LEGE nr. 332 din 10 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 12 decembrie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 30 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul operaţional pentru pescuit"2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Anual, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), din prevederile bugetare de la capitolul 23.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul «Împrumuturi», precum şi din Fondul de garantare a creditelor, constituit şi reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele disponibilizate la nivelul fondurilor de garantare, alocate în baza Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi din sumele rambursate de instituţiile de credit în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, alocă fondurilor de garantare sumele necesare pentru acordarea unor garanţii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondului european pentru pescuit pentru facilitarea accesului la finanţarea bancară necesară în scopul realizării obiectivelor de investiţii cofinanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi strategiilor de dezvoltare locală cofinanţate prin Programul operaţional pentru pescuit (POP)."3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - MADR, prin Direcţia generală pescuit - Autoritate de management pentru Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, acordă un avans de maximum 10% din valoarea cheltuielilor de funcţionare pentru grupurile locale de acţiune pentru pescuit (FLAG), constituite şi selectate în vederea implementării strategiilor din cadrul axei prioritare 4 a Programului operaţional pentru pescuit 2007-2013, dar nu mai mult de echivalentul a 30.000 de euro, în condiţiile prezentei ordonanţe."4. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) emiterea scrisorilor de garanţie bancară necesare beneficiarilor prevăzuţi la art. 1^1 pentru încasarea avansului prevăzut în contractele de finanţare nerambursabilă încheiate cu MADR prin Direcţia generală pescuit - Autoritate de management pentru Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."5. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) grupurile locale de acţiune pentru pescuit (FLAG), constituite şi selectate în vederea implementării strategiilor din cadrul axei prioritare 4 a Programului operaţional pentru pescuit 2007-2013 pentru avansul menţionat la art. 1^1."6. La articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) garanţia este legată de o finanţare bancară aprobată de o instituţie finanţatoare în scopul emiterii scrisorii de garanţie bancară necesare beneficiarilor pentru încasarea avansului prevăzut în contractele încheiate cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) sau, după caz, pentru finanţările contractate de beneficiari în vederea derulării investiţiilor finanţate prin axa LEADER (PNDR)/axa 4 (POP), de o sumă maximă fixată şi o durată limitată sau, după caz, pentru finanţările contractate de beneficiari cu MADR prin Direcţia generală pescuit - Autoritate de management pentru Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, în vederea derulării investiţiilor finanţate prin axa 4, de o sumă maximă fixată şi o durată limitată;"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 10 decembrie 2013.Nr. 332.__________