REGULAMENT din 9 martie 2012 (*actualizat*)privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare(actualizat până la data de 13 aprilie 2012*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL




  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 aprilie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 277 din 5 aprilie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Inspecţia Judiciară este condusă de un inspector-şef, ajutat de un inspector-şef adjunct, funcţii denumite în continuare şi funcţii de conducere ale Inspecţiei Judiciare. (2) Inspectorul-şef şi inspectorul-şef adjunct sunt numiţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în urma unui concurs organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Concursul pentru numirea în funcţiile de inspector-şef şi inspector-şef adjunct se organizează, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de inspector-şef şi inspector-şef adjunct se anunţă cu cel puţin 3 luni înaintea primei probe de concurs. (3) Data, locul, tematica şi bibliografia concursului se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare, cu consultarea Institutului Naţional al Magistraturii, şi se afişează pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, la aceeaşi dată cu anunţul de organizare a concursului. (4) Concursul constă în susţinerea următoarelor probe: a) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei pentru care se candidează; b) probă scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane, evaluarea capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, precum şi verificarea rezistenţei la stres şi un test psihologic. (5) Proba prevăzută la alin. (4) lit. b) are două componente:1. testarea psihologică, evaluarea capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, precum şi verificarea rezistenţei la stres, denumită în continuare testarea psihologică;2. testarea scrisă a cunoştinţelor privind managementul, comunicarea şi resursele umane, denumită în continuare testarea scrisă.  +  Capitolul II Înscrierea la concurs  +  Articolul 3Pot participa la concursul prevăzut la art. 2 alin. (1) inspectorii în funcţie.  +  Articolul 4 (1) Inspectorii îşi depun candidaturile în termen de 15 zile de la publicarea datei concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Modificarea opţiunii în ceea ce priveşte funcţia pentru care inspectorii candidează poate fi realizată până la data expirării termenului de depunere a candidaturilor. (3) Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere se depune în 6 exemplare identice, pe suport hârtie, la Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării primei probe a concursului. Proiectul se depune şi în format electronic, pe suport specific - CD. Depăşirea din motive imputabile candidatului a termenului de depunere a proiectului atrage decăderea din dreptul de a mai participa la concurs.  +  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea concursului  +  Secţiunea 1 Comisiile de concurs  +  Articolul 5 (1) Comisia de organizare a concursului se numeşte de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare. (2) Comisia de organizare a concursului se compune din:- preşedinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau un director al Direcţiei resurse umane şi organizare;- vicepreşedinte: secretarul general adjunct sau un director al Direcţiei resurse umane şi organizare;- membri: personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu funcţii de conducere şi execuţie, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 6 (1) Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi afişează lista finală a candidaţilor;2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, asigurarea pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi a asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului, dacă este cazul, în funcţie de numărul candidaţilor, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea cheltuielilor de cazare, transport şi diurnă pentru membrii comisiilor, în condiţiile legii;3. asigură securizarea subiectelor şi a lucrărilor scrise la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi în timpul transportului acestora, precum şi păstrarea ordinii publice la centrul de concurs;4. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, numerotate;5. instruieşte, cu 24-48 de ore înaintea datei concursului, responsabilii de sală numiţi prin hotărâre a preşedintelui acesteia;6. repartizează candidaţii, în ordine alfabetică, pentru testarea psihologică şi testarea scrisă şi pentru susţinerea proiectului şi dispune afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele, precum şi publicarea acestora pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor;7. preia de la comisia de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisă şi baremele de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;8. păstrează, în condiţii de deplină siguranţă, subiectele şi baremele de notare la sediul Consiliului Superior al Magistraturii;9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de concurs, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile care conţin necesarul de subiecte pentru fiecare sală;10. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru proba scrisă;11. afişează baremul de notare la centrul de concurs, după încheierea probei scrise, şi asigură publicarea acestuia, precum şi a subiectelor de concurs pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii;12. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrul de concurs la centrul de corectare şi răspunde de securitatea acestora;13. predă comisiei de corectare, în ziua desfăşurării concursului, lucrările scrise, precum şi subiectele şi baremele de notare;14. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de concurs ori se desfăşoară probele de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;15. primeşte de la comisia de corectare lucrările scrise, borderourile individuale de notare şi borderoul centralizator;16. asigură publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;17. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;18. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;19. informează de îndată Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;20. propune Plenului Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;21. îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului. (2) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1). În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţii şi membrii comisiei.  +  Articolul 7 (1) Comisiile de concurs sunt numite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare. Pentru probele al căror rezultat poate fi contestat, prin aceeaşi hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii sunt numite şi comisiile corespunzătoare de soluţionare a contestaţiilor. (2) În comisiile de concurs vor fi desemnaţi şi membri supleanţi, care vor înlocui de drept, în baza hotărârii preşedintelui comisiei, până la finalizarea probei de concurs, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile. (3) Din comisiile de concurs nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii, persoanele din conducerea Institutului Naţional al Magistraturii şi formatorii Institutului Naţional al Magistraturii care au calitatea de inspector judiciar. (4) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimţământului scris exprimat anterior şi are loc cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a probei pentru care s-a constituit comisia. (5) Nu pot fi numite în comisia de organizare a concursului sau în comisiile de concurs persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să îi comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale. (6) Aceeaşi persoană nu poate face parte din mai mult de o comisie din cadrul aceluiaşi concurs. (7) Modalităţile de plată şi atribuţiile ce revin membrilor comisiilor de concurs se stabilesc prin contracte de participare încheiate în 3 exemplare între aceştia şi Consiliul Superior al Magistraturii. (8) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.  +  Articolul 8 (1) Comisia de concurs pentru proba constând în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei pentru care se candidează, numită în continuare comisia de examinare, este formată din 3 formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii, specialişti în management, organizare judiciară şi comunicare, propuşi de Institutul Naţional al Magistraturii, şi dintr-un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnaţi de colegiile de conducere. (2) Comisia de examinare este condusă de un preşedinte, numit de Plenul Consiliul Superior al Magistraturii dintre membrii comisiei. (3) În cazul în care, din cauza incompatibilităţii sau a altor situaţii obiective, comisia de examinare nu se poate constitui cu formatorii Institutului Naţional al Magistraturii, specialişti în management, organizare judiciară şi comunicare, Institutul Naţional al Magistraturii propune Plenului Consiliului Superior al Magistraturii alţi specialişti în materia respectivă, care nu au calitatea de formatori ai Institutul Naţional al Magistraturii, în vederea desemnării în comisie.  +  Articolul 9 (1) Comisia de elaborare a subiectelor pentru testarea scrisă, denumită în continuare comisia de elaborare a subiectelor, este formată din 3 formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii, specialişti în management, organizare judiciară şi comunicare. Prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător. (2) Comisia de corectare a lucrărilor elaborate în cadrul testării scrise, denumită în continuare comisia de corectare, şi comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva rezultatelor obţinute la testarea scrisă, denumită în continuare comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă, se constituie potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 10 (1) Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor, cu respectarea următoarelor reguli: a) asigurarea concordanţei cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii; b) asigurarea cuprinderii echilibrate a materiei studiate şi a gradului de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit; c) evitarea repetării subiectelor de la concursurile anterioare; d) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs; e) indicarea, pentru fiecare subiect, atât a punctajului prevăzut în barem, cât şi a timpului recomandat pentru rezolvare; f) evitarea, pe cât posibil, a subiectelor ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică sau, în cazul unor astfel de situaţii, punctarea tuturor soluţiilor a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic şi coerent; g) punerea accentului în notarea lucrărilor pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat;2. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei scrise, a subiectelor şi baremelor de notare în plicuri distincte, închise şi sigilate;3. elaborarea pentru testarea scrisă a 3 variante de subiecte. (2) Comisia de corectare examinează, sub coordonarea preşedintelui comisiei, contestaţiile la barem şi adoptă baremul definitiv, care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, şi corectează lucrările scrise.  +  Articolul 11Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă are, în principal, atribuţiile de recorectare a lucrărilor şi de stabilire a rezultatului definitiv la testarea scrisă.  +  Articolul 12 (1) Comisia pentru testarea psihologică este formată din 2 psihologi, desemnaţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii din rândul specialiştilor cuprinşi în tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România, având prioritate psihologii care sunt angajaţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai curţilor de apel. (2) Comisia pentru testarea psihologică participă, fără dreptul de a pune întrebări, la susţinerea orală a proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, în vederea evaluării capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea şi a verificării rezistenţei la stres, aplică testele psihologice scrise şi realizează interviul psihologic al candidaţilor. (3) În comisia pentru testarea psihologică vor fi desemnaţi şi membri supleanţi, care vor înlocui de drept, în baza hotărârii preşedintelui comisiei de organizare a concursului, până la finalizarea probei de concurs, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile.  +  Articolul 13 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva rezultatului obţinut la testarea psihologică, denumită în continuare comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea psihologică, este compusă din 3 psihologi, desemnaţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii din rândul specialiştilor cuprinşi în tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România, alţii decât cei care au examinat iniţial candidaţii. (2) Prevederile art. 12 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 2-a Desfăşurarea concursului  +  Articolul 14 (1) În termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii, în termen de 24 de ore de la publicarea pe site, la Consiliul Superior al Magistraturii. Contestaţiile vor fi soluţionate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotărâre care se comunică de îndată contestatarului. (3) După pronunţarea hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, se întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, listă care se aduce la cunoştinţa publică prin modalitatea prevăzută la alin. (1). (4) În vederea evaluării proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi a publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit din 4 cifre.  +  Articolul 15 (1) Proba constând în prezentarea proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere constă în evaluarea proiectului de către comisia de examinare şi în susţinerea orală a acestuia. (2) Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere nu va cuprinde în conţinutul său date care să permită identificarea candidatului, chiar şi în cazul în care candidatul a ocupat anterior o funcţie de conducere în cadrul Inspecţiei Judiciare sau face referire la persoanele care ocupă aceste funcţii. (3) Proiectul va fi verificat de către comisia de organizare a concursului în vederea respectării prevederilor alin. (2), iar, în cazul în care se constată posibilitatea identificării candidatului, va fi înştiinţat acesta în vederea modificării corespunzătoare a proiectului. Proiectul modificat numai din perspectiva posibilităţii identificării candidatului va fi depus la sediul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru susţinerea probei. (4) Fiecare membru al comisiei de examinare evaluează şi notează proiectul pe baza criteriilor prevăzute la alin. (6) şi predă procesul-verbal de notare, în plic închis, cu nota pentru fiecare proiect, comisiei de organizare a concursului. Notele acordate rămân confidenţiale până după susţinerea orală a proiectului şi notarea acesteia. (5) Candidaţii susţin oral, în faţa comisiei de examinare, proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere. Dispoziţiile alin. (4) teza I se aplică în mod corespunzător. (6) Pentru notarea proiectului şi a susţinerii orale vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: a) capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi capacitatea de adaptare rapidă; b) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente şi respectarea principiului repartizării aleatorii, cunoaşterea şi aplicarea corectă a normelor de tehnică legislativă, iniţiativele în ceea ce priveşte atribuţiile normative ale inspectorului-şef; c) comportamentul şi comunicarea în interiorul instituţiei, cu alte persoane şi instituţii, cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public şi transparenţa actului de conducere; d) folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor către inspectori şi personalul Inspecţiei Judiciare; (7) Fiecare criteriu valorează 2,5 puncte din totalul punctajului pentru această probă. (8) Comisia de organizare a concursului calculează media obţinută de fiecare candidat ca urmare a notării efectuate de fiecare membru al comisiei conform alin. (4) şi, respectiv, alin. (5). (9) Nota obţinută la proba constând în prezentarea proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere este media aritmetică a celor două medii calculate conform alin. (8). (10) Rezultatele susţinerii proiectului se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, după susţinerea probei de către toţi candidaţii. (11) Rezultatele sunt definitive şi nu pot fi contestate.  +  Articolul 16Susţinerea orală a proiectului se înregistrează cu mijloace audiovideo. Înregistrările se păstrează o perioadă de un an de la data desfăşurării probei, după care se distrug.  +  Articolul 17 (1) Testarea psihologică constă în aplicarea unui test scris şi în susţinerea unui interviu al candidaţilor în faţa comisiei pentru testarea psihologică. (2) Rezultatele testării psihologice vor fi concretizate într-un raport care va cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat în raport cu funcţia pentru care candidează, precum şi calificativul "admis" sau "respins"; calificativul acordat se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Candidaţii nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula, în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, contestaţii care se transmit prin fax la Consiliul Superior al Magistraturii. (4) Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea psihologică în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, inclusiv prin aplicarea de teste psihologice suplimentare. (5) La solicitarea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea psihologică, rezultatele testării psihologice, concretizate în raportul care cuprinde profilul psihologic al candidatului în raport cu funcţia pentru care candidează şi calificativul obţinut, sunt aduse la cunoştinţa membrilor acestei comisii.  +  Articolul 18Testarea scrisă constă în verificarea cunoştinţelor privind managementul, comunicarea şi resursele umane, pe baza unor subiecte cu răspunsuri de tip sinteză, comune pentru funcţia de inspector-şef şi inspector-şef adjunct.  +  Articolul 19 (1) Cu 48 de ore înainte de desfăşurarea testării scrise, comisia de elaborare a subiectelor stabileşte un set de 3 variante de subiecte. (2) Subiectele şi baremele de notare se predau în plicuri distincte, închise şi sigilate de către comisia prevăzută la alin. (1) comisiei de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de data şi ora susţinerii testării scrise. Plicurile se deschid în ziua concursului, în prezenţa reprezentanţilor candidaţilor, după expirarea termenului de acces în sălile de concurs.  +  Articolul 20 (1) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza actului de identitate, în ordinea afişată, la ora stabilită, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu şi după deschiderea plicului cu subiecte. (2) Înainte de aducerea subiectelor în săli, responsabilii de sală aduc la cunoştinţa candidaţilor modul de desfăşurare a probelor şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.  +  Articolul 21 (1) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării testării scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. (2) Candidaţii se aşază în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Candidaţii primesc teze de concurs tipizate, pe care îşi scriu cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe colţul paginii ce urmează să fie lipit, precum şi coli obişnuite pentru ciorne, marcate cu ştampila de concurs. (3) Colţul tezei de concurs tipizate se lipeşte şi se ştampilează la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porţiunii din pagină care urmează să fie sigilată. (4) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective. (5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă şi încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4). În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate şi măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu menţiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului şi candidatului respectiv.  +  Articolul 22 (1) Prin tragere la sorţi, un reprezentant al candidaţilor alege varianta de subiecte dintre cele 3 variante stabilite de comisia de elaborare a subiectelor. (2) După extragerea variantei de subiecte, preşedintele comisiei de organizare a concursului şi persoana care a efectuat extragerea semnează pe subiectul extras. (3) Niciun membru al comisiei de elaborare a subiectelor nu poate părăsi centrul de concurs şi nu poate comunică conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea testării scrise. (4) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la preşedinte, vicepreşedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid şi distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat. (5) Pe parcursul desfăşurării testării scrise membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări ale subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor. Pe toată durata desfăşurării testării scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiilor de elaborare a subiectelor şi de organizare a concursului, care supraveghează desfăşurarea concursului. (6) Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, se transmit candidaţilor odată cu subiectele, iar baremul de notare se afişează la centrul de concurs, la încheierea testării scrise. (7) În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează în 48 de ore. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul de notare definitiv, stabilit în urma soluţionării contestaţiilor, se publică de îndată pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 23 (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intră în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine testarea scrisă. (2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs. (3) Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, nu poate depăşi 4 ore şi se socoteşte din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. (4) Pentru elaborarea lucrării scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseşte altă hârtie decât cea distribuită candidaţilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare. (5) Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare. (6) Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. (7) În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, cum ar fi corectări numeroase şi greşeli care ar putea fi interpretate drept semne de recunoaştere, doresc să îşi transcrie lucrarea fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de responsabilul de sală în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de responsabilul de sală, menţionându-se pe ele "anulat", se semnează şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru documentele de concurs.  +  Articolul 24 (1) Pe măsură ce îşi încheie lucrările, candidaţii le predau supraveghetorilor. (2) La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Dacă sunt mai mulţi candidaţi, ultimii 2 rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. (3) La predarea lucrărilor, supraveghetorii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire de sală, pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării. (4) Pentru fiecare sală se întocmeşte un proces-verbal. (5) Lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs. (6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de organizare a concursului, care le amestecă şi le numerotează, după care le predau preşedintelui comisiei de organizare a concursului, pe bază de proces-verbal de predare-primire.  +  Articolul 25 (1) Fiecare lucrare va fi corectată de toţi membrii comisiei de corectare şi se apreciază de către fiecare dintre aceştia, separat, cu note de la 0 la 10, cu două zecimale, respectându-se baremul de notare. Corectarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri de notare separate de către corectori, semnate de aceştia pe fiecare pagină. (2) Nota la testarea scrisă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare dintre membrii comisiei. Nota lucrărilor care au primit în urma corectării notări între 0 şi 1 va fi 1. (3) Pe timpul corectării, colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către un membru al comisiei de organizare a concursului. După efectuarea acestor operaţiuni, colţul sigilat al lucrării se desface în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei de organizare a concursului şi se corelează numărul lucrării cu numele candidatului. Notele finale se înregistrează imediat în borderourile de concurs. (4) Rezultatele obţinute la testarea scrisă se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Ora publicării pe site, menţionată pe borderoul de concurs, reprezintă momentul de la care curge termenul de contestaţii.  +  Articolul 26 (1) Candidatul nemulţumit de nota obţinută la testarea scrisă poate formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestaţiile se depun personal sau se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. (3) Lucrările scrise se recorectează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă. (4) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise vor fi renumerotate şi resigilate, fiind înscrise într-un borderou separat. Fiecare lucrare va fi corectată de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă. Nota finală este reprezentată de media aritmetică a notelor acordate de către fiecare dintre membrii comisiei. Nota lucrărilor care au primit în urma corectărilor notări între 0 şi 1 va fi 1. (5) Nota obţinută în urma contestaţiei este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată. (6) Rezultatele în urma contestaţiilor se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 27 (1) Media generală a candidatului reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la proba prevăzută la art. 2 alin. (4) lit. a) şi la alin. (5) pct. 2. (2) Pe baza mediei generale se întocmeşte tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Funcţia de conducere vacantă va fi ocupată de candidatul care a obţinut cea mai mare medie generală. (4) În caz de medii generale egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de nota obţinută la testarea scrisă, iar dacă şi acestea sunt egale, vor fi avute în vedere, în ordine, următoarele criterii: gradul profesional cel mai mare, vechimea cea mai mare în funcţia de judecător sau procuror, titlul de doctor în drept, calitatea de doctorand. (5) Pentru a ocupa funcţia pentru care candidează, inspectorul trebuie să obţină cel puţin media generală 7 (şapte), iar notele, atât la proba constând în prezentarea proiectului, cât şi la testarea scrisă, trebuie să fie cel puţin 5 (cinci).  +  Articolul 28 (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului pentru numirea în funcţiile de conducere ale Inspecţiei Judiciare. (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada săvârşirii unei fraude.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29Abrogat.-------Art. 29 a fost abrogat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 277 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 13 aprilie 2012.  +  Articolul 30 (1) Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. (2) Lucrările de concurs se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidaţilor. (3) Originalele documentelor în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax se transmit în maximum 5 zile de la transmiterea prin fax Direcţiei resurse umane şi organizare şi se arhivează la mapele de concurs.  +  Articolul 31Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 101 şi următoarele din Codul de procedură civilă.-----