METODOLOGIA ŞI CRITERIILE din 12 noiembrie 2013privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 2 decembrie 2013   +  Capitolul I Acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. (2) De gradaţie de merit beneficiază personalul didactic calificat care desfăşoară activităţi didactice de predare.  +  Articolul 2 (1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice. (2) În situaţia în care personalului didactic şi celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi din palatele şi cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit. (3) Personalul didactic din învăţământ beneficiar al gradaţiei de merit detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/ transferat. (5) La solicitarea unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în alt judeţ/municipiul Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar îi acordă gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu respectarea prevederilor alin. (1).  +  Articolul 3Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2014.  +  Articolul 4 (1) Personalul didactic din învăţământ care a beneficiat de gradaţie de merit până la 31 august 2014 poate participa la un nou concurs. (2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată în vederea pensionării. (3) Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în condiţiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gradaţie de merit, pe perioada menţinerii ca titular în învăţământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit.  +  Secţiunea a 2-a Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit  +  Articolul 5 (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa: a) personalul didactic şi de conducere din învăţământul preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană/a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării; b) personalul didactic şi de conducere de la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi centrele de excelenţă angajat cu contract individual de muncă, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană/a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării; c) personalul didactic şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, precum şi cel de la Palatul Naţional al Copiilor angajat cu contract individual de muncă, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană/a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării. (2) Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013 au îndeplinit şi funcţii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare. În această situaţie, îşi exprimă opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului, prezintă calificativul anual acordat pentru activitatea corespunzătoare funcţiei îndeplinite în anul şcolar respectiv, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. (3) Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.  +  Secţiunea a 3-a Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit  +  Articolul 6Inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013. Fişa în baza căreia se realizează evaluarea se elaborează, ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, de inspectoratul şcolar şi de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, palatele şi cluburile copiilor, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 80%: a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional; b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale specifice disciplinei, existente în unitatea de învăţământ; c) performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale la faza judeţeană/interjudeţeană/naţională/internaţională, desfăşurate în coordonarea şi/sau finanţarea Ministerului Educaţiei Naţionale; d) performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale/regionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale; e) pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare, fazele judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale; f) organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale, certificate prin diplome sau adeverinţe; g) activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare, certificate de centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională; h) activitatea desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară şi de educaţie incluzivă, organizarea unor programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional, avizate de inspectoratul şcolar); i) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare avizate de inspectoratul şcolar; j) activitate dovedită în cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară; k) crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 10%: a) elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei Naţionale, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul şcolar; b) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului din învăţământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei, atestată prin publicaţii înregistrate cu ISBN/ISSN; d) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic; e) activitatea desfăşurată, în urma solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ şi în comisiile naţionale de specialitate/control.3. Criteriul privind participarea la proiecte -ponderea 5%: a) proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; b) proiecte elaborate şi implementate în baza prevederilor Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.486/2011*), materializate prin raportul de activitate şi portofoliul personal.----- Notă *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.486/2011 a fost abrogat prin art. 2 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013.4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională - ponderea 5%: a) atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, programe şi proiecte educaţionale, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale; b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară, având drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ.  +  Articolul 7 (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice ţinând seama de ponderea criteriilor 1-4 prevăzute la art. 6, cu excepţia personalului de conducere din unităţile de învăţământ, pentru care ponderea criteriilor este următoarea:1. criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 20%;2. criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 30%;3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;4. criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe - ponderea 40%.Documentele doveditoare se referă la propria activitate, nu la activitatea colectivului de cadre didactice din unitatea de învăţământ. (2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidaţi: a) educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar; b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar; c) profesori; d) maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică; e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, din învăţământul special; f) personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ. (3) Stabilirea punctajului şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar. În cadrul criteriilor şi ponderilor prevăzute la art. 6 şi la alin. (1) al prezentului articol, comisia paritară poate stabili şi alte subcriterii şi/sau activităţi (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor de discipline non- lingvistice sau profesor documentarist în liceele cu secţii bilingve francofone). (4) Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, grilele de punctaj, ţinând seama de ponderea criteriilor 1-4 prevăzute la art. 6, se stabilesc potrivit precizărilor Ministerului Educaţiei Naţionale.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de acordare a gradaţiei de merit  +  Articolul 8 (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă: a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct; b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare; c) membri - inspectori şcolari sau metodişti selectaţi din corpul de experţi ai inspectoratului şcolar. (2) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din: a) preşedinte - un inspector din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; b) secretar - un inspector din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; c) membri - inspectori şcolari/metodişti din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. (3) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiei şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Neparticiparea observatorilor nu viciază procedura.  +  Articolul 9 (1) Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ/conexe/instituţiei de învăţământ în care a funcţionat în perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2013 dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, care cuprinde: a) Opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; b) fişa de (auto)evaluare elaborată de inspectoratul şcolar, la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; c) raportul de activitate, pentru perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013; d) declaraţia pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform anexei nr. 4; e) documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare elaborată de inspectoratul şcolar, la categoria de personal didactic la care candidează, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ la care candidatul depune dosarul.Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis.În cazul în care candidatul este pretransferat, acesta îşi depune dosarul la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat unde este titular la data depunerii dosarului.În situaţia în care candidatul este detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti, acesta poate depune dosarul la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat unde funcţionează la data depunerii dosarului sau la unitatea/instituţia de învăţământ preuniversitar de stat unde este titular. Plata gradaţiei de merit încetează pentru candidatul care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ.Cadrele didactice angajate cu contract de muncă pe perioadă determinată depun documentele menţionate anterior la conducerea unităţii de învăţământ la care sunt încadrate la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ. (2) Candidatul îşi prezintă raportul de autoevaluare în plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă. (3) Directorul unităţii de învăţământ/conexe depune la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar dosarul candidatului, incluzând, pe lângă documentele enumerate la alin. (1), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activităţii candidatului, certificate "conform cu originalul", şi declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr. 5. (4) În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, consemnată în procesul-verbal al şedinţei, inspectorul şcolar care coordonează disciplina întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fişa de (auto)evaluare. Membrii consiliului consultativ îşi asumă prin semnătură, în procesul verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat se găseşte în anexa nr. 3. Inspectorul şcolar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu în fişa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură. (5) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte raportul de (auto)evaluare, procesul-verbal al şedinţei consiliului profesoral, precum şi raportul motivat al inspectorului şcolar care coordonează disciplina, pe care le examinează, stabileşte punctajele pe criterii/subcriterii şi punctajul final, pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare, şi întocmeşte lista cuprinzând candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. (6) În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar preşedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor participanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit. (7) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, şi o afişează la inspectoratul şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale conform graficului prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au drept de contestaţie asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, este formată din: a) preşedinte - inspectorul şcolar general; pentru Palatul Naţional al Copiilor - director din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor - un reprezentant al Direcţiei generale economic, finanţe, resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, alţii decât cei care au evaluat iniţial dosarele; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspectori din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridic din Ministerul Educaţiei Naţionale, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor. (2) Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în fişa de (auto)evaluare şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii. La finalul lucrărilor, comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaţilor, asumată de toţi membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. (3) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar hotărăşte ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/funcţii de conducere), precum şi pe discipline de învăţământ, raportat la numărul total de gradaţii, conform art. 2 alin. (1). (2) Numărul de locuri repartizate pe posturi şi discipline se aprobă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Consiliul de administraţie aprobă lista candidaţilor întocmită pe posturi şi discipline, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul concursului, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe discipline/funcţii de conducere din unităţi de învăţământ. (3) Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului şcolar general. (4) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar înaintează lista candidaţilor validaţi la Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu adresa de înaintare, conţine: a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor; b) observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit cu statut de observatori; c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 12 (1) Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit şi elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit. (2) În situaţia constatării neîncadrării în numărul de locuri sau a nerespectării procedurii de acordare a gradaţiei de merit, conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit de către inspectoratul şcolar sau reevaluarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale din inspectori generali, inspectori, consilieri, experţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi din inspectori şcolari, consilieri, experţi din cadrul inspectoratelor şcolare, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învăţământ/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situaţii nu intră sub incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2014, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13 (1) Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2014, au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) Inspectorii care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs. (3) În cazul în care inspectorul şcolar general adjunct/inspectorul şcolar general candidează în vederea obţinerii gradaţiei de merit, acesta este înlocuit cu un alt inspector şcolar, cu informarea Ministerului Educaţiei Naţionale. (4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot avea în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedinţiilor comisiilor implicate în concurs şi se păstrează la inspectoratul şcolar.  +  Articolul 14 (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor proprii. (2) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se evaluează la nivelul inspectoratului şcolar pe raza căruia aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea, excedând numărului de gradaţii calculat conform art. 2 alin. (1). (3) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Apărării Naţionale şi se transmit, spre ştiinţă şi verificare, Ministerului Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 -------la metodologie--------------GRAFICULdesfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 20141. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolarPerioada: 17 februarie-7 martie 20142. Comunicarea fişelor de evaluare, de către inspectoratul şcolar, în teritoriuPerioada: 10-14 martie 20143. Întocmirea şi depunerea, de către candidaţi, a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământPerioada: 17 martie-3 aprilie 20144. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolarPerioada: 4-11 aprilie 20145. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitatePerioada: 14-28 aprilie 20146. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de meritPerioada: 29 aprilie-13 mai 20147. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolarPerioada: 14-16 mai 20148. Afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolarTermen: 19 mai 20149. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordatPerioada: 20-21 mai 201410. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţiiPerioada: 22-26 mai 201411. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolareTermen: 27-28 mai 201412. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de meritPerioada: 29-30 mai 201413. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionaleTermen: 11 august 2014NOTĂ:Personalul didactic şi de conducere de la Palatul Naţional al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, respectând graficul.  +  Anexa 2 -------la metodologie--------------Afişată astăzi ................. Nr. ..........TABEL NOMINALcuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordarea gradaţiilor de merit aprobate în şedinţaconsiliului de administraţie al inspectoratului şcolarjudeţean/Inspectoratului Şcolar alMunicipiului Bucureşti din data ...................
  *Font 9*
   
  Nr. crt Numele şi prenumele Funcţia Specialitatea Vechimea în învăţământ Unitatea de învăţământ Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare
    Comisie de evaluare a dosarelor Consiliul de administraţie al
    pentru obţinerea gradaţiilor inspectoratului şcolar
    de merit judeţean/Inspectoratului şcolar
                                             al Municipiului Bucureşti
    Preşedinte ................ Preşedinte ................
    Membri .................... Membri ....................
   +  Anexa 3 -------la metodologie--------------RAPORT MOTIVATprivind analiza dosarului candidatului .............,specialitatea/director .......................... Sesiunea ................*Font 8* 
  Criteriu Subcriteriu Punctaj autoevaluare Documente Pagina Punctaj inspector şcolar care coordonează disciplina Argumente Observaţii
  1 ... 1 ...
  2 ...
  2 ... 1 ...
  2 ...
  ...
  Total: X X
   
  Numele şi prenumele membrului consiliului consultativ Semnătura
                                                                       Data ................
   +  Anexa 4 -------la metodologie--------------DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat(ă) în ......................, str. ......................... nr. ......., bl. ....., sc. ......., ap. ........, judeţul/sectorul .................................., legitimat(ă) cu........ seria ........ nr. ..........., CNP ................., încadrat(ă) la ........................... pe funcţia de ....................., declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate.Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.Data .............. Semnătura .............  +  Anexa 5 -------la metodologie--------------DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul/Subsemnata, .........................................................., director la ...................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie în dosarul de înscriere la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit al candidatului ........................ au fost certificate în data de ..........................., prin confruntare cu originalul.Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.Data .............. Semnătura ...............-----