LEGE nr. 332 din 10 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 12 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 20 din 30 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul operațional pentru pescuit2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Anual, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), din prevederile bugetare de la capitolul 23.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul «Împrumuturi», precum și din Fondul de garantare a creditelor, constituit și reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din sumele disponibilizate la nivelul fondurilor de garantare, alocate în baza Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și din sumele rambursate de instituțiile de credit în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, alocă fondurilor de garantare sumele necesare pentru acordarea unor garanții beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondului european pentru pescuit pentru facilitarea accesului la finanțarea bancară necesară în scopul realizării obiectivelor de investiții cofinanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și strategiilor de dezvoltare locală cofinanțate prin Programul operațional pentru pescuit (POP).3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1MADR, prin Direcția generală pescuit - Autoritate de management pentru Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, acordă un avans de maximum 10% din valoarea cheltuielilor de funcționare pentru grupurile locale de acțiune pentru pescuit (FLAG), constituite și selectate în vederea implementării strategiilor din cadrul axei prioritare 4 a Programului operațional pentru pescuit 2007-2013, dar nu mai mult de echivalentul a 30.000 de euro, în condițiile prezentei ordonanțe.4. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) emiterea scrisorilor de garanție bancară necesare beneficiarilor prevăzuți la art. 1^1 pentru încasarea avansului prevăzut în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu MADR prin Direcția generală pescuit - Autoritate de management pentru Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.5. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) grupurile locale de acțiune pentru pescuit (FLAG), constituite și selectate în vederea implementării strategiilor din cadrul axei prioritare 4 a Programului operațional pentru pescuit 2007-2013 pentru avansul menționat la art. 1^1.6. La articolul 5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) garanția este legată de o finanțare bancară aprobată de o instituție finanțatoare în scopul emiterii scrisorii de garanție bancară necesare beneficiarilor pentru încasarea avansului prevăzut în contractele încheiate cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) sau, după caz, pentru finanțările contractate de beneficiari în vederea derulării investițiilor finanțate prin axa LEADER (PNDR)/axa 4 (POP), de o sumă maximă fixată și o durată limitată sau, după caz, pentru finanțările contractate de beneficiari cu MADR prin Direcția generală pescuit - Autoritate de management pentru Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, în vederea derulării investițiilor finanțate prin axa 4, de o sumă maximă fixată și o durată limitată;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 10 decembrie 2013.Nr. 332.__________