NORME din 18 noiembrie 2013privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 5 decembrie 2013     +  Articolul UNICLa sesizare, controlul la unităţile medicale/psihologice agreate pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se va efectua ţinând cont de următoarele:1. Conducerea Ministerului Transporturilor desemnează persoanele din cadrul direcţiei de specialitate care urmează să efectueze controlul la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate.2. În echipele de control nu va putea fi desemnat personalul din direcţia de specialitate care a participat la procesul de agreare/avizare a unităţii respective.3. În funcţie de sesizare, echipa de control se va deplasa la punctul de lucru al unităţii medicale/psihologice care face obiectul sesizării şi va verifica condiţiile care au stat la baza acesteia.4. În cazul în care se contestă eliberarea unui certificat de agreare unei unităţi medicale/psihologice, se vor verifica condiţiile privind acordarea acestuia, conform art. 3 alin. (1) lit. i) din anexa nr. 1 la ordin, şi concordanţa dintre înscrisurile cuprinse în dosarul de agreare şi situaţia din teren.5. În cazul în care se contestă comisia de examinare medicală/psihologică care a efectuat examinarea medicală/psihologică, comisia de control va solicita reprezentantului legal al unităţii medicale/psihologice un număr de 5-10 fişe medicale personale tip siguranţa transporturilor/caiete psihologice, aleatoriu, pentru a verifica dacă medicii examinatori/psihologul examinator fac/face parte din comisia aprobată de Ministerul Transporturilor.6. În cazul în care se contestă acordarea/neacordarea vizei anuale pe un certificat de agreare, comisia de control va realiza verificările conform art. 6 din anexa nr. 1 la ordin.7. În urma controlului se va întocmi un proces-verbal care va conţine toate constatările din teren însoţite de documente doveditoare. Procesul-verbal va fi semnat de membrii comisiei de control şi de reprezentantul legal al unităţii medicale/psihologice la sediul căreia se efectuează controlul.8. Toate documentele doveditoare care însoţesc procesul-verbal vor fi certificate pentru conformitate cu sintagma "conform cu originalul" şi vor fi semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al unităţii medicale/psihologice.9. Comisia de control va întocmi un raport către conducerea Ministerului Transporturilor, va anexa procesul-verbal şi toate documentele doveditoare şi va propune spre aprobare, dacă se impune, sancţiuni conform prevederilor legale.--------