HOTĂRÂRE nr. 941 din 27 noiembrie 2013privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 4 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (1) şi (4)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În scopul elaborării politicii Guvernului în domeniul societăţii informaţionale şi monitorizării implementării acesteia, precum şi al corelării cu politicile europene, Ministerul pentru Societatea Informaţională este asistat de Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitetul Tehnico-Economic. (2) În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul Tehnico-Economic emite avize conforme, însoţite, după caz, de recomandări cu caracter obligatoriu, cu majoritatea simplă a membrilor săi. (3) Avizele conforme vor face parte integrantă din dosarul achiziţiei publice, ca anexă la caietul de sarcini.  +  Articolul 2În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comitetului Tehnico-Economic contribuie la: a) definirea strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea societăţii informaţionale; b) asistarea Ministerului pentru Societatea Informaţională în relaţia cu autorităţile publice, în vederea realizării coerenţei politicilor şi implementării strategiilor guvernamentale privind dezvoltarea societăţii informaţionale; c) îmbunătăţirea comunicării dintre Ministerul pentru Societatea Informaţională şi celelalte structuri ale administraţiei publice, sectorul privat şi societatea civilă, pentru a da consistenţă politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea societăţii informaţionale; d) armonizarea obiectivelor strategice naţionale, în domeniul societăţii informaţionale, cu cele europene.  +  Articolul 3Comitetul Tehnico-Economic are următoarele atribuţii principale: a) contribuie la elaborarea direcţiilor strategice pentru dezvoltarea societăţii informaţionale în România, în corelare cu cele ale Agendei digitale Europa 2020; b) avizează strategiile şi proiectele de informatizare ale instituţiilor publice în vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice şi a eliminării finanţărilor multiple şi suprapunerilor funcţionale; c) avizează proiectele care implică soluţii IT amp;C şi pentru care se solicită garanţii guvernamentale; d) avizează conformitatea proiectelor care implică soluţii IT amp;C cu obiectivele Strategiei "Agenda digitală pentru România" şi cu Strategia naţională de securitate cibernetică, iniţiate de instituţiile publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de companiile/societăţile naţionale sau societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care statul este acţionar unic ori majoritar; e) contribuie la evaluarea implementării Strategiei "Agenda digitală pentru România" la nivelul administraţiei publice.  +  Articolul 4 (1) Specificaţiile tehnice aferente caietelor de sarcini, respectiv proiectele tehnice şi studiile de fezabilitate pentru proiectele prevăzute la art. 3 lit. b) şi d) se supun avizului Comitetului Tehnico-Economic, astfel: a) înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, proiectele ce implică soluţii IT amp;C cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei finanţate din fonduri naţionale; b) înainte de depunerea cererii de finanţare la autorităţile competente, precum şi înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, proiectele ce implică soluţii IT amp;C cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei finanţate din fonduri europene. (2) Prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, soluţiile IT amp;C se pun în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV).  +  Articolul 5Comitetul Tehnico-Economic emite avizele, însoţite, după caz, de recomandări, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei însoţite de materiale justificative.  +  Articolul 6 (1) Comitetul Tehnico-Economic este alcătuit din:1. membri cu statut permanent, cu rang de secretar de stat, reprezentanţi ai: a) Ministerului pentru Societatea Informaţională - preşedinte; b) Cancelariei Primului-Ministru; c) Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; d) Ministerului Finanţelor Publice: un reprezentant desemnat de ministrul finanţelor publice şi un reprezentant desemnat de ministrul delegat pentru buget; e) Ministerului Educaţiei Naţionale; f) Ministerului Fondurilor Europene; g) Serviciului Român de Informaţii; h) Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;2. membri cu statut de invitat, cu rang de secretar de stat sau similar, din cadrul celorlalte autorităţi publice, atunci când agenda de lucru vizează problematici din domeniul de competenţă. (2) La invitaţia preşedintelui, la întrunirile Comitetului Tehnico-Economic pot participa şi alte persoane cu competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în calitate de consultanţi.  +  Articolul 7 (1) Comitetul Tehnico-Economic este condus de preşedinte, care este asistat de doi vicepreşedinţi aleşi dintre membrii Comitetului. (2) Comitetul Tehnico-Economic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, iar în lipsa acestuia, la convocarea unuia dintre vicepreşedinţii împuterniciţi de către acesta. (3) Comitetul Tehnico-Economic se poate întruni şi la solicitarea motivată a unei treimi din numărul membrilor. (4) Regulamentului intern de organizare şi funcţionare al Comitetului Tehnico-Economic va fi aprobat prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, la propunerea Comitetului Tehnico-Economic.  +  Articolul 8 (1) În vederea pregătirii lucrărilor şi analizării proiectelor supuse avizării Comitetului Tehnico-Economic se constituie o comisie tehnică, alcătuită din specialişti din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională numiţi prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională. (2) Comisia tehnică va analiza documentaţia prevăzută la art. 3 lit. b)-e) şi va propune recomandări Comitetului Tehnico-Economic, în vederea fundamentării deciziilor. (3) Comisia tehnică are obligaţia diseminării principiilor, direcţiilor strategice şi a criteriilor pe baza cărora vor fi dezvoltate proiectele ce implică soluţii IT amp;C. (4) Secretariatul Comitetului Tehnico-Economic este asigurat de Ministerul pentru Societatea Informaţională.  +  Articolul 9Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instituţiilor publice din domeniul apărării şi securităţii naţionale.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul pentru societatea informaţională,Dan NicaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 27 noiembrie 2013.Nr. 941.------