUBVENŢII2.7002.7002.7002.700
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE375.638387.377387.560391.113
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE127      
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.086.1861.039.8401.039.0941.049.244
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI42.58947.01047.01047.010
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL5.0953.9894.0894.089
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE5.0953.9894.0894.089
    6404           CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE43.64748.16248.16248.162
          01     CHELTUIELI CURENTE43.64748.16248.16248.162
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL1.0751.0801.0801.080
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII9831.0721 . 0721.072
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI41.58946.01046.01046.010
      01         Asigurări pentru plata creanţelor salariale41.589      
      02         Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanţelor salariale2.058      
        01       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor416      
        02       Alte cheltuieli de administrare fond1.642      
    6504           ÎNVĂŢĂMÂNT35.95436.55436.77836.857
          01     CHELTUIELI CURENTE35.14635.74635.97036.049
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL460466466466
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII9.79410.99410.99410.994
          40     TITLUL IV SUBVENŢII2.7002.7002.7002.700
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE19.40618.85319.00019.000
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE127      
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.6592.7332.8102.889
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL808808808808
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE808808808808
      07         Învăţământ nedefinibil prin nivel19.406      
        01       Centre de specializare, perfecţionare, calificare sşi recalificare19.406      
      50         Alte cheltuieli în domeniul învăţământului16.548      
    6804           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.602.6461.584.3921.593.4571.593.694
          01     CHELTUIELI CURENTE1.598.3591.581.2111.590.1761.590.413
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL96.365106.231116.823103.343
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII56.23563.34962.50962.602
          30     TITLUL III DOBÂNZI5.0005.0005.0005.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE356.232368.524368.560372.113
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.083.5271.037.1071.036.2841.046.355
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI1.0001.0001. 0001.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL4.2873.1813.2813.281
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE4.2873.1813.2813.281
      07         Asigurări pentru şomaj1.408.158      
      15         Prevenirea excluderii sociale31.601      
        50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale31.601      
      50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale162.887      
        02       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor10.519      
        03       Alte cheltuieli de administrare fond152.368      
    800004         Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE167.394164.108167.797168.022
    8004           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ167.394164.108167.797168.022
          01     CHELTUIELI CURENTE167.394164.108167.797168.022
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1 .2601.2961.3321.370
          40     TITLUL IV SUBVENŢII2.6323.4733.6653.768
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI385400400400
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.4422.681100100
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ157.675156.258162.300162.384
      02         Acţiuni generale de muncă167.394      
        04       Măsuri active pentru combaterea şomajului1 .260      
        05       Stimularea creării de locuri de muncă160.307      
        30       Alte acţiuni generale de muncă5.827      
    890401         Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj1.805.9941.785.0541.798.0321.798.573
    890402         Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale43.64748.16248.16248.162
    9904           EXCEDENT/DEFICIT222.268236.226253.218269.434
    990411         Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale222.268236.226253.218269.434
   +  Anexa 2/04MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEISOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICEBUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJSINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz,pe anii 2014 - 2017
                         
    - mii lei -
    Ca- pi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicatorProgram 2014Estimări 2015Estimări 2016Estimări 2017
    AB1234
    5004           BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ1.849.6411.833.2161.846.1941.846.735
          01     CHELTUIELI CURENTE1.844.5461.829.2271.842.1051.842.646
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL97.900107.777118.369104.889
            01   Cheltuieli salariale în bani76.515      
              01Salarii de bază68.123      
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii1.306      
              13Indemnizaţii de delegare235      
              30Alte drepturi salariale în bani6.851      
            02   Cheltuieli salariale în natură50      
              04Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa50      
            03   Contribuţii21.335      
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat15.864      
              02Contribuţii de asigurări de şomaj383      
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate3.977      
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale124      
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii987      
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII68.27276.71175.90776.038
            01   Bunuri şi servicii43.260      
              01Furnituri de birou775      
              02Materiale pentru curăţenie100      
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică5.589      
              04Apa, canal şi salubritate530      
              05Carburanţi şi lubrifianţi482      
              06Piese de schimb420      
              08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet2.150      
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional29.694      
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare3.520      
            02   Reparaţii curente1.200      
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar500      
              30Alte obiecte de inventar500      
            06   Deplasări, detaşări, transferări1.138      
              01Deplasări interne, detaşări, transferări1.013      
              02Deplasări în străinătate125      
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare135      
            12   Consultanţă şi expertiză55      
            13   Pregătire profesională170      
            14   Protecţia muncii81      
            25   Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale100      
            30   Alte cheltuieli21.633      
              02Protocol şi reprezentare20      
              03Prime de asigurare non-viaţă165      
              04Chirii7.600      
              06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor10.935      
              09Executarea silită a creanţelor bugetare20      
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii2.893      
          30     TITLUL III DOBÂNZI5.0005.0005.0005.000
            03   Alte dobânzi5.000      
              02Dobânda datorată trezoreriei statului5.000      
          40     TITLUL IV SUBVENŢII5.3326.1736.3656.468
            09   Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor2.700      
            19   Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă2.632      
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE375.638387.377387.560391.113
            01   Transferuri curente375.638      
              01Transferuri către instituţii publice19.406      
              17Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat295.942      
              19Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate60.040      
              20Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale250      
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI385400400400
            01   A. Transferuri interne185      
              08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă185      
            02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internationale)200      
              01Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale200      
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.5692.681100100
            01   Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)150      
              01Finanţarea naţională30      
              02Finanţarea externă nerambursabilă120      
            02   Programe din Fondul Social European(FSE)4.049      
              01Finanţarea naţională766      
              02Finanţarea externă nerambursabilă2.322      
              03Cheltuieli neeligibile961      
            24   Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană100      
            26   Fondul european de Ajustare la Globalizare1.270      
              01Finanţarea naţională300      
              02Finanţarea externă nerambursabilă670      
              03Cheltuieli neeligibile300      
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.243.8611.196.0981.201.3941.211.628
            01   Asigurări sociale1.051.926      
            02   Ajutoare sociale191.935      
              01Ajutoare sociale în numerar189.276      
              02Ajutoare sociale în natură2.659      
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI42.58947.01047.01047.010
            17   Despăgubiri civile1.000      
            25   Sume aferente plăţii creanţelor salariale41.589      
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL5.0953.9894.0894.089
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE5.0953.9894.0894.089
            01   Active fixe2.374      
              01Construcţii1.694      
              02Maşini, echipamente şi mijloace de transport129      
              03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale427      
              30Alte active fixe124      
            03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe2.721      
    6404           CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE43.64748.16248.16248.162
          01     CHELTUIELI CURENTE43.64748.16248.16248.162
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL1.0751.0801.0801.080
            01   Cheltuieli salariale în bani827      
              01Salarii de bază820      
              13Indemnizaţii de delegare4      
              30Alte drepturi salariale in bani3      
            03   Contribuţii248      
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat168      
              02Contribuţii de asigurări de şomaj4      
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate54      
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale4      
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii18      
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII9831.0721.0721.072
            01   Bunuri şi servicii555      
              01Furnituri de birou53      
              02Materiale pentru curăţenie25      
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică89      
              04Apă, canal şi salubritate60      
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional258      
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare70      
            30   Alte cheltuieli428      
              06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor416      
              30Alte cheltuieli cu bunuri si servicii12      
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI41.58946.01046.01046.010
            25   Sume aferente plăţii creanţelor salariale41.589      
      01         Asigurări pentru plata creanţelor salariale41.589      
      02         Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanţelor salariale2.058      
        01       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor416      
        02       Alte cheltuieli de administrare fond1.642      
    6504           ÎNVĂŢĂMÂNT35.95436.55436.77836.857
          01     CHELTUIELI CURENTE35.14635.74635.97036.049
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL460466466466
            01   Cheltuieli salariale în bani357      
              01Salarii de bază353      
              13Indemnizaţii de delegare1      
              30Alte drepturi salariale în bani3      
            03   Contribuţii103      
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat73      
              02Contribuţii de asigurări de şomaj3      
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate18      
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale2      
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii7      
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII9.79410.99410.99410.994
            01   Bunuri şi servicii8.604      
              01Furnituri de birou22      
              02Materiale pentru curăţenie10      
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică1.000      
              04Apă, canal şi salubritate70      
              05Carburanţi şi lubrifianţi32      
              06Piese de schimb20      
              08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet150      
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional6.300      
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare1.000      
            02   Reparaţii curente200      
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar200      
              30Alte obiecte de inventar200      
            06   Deplasări, detaşări, transferări13      
              01Deplasări interne, detaşări, transferări13      
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare15      
            13   Pregătire profesională20      
            14   Protecţia muncii21      
            30   Alte cheltuieli721      
              04Chirii600      
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii121      
          40     TITLUL IV SUBVENŢII2.7002.7002.7002.700
            09   Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor2.700      
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE19.40618.85319.00019.000
            01   Transferuri curente19.406      
              01Transferuri către instituţii publice19.406      
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE127      
            02   Programe din Fondul Social European(FSE)127      
              01Finanţarea naţională74      
              02Finanţarea externă nerambursabilă38      
              03Cheltuieli neeligibile15      
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.6592.7332.8102.889
            02   Ajutoare sociale2.659      
              02Ajutoare sociale în natură2.659      
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL808808808808
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE808808808808
            01   Active fixe58      
              02Maşini, echipamente şi mijloace de transport31      
              03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale27      
            03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe750      
      07         Învăţământ nedefinibil prin nivel19.406      
        01       Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare19.406      
      50         Alte cheltuieli în domeniul învăţământului16.548      
    6804           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.602.6461.584.3921.593.4571.593.694
          01     CHELTUIELI CURENTE1.598.3591.581.2111.590.1761.590.413
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL96.365106.231116.823103.343
            01   Cheltuieli salariale în bani75.331      
              01Salarii de bază66.950      
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii1.306      
              13Indemnizaţii de delegare230      
              30Alte drepturi salariale în bani6.845      
            02   Cheltuieli salariale în natură50      
              04Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa50      
            03   Contribuţii20.984      
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat15.623      
              02Contribuţii de asigurări de şomaj376      
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate3.905      
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale118      
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii962      
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII66.23563.34962.50962.602
            01   Bunuri şi servicii34.101      
              01Furnituri de birou700      
              02Materiale pentru curăţenie65      
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică4.500      
              04Apă, canal şi salubritate400      
              05Carburanţi şi lubrifianţi450      
              06Piese de schimb400      
              08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet1.000      
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional23.136      
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare2.450      
            02   Reparaţii curente1.000      
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar300      
              3OAlte obiecte de inventar300      
            O6   Deplasări, detaşări, transferări1.125      
              01Deplasări interne, detaşări, transferări1.000      
              02Deplasări în străinătate125      
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare120      
            12   Consultanţă şi expertiză55      
            13   Pregătire profesională150      
            14   Protecţia muncii60      
            25   Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale100      
            30   Alte cheltuieli19.224      
              02Protocol şi reprezentare20      
              03Prime de asigurare non-viaţă165      
              04Chirii7.000      
              06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor10.519      
              09Executarea silită a creanţelor bugetare20      
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii1.500      
          30     TITLUL III DOBÂNZI5.0005.0005.0005.000
            03   Alte dobânzi5.000      
              0lDobândă datorată trezoreriei statului5.000      
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE356.232368.524368.560372.113
            01   Transferuri curente356.232      
              17Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat295.942      
              19Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate60.040      
              20Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale250      
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.083.5271.037.1071.036.2841.046.355
            01   Asigurări sociale1.051.926      
            02   Ajutoare sociale31.601      
              01Ajutoare sociale în numerar31.601      
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI1.0001.0001.0001.000
            17   Despăgubiri civile1.000      
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL4.2873.1813.2813.281
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE4.2873.1813.2813.281
            01   Active fixe2.316      
              01Construcţii1.694      
              02Maşini, echipamente şi mijloace de transport98      
              03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale400      
              30Alte active fixe124      
            03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe1.971      
      07         Asigurări pentru şomaj1.408.158      
      15         Prevenirea excluderii sociale31.601      
        50       Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale31.601      
      50         Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale162.887      
        02       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor10.519      
        03       Alte cheltuieli de administrare fond152.368      
    8004           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ167.394164.108167.797168.022
          01     CHELTUIELI CURENTE167.394164.108167.797168.022
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.2601.2961.3321.370
            30   Alte cheltuieli1.260      
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii1.260      
          40     TITLUL IV SUBVENŢII2.6323.4733.6653.768
            19   Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă2.632      
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI385400400400
            01   A. Transferuri interne185      
              08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă185      
            02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internationale)200      
              01Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale200      
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.4422.681100100
            01   Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)150      
              01Finanţarea naţională30      
              02Finanţarea externă nerambursabilă120      
            02   Programe din Fondul Social European (FSE)3.922      
              01Finanţarea naţională692      
              02Finanţarea externă nerambursabilă2.284      
              03Cheltuieli neeligibile946      
            24   Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană100      
            26   Fondul european de Ajustare la Globalizare1.270      
              01Finanţarea naţională300      
              02Finanţarea externă nerambursabilă670      
              03Cheltuieli neeligibile300      
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ157.675156.258162.300162.384
            02   Ajutoare sociale157.675      
              01Ajutoare sociale în numerar157.675      
      02         Acţiuni generale de muncă167.394      
        04       Masuri active pentru combaterea şomajului1.260      
        05       Stimularea creării de locuri de muncă160.307      
        30       Alte acţiuni generale de muncă5.827    
   +  Anexa 3/04Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceI. Credite de angajamentII. Credit bugetarSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrulprogramelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şialtor facilităţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                            - mii lei -┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Pro- Estimări Estimări Estimări Anii ││ instrument/facilitate totală până în 2012 prelimi- gram 2015 2016 2017 următori ││ anul 2011 minată 2014 ││ 2013 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5000 TOTAL GENERAL  I. Credite de angajament 349.014 108.880 115.675 115.235 6.343 2.681 100 100 0 II. Credite bugetare 349.014 108.880 115.675 115.235 6.343 2.681 100 100 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)  I. Credite de angajament 20.828 2.477 9.027 8.423 901 0 0 0 0 II. Credite bugetare 20.828 2.477 9.027 8.423 901 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1750 Să devenim competitivi pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1752 INCOF0P - Informare, consiliere, orientare şi formare profesională pentru egalitate în şanse  I. Credite de angajament 890 38 852 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 890 38 852 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare  I. Credite de angajament 3.953 1.227 1.026 1.700 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.953 1.227 1.026 1.700 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1755 ICAR - Învăţământ continuu aprofundat pentru România  I. Credite de angajament 3.472 802 1.340 1.330 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.472 802 1.340 1.330 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1883 Femei competente - femei active pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 1.439 3 1.436 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.439 3 1.436 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1884 PIFAN - Program integrator al formării adulţilor necalificaţi  I. Credite de angajament 457 0 5 452 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 457 0 5 452 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1892 Calificarea conform cerinţelor pieţei muncii, o şansă reală pentru o viaţă mai bună  I. Credite de angajament 887 46 841 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 887 46 841 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta  I. Credite de angajament 644 145 485 14 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 644 145 485 14 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3846 Formarea profesională pentru dezvoltarea personalului Serviciului Public de Ocupare  I. Credite de angajament 5.064 0 1.420 3.517 127 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 0 1.420 3.517 127 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3852 Antreprenoriatul - măsuri active "TREP ACTIV"  I. Credite de angajament 550 0 550 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 550 0 550 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3869 Reintegrarea şomerilor pe piaţa activă din judeţul Dâmboviţa  I. Credite de angajament 402 0 402 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 402 0 402 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4392 MECSERV  I. Credite de angajament 1.827 0 0 1.053 774 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.827 0 0 1.053 774 0 0 0 0 65045602 6504560201 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 5.720 481 2.052 2.948 239 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.720 481 2.052 2.948 239 0 0 0 0 65045602 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă  I. Credite de angajament 13.230 1.705 6.689 4.304 532 0 0 0 0 II. Credite bugetare 13.230 1.705 6.689 4.304 532 0 0 0 0 65045602 6504560203 Cheltuieli neeligibile  I. Credite de angajament 1.878 291 286 1.171 130 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.878 291 286 1.171 130 0 0 0 0 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)  I. Credite de angajament 2.067 15 177 723 150 1.002 0 0 0 II. Credite bugetare 2.067 15 177 723 150 1.002 0 0 0 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2805 Crearea unei pieţe a forţei de muncă comune Regiunea Olt-Pleven prin mobilitate şi servici de formare  I. Credite de angajament 118 15 103 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 118 15 103 0 0 0 0 0 0 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 4395 Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ANOFM pentru personalul             implicat în gestionarea instrumentelor structurale  I. Credite de angajament 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0 II. Credite bugetare 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0 80045601 8004560101 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 366 2 87 109 30 138 0 0 0 II. Credite bugetare 366 2 87 109 30 138 0 0 0 80045601 8004560102 Finanţarea externă nerambursabilă  I. Credite de angajament 1.605 13 80 614 120 778 0 0 0 II. Credite bugetare 1.605 13 80 614 120 778 0 0 0 80045601 8004560103 Cheltuieli neeligibile  I. Credite de angajament 96 0 10 0 0 86 0 0 0 II. Credite bugetare 96 0 10 0 0 86 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)  I. Credite de angajament 307.967 106.073 102.243 94.150 3.922 1.579 0 0 0 II. Credite bugetare 307.967 106.073 102.243 94.150 3.922 1.579 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1728 SCOR - Şanse pentru comunitatea rurală  I. Credite de angajament 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1729 Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin TELEWORK  I. Credite de angajament 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1731 Cariera e în mâinile tale  I. Credite de angajament 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1732 RATIO L3  I. Credite de angajament 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.908 3 311 1.649 948 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajaţilor  I. Credite de angajament 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1734 Ai JOBCLUBUL tău, Ai şansa ta  I. Credite de angajament 31 31 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 31 31 0 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Creşterea Competenţelor în Tehnologia Informaţiei                        şi a Comunicaţiilor  I. Credite de angajament 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1737 MedForm  I. Credite de angajament 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1739 CALL CENTER SPO  I. Credite de angajament 972 379 402 191 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 972 379 402 191 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1740 Şanse pentru tineri  I. Credite de angajament 623 623 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 623 623 0 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1741 Căi de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR  I. Credite de angajament 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1742 O şansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural  I. Credite de angajament 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1743 ASPER - Asistentă personalizată  I. Credite de angajament 247 169 78 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 247 169 78 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1745 Promovează femeia  I. Credite de angajament 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1746 Educaţia continuă orientată spre performanţă, pentru specialiştii în formarea profesională a şomerilor             - ECOP  I. Credite de angajament 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1747 CALISIG - Calificare pentru o slujbă mai sigură  I. Credite de angajament 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor             cu beneficiarii  I. Credite de angajament 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare şi formare profesională pentru egalitate în şanse  I. Credite de angajament 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1756 Şanse egale pentru un viitor comun  I. Credite de angajament 4.086 536 1.847 1.703 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.086 536 1.847 1.703 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1757 Funcţionarul electronic  I. Credite de angajament 11.181 4.265 2.595 4.321 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11.181 4.265 2.595 4.321 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1758 CALLCEMM Apelaţi Centrul Electronic de Mediere a Muncii  I. Credite de angajament 13.054 5.501 3.860 3.693 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 13.054 5.501 3.860 3.693 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1760 Prelucrarea informatică a subvenţiilor angajatorilor  I. Credite de angajament 937 697 240 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 937 697 240 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1763 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastră  I. Credite de angajament 116 116 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 116 116 0 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1764 Calitate, eficienţă şi transparenţă în SPO  I. Credite de angajament 254 254 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 254 254 0 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1767 Analiza deficitului de forţă de muncă calificată în domeniul construcţiilor  I. Credite de angajament 311 311 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 311 311 0 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1768 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service  I. Credite de angajament 18.677 14.777 3.900 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 18.677 14.777 3.900 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1769 SAPERE - Studii, analize statistice şi previziuni asupra pieţei muncii pentru a întări capacitatea             ANOFM în România  I. Credite de angajament 6.430 4.658 1.772 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.430 4.658 1.772 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1770 Model de cooperare transnaţională pentru întoarcerea lucrătorilor români - MEDIT  I. Credite de angajament 5.204 3.072 2.132 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.204 3.072 2.132 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1771 ASC - Anticiparea schimbărilor pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 3.116 3.116 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.116 3 116 0 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională  I. Credite de angajament 9.469 5.481 3.642 346 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9.469 5.481 3.642 346 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1773 COMPROF - Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor             personalitate  I. Credite de angajament 6.627 4.130 1.430 1.067 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.627 4.130 1.430 1.067 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1863 Fii informat  I. Credite de angajament 4.816 435 1.171 3.210 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.816 435 1.171 3.210 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibilă a Mobilităţii la nivel european  I. Credite de angajament 3.883 84 3.608 191 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.883 84 3.608 191 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1865 Gestionarea eficientă a Resurselor în vederea îmbunătăţirii Calităţii Serviciilor oferite persoanelor             aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi de Economisire a Resurselor Naturale GREEN  I. Credite de angajament 9.160 487 1.383 7.290 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9 160 487 1.383 7.290 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomeri şi persoanele în             căutarea unui loc de muncă de sectorul abordat  I. Credite de angajament 276 0 189 87 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 276 0 189 87 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1867 O şansă tinerilor din mediu rural  I. Credite de angajament 3.391 3.056 335 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.391 3.056 335 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1868 SUCCES - Sustenabilitate şi Utilitate prin Complementaritate şi Competitivitate, Eficienţă şi Sprijin  I. Credite de angajament 1.114 524 580 10 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.114 524 580 10 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare socială  I. Credite de angajament 1.437 402 697 338 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.437 402 697 338 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1870 ACTIV - Abordare integrată a măsurilor de ocupare  I. Credite de angajament 1.954 1.217 737 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.954 1.217 737 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1871 CLOP - Creşterea economică locală prin reorientare  I. Credite de angajament 957 547 410 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 957 547 410 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabilă de dezvoltare socio economică în nordul României  I. Credite de angajament 6.742 3.286 1.275 2.181 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.742 3.286 1.275 2.181 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1873 Alter Nova - Noi alternative pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 918 547 371 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 918 547 371 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1882 INTERNSHIP - Parteneriat de pregătire a tinerilor absolvenţi pentru debutul în cariera - ID 75440  I. Credite de angajament 273 157 116 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 273 157 116 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1883 Femei competente - femei active pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 1.464 502 962 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.464 502 962 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1884 PIFAN - Program integrator al formării adulţilor necalificaţi  I. Credite de angajament 12.247 1.874 3.949 6.424 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 12.247 1.874 3.949 6.424 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1885 PONE - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în Regiunea Nord - Est  I. Credite de angajament 1.712 671 1.031 10 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.712 671 1.031 10 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1886 PAEM - Program de măsuri active pentru ocuparea  I. Credite de angajament 181 129 52 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 181 129 52 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1887 Către un viitor durabil  I. Credite de angajament 580 233 347 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 580 233 347 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1888 SOFT - Servicii de ocupare, formare şi training  I. Credite de angajament 806 482 298 26 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 806 482 298 26 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1889 Comunicare personalizată cu grupurile ţintă ale SPO  I. Credite de angajament 12.902 3.303 3.095 6.504 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 12.902 3.303 3.095 6.504 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1890 Mobilitate şi adaptabilitate pentru persoanele aflate în căutarea  I. Credite de angajament 800 301 416 83 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 800 301 416 83 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1891 WORKACCES NORD - EST - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în regiunea NORD - EST  I. Credite de angajament 1.549 806 743 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.549 806 743 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1892 Calificarea conform cerinţelor pieţei muncii, o şansă reală pentru o viaţă mai bună  I. Credite de angajament 13 4 9 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 13 4 9 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1893 CIPS - Centre de Incluziune Profesională şi Socială  I. Credite de angajament 9.355 57 4.223 4.825 250 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9.355 57 4.223 4.825 250 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1894 SILCO - Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competenţelor  I. Credite de angajament 3.162 437 1.586 1.139 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.162 437 1.586 1.139 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1902 OFFICE - Oferta formativă îmbunătăţită pentru centre eficiente  I. Credite de angajament 2.963 623 2.000 340 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.963 623 2.000 340 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1903 Cardul profesional european - soluţie europeană în căutarea unui loc de muncă  I. Credite de angajament 7.173 99 2.011 5.063 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.173 99 2.011 5.063 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1904 Un viitor mai sigur  I. Credite de angajament 1.164 210 756 198 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.164 210 756 198 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1905 DIGITEGAL - Utilizarea mediului electronic pentru a creşte şansele găsirii unui loc de muncă - şanse egale             pentru toţi şomerii  I. Credite de angajament 129 112 17 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 129 112 17 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1906 CONFORMED - Consiliere, FORmare, MEDiere - servicii integrate  I. Credite de angajament 711 210 390 111 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 711 210 390 111 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1907 CAMPION - Centre autonome şi moderne de pregătire prin implementarea unei organizaţii  I. Credite de angajament 4.792 160 3.375 1.257 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.792 160 3.375 1.257 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta  I. Credite de angajament 1.235 311 833 91 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.235 311 833 91 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1909 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea             Sud - Muntenia  I. Credite de angajament 100 48 52 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 100 48 52 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1910 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în judeţul Giurgiu  I. Credite de angajament 175 91 84 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 175 91 84 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1911 FORMINTEG - Măsuri active de ocupare în judeţul Galaţi  I. Credite de angajament 405 46 256 103 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 405 46 256 103 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1922 Turismul: siguranţa viitorului tău profesional  I. Credite de angajament 348 18 324 6 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 348 18 324 6 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1923 SĂLAJ WORKACCES - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în judeţul Sălaj  I. Credite de angajament 666 357 251 58 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 666 357 251 58 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1924 Priveşte înainte, tu decizi!  I. Credite de angajament 100 32 68 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 100 32 68 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1925 Facilitatea accesului pe piaţa muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor  I. Credite de angajament 38 38 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 38 38 0 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1926 WORKFLEX Nord-Est - Reţea pilot de formare a şomerilor şi persoanelor inactive din regiunea nord-est pentru             asigurarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice  I. Credite de angajament 79 25 54 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 79 25 54 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1942 SPISS - Program pilot de implementare a unor măsuri active de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive             cu studii superioare din judeţul Iaşi  I. Credite de angajament 149 149 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 149 149 0 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1943 Competitiv Acces - Program pilot de facilitare a accesului şomerilor şi persoanelor inactive din judeţul             Iaşi pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 119 89 30 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 119 89 30 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1944 STOP şomajului în rândul tinerilor  I. Credite de angajament 3.157 38 385 2.734 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.157 38 385 2.734 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1945 Reţea multiregională de dezvoltare a antreprenoriatului  I. Credite de angajament 1.971 832 786 353 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.971 832 786 353 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1946 Informat, instruit, angajat  I. Credite de angajament 7 3 4 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7 3 4 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1947 Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor tineri şi a tinerilor de lungă durată din judeţul Dâmboviţa  I. Credite de angajament 101 21 74 6 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 101 21 74 6 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1948 Piaţa Muncii: oportunităţi pentru viitor prin şanse egale pentru femei  I. Credite de angajament 6.558 1.181 2.303 2.965 109 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.558 1.181 2.303 2.965 109 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1949 Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală  I. Credite de angajament 30 11 19 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 30 11 19 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2002 O şansă pentru fiecare  I. Credite de angajament 1.799 879 920 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.799 879 920 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2122 Parteneriat public-privat pentru ocuparea forţei de muncă  I. Credite de angajament 11.197 541 5.390 5.014 252 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11.197 541 5.390 5.014 252 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2123 Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului  I. Credite de angajament 214 8 192 14 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 214 8 192 14 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2124 Construieşte-ţi propriul viitor. Program integrat de formare profesională şi ocupare în sectorul construcţii  I. Credite de angajament 83 7 76 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 83 7 76 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2125 Calificarea şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare          sud-est, sud Muntenia, Bucureşti-Ilfov  I. Credite de angajament 727 22 352 353 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 727 22 352 353 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2126 Şomer ANtreprenor - Se poAte! - ŞANSA. Servicii publice pentru ocuparea şi inovarea forţei de muncă,          consultanţă şi sprijin pentru SPO din Regiunile Centru şi Vest, în dezvoltarea de servicii noi pentru          promovarea antreprenoriatului  I. Credite de angajament 3.016 256 1.808 952 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.016 256 1.808 952 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2127 Măsuri integrate de ocupare în regiunea Sud-Est  I. Credite de angajament 36 36 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 36 36 0 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2128 MOBILitate = Adaptare + Succes - Stimularea mobilităţii forţei de muncă corelată cu dinamica pieţei muncii la          nivel inter-regional  I. Credite de angajament 3.104 76 1.891 1.137 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.104 76 1.891 1.137 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2129 Fii competent pe piaţa muncii! - Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în          viaţa activă în judeţul Galaţi  I. Credite de angajament 225 9 216 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 225 9 216 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2130 Coaching - inovaţie în antreprenoriat  I. Credite de angajament 100 3 97 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 100 3 97 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2390 Eficienţă şi Calitate în Serviciile de Ocupare - ECSPO  I. Credite de angajament 1.708 12 965 470 261 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.708 12 965 470 261 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2391 BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome  I. Credite de angajament 34 7 27 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 34 7 27 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2392 CEDO - SPO - Calitate, eficienţă, dinamism, oportunitate în Sistemul Public de Ocupare -          POSDRU/111/4.1/S/91811  I. Credite de angajament 1.292 90 279 923 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.292 90 279 923 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2393 SPO On-line - Întâlnirea între cererea şi oferta de forţă de muncă  I. Credite de angajament 2.636 0 1.176 1.460 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.636 0 1.176 1.460 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2394 Pro Activ - pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 29 0 29 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 29 0 29 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2395 Formarea continuă - premiza calităţii în SPO  I. Credite de angajament 4.493 372 1.547 2.290 284 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.493 372 1.547 2.290 284 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2396 Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic - DAIRS  I. Credite de angajament 709 0 617 92 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 709 0 617 92 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2397 Green Jobs - Crearea unui sistem de analiză şi monitorizare a locurilor de muncă verzi în România          POSDRU/111/4.1/S/91801  I. Credite de angajament 2.166 0 1.218 456 492 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.166 0 1.218 456 492 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3847 Formarea profesională a personalului Serviciului Public de Ocupare din România  I. Credite de angajament 3.568 0 1.165 1.994 409 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.568 0 1.165 1.994 409 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3848 Calitatea crează competenţe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din regiunile          Centru, Vest şi Nord-Vest  I. Credite de angajament 2.707 0 2.029 678 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.707 0 2.029 678 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3850 Măsuri active şi sustenabile de ocupare - în contextul dezvoltării clusterelor industriale  I. Credite de angajament 57 0 57 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 57 0 57 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3852 Antreprenoriatul - măsuri active "TREP ACTIV"  I. Credite de angajament 4 0 4 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4 0 4 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3853 Crearea de noi oportunităţi pentru şomerii cu vârsta de peste 45 ani din judeţul Dâmboviţa  I. Credite de angajament 182 0 176 6 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 182 0 176 6 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3854 Competenţa pentru un viitor mai sigur - CVS  I. Credite de angajament 26 0 24 2 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 26 0 24 2 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3855 Program integrat de recalificare şi consiliere profesională pentru şomerii din judeţul Călăraşi  I. Credite de angajament 73 0 49 24 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 73 0 49 24 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3856 Implicare + Formare = Angajare  I. Credite de angajament 74 0 74 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 74 0 74 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3857 Noi şanse pentru angajare  I. Credite de angajament 74 0 74 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 74 0 74 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3858 Creşterea calităţii vieţii persoanelor ce părăsesc penitenciarul prin dezvoltarea unor capacităţi          cu efect asupra îmbunătăţirii participării pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 79 0 44 35 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 79 0 44 35 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3859 Dezvoltarea competenţelor resurselor umane din zonele rurale din judeţul Vrancea  I. Credite de angajament 17 0 14 3 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 17 0 14 3 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3860 ZONA RURAL - Formare în ocupaţii nonagricole în mediul rural  I. Credite de angajament 880 0 444 411 25 0 0 0 0 II. Credite bugetare 880 0 444 411 25 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3861 COMARU - Complex de măsuri active în rural  I. Credite de angajament 883 0 373 467 43 0 0 0 0 II. Credite bugetare 883 0 373 467 43 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3862 Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru integrarea pe PM a persoanelor încadrate în agricultura          de subzistenţă din judeţul Neamţ  I. Credite de angajament 287 0 30 166 91 0 0 0 0 II. Credite bugetare 287 0 30 166 91 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3863 SPO PLUS CE - Plus de capacitate şi expertiza în serviciul public de ocupare  I. Credite de angajament 2.644 0 349 1.897 398 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.644 0 349 1.897 398 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3864 Antreprenoriatul - o carieră de succes  I. Credite de angajament 15 0 12 3 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 15 0 12 3 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3865 Acces direct în SPO  I. Credite de angajament 4.557 0 1.969 2.123 465 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.557 0 1.969 2.123 465 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3866 Excelenţa prin Competenţă şi Profesionalism ECOP  I. Credite de angajament 1 0 1 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1 0 1 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3867 SEROP - Servicii de ocupare Performanţe - elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei de aliniere a calităţii  I. Credite de angajament 2.401 0 189 1.055 234 923 0 0 0 II. Credite bugetare 2.401 0 189 1.055 234 923 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3868 Şi la sate oamenii vor să înveţe  I. Credite de angajament 3 0 3 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3 0 3 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3870 Ospitalitate ocupaţională în sectorul turistic: acces pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 71 0 0 71 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 71 0 0 71 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3871 Parcursuri integrate pentru calificarea pieţei muncii şi plasarea profesională în sectorul construcţiilor  I. Credite de angajament 27 0 1 26 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 27 0 1 26 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3872 Formarea capitalului uman - element esenţial pentru ieşirea din criză  I. Credite de angajament 326 0 136 190 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 326 0 136 190 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3873 SPO - performanţă şi calitate în servicii  I. Credite de angajament 1.920 0 239 1.191 131 359 0 0 0 II. Credite bugetare 1.920 0 239 1.191 131 359 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3874 Cercetarea şi prognozarea pieţei muncii din vestul României. Evidenţierea şomajului neînregistrat din judeţul Arad  I. Credite de angajament 1.216 0 97 1.040 79 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.216 0 97 1.040 79 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3875 Serviciul Public de Ocupare - calitate, accesibilitate şi promptitudine  I. Credite de angajament 2.185 0 214 1.971 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.185 0 214 1.971 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3876 TeleJob - organizarea pieţei muncii adiacente Municipiului Bucureşti  I. Credite de angajament 891 0 125 341 128 297 0 0 0 II. Credite bugetare 891 0 125 341 128 297 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3877 Un parteneriat de succes pentru formarea şomerilor din mediul rural al judeţului Gorj  I. Credite de angajament 26 0 0 0 26 0 0 0 0 II. Credite bugetare 26 0 0 0 26 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3878 Şansa pentru competenţa orientată spre rezultat (SCOR)  I. Credite de angajament 53 0 2 51 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 53 0 2 51 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3879 Măsuri Integrate de Modernizare şi Armonizare a proceselor Serviciului Public de Ocupare          în vederea Eficientizării Activităţii şi Reducerii Duratei de Furnizare a Serviciilor          Specializate către Clienţi  I. Credite de angajament 390 0 63 290 37 0 0 0 0 II. Credite bugetare 390 0 63 290 37 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3880 Competenţe pentru viaţa activă  I. Credite de angajament 3 0 3 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3 0 3 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4147 Formarea profesională utilizând soluţii informatice - o soluţie pentru reconversia profesională a          forţei de muncă din zona rurală de pe raza judeţului Sibiu  I. Credite de angajament 68 0 20 48 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 68 0 20 48 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4387 Soluţie pentru reconversia forţei de muncă din judeţul Alba  I. Credite de angajament 47 0 10 22 15 0 0 0 0 II. Credite bugetare 47 0 10 22 15 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4388 RURAL CIFCA - consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat  I. Credite de angajament 517 0 5 321 191 0 0 0 0 II. Credite bugetare 517 0 5 321 191 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4389 Dezvoltare rurală şi integrare pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 10 0 3 5 2 0 0 0 0 II. Credite bugetare 10 0 3 5 2 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4390 SOMeR  I. Credite de angajament 23 0 11 12 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 23 0 11 12 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4391 Măsuri integrate de incluziune pe piaţa muncii pentru persoanele ocupate în agricultură de          subzistenţă şi pentru şomerii din mediul rural  I. Credite de angajament 23 0 11 12 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 23 0 11 12 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4393 Formare profesională pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural judeţul Suceava  I. Credite de angajament 77 0 0 77 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 77 0 0 77 0 0 0 0 0 80045602 8004560201 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 84.548 21.208 32.717 29.124 692 807 0 0 0 II. Credite bugetare 84.548 21.208 32.717 29.124 692 807 0 0 0 80045602 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă  I. Credite de angajament 190.761 72.906 60.500 54.442 2.284 629 0 0 0 II. Credite bugetare 190.761 72.906 60.500 54.442 2.284 629 0 0 0 80045602 8004560203 Cheltuieli neeligibile  I. Credite de angajament 32.7