ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 (*actualizată*)privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne**)(actualizată până la data de 5 decembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 383 din 16 decembrie 2005; LEGEA nr. 146 din 23 iulie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 12 iunie 2013; LEGEA nr. 324 din 28 noiembrie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.Ţinând seama de prevederile Legii nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin care s-a înfiinţat în subordinea ministrului administraţiei şi internelor Direcţia generală anticorupţie, ca structură specializată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu,luând în considerare faptul că accelerarea luptei împotriva corupţiei în administraţia publică constituie una dintre sarcinile prioritare pe Capitolul 24 "Justiţie şi afaceri interne", a cărei neîndeplinire poate sta la baza activării clauzei de amânare a aderării României la Uniunea Europeană,pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de ţara noastră în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană, în contextul monitorizării stricte pe care Comisia Europeană o aplică,se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare pentru ca ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei generale anticorupţie să fie abilitaţi să efectueze activităţi de descoperire a infracţiunilor de corupţie ce intră în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, săvârşite de personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi acordarea pentru personalul acestei structuri a unor sporuri specifice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Direcţia generală anticorupţie este structura specializată a Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu personalitate juridică, pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului ministerului. (2) Lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei generale anticorupţie au competenţa să efectueze, în condiţiile prevăzute de lege, activităţi de prevenire şi descoperire, precum şi actele de cercetare penală dispuse de procurorul competent privind infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite de personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.---------------Art. 1 a revenit la forma modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012, întrucât ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 iunie 2013 a fost respinsă de LEGEA nr. 324 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 2 decembrie 2013.  +  Articolul 1^1 (1) Direcţia generală anticorupţie administrează sistemul telefonic call-center anticorupţie, constituit în scopul sesizării de către cetăţeni a faptelor de corupţie, asigurând preluarea apelurilor şi transmiterea acestora către parchetul competent, conform legii. (2) Sistemul telefonic call-center anticorupţie, înfiinţat la nivelul Direcţiei generale anticorupţie, reprezintă o alternativă la celelalte linii telefonice puse la dispoziţia publicului de alte instituţii publice, pentru sesizarea faptelor de corupţie. (3) Sesizările care nu au ca obiect săvârşirea unor fapte de corupţie se transmit de către Direcţia generală anticorupţie organelor competente, în conformitate cu prevederile legale. (4) Direcţia generală anticorupţie centralizează, stochează şi pune la dispoziţia autorităţilor abilitate datele privind apelurile primite, în condiţiile legii. (5) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiţiile legii, Direcţia generală anticorupţie având obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal colectate şi stocate pe timpul efectuării apelurilor. (6) Regulamentul de operare al sistemului telefonic call-center anticorupţie se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei. (7) În vederea popularizării sistemului telefonic prevăzut la alin. (1), instituţiile publice asigură afişarea de materiale informative la sediile proprii, respectiv distribuirea acestora către populaţie. Materialele informative se pun la dispoziţia instituţiilor publice, în mod gratuit, de Direcţia generală anticorupţie.-----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012.  +  Articolul 2Magistraţii, indiferent de funcţia pe care o deţin, detaşaţi în funcţii de conducere la Direcţia generală anticorupţie şi la structurile subordonate acesteia, din Ministerul Afacerilor Interne, beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute pentru judecătorii şi procurorii detaşaţi în funcţii de conducere în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3La articolul 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Poliţiştii care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de un spor lunar de 30% din salariul de bază."  +  Articolul 4Articolul 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002privind Departamentul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:«Art. 23. - Persoanele arestate preventiv în cauzele care sunt de competenţa Departamentului Naţional Anticorupţie sunt deţinute în locuri anume stabilite în cadrul Departamentului Naţional Anticorupţie, încadrate cu personal detaşat de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, sau, după caz, în secţiile de arest preventiv ale penitenciarelor ori în arestul Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.»-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.159 din 21 decembrie 2005.  +  Articolul 5Drepturile prevăzute la art. 2 şi 3 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.159 din 21 decembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 septembrie 2005.Nr. 120.-------