LEGE Nr. 60 din 23 septembrie 1991privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 192 din 25 septembrie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de alta natura, de a organiza mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea este garantată prin lege. Asemenea activităţi se pot realiza numai paşnic şi fără nici un fel de arme. Adunările publice - mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni şi altele asemenea - ce urmează să se desfăşoare în pieţe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber se pot organiza numai după declararea prealabilă prevăzută de prezenta lege.  +  Articolul 2Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără sa stînjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţămînt, cultura şi sănătate, a unităţilor economice ori sa degenereze în acţiuni turbulente de natura a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public.  +  Articolul 3Nu trebuie declarate, în prealabil, adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale ori care se desfăşoară în incinta sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii unor astfel de adunări publice deţin indicii sau date ca desfăşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori ar putea sa ducă la manifestări violenţe, au obligaţia să solicite, din timp, primăriilor şi organelor locale ale poliţiei, sprijin de specialitate.  +  Articolul 4Primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale şi organele locale ale poliţiei sînt obligate să asigure condiţiile necesare în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice, iar organizatorii au obligaţia sa întreprindă acţiunile ce se impun pentru ca acestea să se desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 2.  +  Articolul 5Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice sînt interzise în imediata apropiere a garilor, porturilor, aeroporturilor, statiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităţilor economice cu instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare. De asemenea, este interzisă desfăşurarea simultană a doua sau mai multe adunări publice distincte, în acelaşi lor sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora.  +  Capitolul 2 Declararea prealabilă a adunărilor publice  +  Articolul 6Organizarea adunărilor publice se declara la primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale, pe teritoriul cărora acestea urmează să se desfăşoare.  +  Articolul 7Organizatorii adunărilor publice vor depune declaraţie scrisă la primărie, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie să menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de acces şi de dispersare, numărul aproximativ al participanţilor, persoanelor împuternicite să asigure şi sa răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicita din partea primăriei şi a organelor locale ale poliţiei, potrivit modelului din anexa.  +  Articolul 8Primăriile, în cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, pot sa modifice unele elemente cuprinse în declaraţia prealabilă a acestora.  +  Articolul 9Sînt interzise adunările publice prin care se urmăreşte: a) propagarea ideilor totalitare de natura fascista, comunista, rasista, şovină sau ale oricăror organizaţii terorist - diversioniste; b) organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare siguranţei naţionale; c) încălcarea ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ori punerea în pericol a sănătăţii acestora.  +  Articolul 10Primăriile pot, cu consultarea organului local al poliţiei, sa interzică organizarea adunării publice, dacă deţin date din care rezultă ca desfăşurarea acesteia ar duce la încălcarea prevederilor art. 2 sau dacă, în perioada, locul şi pe traseele unde aceasta ar urma să aibă loc, se executa lucrări edilitar - gospodăreşti de amploare.  +  Articolul 11Decizia prin care se interzice desfăşurarea adunării publice se comunică în scris organizatorului, cu arătarea motivelor care au determinat-o, în termen de 48 de ore de la primirea declaraţiei scrise.  +  Capitolul 3 Obligaţii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice  +  Secţiunea 1 Obligaţiile organizatorilor şi participanţilor la adunările publice  +  Articolul 12Organizatorii adunărilor publice sînt obligaţi: a) sa înregistreze declaraţiile de desfăşurare a adunărilor publice la organele de poliţie din localitatea unde urmează a avea loc acestea cu cel puţin 48 de ore înainte; b) sa stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice; c) să asigure un dispozitiv propriu de ordine, format din personal purtind însemne distinctive, stabilite împreună cu organele de poliţie; d) sa delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice, prin semne distincte şi vizibile, iar cînd acestea se desfăşoară în deplasare sa ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat; e) sa achite anticipat, pe bază de deviz, contravaloarea serviciilor şi amenajărilor solicitate primăriilor, pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice; f) sa stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi sa ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării adunării publice să se facă cu puţin timp înainte de ora începerii activităţilor, iar părăsirea lor să aibă loc imediat după ora limita stabilită; g) sa interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor, la vedere sau ascunse, băuturi alcoolice, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violenţe sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora; h) sa ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbura ordinea şi liniştea publică, iar cînd aceştia nu se supun, să-i semnaleze organelor de poliţie; i) sa intrerupa imediat adunarea publică atunci cînd constata ca au intervenit fapte de natura celor menţionate în art. 2.  +  Articolul 13Participanţii la adunările publice sînt obligaţi: a) să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine; b) să se abţină de la acţiuni de natura a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi sa nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale; c) sa nu introducă sau sa posede, în timpul adunărilor publice, la vedere sau ascunse, obiecte de natura celor prevăzute în art. 12 lit. g); d) sa părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, cînd au fost somati de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie; e) sa nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, sa nu consume şi sa nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri.  +  Articolul 14Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legătură cu adunările publice organizate să se infiltreze în rindul demonstrantilor, cu scopul de a tulbura normală desfăşurare a acestora.  +  Secţiunea 2 Obligaţiile primăriilor  +  Articolul 15Primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale sînt obligate: a) sa stabilească prin decizie şi sa aducă la cunoştinţa publică, în termen de 5 zile de la publicarea prezentei legi, locurile ce cad sub incidenţa dispoziţiilor art. 5; b) să asigure, contra cost, serviciile şi amenajările tehnice solicitate în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice; c) sa interzică desfacerea băuturilor alcoolice destinate desfăşurării adunărilor publice, în imediata apropiere sau, cînd considera necesar, chiar în întreaga localitate, pe toată durata acestora. d) sa întreprindă orice alte măsuri legale de natura a asigura caracterul paşnic şi civilizat al adunărilor publice; e) sa restituie sumele avansate potrivit art. 12 lit. e), dacă adunarea publică a fost interzisă din alte motive decît cele prevăzute în art. 9 sau care nu sînt imputabile organizatorilor.  +  Capitolul 4 Asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării adunărilor publice  +  Articolul 16Comandantii organelor locale de poliţie şi jandarmerie sau persoanele desemnate de aceştia au obligaţia de a asigura protecţia participanţilor şi de a stabili împreună cu organizatorii măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea adunărilor publice declarate, în condiţiile de deplina ordine.  +  Articolul 17În cazul care adunările publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat, poliţia şi trupele de jandarmi vor interveni pentru împiedicarea sau neutralizarea manifestărilor ce tulbura grav ordinea şi liniştea publică, pun în pericol viaţa, integritatea corporală a cetăţenilor, a trupelor de ordine sau ameninta cu devastari ori distrugeri de clădiri şi alte bunuri de interes public sau privat.  +  Articolul 18În cazurile prevăzute de art. 17, organele de ordine vor interveni folosind, în condiţiile legii şi în raport cu situaţiile create, mijloacele tehnice din dotare.  +  Articolul 19Intervenţia în forta a organelor de ordine va fi decisa de prefect, primar sau înlocuitorii acestora, din localitatea în care se desfăşoară adunarea publică, la solicitarea şefului organului local de poliţie sau împuternicitului acestuia desemnat să asigure măsurile de ordine la locul manifestatiei.  +  Articolul 20Folosirea mijloacelor tehnice din dotare se va face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa, de către ofiţerul de poliţie desemnat ca şef al dispozitivului de ordine sau şefii săi ierarhici. Pentru executarea dispersarii, se lasă la dispoziţia participanţilor un timp corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora şi căile de defluire. Avertizarea şi somarea nu sînt necesare în cazul în care asupra organelor de ordine se exercită violenţe ori acestea se afla într-un pericol iminent.  +  Articolul 21Avertizarea consta în folosirea de semnale sonore sau luminoase şi atragerea atenţiei participanţilor, prin mijloace de amplificare sonora, asupra necesităţii dispersarii lor şi respectării legii.  +  Articolul 22Dacă, după avertizare, participanţii nu s-au împrăştiat, se spun prin mijloace de amplificare sonora cuvintele "Prima somaţie: Atenţiune, va rugăm sa parasiti..., vom folosi forta", urmate de semnale sonore şi luminoase. Dacă, după trecerea perioadei de timp necesară pentru imprastiere, se constată că prima somaţie a rămas fără rezultat, se trece la folosirea ultimei somaţii, prin rostirea cuvintelor "Ultima somaţie: Parasiti..., se va folosi forta", urmate de semnale sonore şi luminoase. Pentru perceperea somatiilor de către toţi participanţii, înainte de folosirea mijloacelor de împiedicare sau constringere, se emite un semnal luminos prin racheta de culoare roşie.  +  Articolul 23În caz de absolută necesitate, cînd se impune folosirea armelor de foc de către organele de ordine, în condiţiile legii, se repeta, în prealabil, ultima somaţie şi semnalul luminos prin racheta de culoare roşie.  +  Articolul 24Folosirea mijloacelor de împiedicare sau constringere va inceta de îndată ce s-a realizat degajarea spaţiilor, împrăştierea participanţilor şi s-a restabilit ordinea publică.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 25Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală.  +  Articolul 26Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sa întrunească elementele constitutive ale unor infracţiuni: a) organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neinregistrate sau interzise; b) nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau locului şi perimetrului destinat adunării publice; c) neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării publice, cînd constata ca au intervenit fapte de natura celor prevăzute în art. 2; d) participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a acestora, la avertizarile şi somatiile organelor de ordine făcute potrivit legii; e) introducerea sau portul de către persoanele participante, în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, a armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, a substanţelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori a altor obiecte ce se pot utiliza în acţiuni de violenta; f) instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violenţe sau alte manifestări, cu intenţia de zadarnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice; g) opunerea cu violenta organizatorilor sau imputernicitilor acestora ori împiedicarea lor de a-şi exercită atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfăşurarea adunărilor publice; h) refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii acţiunilor; i) organizarea sau participarea la contramanifestatii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare; j) introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, pe toată durata acestora; k) refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii. Contravenţiile prevăzute la lit. a) - c) se sancţionează cu închisoare contravenţională de la una la 6 luni sau cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d) - k) cu închisoare contravenţională de la una la 3 luni sau cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei. Pentru contravenţiile de la lit. a) - c) se sancţionează după caz, organizatorii sau persoanele fizice responsabile pentru conducerea adunărilor publice.  +  Articolul 27Contravenţiile prevăzute la art. 26 se constata de către primari sau împuterniciţii acestora anume desemnaţi, ofiţerii şi subofiterii de poliţie şi jandarmerie.  +  Articolul 28Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, se completează cu cele ale Legii privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor şi ale Legii pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în ce priveşte închisoarea contravenţională.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 29Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abroga Decretul-lege nr. 2/1990 cu privire la organizarea adunărilor publice şi Decretul-lege nr. 39/1990 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor publice, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa DENUMIREA ORGANIZATORULUI Model de declarare prealabilăNr. ....... din ......... Către, ................................. (primărie) - domnului primar - Vă facem cunoscut că în ziua de ..... luna ....... anul ....., între orele ...... şi .......în localitatea .................., judeţul .................., locul .................... se vadesfăşura o adunare publică organizată de către noi. La adunare vor participa circa ...................... persoane. Traseele de acces spre locul adunării, precum şi cele de dispersare vor fi .............................................................................................................. . Scopul adunării publice îl constituie manifestarea (aprobării, adeziunii sau protestului) înlegătură cu ................................................................................. . Vă asigurăm că adunarea se va desfăşura în mod paşnic şi civilizat. Din partea noastră sînt împuterniciţi să asigure şi să răspundă de măsurile privind bunaorganizare a adunării, astfel încît aceasta să se desfăşoare în condiţii paşnice, civilizate şisă nu degenereze în acte de violenţă, domnii: - .......................................................................................... - ........................................................................................*) Personalul desemnat de noi să execute măsuri de ordine pe parcursul desfăşurării adunării şipe trasee va purta următorul însemn distinctiv: ............................................................................................................................................ . În sprijinul bunei desfăşurări a adunării, solicităm din partea primăriei şi a organelor depoliţie luarea următoarelor măsuri: ........................................................... ........................................................... ........................................................... Semnătura şi ştampila organizatorului-------------- Notă *) Se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor împuternicite sa răspundă de organizare.----------------------------------