ORDIN nr. 1.262 din 10 octombrie 2013pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Nr. 1.262 din 10 octombrie 2013
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.393 din 18 noiembrie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 5 decembrie 2013    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2), art. 14 lit. e), f) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, prevăzute în anexa nr. 1, şi Normele privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Începând cu data publicării prezentului ordin, unităţile medicale şi/sau psihologice agreate conform Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere sunt obligate să solicite un nou certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor, pentru a putea elibera avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Cristian Mihai Marinescu,secretar general adjunctp. Ministrul sănătăţii,Raed Arafat,secretar de stat  +  Anexa 1 NORMEprivind procedura de agreare a unităţilormedicale şi/sau psihologice în vederea examinăriipersonalului din transporturi cu atribuţii însiguranţa transporturilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Pentru a examina personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, unităţile specializate medicale şi/sau psihologice trebuie să deţină certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor. (2) Certificatul de agreare reprezintă actul care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor specifice realizării activităţii prevăzute la alin. (1). (3) Ministerul Transporturilor acordă, suspendă şi retrage certificatul de agreare. (4) Certificatul de agreare are o valabilitate de 5 ani, cu avizare anuală de către Ministerul Transporturilor. (5) Ministerul Transporturilor controlează unităţile prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte respectarea criteriilor şi condiţiilor de agreare, acordând viza anuală sau propunând notificarea cu avertisment, suspendarea certificatului de agreare pe o perioadă de 90 de zile sau retragerea certificatului de agreare.  +  Articolul 2În înţelesul prezentelor norme, agrearea se referă la activitatea de certificare a condiţiilor de spaţiu, resurse umane, dotare cu aparatură şi/sau instrumente de evaluare psihologică, organizare administrativă a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, organizate legal în domeniul de competenţă propriu al Ministerului Transporturilor, pe bază de documente şi după constatarea conformităţii la sediul solicitantului.  +  Capitolul II Criterii şi condiţii privind acordarea certificatului de agreare  +  Articolul 3 (1) În vederea obţinerii certificatului de agreare, unitatea specializată medicală şi/sau psihologică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie organizată conform uneia din următoarele prevederi legale în vigoare:- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România; b) să fie autorizată potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; c) să deţină câte un cabinet medical în aceeaşi locaţie, necesar desfăşurării activităţii medicilor din specialităţile: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, otorinolaringologie, neurologie, psihiatrie, iar pentru unităţile psihologice, un cabinet cu o suprafaţă de minimum 20 mp pentru examinările psihologice, în folosinţă exclusivă; d) să facă dovada posibilităţii efectuării investigaţiilor clinice specificate în metodologia de examinare şi a investigaţiilor paraclinice în laboratorul propriu, prin autorizaţia eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti; e) să facă dovada deţinerii în proprietate a aparaturii necesare efectuării investigaţiilor medicale clinice şi paraclinice obligatorii şi/sau a aparaturii, probelor şi instrumentelor informatizate necesare efectuării examinărilor psihologice, conform prevederilor legale în vigoare; f) în cazul unităţilor specializate medicale, să facă dovada că are angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată câte un medic pentru fiecare din specialităţile medicale prevăzute la lit. c), cu cel puţin 17,5 ore/săptămână dedicate exclusiv activităţii de siguranţă în transporturi; g) programul de lucru al fiecărui medic din comisia medicală/cabinetul medical să fie avizat de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti; h) în cazul persoanelor juridice care au structuri de psihologie, să facă dovada că au angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată cel puţin un psiholog cu 20 de ore/săptămână dedicate exclusiv activităţii de siguranţă transporturilor şi atestat în psihologia transporturilor treapta specialist, iar în cazul cabinetelor individuale de psihologie, să facă dovada deţinerii atestatului de psiholog specialist şi a faptului că desfăşoară activitate pentru siguranţa transporturilor minimum 20 de ore/săptămână, prin declaraţie pe propria răspundere şi program de lucru afişat; i) să depună la sediul Ministerului Transporturilor următoarele documente:1. cerere de solicitare;2. copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru unităţile medicale;3. documentele de înfiinţare ale firmei sau de formă de organizare:- actul de înfiinţare sau de organizare al persoanei juridice cu specificarea obiectului de activitate, conform art. 3 alin. (1) lit. a);- certificatul de înregistrare cu anexe (dacă este cazul) înregistrat la registrul comerţului cu specificarea obiectului de activitate "asistenţă medicală ambulatorie" şi/sau activitatea de examinare/evaluare psihologică;- certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale (dacă este cazul);- pentru unităţile psihologice specializate: să facă dovada că este organizată ca unitate psihologică specializată în una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau în altă formă, conform Legii nr. 213/2004;4. certificatul de înregistrare la direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti;5. certificatul de înregistrare de la Colegiul Medicilor din România;6. hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale consiliilor locale/judeţene, ordine ale Ministerului Sănătăţii, în cazul unităţilor sanitare/psihologice constituite în baza acestor reglementări;7. certificatul de înregistrare de la Colegiul Psihologilor din România - în cazul cabinetelor individuale de psihologie;8. dovada deţinerii spaţiului, respectiv contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, comodat, acte de donaţie legalizate şi schiţa cu amplasarea cabinetului/cabinetelor;9. actele de personal:- contracte de muncă pe perioadă determinată, cu specificarea timpului de lucru pentru care se încheie contractul, vizate de inspectoratul teritorial de muncă sau cu confirmare REVISAL;- pentru unităţile medicale: certificate de membru al colegiului judeţean al medicilor sau al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, vizate la zi;- pentru unităţile psihologice: atestate de liberă practică;10. dovada existenţei unui laborator de analize medicale propriu prin autorizaţia eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. Laboratorul va putea deservi mai multe puncte de lucru ale aceleiaşi unităţi medicale, pentru activitatea de siguranţă transporturilor, cu condiţia ca acesta să fie amplasat la o distanţă care să permită transportul medicalizat al probelor biologice, conform reglementărilor în vigoare;11. dovada deţinerii actului de proprietate asupra aparaturii necesare: contract de vânzare-cumpărare/factură şi contract de donaţie şi/sau contract de sponsorizare legalizat;12. chitanţa privind achitarea tarifului pentru verificarea unităţilor specializate medicale/psihologice în vederea agreării, conform prevederilor legale, pentru fiecare punct de lucru în care urmează să efectueze activitatea de examinare medicală/psihologică pentru siguranţa transporturilor;13. dovada posibilităţii transmiterii datelor în format electronic. (2) Toate documentele depuse în copie, necesare obţinerii certificatului de agreare, vor fi certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi vor fi semnate de reprezentantul legal al unităţii medicale şi/sau psihologice pe fiecare pagină.  +  Articolul 4 (1) În vederea obţinerii certificatului de agreare, unitatea medicală sau psihologică va depune dosarul la Ministerul Transporturilor. Documentele vor fi analizate prin direcţia de specialitate şi se va întocmi fişa de analiză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a. (2) După analizarea dosarului, în situaţia în care dosarul este incomplet, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor va comunică unităţii solicitante în maximum 15 zile rezoluţia cu privire la situaţia dosarului. (3) Verificarea unităţii medicale sau psihologice specializate se va realiza de către o comisie alcătuită din 2-3 membri, desemnată de conducerea Ministerului Transporturilor, în cel mult 30 de zile de la finalizarea dosarului. (4) Verificarea unităţii specializate este urmată de încheierea unui proces-verbal de verificare a concordanţei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1b. (5) În urma verificării efectuate, direcţia de specialitate propune conducerii Ministerului Transporturilor eliberarea certificatului de agreare ori respingerea solicitării, în cazul când se constată neconformităţi, urmând ca acesta să se elibereze în termen de 10 zile dacă propunerea este favorabilă. (6) Modelul certificatului de agreare este prevăzut în anexa nr. 1c. (7) Unitatea specializată medicală şi/sau psihologică cu mai multe puncte de lucru trebuie să îndeplinească condiţiile de agreare prevăzute la art. 3 pentru fiecare punct de lucru în parte.  +  Capitolul III Criterii şi condiţii privind acordarea vizei anuale  +  Articolul 5 (1) În vederea acordării vizei anuale, unitatea medicală şi/sau psihologică agreată va trimite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu 30 de zile înaintea expirării, solicitarea de avizare, care va cuprinde şi datele de contact ale unităţii (adresă, telefon, fax, e-mail), însoţită de: a) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să reiasă că unitatea solicitantă îşi menţine condiţiile iniţiale de agreare, iar în cazul în care au intervenit schimbări cu privire la componenţa comisiei de examinare se va transmite numărul de confirmare a adresei de modificare; b) un raport de activitate pentru anul precedent care să cuprindă numărul de examinări efectuate şi numărul de persoane declarate apte şi inapte, pe fiecare mod de transport; c) chitanţa privind achitarea tarifului pentru verificarea unităţilor medicale/psihologice în vederea avizării anuale, conform prevederilor legale, pentru fiecare punct de lucru în care se efectuează activitatea de examinare medicală/psihologică pentru siguranţa transporturilor. (2) Verificarea unităţii solicitante în vederea avizării anuale se va realiza de către o comisie alcătuită din 2-3 membri, desemnată de conducerea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 6Verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice care deţin certificate de agreare, în vederea acordării vizei anuale, urmăreşte respectarea următoarelor obligaţii: a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), obligatoriu pe toată durata valabilităţii certificatului de agreare; b) înştiinţarea în scris, în caz de inaptitudine, a direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti şi autorităţii de control din domeniul transporturilor, în funcţie de modul de transport; c) solicitarea în scris, către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale/psihologice, în care funcţionează comisia, privind aprobarea pentru înlocuirea unui membru, în cazul în care unul dintre membrii comisiei medicale şi/sau psihologice este indisponibil, prezentând în acest scop aceleaşi documente pentru personal necesare agreării. De asemenea, reprezentantul legal al unităţii are obligaţia de a informa în scris direcţia de specialitate cu privire la toate modificările intervenite în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), impuse în vederea obţinerii certificatului de agreare; d) solicitarea unităţii medicale sau psihologice către Ministerul Transporturilor pentru emiterea unui nou certificat de agreare, în situaţia în care apar modificări faţă de condiţiile iniţiale de agreare referitoare la spaţiu, dotare, act constitutiv; e) alocarea pentru examinarea medicală a unui timp mediu/consultaţie de 15 minute, iar pentru examinarea psihologică a unui un timp mediu/examinare de 75 de minute, conform timpului standard prevăzut de legislaţia în domeniu; f) afişarea la loc vizibil a programului de lucru destinat activităţilor de examinare medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor; g) deţinerea şi completarea zilnică şi corectă a evidenţelor obligatorii, inclusiv a unui registru unic de evidenţă a examinărilor, cu rubricile: numele şi prenumele persoanei cu atribuţii în siguranţa transporturilor, codul numeric personal, motivul examinării (angajare, control periodic, schimbare în funcţie), modul de transport pentru care se solicită avizul, numărul dosarului personal de siguranţă transporturilor şi/sau al caietului psihologic, persoana juridică angajatoare (adresa angajatorului sau a punctului de lucru), funcţia din siguranţa transporturilor, avizul obţinut, data eliberării avizului; în cazul unui aviz de inaptitudine se vor menţiona motivul inaptitudinii (temporară sau cu restricţie) şi data reprogramării pentru reevaluarea medicală/psihologică a persoanei; h) păstrarea minimum 5 ani a dosarului cu toate documentele medicale şi psihologice ce au stat la baza emiterii avizului pentru toate modurile de transport, cu excepţia celui naval, pentru care dosarele vor fi păstrate 6 ani, conform reglementărilor Uniunii Europene; i) întocmirea documentaţiei de examinare corect şi complet şi eliberarea avizului/certificatului medical (pentru transportul maritim) în conformitate cu prevederile legale în vigoare; j) transmiterea în format electronic către direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor, până în data de 10 a lunii următoare, a rapoartelor lunare privind activitatea desfăşurată, care conţin următoarele informaţii:- numărul total de examinări;- numărul de examinări pe mod de transport;- numărul de examinări pe tipuri (şcolarizare, angajare, schimbarea funcţiei, examinare periodică);- numărul persoanelor declarate inapte, cu precizarea specialităţii medicale la care au fost declarate inapte şi a modului de transport;- numărul de avize restrictive, cu precizarea specialităţii medicale la care au fost declarate apte cu restricţii şi a modului de transport; k) respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor referitoare la persoanele examinate; l) afişarea la loc vizibil a tarifelor practicate şi a certificatului de agreare; m) punerea la dispoziţie a tuturor documentelor solicitate de către personalul din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor/Ministerul Sănătăţii şi al comisiei de control stabilite conform prevederilor legale, prevăzute la art. 3 alin. (1); n) dovada transmiterii în format electronic a avizelor medicale/psihologice direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 7Verificarea menţinerii condiţiilor de agreare şi a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor medicale şi/sau psihologice pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa transporturilor este urmată de încheierea unui proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1d.  +  Articolul 8În urma verificării efectuate, în baza procesului-verbal, direcţia de specialitate propune conducerii Ministerului Transporturilor acordarea/respingerea vizei sau sancţionarea unităţii conform prevederilor legale  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 9Direcţia medicală din cadrul Ministerului Transporturilor exercită atribuţiile privind reglementarea, coordonarea, supravegherea şi controlul în domeniul specific activităţii de examinare medicală/psihologică atât în unităţile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cât şi în cadrul entităţilor autorizate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.  +  Articolul 10Direcţia medicală din cadrul Ministerului Transporturilor verifică modalitatea în care Autoritatea Aeronautică Civilă Română îşi exercită competenţa privind examinarea medicală a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor delegată de Ministerul Transporturilor prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 148/2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigat din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 .  +  Articolul 11Lista cu unităţile specializate medicale şi/sau psihologice agreate va fi publicată pe site-ul Ministerului Transporturilor şi va fi actualizată periodic.  +  Articolul 12Anexele nr. 1a-1d fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1a la norme                                      FIŞĂ                       de analiză a dosarelor de agreare    Denumirea solicitantului:    Adresa solicitantului (se va trece punctul de lucru):    Tipul de examinare solicitat: [ ] [ ]                                               Medicală Psihologică    Data:    1. Cerere de solicitare                      [ ] Da [ ] Nu    2. Copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare                      [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul.    3. Documentele de firmă (sau de formă de organizare):    - certificatul de înregistrare cu anexe (dacă este cazul)                      [ ] Da [ ] Nu    - certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale(dacă este cazul)                      [ ] Da [ ] Nu    - actul de înfiinţare sau de organizare al unităţii medicale/psihologice                      [ ] Da [ ] Nu    - pentru formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberăpractică, dovada deţinerii certificatului de înregistrare şi a anexelor lacertificat, eliberate de Colegiul Psihologilor din România                      [ ] Da [ ] Nu    Observaţii: ..................................................................................................................................................................................................    4. Dovada deţinerii spaţiului:    [ ] Contract de vânzare-cumpărare.......    [ ] Contract de închiriere ..............., valabil până la ........    [ ] Contract de comodat .................., valabil până la ........    [ ] Altele: ....................    - schiţă cu amplasarea cabinetului/cabinetelor                      [ ] Da [ ] Nu    5. Actele de personal:    - contracte de muncă pe perioadă determinată, vizate de inspectoratulteritorial de muncă sau cu confirmare REVISAL, cu specificarea timpului delucru pentru care se încheie contractul:                      [ ] Da [ ] Nu [ ] Parţial    Observaţii: .........................................................................................................................................................................................    - pentru unităţile medicale: certificate de membru al colegiuluijudeţean al medicilor sau al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti,vizate la zi                      [ ] Da [ ] Nu [ ] Parţial    Observaţii: .........................................................................................................................................................................................    - pentru unităţile psihologice: atestate de liberă practică                      [ ] Da [ ] Nu    6. Dovada existenţei unui laborator de analize medicale propriu prinautorizaţia eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau amunicipiului Bucureşti                      [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul.    Concluzii: ..........................................................................................................................................................................................                                                  Semnături                                         Membrii comisiei Ministerului                                                Transportului                                         Numele Semnătura                                     .............. ................                                     .............. ................  +  Anexa 1b la norme                                 PROCES-VERBAL                       de verificare în vederea agreării                         întocmit astăzi, ...........,                           la unitatea .............,                    la sediul/punctul de lucru din .........    Subsemnaţii:    1. ........, 2. ......., 3. ......, reprezentanţi ai MinisteruluiTransporturilor, în prezenţa ......, reprezentant legal al unităţii, amprocedat la verificarea concordanţei datelor transmise şi am constataturmătoarele:    1. condiţii de spaţiu:    ..............................................................................................................................................................................................................    2. autorizaţii de funcţionare:    ..............................................................................................................................................................................................................    3. resurse umane:    ..............................................................................................................................................................................................................    4. condiţii de dotare cu aparatură:    ..............................................................................................................................................................................................................    5. transmiterea datelor în format electronic:    ..............................................................................................................................................................................................................                                    Semnături          Membrii comisiei Ministerului Reprezentantul legal                 Transporturilor al unităţii           Numele Semnătura Numele Semnătura      ............... .............. ............ .............      ............... ..............  +  Anexa 1c la norme                                    - faţă -                               GUVERNUL ROMÂNIEI                                    [STEMA]                           MINISTERUL TRANSPORTURILOR                             CERTIFICAT DE AGREARE                              Nr. ....../.........    Unitatea ........ este agreată să efectueze examinări medicale/psihologicepentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, la punctul de lucrusituat în ......., str. ........ nr. ......, judeţul ....... .    Prezentul certificat este valabil 5 ani, cu avizare anuală.                           Ministrul transporturilor,                           .........................                                   - verso -                Viza anuală Viza anuală              .............. .............  +  Anexa 1d la norme                                 PROCES-VERBAL                          întocmit astăzi, .........,                             la unitatea .........,                    la sediul/punctul de lucru din ........,               cu ocazia verificării menţinerii condiţiilor care                   au stat la baza agreării şi a respectării                   reglementărilor legale privind efectuarea                examinărilor medicale şi/sau psihologice pentru                persoanele cu funcţii care concură la siguranţa                                transporturilor    Subsemnaţii: 1. ......., 2. ......., 3. ......., reprezentanţi aiMinisterului Transporturilor, în prezenţa ......, reprezentant legal alunităţii, am procedat la verificarea menţinerii condiţiilor care au stat labaza agreării şi am constatat următoarele:    1. menţinerea condiţiilor de spaţiu/autorizaţiilor de funcţionare                      [] Da [] Nu    Observaţii: .....................................................................................................................................................................................................    2. menţinerea resurselor umane                      [] Da [] Nu    Observaţii: .....................................................................................................................................................................................................    3. menţinerea condiţiilor de dotare cu aparatură                      [] Da [] Nu    Observaţii: .....................................................................................................................................................................................................    4. respectarea reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte condiţiile dedesfăşurare a activităţii:    a) programul de lucru destinat activităţilor de examinare medicală şi/saupsihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţatransporturilor este afişat la loc vizibil                      [] Da [] Nu    Observaţii: .....................................................................................................................................................................................................    b) tarifele practicate şi certificatul de agreare sunt afişate la locvizibil                      [] Da [] Nu    Observaţii: .....................................................................................................................................................................................................    c) registru unic de evidenţă al examinărilor                      [] Da [] Nu    Observaţii: .....................................................................................................................................................................................................    d)respectă numărul de examinări/zi                      [] Da [] Nu    Observaţii: .....................................................................................................................................................................................................    e) fişele de examinare şi avizele eliberate sunt întocmite conformprevederilor legale în vigoare                      [] Da [] Nu    Observaţii: .....................................................................................................................................................................................................    f) au solicitat persoanelor examinate o declaraţie pe propria răspundere dincare să reiasă faptul că nu au mai fost examinate medical şi psihologic la oaltă unitate pentru funcţia pentru care solicită examinarea                      [] Da [] Nu    Observaţii: .....................................................................................................................................................................................................    g) au raportat examinările medicale şi/sau psihologice de siguranţătransporturilor efectuate la direcţia de specialitate din cadrul MinisteruluiTransporturilor                      [] Da [] Nu    Observaţii: .....................................................................................................................................................................................................                                      Semnături         Membrii comisiei Ministerului Reprezentantul legal               Transporturilor al unităţii            Numele Semnătura Numele Semnătura         .......... ........... ........... ..........         .......... ...........  +  Anexa 2 NORMEprivind procedura de control la unităţile medicaleşi/sau psihologice agreate să efectueze examinareapersonalului cu atribuţii în siguranţatransporturilor, precum şi persoanele desemnate săefectueze controlul  +  Articolul UNICLa sesizare, controlul la unităţile medicale/psihologice agreate pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se va efectua ţinând cont de următoarele:1. Conducerea Ministerului Transporturilor desemnează persoanele din cadrul direcţiei de specialitate care urmează să efectueze controlul la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate.2. În echipele de control nu va putea fi desemnat personalul din direcţia de specialitate care a participat la procesul de agreare/avizare a unităţii respective.3. În funcţie de sesizare, echipa de control se va deplasa la punctul de lucru al unităţii medicale/psihologice care face obiectul sesizării şi va verifica condiţiile care au stat la baza acesteia.4. În cazul în care se contestă eliberarea unui certificat de agreare unei unităţi medicale/psihologice, se vor verifica condiţiile privind acordarea acestuia, conform art. 3 alin. (1) lit. i) din anexa nr. 1 la ordin, şi concordanţa dintre înscrisurile cuprinse în dosarul de agreare şi situaţia din teren.5. În cazul în care se contestă comisia de examinare medicală/psihologică care a efectuat examinarea medicală/psihologică, comisia de control va solicita reprezentantului legal al unităţii medicale/psihologice un număr de 5-10 fişe medicale personale tip siguranţa transporturilor/caiete psihologice, aleatoriu, pentru a verifica dacă medicii examinatori/psihologul examinator fac/face parte din comisia aprobată de Ministerul Transporturilor.6. În cazul în care se contestă acordarea/neacordarea vizei anuale pe un certificat de agreare, comisia de control va realiza verificările conform art. 6 din anexa nr. 1 la ordin.7. În urma controlului se va întocmi un proces-verbal care va conţine toate constatările din teren însoţite de documente doveditoare. Procesul-verbal va fi semnat de membrii comisiei de control şi de reprezentantul legal al unităţii medicale/psihologice la sediul căreia se efectuează controlul.8. Toate documentele doveditoare care însoţesc procesul-verbal vor fi certificate pentru conformitate cu sintagma "conform cu originalul" şi vor fi semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al unităţii medicale/psihologice.9. Comisia de control va întocmi un raport către conducerea Ministerului Transporturilor, va anexa procesul-verbal şi toate documentele doveditoare şi va propune spre aprobare, dacă se impune, sancţiuni conform prevederilor legale.--------