NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2011    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2011.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice au ca obiect reglementarea aplicării prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, denumită în continuare lege, pentru lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege.(2) Coridorul de expropriere reprezintă suprafața de teren cu sau fără alte imobile aferente, ce urmează a fi afectată de lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege, stabilită pe baza variantei finale a studiilor de fezabilitate sau a documentațiilor de urbanism, după caz, aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și delimitată în baza unui plan topografic realizat în sistemul național de proiecție STEREOGRAFIC 1970.(3) Pentru lucrările necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din lege, coridorul de expropriere este reprezentat de suprafețele de teren ce urmează a fi afectate de lucrări, astfel cum vor fi evidențiate în planurile topocadastrale cuprinse în studiul de prefezabilitate, respectiv în varianta finală a studiului de fezabilitate, după caz.(4) Planurile topocadastrale anterior menționate vor avea anexate inventarele de coordonate ale suprafețelor de teren necesar a fi expropriate în vederea realizării lucrărilor.(5) Documentația privind coridorul de expropriere va avea anexată lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale identificați pe baza evidențelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităților administrativ-teritoriale. Elementele coridorului de expropriere vor fi stabilite, în condițiile legii, în studiul de fezabilitate și/sau în documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului.(6) Amplasamentul lucrării este stabilit pe baza variantei finale a studiului de fezabilitate sau a documentațiilor de urbanism, după caz, aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Acesta va fi delimitat în baza planurilor topografice realizate în sistemul național de proiecție STEREOGRAFIC 1970 pentru lucrările necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente, respectiv în baza unui plan topografic realizat în sistemul național de proiecție STEREOGRAFIC 1970 și materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc, pentru toate celelalte lucrări prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege.  +  Articolul 2(1) Lucrările de utilitate publică enumerate la art. 2 alin. (1) din lege includ totalitatea lucrărilor prealabile, a lucrărilor execuției propriu-zise, precum și a celor ce urmează finalizării operațiunilor de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare, deviere, extindere, amenajare, ecologizare etc.(2) Sunt de interes național lucrările miniere executate de operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat, în baza unei licențe de exploatare acordate potrivit prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, în vederea extracției lignitului (PCS < 23.865 kj/kg) destinat producției de energie electrică și termică.(3) După finalizarea lucrărilor, imobilele care fac obiectul prevederilor art. 28 alin. (1) din lege, aflate în domeniul public al statului, se pot transfera în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, în baza prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3(1) Documentația tehnico-economică aferentă lucrărilor de utilitate publică de interes național, județean și local corespunzătoare unui coridor de expropriere se elaborează potrivit dispozițiilor referitoare la studiul de fezabilitate din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.(2) Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului aferente obiectivelor de ecologizare și de reabilitare a zonei litorale a Mării Negre se elaborează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul II Etapele procedurii de expropriere  +  Articolul 4(1) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de utilitate publică de interes național, județean sau local, a documentațiilor de urbanism și/sau amenajare a teritoriului pentru lucrările de interes național, județean sau local, respectiv pentru realizarea obiectivelor de ecologizare și de reabilitare a zonei litorale a Mării Negre, prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege, se face prin hotărâre de Guvern pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere sau, după caz, prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.(2) Prin hotărârea pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere, în cazul lucrărilor de investiții, se aprobă:a) indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean și local, pe baza documentației tehnico-economice aferente;b) amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz;c) sursa de finanțare;d) declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere;e) lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, identificați pe baza evidențelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităților administrativ-teritoriale;f) sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici;g) termenul în care sumele individuale aferente despăgubirilor se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile.(3) În cazul lucrărilor de investiții, documentațiile de urbanism și/sau amenajare a teritoriului necesare a fi realizate pentru autorizarea executării lucrărilor se întocmesc și se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Hotărârea pentru aprobarea documentațiilor de urbanism și/sau amenajare a teritoriului va conține:a) documentația de urbanism și/sau amenajare a teritoriului;b) sursa de finanțare;c) declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere;d) lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale identificați pe baza evidențelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităților administrativ-teritoriale;e) sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici;f) termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile.(5) Hotărârea va fi însoțită de planul topografic care conține coridorul de expropriere, realizat în sistem național de proiecție STEREOGRAFIC 1970, avizat și recepționat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(6) Indicatorii tehnico-economici aferenți realizării lucrărilor de utilitate publică vor fi elaborați în condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte acte normative incidente și vor conține varianta finală a studiului de fezabilitate.(7) Listele imobilelor afectate, cele ale proprietarilor și cele ale altor titulari de drepturi reale, identificați pe baza evidențelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităților administrativ-teritoriale, vor cuprinde informațiile privind:a) județul, unitatea administrativ-teritorială, tarlaua, parcela, numele și prenumele/denumirea deținătorului, puse la dispoziție de unitățile administrativ-teritoriale;b) județul, unitatea administrativ-teritorială, numărul cadastral sau topografic, după caz, și numărul de carte funciară, numele și prenumele/denumirea deținătorului terenului, suprafața înscrisă în evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;c) suprafața care urmează a fi expropriată și valoarea despăgubirii stabilită conform raportului de evaluare întocmit pe categorii de folosință pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.(8) În termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii prevăzute la alin. (1), la solicitarea expropriatorului, ordonator principal de credite, Ministerul Finanțelor Publice aprobă deschiderea de credit bugetar în contul acestuia pentru suma reprezentând valoarea totală a despăgubirilor, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) După publicarea hotărârii și efectuarea deschiderilor de credit bugetar în conformitate cu art. 4 alin. (8), cu respectarea prevederilor legale, expropriatorul are obligația de a consemna sumele individuale reprezentând plata despăgubirii pe numele expropriaților conform listei prevăzute la art. 4 alin. (2).(2) Expropriatorul are obligația de a afișa lista imobilelor ce urmează a fi expropriate și planul topografic care conține coridorul de expropriere la sediul consiliului local și pe pagina proprie de internet și de a notifica intenția de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere.(3) Notificarea intenției de expropriere a imobilelor ce urmează a fi expropriate se transmite către proprietari prin poștă.(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (3), proprietarii imobilelor au obligația de a se prezenta la sediul expropriatorului și de a depune actele care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.(5) Sumele individuale prevăzute la art. 7 din lege pot fi suplimentate, prin hotărâre a Guvernului, la cererea expropriatorului, în situația modificării numărului de imobile necesar a fi expropriate ca urmare a modificării studiului de fezabilitate sau a proiectului tehnic, precum și în orice alte situații, temeinic motivate.  +  Articolul 6(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute la art. 8 alin (2) din lege, expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere pentru întreg coridorul de expropriere sau, în cazuri justificate, pe etape.(2) În cazul în care există imobile afectate de expropriere care sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, acestea vor fi identificate în anexa la decizia de expropriere cu număr cadastral sau topografic și număr de carte funciară.(3) În cazul imobilelor afectate de expropriere care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, acestea vor fi identificate în anexa la decizia de expropriere cu numărul de tarla și de parcelă sau prin orice altă modalitate de identificare a acestora.(4) Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii și constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea bunului imobil împotriva celor expropriați, după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.(5) Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii și constituie titlu executoriu, fără alte formalități, și împotriva celor care pretind un drept asupra bunului imobil expropriat până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile cu privire la dreptul asupra imobilului expropriat, după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.(6) Decizia de expropriere va fi afișată la sediul consiliilor locale de pe raza unităților administrativ-teritoriale afectate de coridorul de expropriere, precum și pe pagina proprie de internet a expropriatorului.(7) Decizia de expropriere se emite și își produce efecte de la data emiterii, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii și în situația în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termenul stabilit la art. 8 alin. (2) din lege, nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, precum și în situația succesiunilor nedeschise sau aflate în dezbatere, precum și a succesorilor necunoscuți sau când nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii.(8) În baza deciziei de expropriere și a documentației întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate, respectiv a dreptului de administrare asupra coridorului de expropriere.(9) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, care se includ în coridorul de expropriere, odată cu intabularea dreptului de proprietate al expropriatorului asupra coridorului de expropriere, se va nota din oficiu în cărțile funciare existente suprapunerea acestor imobile cu coridorul de expropriere. Prin excepție, în situația în care se expropriază întregul imobil înscris în cartea funciară, aceasta se închide, cu menționarea transcrierii imobilului în cartea funciară a coridorului de expropriere.(10) Notarea suprapunerii se va radia, din oficiu, în baza documentațiilor cadastrale individuale întocmite prin grija expropriatorului și recepționate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în condițiile legii.(11) După înscrierea în cartea funciară a coridorului de expropriere pe numele expropriatorului, acesta are obligația de a începe execuția lucrărilor într-un termen considerat rezonabil, în funcție de complexitatea acestora.  +  Capitolul III Documentațiile cadastrale  +  Articolul 7(1) În vederea clarificării situației juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va întocmi documentațiile cadastrale individuale conform dispozițiilor legale aplicabile, pe baza planurilor parcelare întocmite pe sectoare cadastrale.(2) Coridorul de expropriere trebuie suprapus peste planurile parcelare afectate de expropriere, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv planurile de amplasament și delimitare a imobilelor recepționate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale. În situația în care planurile parcelare nu au fost întocmite până la demararea procedurii de expropriere, comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar sunt obligate să întreprindă demersurile legale pentru întocmirea acestora cu celeritate. În zonele foste necooperativizate suprapunerea se face peste planurile cadastrale și de carte funciară.(3) Pentru lucrările prevăzute la art. 1 alin. (3) coridorul de expropriere se va suprapune cu planurile cadastrale existente în baza de date a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(4) În cazul în care nu există documentație cadastrală și se expropriază o parte dintr-un imobil, expropriatorul va întocmi o documentație cadastrală pentru întreg imobilul, o documentație cadastrală pentru suprafața care rămâne expropriatului și o documentație cadastrală pentru suprafața expropriată. Numărul cadastral se va acorda doar pentru suprafața neexpropriată. Documentația cadastrală pentru suprafața expropriată va fi respinsă cu mențiunea că aceasta a fost înscrisă în cartea funciară pe numele expropriatorului.(5) În cazul în care există documentație cadastrală și se expropriază doar o parte dintr-un imobil care este înscris în cartea funciară, pe baza măsurătorilor executate de expropriator se determină atât suprafața expropriată, cât și cea neexpropriată. Numărul cadastral se acordă doar pentru suprafața neexpropriată. Documentația cadastrală pentru suprafața expropriată va fi respinsă cu mențiunea că aceasta a fost înscrisă în cartea funciară pe numele expropriatorului.(6) În cazul în care documentațiile cadastrale din arhiva Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt executate în sistem local de coordonate, expropriatorul este obligat să integreze documentația în sistemul național de proiecție STEREOGRAFIC 1970, păstrând toate elementele definitorii ale planului de amplasament și delimitare.(7) Având în vedere caracterul de excepție al măsurilor de expropriere, în cazul documentațiilor cadastrale aferente imobilelor înscrise în cartea funciară, actualizarea informațiilor tehnice se face cu acordul proprietarului, iar în lipsa consimțământului acestuia, cu acordul președintelui comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului sau al reprezentantului expropriatorului, după o prealabilă notificare prin poștă a proprietarului.(8) Documentațiile cadastrale pentru imobilele expropriate se recepționează în termen de 10 zile lucrătoare de la depunere de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale.  +  Articolul 8(1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Camerele notarilor publici vor pune la dispoziția expropriatorului expertizele prevăzute la alin. (1).(3) În aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România va pune la dispoziția evaluatorului, la cerere, expertizele întocmite de camerele notarilor publici  +  Articolul 9(1) Imobilele proprietate privată necesare pentru relocarea utilităților pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, cele necesare gropilor de împrumut pentru asigurarea servituților aeronautice, precum și cele necesare pentru construcții hidrotehnice speciale și alte amenajări necesare protecției/realizării lucrării de utilitate publică pot fi expropriate și se supun prevederilor legii.(2) În cazul în care nu au fost stabilite prin studiul de fezabilitate, terenurile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către expropriator și pot fi expropriate potrivit prevederilor din lege.  +  Articolul 10(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale, după recepția amplasamentului lucrării și a fiecărei documentații cadastrale de expropriere, are obligația de a transmite unităților administrativteritoriale lista încheierilor de respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de expropriere după care se interzice emiterea de către autoritățile competente a oricărui aviz, acord, permis, autorizație cu privire la imobilele supuse exproprierii.(2) Atât procedura de expropriere, cât și realizarea lucrărilor de utilitate publică ce fac obiectul legii nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existența unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.  +  Articolul 11La cererea expropriatorilor prevăzuți la art. 2 din lege, secretarii unităților administrativ-teritoriale în raza cărora sunt situate imobilele expropriate, precum și notarii publici sunt obligați ca în termen de 5 zile să comunice informații cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.  +  Capitolul IV Accesul la imobilele afectate de expropriere  +  Articolul 12(1) Deținătorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea variantei finale a studiului de fezabilitate pe coridorul de expropriere sunt obligați, după o prealabilă și obligatorie înștiințare efectuată de către expropriator, să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate, documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și a studiilor de teren arheologice.(2) Aceste dispoziții se aplică și pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, precum și pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activități necesare, prevăzute de lege.(3) În vederea efectuării activităților prevăzute la alin. (1) și (2), înștiințarea efectuată de expropriator se face printr-un anunț afișat la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale/Consiliului General al Municipiului București, ce va cuprinde cel puțin amplasamentul lucrării și calendarul referitor la datele în care se va permite accesul pentru activitățile respective.  +  Articolul 13Autoritățile administrației publice locale și forțele de ordine publică sunt obligate să își dea concursul pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16 din lege.  +  Capitolul V Funcționarea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor  +  Articolul 14(1) La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere se va numi prin decizie a expropriatorului o comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată și constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii.(2) Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (denumită în continuare comisie) nu are personalitate juridică.  +  Articolul 15(1) Se consideră cerere în înțelesul art. 19 alin. (2) din lege manifestarea de voință făcută în formă scrisă de către titularul/titularii dreptului de proprietate sau al/ai altor drepturi reale sau de către persoanele care justifică un interes legitim, denumiți în continuare persoane interesate, ce va fi însoțită de documentele doveditoare prevăzute de lege. Cererea va cuprinde următoarele elemente:a) numele și prenumele persoanei interesate;b) adresa de domiciliu;c) documentele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată;d) opțiunea privind cuantumul despăgubirii.(2) În cazul în care comisia va fi constituită la nivelul unei localități unde nu funcționează birouri ale notarilor publici, legalizarea copiilor de pe documentele doveditoare se va realiza de către secretarii unităților administrativ-teritoriale ale localităților respective, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toți, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va atașa cererii.(4) După numirea comisiei, expropriatorul va transmite decizia consiliului local competent/Consiliului General al Municipiului București, care are obligația de a asigura prin secretarul unității administrativ-teritoriale secretariatul comisiei, care va primi, înregistra și arhiva cererile și documentele doveditoare depuse potrivit art. 5 alin. (4).(5) Secretariatul comisiei va constitui registre și arhive speciale, în care se vor înregistra cererile și originalele/copiile legalizate ale documentelor anexate acestora. Cererile se arhivează și se păstrează prin grija secretariatelor constituite la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Registrele vor cuprinde mențiuni privitoare la:a) data înregistrării cererii;b) numele și prenumele titularului/titularilor cererii;c) elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită despăgubirea, respectiv numărul cadastral, suprafața, unitatea administrativ-teritorială în care se situează, proprietarul sau titularul altui drept real;d) documentele doveditoare care însoțesc cererea.(6) Membrii comisiei au acces nelimitat la registre și arhive.(7) După finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor, registrele și arhivele vor fi transmise expropriatorului pentru a fi păstrate de acesta, conform reglementărilor în vigoare.(8) Comisia este formată din 5 membri, după cum urmează:a) primarul unității administrativ-teritoriale sau, în lipsa acestuia, viceprimarul;b) un reprezentant al instituției prefectului;c) un reprezentant al oficiului de cadastru și publicitate imobiliară;d) 2 reprezentanți ai expropriatorului, având calificare juridică.(9) Comisia își începe activitatea la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, potrivit art. 11 alin. (5) din lege.(10) Ședințele comisiei se vor ține zilnic până la data la care vor fi emise și comunicate, potrivit legii, toate hotărârile de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii.(11) Comisia este legal întrunită și își poate desfășura lucrările în prezența a cel puțin 3 membri, prezența reprezentanților expropriatorului fiind obligatorie.(12) În termen de 10 zile de la data începerii activității, comisia va analiza cererile și documentele anexate acestora și, după caz:a) constată că dosarul este complet și convoacă titularul/titularii cererii, în scris, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea semnării procesului-verbal;b) constată că dosarul nu este complet și convoacă titularul/titularii cererii, în scris, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termenul prevăzut de lege, în vederea completării documentelor și a semnării procesului-verbal.(13) Convocarea va cuprinde data, ora și locul ședinței în cadrul căreia va fi încheiat procesul-verbal ce cuprinde elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere, respectiv tarlaua, parcela, numărul topografic sau numărul cadastral, după caz, și numărul de carte funciară, după caz, valoarea despăgubirii, determinată pe baza raportului de evaluare, și, după caz, vor fi analizate documentele doveditoare solicitate în completarea celor anexate cererii.(14) În situația în care titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real care este cunoscut a fost identificat pe baza datelor de carte funciară, respectiv extrase de carte funciară pentru informare, a documentației cadastral-juridice, a titlului de proprietate, a procesului-verbal de punere în posesie, a posesiei de fapt, a registrului agricol și a altor acte/fapte similare care produc efecte juridice potrivit legii nu întocmește cererea sau nu depune documentele doveditoare solicitate în completare, după împlinirea termenelor prevăzute de lege pentru îndeplinirea acestor obligații, comisia va face mențiune despre aceasta într-un proces-verbal, va emite și va comunică hotărârea conform art. 20 din lege. Sumele datorate ca despăgubire vor fi consemnate de expropriator pe numele persoanei/persoanelor astfel identificate.(15) În cazul în care nicio persoană interesată nu a depus cerere, iar documentația cadastral-juridică prevăzută de lege a fost întocmită pe baza documentelor puse la dispoziție de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și/sau consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale competente și din aceste documente nu rezultă adresa completă a titularilor drepturilor reale, comisia va face mențiune despre aceasta într-un proces-verbal și va emite hotărârea pentru sumele propuse cu titlu de despăgubire. Notificarea respectivelor sume către aceștia se va realiza prin afișare la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului București competent, iar consemnarea lor se va face potrivit legii.(16) În cazurile prevăzute la alin. (14) și (15) persoana îndreptățită se poate adresa expropriatorului ulterior cu o cerere însoțită de documentele doveditoare în condițiile prevăzute de lege sau de o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, solicitând eliberarea despăgubirii, potrivit legii.(17) În cazul în care persoana interesată a făcut cererea, a depus în termen documentele care fac dovada calității sale și este de acord cu suma propusă cu titlu de despăgubire, între comisie și aceasta se încheie un proces-verbal în care se menționează acordul cu privire la valoarea despăgubirii. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei și de către persoana interesată.(18) În situația în care persoana îndreptățită nu este de acord cu cuantumul despăgubirii, comisia face mențiune despre această situație în procesul-verbal, arătând că persoana îndreptățită este în drept să se adreseze instanței de judecată în condițiile prevederilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei și de către persoana îndreptățită sau se menționează faptul că aceasta nu poate semna ori refuză să semneze.(19) În cazul în care persoana interesată a făcut cererea, dar nu a depus în termen documentele care fac dovada calității sale, comisia va face mențiune despre acesta într-un proces-verbal și va adopta hotărârea prevăzută de art. 20 din lege.(20) În situația în care coproprietarii aflați în concurs sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse, între aceștia și comisie se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotărârea, urmând ca plata despăgubirilor să se facă în contul deschis de către expropriator pe numele acestora.(21) În situația în care coproprietarii aflați în concurs nu sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse sau unii dintre aceștia nu se prezintă în fața comisiei, între coproprietarii prezenți și comisie se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. În cazul în care coproprietarii prezenți refuză semnarea procesului-verbal, se va face mențiune în acest sens în cuprinsul acestuia. În temeiul procesului-verbal comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna sumele datorate ca despăgubire pe numele tuturor.(22) În situația în care aceeași despăgubire este cerută în contradictoriu de mai multe persoane ce se pretind deopotrivă îndreptățite și între care există un litigiu pe rolul instanțelor judecătorești, comisia va solicita părților să prezinte un certificat de grefă din care să rezulte existența litigiului. Între comisie și persoanele aflate în litigiu se va încheia un proces-verbal care va atesta situația de fapt. Pe baza acestuia comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părților aflate în litigiu.(23) În situația în care titularul dreptului de proprietate a înstrăinat imobilul prin simpla tradițiune a titlului sau prin tradițiunea titlului însoțită de acte sub semnătură privată, comisia, împreună cu cel puțin una dintre părți, va încheia un proces-verbal în care se va consemna situația de fapt existentă și se va indica părților să procedeze la întocmirea formalităților legale de înstrăinare. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părților.(24) În toate cazurile procesele-verbale se înregistrează într-un registru unic, numerotat și sigilat. Originalele proceselor-verbale se anexează la hotărârile de acordare a despăgubirilor.(25) În situația în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultă că titularul dreptului este decedat, iar procedura succesorală nu a fost deschisă sau în cazul în care comisia este sesizată de către o persoană în calitate de succesibil al defunctului, dar care nu deține certificat de moștenitor, comisia consemnează aceasta în procesul-verbal, iar un reprezentant împuternicit al expropriatorului, în calitate de persoană interesată, se va adresa unui notar din circumscripția în care și-a avut ultimul domiciliu defunctul, solicitându-i informații cu privire la deschiderea procedurii succesorale.(26) Suma reprezentând despăgubirile se va consemna pe numele moștenitorilor aparenți, cu mențiunea că suma face parte din masa succesorală. Această sumă va fi eliberată la cererea expropriatorului, pe baza certificatului de moștenitor sau pe baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.(27) În situația în care procedura succesorală a fost deja deschisă, expropriatorul va consemna suma în condițiile prevăzute la alin. (26).(28) În cazul în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultă că titularul dreptului este decedat, iar moștenitorii aparenți nu pot fi cunoscuți sau identificați, suma reprezentând despăgubirea se va consemna pe seama succesiunii, cu mențiunea că suma face parte din masa succesorală. Suma va rămâne consemnată până la stabilirea moștenitorilor, când se va proceda potrivit alin. (26) teza a doua, sau, după caz, până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru vacanța succesorală.  +  Articolul 16(1) În toate cazurile comisia va emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor în termen de două zile de la încheierea procesului-verbal, care va cuprinde mențiuni privitoare la:a) data emiterii și componența comisiei;b) elementele de identificare a imobilului afectat: județul, localitatea, numărul cadastral și numărul de carte funciară, după caz, suprafața și numele proprietarului/deținătorului;c) datele de identificare a titularului cererii, dacă a fost formulată cererea, numele și prenumele persoanelor îndreptățite să primească despăgubiri sau mențiunea conform căreia nu a fost depusă nicio cerere întemeiată pe dispozițiile art. 5 din lege;d) acordul/dezacordul persoanelor îndreptățite să primească despăgubiri cu privire la cuantumul despăgubirilor, exprimat în cuprinsul procesului-verbal, sau mențiunea referitoare la neprezentarea acestuia în fața comisiei;e) valoarea despăgubirilor și modul de plată a acestora;f) documentele avute în vedere la emiterea hotărârii;g) concluzia comisiei și textul de lege pe care se întemeiază;h) calea de atac împotriva hotărârii și termenul în care poate fi exercitată.(2) Hotărârea comisiei se emite în 4 exemplare originale și poartă semnăturile membrilor comisiei prezenți. Hotărârea va avea ca anexă procesul-verbal întocmit în condițiile prezentelor norme metodologice. În cazul pluralității persoanelor interesate, hotărârea se emite într-un număr de exemplare originale corespunzător.(3) Hotărârea comisiei poate fi revocată pentru motive temeinice. În acest caz titularul cererii va fi notificat.(4) Hotărârea se comunică în original titularului cererii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau poate fi ridicată personal de titularul cererii ori de mandatarul acestuia cu procură specială autentică, cu semnătură de primire.(5) Hotărârea comisiei poate fi consultată la sediul expropriatorului. Hotărârile, cuprinzând și cuantumul despăgubirilor, se vor afișa în extras atât la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului București în raza căruia se află situat imobilul expropriat, cât și pe pagina proprie de internet a expropriatorului.(6) În cazul în care, potrivit hotărârii comisiei, expropriatorul consemnează despăgubirile într-un cont bancar, un exemplar al hotărârii se va comunică unității bancare la care s-a deschis contul pe numele titularului/titularilor de drepturi reale.  +  Articolul 17(1) În cazul în care există mai multe persoane îndreptățite să primească despăgubiri, eliberarea sumei în numerar se va face tuturor titularilor de drepturi reale sau mandatarilor acestora, cu procură autentică și specială, care vor semna de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentate de un singur mandatar.(2) Consemnarea despăgubirilor se va face de către expropriator la unități bancare, după următoarea procedură:a) în cazul în care există un singur titular de drepturi reale, al cărui drept este recunoscut de comisia constituită de expropriator, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele acestuia;b) în cazul în care există mai mulți titulari de drepturi reale care nu au convenit asupra despăgubirilor, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor. La cererea expropriatorului unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanelor care își probează dreptul real în fața expropriatorului, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau în temeiul unui alt act autentic prin care se consfințește învoiala tuturor titularilor de drepturi reale cu privire la cuantumul despăgubirilor ce le revin fiecăruia dintre ei;c) în cazul în care există mai multe persoane care pretind în contradictoriu un drept real, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor părților aflate în litigiu. La cererea expropriatorului, unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanei care își probează dreptul real în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;d) în cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat și procedura succesorală a fost deschisă, expropriatorul va consemna despăgubirile pe seama succesiunii într-un cont deschis pe numele notarului pe rolul căruia se află procedura succesorală, cu mențiunea că suma reprezintă despăgubire în temeiul legii. La cererea expropriatorului, suma va fi eliberată de către notar moștenitorilor, pe bază de certificat de moștenitor sau în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;e) în cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat și succesiunea nu a fost deschisă, expropriatorul va solicita deschiderea succesiunii. În acest caz, procedura de consemnare și de acordare a despăgubirilor este cea prevăzută la lit. d).(3) La cererea expropriatorului, unitatea bancară va deschide conturi pe numele persoanelor expropriate pe baza informațiilor furnizate de expropriator cu privire la numele persoanelor și la elementele de identificare a imobilului, respectiv numărul cadastral și numărul de carte funciară, ce a fost expropriat. Unitatea bancară va elibera sumele consemnate doar la cererea expropriatorului și numai persoanei indicate de către acesta.  +  Articolul 17^1Sumele consemnate în contul proprietarilor pentru proiectele finanțate din fonduri structurale se consideră eligibile de la data consemnării acestora în contul proprietarilor, potrivit legii și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare.--------Art. 17^1 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 958 din 4 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 6 decembrie 2013.  +  Capitolul VI Avize, acorduri, certificate și autorizații  +  Articolul 18Documentația de avizare și aprobare a scoaterii definitive sau temporare a terenurilor necesare pentru lucrări de utilitate publică de interes național, județean și local din circuitul agricol și, respectiv, din fondul forestier național, fără plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a taxelor și a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 și 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, se va întocmi, conform reglementărilor în vigoare, de către expropriator. Documentația pentru terenurile forestiere se întocmește în condițiile art. 19 și 20.  +  Articolul 19Pentru terenurile forestiere cu suprafața mai mică de 1,0 ha, documentațiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier național conțin următoarele documente:a) solicitarea expropriatorului de scoatere definitivă/temporară a terenului din fondul forestier național, adresată inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare în raza căruia se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier;b) plan de încadrare în zonă;c) plan de situație al amplasamentului care urmează a fi ocupat. Din plan va rezultă situația terenului înainte de a fi scos din fondul forestier, precum și după ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;d) fișa tehnică de transmitere-defrișare;e) avizul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului. În cazul în care terenul a fost expropriat fără să mai fie transmis în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, nu este nevoie de aviz;f) actul administrativ al autorității de protecție a mediului;g) decizia de expropriere și documentele care atestă plata, în copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobândite în baza legii.  +  Articolul 20Pentru terenurile forestiere cu suprafața mai mare sau egală cu 1,0 ha, documentațiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier național conțin următoarele documente:a) solicitarea de scoatere definitivă/temporară a terenului din fondul forestier național, adresată autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;b) plan de încadrare în zonă;c) plan de situație al amplasamentului care urmează a fi ocupat. Din plan va rezultă situația terenului înainte de a fi scos din fondul forestier, precum și situația terenului după ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;d) fișa tehnică de transmitere-defrișare a terenului solicitat pentru scoatere din fondul forestier național, întocmită de unități abilitate. Fișa tehnică va fi vizată de către inspectoratul teritorial de regim silvic și de vânătoare;e) avizul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului. În cazul în care terenul forestier a fost expropriat, nu mai este nevoie de acest aviz;f) avizul inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare în raza căruia se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier național;g) acordul de mediu;h) decizia de expropriere și documentele care atestă plata, în copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobândite în baza legii.----